smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Srážky ze mzdy

Kalkulačka srážek ze mzdy 2016

Srážky jsou způsobem uspokojení peněžitých nároků oprávněné osoby. Postihují se jimi pohledávky (mzdy zaměstnanců), na které má dlužník právo vůči třetí osobě. Na zaměstnavateli ? plátci mzdy tedy leží hlavní odpovědnost za správné provedení tohoto způsobu uspokojení oprávněné osoby.

Srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy.
Mezi vyživované osoby se počítá i manželka, i když má vlastní příjem. Ženatý muž se dvěma dětmi tak vyživuje 3 osoby. Prováděné srážky se liší u přednostních pohledávek a nepřednostních pohledávek. Přednostní pohledávky jsou např. výživné, pohledávka na dani, sociálním a zdravotním pojištění, regresní náhrady, přeplatky na sociálních dávkách.

Dnem 1. 9. 2015 nabývá účinnosti novela č. 164/2015 Sb., kterou mimo jiné mění ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. Nově se použijí na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy/ platu i dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

 1. mzda, plat,
 2. náhrada mzdy nebo platu,
 3. nemocenské,
 4. peněžitá pomoc v mateřství,
 5. důchody,
 6. stipendia,
 7. podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 8. odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
 9. peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
 10. úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta,
 11. dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníkua nově též

 1. výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
 2. příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.Příjmy, ze kterých lze provádět srážky:
mzda či plat
jiné příjmy z pracovněprávního vztahu (DPČ, odstupné, odměny)
nemocenská, ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, důchod, stipendium, podpora v nezaměstnanosti, úrazový příplatek
dávky státní sociální podpory


Příjmy, ze kterých naopak srážky provést nelze:
cestovní náhrady
náhrada škody
výnosy kapitálových fondů
sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
zvýšen důchodu za bezmocnost

Výše srážek ze mzdy

(§ 276 až § 281 OSŘ, § 2045 NOZ, NV č. 595/2006 Sb.)
Od 1. ledna 2016 došlo ke snížení tzv. nezabavitelné částky. Jde o část mzdy, kterou nelze postihnout exekuční nebo insolvenční srážkou. Nově se snížená nezabavitelná částka odrazí ve mzdách za měsíc leden, které budou zaměstnancům vypláceny v únoru. Letos díky snížení tzv. normativních nákladů na bydlení dochází také ke snížení nezabavitelných částek, čímž se mohou mírně zvýšit srážky z mezd.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, a to tak, aby zaměstnanci vždy zůstala tzv. základní nezabavitelná, někdy též nazývaná jako nepostižitelná, částka. Nezabavitelná částka se podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jak velké obci dlužník skutečně žije. Pro rok 2015 zůstává životní minimum jednotlivce 3410 Kč a výše uvedené normativní náklady na bydlení se snížily na 5858 Kč (psali jsme zde). Nezabavitelná částka pro rok 2016 tedy činí 2/3 ze součtu částek 3410 a 5858, což je 6178,67 Kč.
K takto stanovené nezabavitelné částce se ještě přičítá její 1/4 na každou vyživovanou osobu, tedy 1544,67 Kč. Celkovou nezabavitelnou částku pak stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného (6178,67 Kč) a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby (1544,67 Kč na osobu). Částka, nad kterou se vždy srazí veškerý zbytek mzdy, je pro rok 2015 stanovena na 9268 Kč, jde o součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Srážkami ze mzdy musí být podle § 279 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vždy nejprve uspokojeny tzv. přednostní pohledávky, mezi něž patří např. dluh vůči státu nebo nezaplacené výživné. Srážky lze uplatnit i z dávek nemocenského pojištění.


Důležité údaje Výše v Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410
Normativní náklady na bydlení 5 858
Částka, nad kterou lze srazit bez omezení (součet ŽM a NNB) 9 268
Nezabavitelná částka na osobu povinného
(2/3 ze součtu ŽM a NNB)
6 178,67
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osob
(1/4 z NČ na povinného)
1 544,67