smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Účetní odpisy dlouhodobého majetku

Počínaje 1.1.2003 platí směrná účtová osnova dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Používané účty v textech jsou pouze doporučenou informací, vážou na doporučený účtový rozvrh pro rok 2004 .

Odpisování majetku je zakotveno v §28 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších úprav. Majetek zachycuje v účetnictví a odpisuje ta účetní jednotka, která k němu má právní vlastnictví, ve vymezených případech ekonomické vlastnictví. V souladu se zákonem o účetnictví a s účtovou osnovou a postupy účtování pro podnikatele se dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (s výjimkou pozemků a uměleckých děl a sbírek) odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím oprávek. Účetní odpisy v rámci své pravomoci stanoví účetní jednotka:

  • dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje s ohledem na reálné opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání,
  • nehmotný investiční majetek bylo nutné podle platných předpisů do 31. 12. 2000 odepsat nejpozději do pěti let od jeho pořízení; s účinností od 1. 1. 2001 došlo nejen k přejmenování na dlouhodobý nehmotný majetek, ale také k vypuštění podmínky odepsat jej v účetnictví do pěti let od jeho zařazení do používání; tato podmínka je pouze u zřizovacích výdajů (obchodní zákoník),
  • drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek mohla účetní jednotka odepsat i jednorázově, pokud se výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů; stejný přístup lze aplikovat u vymezeného dlouhodobého majetku pod povinně stanovený limit,

Účetní jednotka nemůže v průběhu účetního období měnit způsoby odpisování, v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období je může změnit jen z důvodů dosažení věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví v účetní závěrce ( §7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (tj. pořizovací ceny, reprodukční ceny, popř. vlastních nákladů, je-li majetek pořízen vlastní výrobou).

Sazby účetních odpisů je možné stanovit např. z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům. Účetní odpisy se vyjadřují nepřímo prostřednictvím oprávek k příslušné položce dlouhodobého majetku a účtují se do výše 100 % vstupní ceny. (Oprávky tudíž vyjadřují trvalé snížení účetní hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pomocí nich se zjišťuje jeho zůstatková cena.)

Účtování účetních odpisů:

MD účtu 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
D účtu účtové skupiny 07 , 08  

Tato skutečnost vyžaduje vést podrobné členění na analytických účtech k rozlišení daňově uznatelných a neuznatelných odpisů, resp. operativní evidenci na inventárních kartách.

Podrobnější úpravu odpisování majetku obsahuje §56 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...