smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Daňový doklad

Daňový doklad bude moci mít jak listinnou, tak i elektronickou podobu a obě tyto formy jsou rovnocenné. Daňový doklad má elektronickou podobu, je-li vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí nadále souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, tedy odběratel. Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho včasné vystavení nadále odpovídá dodavatel plnění.

Lhůta pro vystavení daňového dokladu bude nadále (podle § 28) činit 15 dní ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění. I do budoucna je zachována možnost zmocnit k vystavení daňového dokladu odběratele nebo třetí osobu. (Elektronické zmocnění musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.)

Zjednodušený daňový doklad do 10 tis. Kč lze nově použít i pro bezhotovostní úhrady (§ 30). Novela reaguje na směrnici 2010/45/EU, podle které všechny členské státy musí umožnit vystavování zjednodušených faktur (zjednodušených daňových dokladů podle našeho ZDPH) pro fakturované částky do 100 EUR včetně.

Daňové doklady je nadále třeba uchovávat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak a lze jej uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků pro zpracování a uchovávání dat. Při uchovávání daňových dokladů prostřednictvím elektronických prostředků musí být rovněž elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu.

V rámci režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti na odběratele již nemusí odběratel odvádějící daň doplňovat výši DPH přímo na přijatý daňový doklad, ale pouze do své evidence pro účely DPH. Byla by totiž porušena nová povinnost „neporušenosti obsahu“ daňového dokladu.

S účinností od 1. 1. 2014 bude povinně elektronická forma podání vztahujících se k DPH. Nebude to povinné jen pro fyzické osoby s obratem do 6 milionů Kč za rok a identifikované osoby (viz výše). Nyní podáváme povinně elektronicky pouze souhrnné hlášení, výpis z evidence u přenesení daňové povinnosti podle (§ 92e) a žádosti o vrácení daně v členských státech EU. Od roku 2014 – až na zmíněné výjimky FO do 6 mil. a identifikované osoby – bude povinnost předkládat zásadně v elektronické podobě daňová přiznání a hlášení (souhrnná hlášení, nově i hlášení o dodání/pořízení dopravního prostředku z EU) včetně příloh, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů.

Zde naleznete informaci GŘ k náležitostem dokladů a fakturaci.

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...