smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Účetní odpisy dlouhodobého majetku

Počínaje 1.1.2003 platí směrná účtová osnova dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Používané účty v textech jsou pouze doporučenou informací, vážou na doporučený účtový rozvrh pro rok 2004 .

Odpisování majetku je zakotveno v §28 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších úprav. Majetek zachycuje v účetnictví a odpisuje ta účetní jednotka, která k němu má právní vlastnictví, ve vymezených případech ekonomické vlastnictví. V souladu se zákonem o účetnictví a s účtovou osnovou a postupy účtování pro podnikatele se dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (s výjimkou pozemků a uměleckých děl a sbírek) odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím oprávek. Účetní odpisy v rámci své pravomoci stanoví účetní jednotka:

  • dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje s ohledem na reálné opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání,
  • nehmotný investiční majetek bylo nutné podle platných předpisů do 31. 12. 2000 odepsat nejpozději do pěti let od jeho pořízení; s účinností od 1. 1. 2001 došlo nejen k přejmenování na dlouhodobý nehmotný majetek, ale také k vypuštění podmínky odepsat jej v účetnictví do pěti let od jeho zařazení do používání; tato podmínka je pouze u zřizovacích výdajů (obchodní zákoník),
  • drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek mohla účetní jednotka odepsat i jednorázově, pokud se výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů; stejný přístup lze aplikovat u vymezeného dlouhodobého majetku pod povinně stanovený limit,

Účetní jednotka nemůže v průběhu účetního období měnit způsoby odpisování, v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období je může změnit jen z důvodů dosažení věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví v účetní závěrce ( §7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (tj. pořizovací ceny, reprodukční ceny, popř. vlastních nákladů, je-li majetek pořízen vlastní výrobou).

Sazby účetních odpisů je možné stanovit např. z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům. Účetní odpisy se vyjadřují nepřímo prostřednictvím oprávek k příslušné položce dlouhodobého majetku a účtují se do výše 100 % vstupní ceny. (Oprávky tudíž vyjadřují trvalé snížení účetní hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pomocí nich se zjišťuje jeho zůstatková cena.)

Účtování účetních odpisů:

MD účtu 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
D účtu účtové skupiny 07 , 08  

Tato skutečnost vyžaduje vést podrobné členění na analytických účtech k rozlišení daňově uznatelných a neuznatelných odpisů, resp. operativní evidenci na inventárních kartách.

Podrobnější úpravu odpisování majetku obsahuje §56 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...