smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Drobný majetek

Daňové hledisko:

Z daňového hlediska je odpisování DHIM ponecháno na účetním řešení tak, jak je uvedeno v §24 , odst. 2 , písm. v) zákona o daních z příjmů.

Mezi účetními jednotkami je stále rozšířen názor, že pokud bude pořízen DHIM, bude vždy jednorázově 100% odepsán do nákladů a v rozvaze bude uváděn v netto hodnotě nula. Nebo že stejného efektu dosáhne účetní jednotka, pokud zvolí cestu označení tohoto majetku za drobný hmotný majetek (DHM) a účtováním na účet 501 - Spotřeba materiálu jej rovnou zaúčtuje do nákladů bez další povinnosti tento majetek někde evidovat, samozřejmě nerozhodne-li se jinak.

Z hlediska účetnictví:

Účetní řešení je pak popsáno v Postupech účtování pro podnikatele, čl. IV - Odpisování investičního majetku v ustanoveních pro účtovou třídu 0 - Investiční majetek. V odstavci 3 tohoto článku je řečeno, že "sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka sama, např. z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům, pokud tímto opatřením není stanoven pravidelný (rovnoměrný) odpis po stanovenou dobu; drobný nehmotný a hmotný investiční majetek může být odepsán též jednorázově, pokud se však výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů".

Z citovaného ustanovení vyplývá, že jednorázový, tj. 100% odpis DHIM je pouze jednou z možností řešení, a to pouze za předpokladu nenarušení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů.

Stanovení účetních odpisů je obecně velmi individuální oblastí, kde se přihlíží k individuálním podmínkám účetní jednotky, proto i na stanovení odpisů DHIM lze určit pouze obecná pravidla:

  1. Pokud je v jednom roce pořizován větší objem DHIM, např. je vybavována výrobní hala novým nářadím, kancelář vybavována novým zařízením, tj. půjde o mimořádnou, každý rok se neopakující akci, bude nutné odpis pořizovaných předmětů rozvrhnout do více let. Otázkou je, co je "větší objem" a co znamená "více let". Stanovení "většího objemu" je velmi individuální a pro svou jistotu by si měla účetní jednotka stanovit hranici např. v % z objemu, součtu pořizovacích cen dosavadních DHIM, která - pokud bude překročena v jednom roce při těchto jednorázových akcích - povede k rozložení odpisů. "Více let" znamená alespoň dva roky. Je dále otázkou, zda to bude znamenat dvě účetní období nebo 24 měsíců, které mohou zasahovat i do 3 účetních období. To vše musí účetní jednotka sama stanovit.
  2. Jiný přístup k odpisování DHIM je možné určit při individuálním přístupu k jednotlivým předmětům, bez ohledu na jejich nakupované množství. Lze např. ve vnitřních předpisech či směrnicích stanovit:
    • nakupovaný nábytek o jednotkové ceně nad 10 000 Kč bude odpisován 2 roky,
    • nakupovaný nábytek o jednotkové ceně do 10 000 Kč bude odpisován jednorázově při uvedení do užívání,
    • nakupované elektropředměty - faxy, kopírky, ledničky - bez ohledu na vstupní cenu budou odpisovány 3 roky,
    • drobné nástroje nakupované jako vybavení výrobních linek o jednotkové ceně nad 20 000 Kč budou odpisovány 18 měsíců, o jednotkové ceně do 20 000 Kč budou odpisovány jednorázově při uvedení do užívání.

Variant v bodu 2 lze stanovit celou řadu, řešení by mělo mít vždy racionální základ. Pokud to vyplyne ze situace, lze odpisování řešit i kombinací postupů dle bodu 1 a 2.

Pokud se účetní jednotka rozhodne obejít problematiku DHIM rozhodnutím, že předměty, které jinak splňují podmínky pro zařazení do DHIM, bude považovat za DHM a bude o nich účtovat jako o zásobách, bude muset řešit stejné problémy s věcnou a časovou souvislostí nákladů a výnosů, a to s přihlédnutím k ustanovení čl. IX - Přechodné účty aktiv a pasiv u účtové třídy 3 , konkrétně k odstavci 2, kde je uvedeno, že je nutné časově rozlišit např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného majetku do užívání. Opět tedy neplatí, že lze účtovat pořízení všech DHM v jednom roce do nákladů na účet 501 , aniž by předtím byla provedena analýza, zda bude nebo nebude narušena věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...