smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Srážková daň - Zvláštní sazba daně podle § 36 ZDP.

Zejména z důvodu efektivní správy daně z příjmů FO a daně z příjmů PO je z některých příjmů vybírána daň srážkou - zvláštní sazbou daně z příjmů uvedenou v § 36 ZDP. Sazba daně se neřídí osobou poplatníka, tj. zda je poplatníkem fyzická či právnická osoba. Daň u zdroje neboli srážková daň je zvláštní formou daňového odvodu. Je to způsob, při kterém daň neodvádí daňový poplatník, ale plátce daně, tj. že daňová povinnost je sražena poplatníkovi již při výplatě peněz a srážku (odvod daně místně příslušnému finančnímu úřadu) provede plátce daně (ten, který zdanitelnou částku následně vyplácí). Na tomto místě je třeba zdůraznit fakt, že příjem zdaněný srážkovou daní se už neuvádí do daňového přiznání a nezvyšuje základ daně. Hlavní důvod zavedení tohoto způsobu daně lze spatřovat v tom, že je předpoklad splnění daňové povinnosti i u těch poplatníků, kteří by svou daňovou povinnost vůči státu nemuseli splnit.

Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byl povinen provést srážku. Daňová povinnost poplatníka se považuje za splněnou řádným a včasným provedením srážky daně. Neprovede-li plátce daně srážku, popřípadě provede-li ji v nesprávné výši nebo sraženou daň včas neodvede, bude na něm vymáhána jako dluh.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, upravuje v § 233 až 236 problematiku daně vybírané srážkou dále uvedeným způsobem.

Přehled nejdůležitějších příjmů zdaňovaných srážkovou daní:

 • dividendy či úroky z dluhopisů a směnek,
 • podíl připadající na podílový list při zrušení podílové fondu,
 • příjmy autorů podle autorského práva (příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, poskytnutí SW apod.), pokud měsíčně nepřesáhnou částku od 1.1.2014 10.000 Kč (v roce 2013 bylo 7 000 Kč) u jednoho plátce,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, vkladových účtech, vkladních listech na jméno a běžných účtech (nepodnikatelských, např. sporožirové účty, devizové účty),
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem (státní příspěvek se nedaní) a plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (snížené o zaplacené pojistné), s výjimkou situace při zániku smlouvy o penzijním připojištění nebo soukromém životním pojištění,
 • mzdy od vedlejšího zaměstnavatele s nepodepsaným Prohlášením poplatníka, pokud hrubá mzda nepřesahuje od 1.1.2014 10.000 Kč (v roce 2013 bylo 5 000 Kč) za měsíc.Od 1.1.2014 bude srážková daň aplikována pouze o Dohod o provedení práce (v případě nepodepsaného Prohlášení poplatníka.)
 • příjmy plynoucí fyzickým osobám z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování (pokud nejsou osvobozeny),
 • příjmy plynoucí fyzickým osobám z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže (pokud nejsou osvobozeny),
 • podíl na zisku z členství v družstvu, z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti, nebo tichého společníka,
 • vypořádací podíl při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu,
 • podíl na likvidačním zůstatku kapitálové společnosti nebo družstva,
 • příjmy z jednorázového odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu příjmu na základě písemné dohody o jejich úplném a konečném vypořádání mezi oprávněným a pojišťovnou (pokud nejsou osvobozeny),
 • příjmy plynoucí fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného (opět snížené o státní příspěvek, resp. zaplacené pojistné).
Pro konkrétní skupiny příjmů je v § 36 ZPH uvedena sazba srážkové daně, zvlášť je rozděleno zdanění pro daňové rezidenty a nerezidenty.

Sazba daně je sjednocena na 15% u daňových rezidentů.

Srážková mezd u vyplacených mezd - kdy zaměstnavatel srazí a odvede tzv.srážkovou daň?

 • Srážková daň se použije u mzdy, která splňuje současně tyto podmínky:

- jde o mzdu, vyplácenou zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území ČR nebo o příjmy, vyplácené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm mimo území ČR, který má ale na území ČR stálou provozovnu
- od 1.1.2014 jde o příjem, který u téhož zaměstnavatele nepřesáhne částku 10 000 Kč za kalendářní měsíc
- od 1.1.2014 jde o příjem pouze z Dohody o provedení práce
- zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepsal prohlášení poplatníka (§ 38k odst.4,5,7) nebo nepodává samostatné Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období (§ 36 odst.7)

Ve všech ostatních případech je uplatněna daň zálohová.

Sazba, výpočet a odvod srážkové daně:

Sazba srážkové daně činí 15%. Od 1. ledna 2013 došlo ke zvýšení srážkové daně z příjmů z 15 % na 35 % u daňových nerezidentů. Zvýšená sazba srážkové daně se bude uplatňovat vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění (daňových rájů).

Základ daně se nezaokrouhluje, vypočtená srážková daň se zaokrouhlí na celé koruny dolů. Správci daně se odvede do konce následujícího měsíce. Vyúčtování správci daně se jako roční provede nejpozději do konce dubna následujícího kalendářního roku.

Příklad: Základ daně u DPP za 4/2013 činí u zaměstance za měsíc 4.999,-, u dohody o provedení práce se neodvádí SP ani ZP, 4.999,- x 15% = 749,85, výsledná daň činí 749,- Kč. Daň se odvede správci daně do 31.05.2013 (v praxi se odvádí spolu se zálohovou daní za zaměstnance).

 

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...