smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Odpisy hmotného majetku § 26 - § 32 Z586/1992

Hmotným majetkem se rozumí:

  • samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.
  • budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem
  • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v odstavci
  • základní stádo a tažná zvířata
  • technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku

Odpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu.

Odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání.

Odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle §31 a §32 lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období.

Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo.

Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí:

pořizovací cena, je-li pořízen úplatně s výjimkou osobního automobilu kategorie M1 může být vstupní cena nebo zvýšená vstupní cena maximálně ve výši 1 500 000 Kč

vlastní náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii

reprodukční pořizovací cena v ostatních případech zjištěná podle Zákona o oceňování

při nabytí majetku zděděním nebo darováním cena stanovená pro účely daně dědické nebo daně darovací, pokud neuplynula od nabytí doba delší než 5 let

hodnota technického zhodnocení

Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému.

Při zvýšení nebo snížení vstupní ceny, ke kterému dochází u již odpisovaného majetku z jiného důvodu, než je jeho technické zhodnocení (dále jen "změněná vstupní cena"), se odpis stanoví ze změněné vstupní (zůstatkové) ceny při zachování platné sazby (koeficientu) podle §31 nebo §32 .

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...