smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Osobou se zdravotním postižením je vždy občan, který

 • byl uznán plně invalidním,
 • byl uznán částečně invalidním,
 • byl uznán zdravotně znevýhodněným (§ 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti).


Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením
má každý zaměstnavatel ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%. (§ 81 zákona č. 435/2004 Sb.).

Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením plní zaměstnavatel:
 • zaměstnáváním v pracovním poměru
 • odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
 • odvodem do státního rozpočtu; výše odvodu do státního rozpočtu bude činit od roku 2005 za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí příslušného kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.


  • Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Vyhláška č. 518/2004 Sb.

   Příklad:
   Počet hodin odpracovaných zaměstnanci firmy Kabel s.r.o. 55 000,0
   Neodpracované hodiny za dovolenou, překážky v práci, nemoc 2 780,0
   Počet hodin celkem 57 780,0

   Roční fond pracovní doby jednoho zaměstnance
   pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy 2 133,50
   roční přepočtený počet zaměstnanců (57 780 : 2 133,5) = 27,08 27,00
   povinný podíl (4% z 27) = 1,08 1,00

   Příklad: Firma Kolovrátek s.r.o., má výši povinného podílu stanovenou na 3 zaměstnance. Firma zaměstnávala jednoho zaměstnance celý rok na plný pracovní úvazek a 1 zaměstnance se ZPS s TZP na pracovní úvazek ve výši 0,6. Stanovení povinného podílu:
   Zaměstnanec se ZPS 1
   Zaměstnanec se ZPS s TZP 0,6×3 = 1,8 zaokrouhleno 2
   Celkem občanů se ZPS 3
    Povinný podíl firma splňuje.

   Zaměstnavatel je povinen do 15. února následujícího kalendářního roku písemně oznámit příslušnému úřadu práce plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl fyzickými silami, nebo odebíráním výrobků, odvede do státního rozpočtu na účet, který mu sdělí příslušný úřad práce nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku finanční plnění. Zaplacení prokáže úřadu práce do 15. února.
Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...