smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Drobný majetek

Daňové hledisko:

Z daňového hlediska je odpisování DHIM ponecháno na účetním řešení tak, jak je uvedeno v §24 , odst. 2 , písm. v) zákona o daních z příjmů.

Mezi účetními jednotkami je stále rozšířen názor, že pokud bude pořízen DHIM, bude vždy jednorázově 100% odepsán do nákladů a v rozvaze bude uváděn v netto hodnotě nula. Nebo že stejného efektu dosáhne účetní jednotka, pokud zvolí cestu označení tohoto majetku za drobný hmotný majetek (DHM) a účtováním na účet 501 - Spotřeba materiálu jej rovnou zaúčtuje do nákladů bez další povinnosti tento majetek někde evidovat, samozřejmě nerozhodne-li se jinak.

Z hlediska účetnictví:

Účetní řešení je pak popsáno v Postupech účtování pro podnikatele, čl. IV - Odpisování investičního majetku v ustanoveních pro účtovou třídu 0 - Investiční majetek. V odstavci 3 tohoto článku je řečeno, že "sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka sama, např. z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům, pokud tímto opatřením není stanoven pravidelný (rovnoměrný) odpis po stanovenou dobu; drobný nehmotný a hmotný investiční majetek může být odepsán též jednorázově, pokud se však výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů".

Z citovaného ustanovení vyplývá, že jednorázový, tj. 100% odpis DHIM je pouze jednou z možností řešení, a to pouze za předpokladu nenarušení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů.

Stanovení účetních odpisů je obecně velmi individuální oblastí, kde se přihlíží k individuálním podmínkám účetní jednotky, proto i na stanovení odpisů DHIM lze určit pouze obecná pravidla:

  1. Pokud je v jednom roce pořizován větší objem DHIM, např. je vybavována výrobní hala novým nářadím, kancelář vybavována novým zařízením, tj. půjde o mimořádnou, každý rok se neopakující akci, bude nutné odpis pořizovaných předmětů rozvrhnout do více let. Otázkou je, co je "větší objem" a co znamená "více let". Stanovení "většího objemu" je velmi individuální a pro svou jistotu by si měla účetní jednotka stanovit hranici např. v % z objemu, součtu pořizovacích cen dosavadních DHIM, která - pokud bude překročena v jednom roce při těchto jednorázových akcích - povede k rozložení odpisů. "Více let" znamená alespoň dva roky. Je dále otázkou, zda to bude znamenat dvě účetní období nebo 24 měsíců, které mohou zasahovat i do 3 účetních období. To vše musí účetní jednotka sama stanovit.
  2. Jiný přístup k odpisování DHIM je možné určit při individuálním přístupu k jednotlivým předmětům, bez ohledu na jejich nakupované množství. Lze např. ve vnitřních předpisech či směrnicích stanovit:
    • nakupovaný nábytek o jednotkové ceně nad 10 000 Kč bude odpisován 2 roky,
    • nakupovaný nábytek o jednotkové ceně do 10 000 Kč bude odpisován jednorázově při uvedení do užívání,
    • nakupované elektropředměty - faxy, kopírky, ledničky - bez ohledu na vstupní cenu budou odpisovány 3 roky,
    • drobné nástroje nakupované jako vybavení výrobních linek o jednotkové ceně nad 20 000 Kč budou odpisovány 18 měsíců, o jednotkové ceně do 20 000 Kč budou odpisovány jednorázově při uvedení do užívání.

Variant v bodu 2 lze stanovit celou řadu, řešení by mělo mít vždy racionální základ. Pokud to vyplyne ze situace, lze odpisování řešit i kombinací postupů dle bodu 1 a 2.

Pokud se účetní jednotka rozhodne obejít problematiku DHIM rozhodnutím, že předměty, které jinak splňují podmínky pro zařazení do DHIM, bude považovat za DHM a bude o nich účtovat jako o zásobách, bude muset řešit stejné problémy s věcnou a časovou souvislostí nákladů a výnosů, a to s přihlédnutím k ustanovení čl. IX - Přechodné účty aktiv a pasiv u účtové třídy 3 , konkrétně k odstavci 2, kde je uvedeno, že je nutné časově rozlišit např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného majetku do užívání. Opět tedy neplatí, že lze účtovat pořízení všech DHM v jednom roce do nákladů na účet 501 , aniž by předtím byla provedena analýza, zda bude nebo nebude narušena věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...