smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

DPH u stavebních a montážních prací od roku 2012

Tipy na práce podléhající přenosu DPH

Sazba daně a přenesení daňové povinnosti.

Sazba daně

Návrh novely zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. ledna 2012 mění sníženou sazbu z 10 % na 14 %. Základní 20% sazba se prozatím nemění.

Snížená sazba u bytové výstavby

Ustanovení § 48 zákona o DPH (uplatnění snížené sazby DPH u stavebních prací na dokončených bytech, rodinných domech a bytových domech) bylo zavedeno od 1.1.2008 zákonem č. 261/2007 Sb. s tím, že § 48 pozbude platnosti k 1.1.2011. Další podmínkou pro nárok na uplatňování snížené sazby daně bylo splnění kriterií pro tzv. sociální bydlení.

Novela č. 199/2010 Sb. zákona č. 261/2007 Sb. časové omezení platnosti § 48 datem 31.12.2010 zrušila a v §48 odst.2 nově specifikuje plnění, kterých se snížená sazba týká.

V roce 2011 je uplatňována snížená sazba daně na stavební práce stejným způsobem jako v roce 2010. U stavebních prací u dokončených bytů, rodinných domů a bytových domů již není nutné prokazovat, že jde o stavby pro sociální bydlení. Pro rok 2012 zatím není změna.

Přechodná ustanovení: Přijatá záloha v prosinci 2011, ukončení prací a vyúčtování v lednu 2012 - vzniknei povinnost odvést DPH z úplaty přijaté před datem uskutečnění zdanitelného plnění (ze zálohy), použije se sazba platná ke dni přijetí úplaty tj.10%. Nová sazba platná ke dni uskutečnění plnění se pak použije pouze u té části ceny plnění, odpovídající "doplatku".

Přenesení daňové povinnosti - tuzemský reverse charge

Novela zákona o DPH č.235/2004 Sb., zákon č. 47/2011 Sb., s účinností od 1. 4. 2011. zavedl podle §§ 92b až 92e režim přenesení daňové povinnosti u vyjmenovaných druhů uskutečněných plnění. Režim reverse-charge neboli "samovyměření daně" znamená přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu. Povinnost přiznat daň má příjemce (odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění.

Od 1.1.2012 se režim přenesení daňové povinnosti povinně použije u poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008,

Číselný kód Název zboží
41 Budovy a jejich výstavba
42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
43 Specializované stavební práce

Podmínky, které je nutno splnit při uplatnění samovyměření:

 • Jde výhradně o plnění mezi dvěma českými plátci DPH s místem plnění v tuzemsku.
 • Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bez ohledu na okamžik doručení daňového dokladu.
 • Dodavatel vystaví "standardní" daňový doklad se všemi náležitostmi vyjma uvedení výše daně, musí však uvést sazbu daně a konstatování, že je povinnost přiznat daň přenesena na příjemce.
 • Odběratel je povinen na dokladu doplnit DPH a odpovídá za její správný výpočet.
 • Dodavatel i odběratel je povinen vést speciální evidenci pro daňové účely, přičemž výpis z ní je povinen předložit ve lhůtě pro podání přiznání ve formátu stanoveném plátcem daně.

Tento režim se nepoužije v případě poskytnutí plnění osobě, která není plátcem DPH. V těchto případech nadále přizná daň poskytovatel plnění (dodavatel).

Jak bude "samovyměření daně" v praxi fungovat?

 • Poskytovatel plnění (dodavatel) vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu, bez výpočtu výše daně.
 • Povinně uvede, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.
 • Příjemce povinně doplní na obdrženém daňovém dokladu výši daně a provede samovyměření.
 • Příjemce rovněž zodpovídá za správně stanovenou sazbu daně a vypočtenou DPH.


Den uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Stavební práce jsou službou. Dnem poskytnutí služby je den vystavení daňového dokladu nebo dokladu na přijatou úplatu (přijatou zálohu), co nastane dříve.V případě uzavření smlouvy o dílo je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den převzetí a předání díla, případně dílčí plnění uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě.


Povinná evidence k "reverse charge"

Oba plátci DPH, tedy poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel i odběratel) vedou v souladu s § 92a zákona o DPH pro daňové účely evidenci. Ta povinně obsahuje

 • DIČ odběratele/příjemce a DIČ dodavatele/poskytovatele
  • Dodavatel/poskytovatel uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo jednotlivého odběratele/příjemce.
  • Odběratel/příjemce uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo dodavatele/poskytovatele.
 • Kód předmětu plnění - uvede se jednomístný kód - číslo "1", "2", "4" nebo "5":
  • 1 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92b - zlato
  • 2 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92d - povolenky
  • 4 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92e - stavební a montážní práce
  • 5 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92c - zboží uvedené v příloze č.5 - odpady a šroty, platí od 1.1.2012. Do 31.12.20111 je nutno uvádět konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty (Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti), jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92 c zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění - uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na daňového dokladu, ne podle jeho doručení
 • Základ daně - uvede se základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti (každé plnění se uvede na samostatném "řádku", zaokrouhlení na celé koruny).

Rozsah plnění - uvede se údaj o množství (rozsah plnění) v určených měrných jednotkách nastavených podle vyplněného kódu předmětu plnění (u zlata gram, u šrotu kilogram, u povolenek kusy). V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací se rozsah plnění nepoužije. Tato evidenci (záznamní povinnost) se pravidelně předkládá finančnímu úřadu ve lhůtách pro podání přiznání k DPH. Formát a strukturu uvádí ministerstvo financí na svých internetových stránkách - Výpis z evidence.

Tato evidence (záznamní povinnost) se pravidelně předkládá finančnímu úřadu ve lhůtách pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty. Formát a strukturu uvádí ministerstvo financí na svých internetových stránkách - Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti.Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...