smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

CZ-ENG Slovník ekonomických pojmů

akciová společnost joint stock company
bezúplatné plnění non-monetary supply
bezúplatné přenechání free-of-charge relinquishment
běžný daňový doklad standard tax document
bydliště residential address
být oprávněn be entitled, competent, authorised
být zdaněn be taxed
celní prohlášení customs declaration
celní režim customs procedure
celní sklad bonded warehouse
cena (pořizovací) price (acquisition)
cena (vstupní) price (input)
cena mezi propojenými subjekty price between related persons
cenné papíry securities
cestovní výdaje travel expenses
cizí právnická osoba foreign entity
clo customs
časové rozlišení accruals and deferrals
čtvrtletní zdaňovací období quarterly taxable period
daň dědická a darovací inheritance and gift tax
daň na vstupu (na výstupu) input tax (output tax)
daň sražená z dividend a podílů na zisku tax withheld on dividends and profit
daň z nemovitostí (daň z převodu nemovitostí) real estate tax (real estate transfer tax)
daň z pozemků land tax
daň z přidané hodnoty value-added tax (VAT)
daň z příjmů fyzických (právnických) osob Personal (corporate) income tax
daň ze staveb building tax
daňová evidence tax evidence (tax records)
daňová kontrola tax inspection
daňová povinnost tax liability
daňová sazba tax rate
daňová záloha tax advance
daňová ztráta tax loss
daňová zůstatková cena tax residual value
daňové identifikační číslo tax identification number
daňové nedoplatky tax arrears
daňové neuznatelné náklady (výdaje) tax non-deductible costs (expenses)
daňové odpisy tax depreciation
daňové poradenství tax consultancy
daňové přiznání tax return
daňové řízení tax proceedings
daňové úspory tax savings
daňový dobropis tax credit notes
daňový doklad tax document
daňový nerezident (rezident) tax non-resident (resident)
daňový odpočet tax deduction
daňový přeplatek tax overpayment
daňový únik tax avoidance (tax evasion)
daňový výměr tax assessment
dceřinná společnost subsidiary
den uskutečnění zdanitelného plnění date of taxable supply
devizové kurzy foreign exchange rates
dílčí plnění partial tax supply
dílčí základ daně partial taxable base
dlouhodobý hmotný (nehmotný) majetek long-term tangible (intangible) assets
dlužník debtor
dodatečné vyměření daně supplementary tax assessment
dohadná položka aktivní (pasivní) accrual revenue (expense)
doměřit (daň) additionally assess (tax)
dosažení, zajištění a udržení příjmů attaining, securing and maintaining income; or generating, assuring and maintaining income
dotace subsidy
dozorčí rada supervisory board
drobný majetek low value assets
důchodové pojištění supplementary pension insurance
dvojí zdanění double taxation
faktura, fakturace invoice, invoicing
finanční pronájem financial leasing
formulář přiznání k dani z příjmu fyzických osob personal income tax return form
formulář přiznání k dani z příjmu právnických osob corporate income tax return form
fúze merger
fyzická osoba individual, natural person
hmotný majetek tangible asset
hospodářský rok economic year, fiscal year
hospodářský výsledek economic result
hypoteční úvěr mortgage loan
identifikační číslo organizace business identification number
interní (vnitropodnikové) směrnice internal guidelines
inventarizace inventory-taking
je považován za daňového rezidenta is deemed to be (is considered to be) tax resident
komanditní společnost limited partnership
konkurenční doložka competition clause
konkurz a vyrovnání bankruptcy And settlement
krácená plnění reduced supplies
krácená daně tax evasion
kurzové rozdíly foreign exchange differences
leasingová smlouva leasing agreement
lhůta pro vyměření daně time-limit for assessment
licenční poplatek royalty, licence fee
majetkové daně property taxes
mateřská společnost parent company
mechanismus opačného uplatnění daně reverse charge
místní poplatky local fees
místní příslušnost local competence
místo podnikání place of business
místo skutečného vedení place of effective management
místo zdanitelného plnění place of taxable supply
movitý majetek movable assets
nadměrný daňový odpočet excess tax deduction
náhrada za škodu compensation of damage
nájemní smlouva lease agreement
náklady při pořízení acquisition costs
náležitosti (podstatné náležitosti particulars (substantial particulars)
nárok na odpočet DPH entitlement to VAT deduction
nedobytné pohledávky bad debts
nedoplatek underpayment
nehmotný majetek intangible asset
nemocenské pojištění sickness insurance
nemovitý majetek immovable asset
nepeněžní plnění non-monetary supply, in-kind supply
nepeněžní požitky non-monetary benefits, benefits-in-kind
nepeněžní příjem non-monetary income, in-kind income
nezdanitelná část základu daně non taxable base
novela (zákona) amendment to (act)
obecně prospěšné společnosti public service companies
obchodní podíl business share, business interest
obchodní rejstřík commercial register
obvyklá cena usual price
ocenění evaluation, valuation
oceňování majetku valuation of assets
odčitatelné položky deductible items
odchodné a odstupné severance pay
odložená daň deferred tax
odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob directors´fees
odpisování hmotného (nehmotného) majetku depreciation of tangible (intangible) assets
odpisy depreciation
odpisy pohledávek depreciation of receivables
odpisy rovnoměrné straight-line depreciation
odpisy zrychlené accelerated depreciation
odpočet daňových ztrát deduction of carried tax losses
odpočet DPH deduction of tax
odpočet od základu daně tax deduction
operativní leasing operating leasing
opravná položka přiznání corrective tax returns
opravná položka provision
opravná položka k majetku corrective item to assets
opravné položky k nedobytným pohledávkám provisions to bad debts, bad debt provisions
opravné položky k pohledávkám provisions against receivables
opravy a údržba repairs And maintenance
organizační složka branch
osoba blízká close person
osoba samostatně výdělečně činná self-employed person
