smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Společné zdanění manželů

Výpočet daně z příjmů při společném zdanění manželů
Tiskopisy daňových přiznání

Od roku 2005 mohou manželé využít institut společného zdanění příjmů podle §13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to při splnění dvou podmínek:

  1. vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti 1,
  2. mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují 2.

Obě tyto podmínky musí být splněny nejpozději poslední den zdaňovacího období. Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně podle tohoto zákona.

Za zdaňovací období nelze uplatnit společné zdanění, jestliže alespoň jeden z manželů za toto zdaňovací období:

  1. má stanovenou daň paušální částkou podle §7a ,
  2. má povinnost stanovit minimální základ daně podle §7c ,
  3. uplatňuje rozdělení příjmů na spolupracující osoby §13 ,
  4. uplatňuje rozdělení příjmů dosažených za více zdaňovacích období §14 ,
  5. uplatňuje slevu na dani podle §35a nebo §35b , nebo
  6. má povinnost podat daňové přiznání při konkurzu §38gb .

Společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě 3. V příloze k daňovému přiznání každý z manželů uvede údaje potřebné pro výpočet společného základu daně za oba manžele a každý z nich uvede do svého daňového přiznání polovinu společného základu daně, ze které vypočte daň. Pokud chtějí manželé využít institut společného zdanění, nežádají svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň do deseti dnů od podání žádosti.

Zálohy na daň z příjmů fyzických osob platí každý z manželů

  1. z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle §38h ,
  2. podle §38a s tím, že poslední známou daňovou povinností při společném zdanění manželů se rozumí daň připadající na každého z manželů.


1 Za vyživované dítě se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je a) nezletilým dítětem, b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod a 1. soustavně se připravuje na budoucí povolání, 2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (§115 občanského zákoníku)

2 Je-li alespoň jeden z manželů daňový nerezident, mohou manželé společné zdanění uplatnit, jestliže úhrn všech příjmů obou manželů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jejich příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou.

3 Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. §38g Po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání nelze způsob stanovení základu daně a daně formou společného zdanění uplatněný v daňovém přiznání měnit.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »