smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Životní pojištění

Pojistník (poplatník daně z příjmů):

Zákon o daních z příjmů v § 15 odst. 6 definuje podmínky, které musí splňovat pojistná smlouva, aby bylo možné nezdanitelnou část základu daně uplatnit:

  • pojistné je zaplacené poplatníkem
  • výplata pojistného plnění má být sjednána nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně až v roce, kdy pojištěný poplatník dosáhne 60 let věku.
  • počínaje zdaňovacím obdobím 2004 musí sjednaná částka činit alespoň 40 000 Kč, je-li pojistná doba 5-15 let, a 70 000 Kč, je-li pojistná doba delší než 15 let.

OSVČ:

Nejvýše lze odečíst částky uhrazeného pojistného ve výši 12 000 Kč za zdaňovací období. Tento limit platí i v případě, kdy jeden poplatník má uzavřených více smluv o životním pojištění. Dolní limit stanoven není.

Pokud poplatník nezdanitelnou částku uplatní, aniž by byly splněny stanovené podmínky (nebo dojde-li k jejich porušení dodatečně), má poplatník povinnost podat za zdaňovací období, v němž k takové skutečnosti došlo, daňové přiznání. V něm zdaní podle § 10 zákona o daních z příjmů částku, o kterou si dříve z titulu plateb pojistného svůj základ daně snížil.

Pokud pojistník může čerpat kapitalizovanou sumu úložek nad rámec pojistného dříve, než vznikne nárok na pojistné plnění, nejde o výplatu pojistného plnění a neruší se jím pojistná smlouva ani se nemění její parametry. Od čerpání vkladů je nutné odlišovat zrušení pojistného vztahu. Pojišťovna při tomto zrušení vyplácí sumu prostředků na účtu pojistníka za dobu existence pojištění sníženou o vzniklé náklady, smluvní sankce apod.

Zaměstnanec:

Ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) specifikuje podmínky osvobození pojistného na soukromé životní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Od daně ze závislé činnosti jsou osvobozeny částky na životní pojištění při splnění podmínek,výplata pojistného plnění má být sjednána nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně až v roce, kdy pojištěný poplatník dosáhne 60 let věku, zaplacené zaměstnavatelem maximálně však do výše 24 000 Kč. Celková výše osvobozeného příspěku za rok se posuzuje společně s příspěvkem na důchodové připojištění.

Částky hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance do výše 24 000,- Kč se do vyměřovacího základu povinného pojištění nezahrnují.

Zaměstnavatel:

Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance (stejně jako příspěvku na penzijní připojištění) je podřízen obecnému režimu daňově uznatelných výdajů (nákladů) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah odpočinku podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů ( dále jen "ZDP").

Poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění a jeho podmínky musí být sjednány buď v kolektivní smlouvě nebo v individuální smlouvě (pracovní či jiné) uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo musí být stanoveny vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Zaměstnanec předkládá zaměstnavateli:

  • smlouvu o soukromém životním pojištění,
  • potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném zaměstnancem za uplynulé zdaňovací období do 15. února po uplynutí období.

Částky hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance se do vyměřovacího základu povinného pojištění nezahrnují.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...