osoba se zvláštním vztahem k plátci person with special relationship to taxable person
osoby se změněnou pracovní schopností disabled people
ostatní příjmy ether income
osvobození od daně tax exemptions
oznamovací povinnost notification duty
paušální daň lump-sum tax
penále penalties
platby nájemného lease payments
platby pojistného insurance payments
plátce daně taxpayer
plná moc power of attorney
podat daňové přiznání file a tax return
podíl na zisku profit share, profit distributions
podnájem věci sublease of a thing
podnájemní smlouva sublease agreement
pohledávka receivable
pojistné plnění insurance benefits
položky snižující základ daně tax allowances
poplatky fees
pořizovací cena acquisition costs, purchase price
postoupení finančního leasingu assignment of financial leasing
postoupení pohledávek assignment of receivables
potvrzení o bezdlužnosti tax clearance statement
právní subjektivita legal character, personality, subjectivity
právnická osoba legal entity
prodej majetku sale of assets
prominutí daně tax waiver
promlčecí doba period of limitation, prescription period, term of prescription
pronajatý majetek leased property
provize commission
provozní náklady operating expenses (costs)
předčasné ukončení premature termination
přechodná ustanovení zákona transitory provisions
přechodné ubytování temporary housing
přeplatek na dani overpaid tax, tax overpayment
přerušení daňových odpisů interruption of tax depreciation
příjem zdanění u zdroje income taxed at source
příjem zdaněný zvláštní sazbou daně income taxed at a separate tax rate
příjem ze závislé činnosti dependent activity (employment) income
příjmy z kapitálového majetku capital gains, capital income
příjmy z pronájmu rental income
příjmy z úroku income from interest, interest income
připočitatelné položky k základu daně additions to tax base
příspěvkové organizace contributory organisations
příspěvky na sociální zabezpečení social security contributions
přiznání k dani z příjmů income tax return
přiznání k silniční dani road tax return
původ zboží origin of goods
registrace k dani tax registration
reinvestiční odpočet investment relief (allowance), reinvestment allowance
rezervy reserves, provisions
roční zúčtování záloh na daň annual reconciliation of advances
rovná daň flat tax
rovnoměrné odpisy straight-line depreciation
rozdělení zisku allocation of profit, distribution of profit
rozhodný den decisive day
rozpuštění opravných položek a rezerv release of non-taxable provisions
samostatná výdělečná činnost independent gainful activity
sazba daně tax rate
sbírka zákonů collection of laws
sídlo právnické osoby seat of legal entity
silniční daň road tax
sleva na dani tax relief
služby do zahraničí services provided abroad
služební cesta (do zahraničí) business trip (abroad)
směnka bill of exchange
smlouva o zamezení dvojího zdanění double-taxation treaty
smluvní pokuty a úroky z prodlení contractual fines and interest on late payments
soubor (movitého) majetku set of (movable) assets
souhrnný daňový doklad summary tax document
splátkový prodej instalment sale
splátky daně tax instalments
společenská smlouva articles of association
společné zdanění manželů point taxation of married couple
společnost s ručením omezeným limited liability company
spolupracující osoby collaborating individuals
spotřební daň excess duty (tax)
správce daně tax administrator
správní poplatky administrative fees
srážková daň withholding tax
stálá provozovna permanent establishment
stanovit (základ daně) determine (the tax base)
stavební spoření building savings
stravné meal allowances
technické zhodnocení technical appreciation (improvement)
trvalý pobyt permanent residence
účetní odpisy accounting depreciation
účinné od (ledna 2006) effective as of/from (january 2006)
udělit plnou moc grant a power of attorney
uplatnění odpisů claiming of depreciation
úprava odpočtu daně adjustment of tax deduction
úroková sazba interest rate
úrokový výdaj (úroky jako náklad) interest expense
úroky jako příjem interest income
úroky z hypotečního úvěru interest from mortgage loan
úroky z úvěrů interest on loans
uskutečnění zdanitelného plnění provision of taxable supply
uvedení majetku do užívání putting assets into use
valná hromada shareholders´meeting
veřejná obchodní společnost general commercial partnership
veřejné zdravotní pojištění general health insurance
vklad do základního jmění contribution to equity
vklad majetku contribution of an asset
vlastní daňová povinnost own tax liability
vracení daně tax refund
vracení DPH VAT refund, refund of VAT
vstupní cena input price
výdaje na zaměstnance employee expenses
výdajové (nákladové) položky expenses (costs)
vyměření daně tax assessment
vyměřit (daň) assess (tax)
vyměřovací základ pro sociální pojištění social security contribution assessment base
výpočet daně tax calculation
vyřazení dlouhodobého majetku disposal of fixed assets
vyřazený majetek disposed assets
vzorky samples
zahraniční fyzické osoby foreign individuals
zajištění daně securing of tax, tax securement
základ daně tax base
základní sazba basic rate
zákon o daních z příjmů income tax act
zálohy na daň z příjmů tax advance payments
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností disabled employees
zaměstnanecké výhody employee benefits
zamezení dvojímu zdanění avoidance of double taxation
zaokrouhlování rounding
zápočet daně tax credit notes
započtení pohledávek set-off of receivables
zařadit do první odpisové skupiny allocate to the first depreciation group
zásoby inventory-taking
zatřídění zboží a služeb classification of goods and services
závazek obligation
závislá činnost dependent activity
zdanitelné benefity taxable benefits
zdanitelné plnění taxable supply
zdaňovací období tax period, taxable period
zjednodušený daňový doklad simplified tax document
zrychlené odpisy accelerated depreciation
zřizovací údaje incorporation expenses
zůstatková cena residual value, net book value

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...