smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Hlavní pracovní poměr

Pracovní smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat (§34 ZP)

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.

Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce.

Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. To se týká i údajů o mzdě a platu.

Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu krat‘í než 1 měsíc.

Zkušební doba

Lze sjednat pouze písemně nejpozději v den nástupu do práce, nesmí překročit polovinu doby trvání smlouvy a zároveň nesmí být delší než 3 měsíce (6 měsíců u vedoucího zaměstnance). Prodlužuje se o dobu trvání překážek v práci.

Plat a mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených zákoníkem práce.

  • Plat - peněžité plnění za práci zaměstnance zaměstnavatele, kterými jsou státní instituce, kraje a obce, státní fond, příspěvkové organizace, jejíž náklady na platy a odměny jsou plně zabezpečovány z rozpočtu zřizovatele, školské právnické osoby zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem nebo obcí a veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení).
  • Mzdu - peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované za vykonanou práci zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů.
Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality. Zaměstnavatelé musí za práci stejné hodnoty stanovit zaměstnancům stejnou mzdu a plat.

Co je to odměna z dohody?

Peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP viz dále).


Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zaměstnavatelé mohou k plnění svých úkolů a k zabezpečení svých potřeb uzavírat s fyzickými osobami jen výjimečně také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti), a to pokud jde o práci,

  1. jejíž pravidelný výkon nemůže zaměstnavatel zabezpečit v rámci předem stanoveného rozvržení pracovní doby a rozvrhu pracovních směn tak, aby její řízení, sledování jejího provádění a kontrola dodržování pracovní doby byly účelné a hospodárné,
  2. jejíž výkon v pracovním poměru by byl z hlediska zájmů společnosti pro zaměstnavatele neúčelný nebo nehospodárný z jiných důvodů.
Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...