smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Odpisy hmotného majetku § 26 - § 32 Z586/1992

Hmotným majetkem se rozumí:

  • samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.
  • budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem
  • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v odstavci
  • základní stádo a tažná zvířata
  • technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku

Odpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu.

Odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání.

Odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle §31 a §32 lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období.

Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo.

Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí:

pořizovací cena, je-li pořízen úplatně s výjimkou osobního automobilu kategorie M1 může být vstupní cena nebo zvýšená vstupní cena maximálně ve výši 1 500 000 Kč

vlastní náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii

reprodukční pořizovací cena v ostatních případech zjištěná podle Zákona o oceňování

při nabytí majetku zděděním nebo darováním cena stanovená pro účely daně dědické nebo daně darovací, pokud neuplynula od nabytí doba delší než 5 let

hodnota technického zhodnocení

Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému.

Při zvýšení nebo snížení vstupní ceny, ke kterému dochází u již odpisovaného majetku z jiného důvodu, než je jeho technické zhodnocení (dále jen "změněná vstupní cena"), se odpis stanoví ze změněné vstupní (zůstatkové) ceny při zachování platné sazby (koeficientu) podle §31 nebo §32 .

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...