smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Osobou se zdravotním postižením je vždy občan, který

 • byl uznán plně invalidním,
 • byl uznán částečně invalidním,
 • byl uznán zdravotně znevýhodněným (§ 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti).


Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením
má každý zaměstnavatel ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%. (§ 81 zákona č. 435/2004 Sb.).

Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením plní zaměstnavatel:
 • zaměstnáváním v pracovním poměru
 • odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
 • odvodem do státního rozpočtu; výše odvodu do státního rozpočtu bude činit od roku 2005 za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí příslušného kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.


  • Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Vyhláška č. 518/2004 Sb.

   Příklad:
   Počet hodin odpracovaných zaměstnanci firmy Kabel s.r.o. 55 000,0
   Neodpracované hodiny za dovolenou, překážky v práci, nemoc 2 780,0
   Počet hodin celkem 57 780,0

   Roční fond pracovní doby jednoho zaměstnance
   pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy 2 133,50
   roční přepočtený počet zaměstnanců (57 780 : 2 133,5) = 27,08 27,00
   povinný podíl (4% z 27) = 1,08 1,00

   Příklad: Firma Kolovrátek s.r.o., má výši povinného podílu stanovenou na 3 zaměstnance. Firma zaměstnávala jednoho zaměstnance celý rok na plný pracovní úvazek a 1 zaměstnance se ZPS s TZP na pracovní úvazek ve výši 0,6. Stanovení povinného podílu:
   Zaměstnanec se ZPS 1
   Zaměstnanec se ZPS s TZP 0,6×3 = 1,8 zaokrouhleno 2
   Celkem občanů se ZPS 3
    Povinný podíl firma splňuje.

   Zaměstnavatel je povinen do 15. února následujícího kalendářního roku písemně oznámit příslušnému úřadu práce plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl fyzickými silami, nebo odebíráním výrobků, odvede do státního rozpočtu na účet, který mu sdělí příslušný úřad práce nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku finanční plnění. Zaplacení prokáže úřadu práce do 15. února.
Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...