smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 ZDP)

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků se označuje jako "zaměstnanec", plátce příjmu - mzdy - jako "zaměstnavatel". Za zaměstnance odvádí zaměstnavatel jako poplatník vypočtenou daň, zúčtovanou ve mzdě, správci daně.

Mzda je příjmem, který jako jiné příjmy podléhá dani z příjmů fyzických osob. Tato daň je srážena ve dvou verzích:

  • zálohová
  • srážková podle tzv. zvláštní sazby daně

Příjmy ze závislé činnosti jsou

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku,

b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, komanditistů komanditních společností a ředitelů obecně prospěšných společností a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci likvidátorů,

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává.

Funkčními požitky jsou

a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců138), s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho funkce,

b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v
1. orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy,
2. státních orgánech,
3. občanských a zájmových sdruženích,
4. odborových organizacích,
5. komorách,
6. jiných orgánech a institucích.

Za funkční požitek se nepovažují příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávanou podle zvláštních předpisů:

Jak se vypočítá záloha na dan z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků?

Sazba, výpočet a odvod zálohové „daně ze mzdy“

Sazba daně z příjmu ze závislé činnosti činí 15% a v této výši se vypočítá i měsíční záloha, vyplývající ze superhrubé mzdy zaměstnance. Superhrubá mzda (§ 6 odst. 13 ZDP) jako základ daně z příjmů při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, tedy „daně ze mzdy“ u zaměstnanců stanoví hrubou mzdu navýšenou o sociální (26 % z hrubé mzdy) a zdravotní (9 % z hrubé mzdy) pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel. Základ daně se pro výpočet měsíční zálohy na „daň ze mzdy“ zaokrouhlí na celé stovky směrem nahoru. Správci daně se odvede do 20. následujícího měsíce. Vyúčtování správci daně se jako roční provede nejpozději do konce 1. března následujícího kalendářního roku, bude-li podáno elektronicky, pak do 20.března následujícího kalendářního roku.

Pojem superhrubá mzda se poprvé objevil s prvními zprávami o tzv. reformě veřejných financí. Tento pojem není zakotven v žádném právním předpisu a prakticky se jedná pouze o snahu o zlidovění nové metody výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků („daň ze mzdy“) od 1. 1. 2008.

Příklad – výpočet základu:
Hrubá mzda za 04/2013 činí Kč 10.000,00, plus sociální pojištění zaměstnavatele Kč 2.600,00 (26 % z hrubé mzdy) plus zdravotní pojištění zaměstnavatele Kč 900,00 (9 % z hrubé mzdy) = Kč 13.500,00, tomto konkrétním případě není třeba zaokrouhlovat na stovky směrem nahoru (výsledek vyšel v celých stovkách). Z této částky se počítá záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši rovné sazby daně 15 % dle aktuálního znění §16 ZDP. Zálohu na daň zaměstnavatel odvede nejpozději do 20.05.2013..

Kdy zaměstnavatel srazí a odvede tzv.srážkovou daň?

Srážková daň se použije u mzdy, která splňuje současně tyto podmínky:

V roce 2014:
- jde o mzdu, vyplácenou zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území ČR nebo o příjmy, vyplácené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm mimo území ČR, který má ale na území ČR stálou provozovnu
- jde o příjem pouze na základě Dohody o provedení práce, který u téhož zaměstnavatele nepřesáhne částku 10.000 Kč za kalendářní měsíc
- zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepsal prohlášení poplatníka (§ 38k odst.4,5,7) nebo nepodává samostatné Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období (§ 36 odst.7)

V roce 2013:
- jde o mzdu, vyplácenou zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území ČR nebo o příjmy, vyplácené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm mimo území ČR, který má ale na území ČR stálou provozovnu
- jde o příjem, který před zvýšením o částku odpovídající SP a ZP za zaměstnavatele, u téhož zaměstnavatele nepřesáhne částku 5 000 Kč za kalendářní měsíc
- jde o příjem z pracovního poměru a obdobného poměru, nebo o tzv. funkční požitky
- zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepsal prohlášení poplatníka (§ 38k odst.4,5,7) nebo nepodává samostatné Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období (§ 36 odst.7)

Ve všech ostatních případech je uplatněna daň zálohová.

Sazba, výpočet a odvod srážkové daně:

Sazba srážkové daně činí 15%. Od 1. ledna 2013 došlo ke zvýšení srážkové daně z příjmů z 15 % na 35 % u daňových nerezidentů. . Zvýšená sazba srážkové daně se bude uplatňovat vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění (daňových rájů).

Základ daně se nezaokrouhluje, vypočtená srážková daň se zaokrouhlí na celé koruny dolů. Správci daně se odvede do konce následujícího měsíce. Vyúčtování správci daně se jako roční provede nejpozději do konce dubna následujícího kalendářního roku.

Příklad: Základ daně u DPP za 4/2013 činí u zaměstance za měsíc 4.999,-, u dohody o provedení práce se neodvádí SP ani ZP, 4.999,- x 15% = 749,85, výsledná daň činí 749,- Kč. Daň se odvede správci daně do 31.05.2013 (v praxi se odvádí spolu se zálohovou daní za zaměstnance).

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...