smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Daně z příjmu – fyzické osoby

Výpočet daně z příjmu FO 2010 (orientační)
Daň z příjmu – fyzické osoby – před 1.1.2006
 Daň z příjmu – fyzické osoby – archiv

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob:

Poplatníky daně z příjmů fyzických jsou fyzické osoby, které:
  • mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují (daňová povinnost zahrnuje příjmy z území ČR i ze zdrojů v zahraničí)
  • na území ČR se zdržují pouze za účelem studia nebo léčení (daňová povinnost se vztahuje pouze na příjmy z území ČR).
  • podle mezinárodní smlouvy mají daňovou povinnost pouze z příjmů z území ČR (smlouvy o zamezení dvojího zdanění).
Bydliště na území ČR mají rezidenti (trvalé, přechodné bydliště, korespondenční adresa). Obvykle se na území ČR se zdržují ti, kteří pobývají v ČR alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce (souvisle i po částech, včetně každého započatého dne). Obě tyto skupiny zdaňují podle §2, odst.2 příjmy ze zdrojů v ČR i zahraničí.

Nezdanitelné částky:

Tyto částky se odpočítávají od vypočteného základu daně, snižují základ daně.
ZDP   2012
max. Kč
2013
max. Kč
§15 odst. 1 dary (více jak 2% základu daně, alespoň 1000,– Kč) není určeno není určeno
§15 odst. 1 dárcovství krve bez příspěvku (jeden odběr oceněn jako dar zdravotnickému zařízení na 2.000,– Kč) není určeno není určeno
§15 odst. 3 úroky z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru v rámci jedné domácnosti 300 000 300 000
§15 odst. 5 penzijní připojištění, po odečtení částky 6 000 Kč 12 000 -
§15 odst. 5 penzijní připojištění, po odečtení částky 12 000 Kč - 12 000
§15 odst. 6 životní pojištění 12 000 12 000
§15 odst. 7 členské příspěvky do výše 1,5% zdanitelných příjmů 3 000 3 000
§15 odst. 8 úhrady za zkoušky dalšího vzdělávání 10 000 10 000
§15 odst. 8 úhrady za zkoušky dalšího vzdělávání / zdravotní postižení 13 000 až 15 000 13 000 až 15 000
§34 odst 1 odpočet ztráty za předchozí období až 100% až 100%
§34 odst 4 náklady na výzkum a vývoj až 100% až 100%
§34 odst 9 vyrovnání majetkových podílů oprávněným osobám( až 50% až 50%

Slevy na dani.

Tyto částky se odečítají přímo od vypočtené daňové povinnosti za rok.
ZDP   2012 2013
§35ba odst.1 a) základní nezdanitelná částka na poplatníka 24 840 24 840
§35ba odst.1 a) základní nezdanitelná částka na poplatníka, jedná-li se o pracujícího starobního důchodce 24 840 nelze
§35ba odst.1 b) manžel/manželka bez vlastních příjmů nad 24 840 24 840
§35ba odst.1 c) pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod 2 520 2 520
§35ba odst.1 d) pobírá-li poplatník plný invalidní důchod 5 040 5 040
§35ba odst.1 e) je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 16 140 16 140
§35ba odst.1f) je-li poplatník studentem do 26ti let (příp.28 let) 4 020 4 020

Daňové zvýhodnění na dítě:


    2012 2013
§35c odst.1) neuplatňuje-li poplatník slevu podle §35a a 35b (investiční příslib) 13 404 13 404

Sazba daně z příjmů fyzických osob:

§ 16 – Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.

Výdaje uplatněné procentem z příjmů,paušální výdaje:


§ 7 ZDP   2012 2013
odst.1/a, odst.7 řemeslné živnosti, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, ostatní příjmy ze zemědělské výroby §10 (NE podnikatel),příjmy pěstitelů 80% 80%
odst.1/b, odst.7 živnosti volné, vázané a koncesované (kromě řemeslných) 60% 60%
odst.1/c, 2/a-d, odst.7 jiné podnikání podle zvláštních předpisů (průmyslové a duševní vlastnictví, autorská práva včetně příbuzných činností včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti. Od příjmů za rok 2013 je možno uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 800.000 Kč za rok. 40% 40%
omezení do 800 tis Kč
odst.2/e, odst.7 příjmy z pronájmu.Od příjmů za rok 2013 je možno uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 600.000 Kč za rok 30% 30%
omezení do 600 tis Kč

Změny při uplatnění výdajů procentem z příjmů od 2013:
  • omezení u příjmů z jiné činnosti a u pronájmu (hranice 800tis a 600 tis viz tabulka)
  • bez slevy na dítě a manžela/ku (Jsme-li zároveň zaměstnaní, týká se nás jen když výdělek z podnikání představuje více než 1/2 základu daně z příjmu.)
V paušálních výdajích je všechno (včetně výdajů na mzdy a odpisů majetku). Paušál na auto nelze uplatnit. Při uplatnění výdajů paušálem je povinnost evidovat:
  • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
  • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12.
K pohledávkám je třeba mít doklady a archivovat je.

Zálohy:


Poslední daň.povinnost výše zálohy splatnost zálohy
od Kč do Kč    
0 30 000 bez záloh  
30 000 150 000 40% 15/6,15/12
150 000   25% 15/6,15/9,15/­12,15/3

Povinnosti poplatníka k výpočtu a placení zálohy na daň z příjmu stanoví §38a ZDP. Záloha na daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti. Fyzická osoba (poplatník uvedený v §2) pro účely výpočtu poslední známé daňové povinnosti vyloučí nahodilé příjmy a výdaje typu jednorázový pronájem, prodej nemovitosti, zdědění práv apod.(§10 ZDP).Zaplacené zálohy na daň, splatné v průběhu zdaňovacího období a zaplacené do lhůty podání daňového přiznání se započítávají na skutečné výše daně úhradu

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...