smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Účetní a ekonomické výrazy

Účetní nebo ekonomický výraz Výklad
Agenda Souhrn administrativních (účetních) prací. Též náplň práce.
Akceptace Přijetí. Například u směnky. Tímto aktem se stává akceptant cizí směnky přímým dlužníkem.
Akcie Cenný papír majetkového charakteru, s nímž jsou spojena práva akcionáře. Akcionář jako společník akciové společnosti se může podílet dle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím hospodaření.
Akcionář Společník akciové společnosti, držitel akcií. Majoritní - vlastní dostatek podílů k ovlivňování činnosti společnosti. Minoritní - držitelé menšinových podílů.
Akontace Mimořádná splátka, záloha, částka placená předem. První splátka kupní ceny u leasingu.
Akreditace Pověření, zplnomocnění, schválení, osvědčení.
Akruální princip Účetní princip který říká, že náklady a výnosy patří do období, se kterým věcně a časově souvisí. Nikoliv do období, kdy došlo k reálnému pohybu peněz.
Aktiva Aktiva jsou položky majetku, bohatství společnosti (firmy), soubor hospodářských prostředků vyjádřených v penězích. Co společnost (firma) má. Přírůstky aktiv se účtují na stranu Má dáti, úbytky na stranu Dal.
Akvizice Získání, přírůstek, získaná věc, osoba, zákazník.
Amortizace Umoření, umořování. U dlouhodobého majetku přechod jeho hodnoty do spotřeby formou odpisů (opotřebení).
Analýza Rozbor, rozklad.
Anuita Forma splácení dluhu pravidelnou, zpravidla roční splátkou.
Anulace Zrušení, prohlášení za neplatné.
Aplikace Využití poznatků nebo zkušeností.
Arbitr Rozhodčí určitého sporu. Někdy též nazývaný také jako soudce nebo znalec.
Arbitráž Mimosoudní rozhodování sporu například mezi podnikateli.
Ares Administrativní Registr Ekonomických Subjektů (Ares) je informační systém, který soustřeďuje a podává přehledné informace z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů vedeného Českým statistickým úřadem, ze seznamu plátců DPH a ze seznamu plátců spotřebních daní.
Audit Systematický a nezávislý proces přezkoumání dokumentů, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry. Zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů.
Ážio Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií.
Bankrot Finanční úpadek v důsledku platební neschopnosti, neschopnosti po delší dobu plnit své splatné závazky.
Barter, barterový obchod Výměna zboží nebo služby za jiné zboží nebo službu bez použití peněz. Naturální směna.
Běžný daňový doklad Nejčastěji užívaných typ daňových dokladů z pohledu DPH. Jeho náležitosti jsou vymezeny v zákoně o dani z přidané hodnoty.
Bianko Čistý, nevyplněný doklad, šek.
Bilance Celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti. Výkaz o majetku firmy (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k určitému datu.
Bonita Stupeň jakosti, hodnota, kvalita. Schopnost společnosti řádně a včas dostát svým závazkům.
Boom Náhlý rozmach, vzestup.
Broker Zprostředkovatel obchodů za provizi.
Brutto Brutto znamená hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek. Opakem je netto.
Burza Trh s cennými papíry.
Bytový dům Pro účely DPH stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
Cash flow Cash flow (CF) je peněžní tok. Jedná se o hlavní ukazatel schopnosti společnosti (firmy) financovat podnikání. Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období.
Cena pořízení Cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů souvisejících s jeho pořízením.
Clo Clo je povinná platba stanovená zákonem. Vybírá se v souvislosti s přechodem zboží přes státní hranice.
Časové rozlišení nákladů a výnosů Do každého účetního období patří jen ty náklady a výnosy, které s ním časově a věcně souvisejí (tzv.akruální princip účetnictví). Proto se náklady a výnosy snižují o náklady a výnosy, které souvisí s obdobím předcházejícím nebo následujícím. Časové rozlišení ovlivňuje daňový základ.
Čistý zisk Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady (resp. mezi příjmy a výdaji) upravený o daň z příjmů jako nákladovou položku.
Daň Zákonem stanovená platební povinnost fyzických a právnických osob do veřejného rozpočtu. Daně rozdělujeme na přímé a nepřímé.
Daň darovací Daň darovací je daní přímou a je upravena zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
Daň dědická Daň dědická je daní přímou a je upravena zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je nepřímou daní. Daň z přidané hodnoty zatěžuje především konečného spotřebitele.
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob je daní přímou.
Daň z příjmů právnických oso Daň z příjmů právnických osob je daní přímou.
Daň ze spotřeby Daněmi ze spotřeby jsou takové daně, které zatěžují spotřebu. Jde o nepřímé daně, které jsou ukládány na prodeje určitých výrobků nebo služeb. Jsou připočteny k prodejní ceně a tím se přenášejí na spotřebitele.
Daňová evidence (dle zákona o daních z příjmů) Daňová evidence zajišťuje stanovení základu daně z příjmů. Obsahem je evidence příjmů a výdajů v členění potřebném pro stanovení základu daně a dále evidence majetku, závazků.a zásob.
Daňová exekuce Daňovou exekucí provádí správce daně vymáhání daňových nedoplatků.
Daňová optimalizace Termín daňová optimalizace se používá v souvislosti s využitím veškerých legálních zákonných prostředků pro snížení výše daní.
Daňová pohledávka Právo správce daně požadovat po daňovém subjektu daň.
Daňová povinnost (pro účely zákona o DPH) Vlastní daňová povinnost případně nadměrný odpočet.
Daňová ztráta Rozdíl mezi výdaji (náklady) a příjmy (výnosy), pokud jsou výdaje (náklady) vyšší než příjmy (výnosy).
Daňové přiznání k DPH Daňové přiznání k DPH je plátce DPH povinen předložit v zákonem stanoveném termínu po skončení zdaňovacího období k DPH. Plátce musí předkládat i negativní daňové přiznání, a to i v případě, že v příslušném zdaňovacím období neměl žádné zdanitelné plnění.
Daňové přiznání k DPPO Daňové přiznání k DPPO podávají v zákonem stanoveném termínu po uplynutí zdaňovacího období všechny právnické osoby. Výjimku tvoří neziskové organizace a veřejné obchodní společnosti.
Daňové přiznání ke spotřebním daním Daňové přiznání, které je povinen předložit plátce spotřební daně.
Daňové tiskopisy Předepsané tiskopisy vydané Ministerstvem financí. Jedná se především o tiskopisy ke splnění registrační povinnosti daňových subjektů, tiskopisy daňových přiznání a tiskopisy vyúčtování daně. Jejich součástí jsou pokyny k vyplnění.
Daňový dlužník Daňovým dlužníkem je ten, kdo má zákonnou povinnost odvádět daň.
Daňový doklad Dle zákona o DPH existují dva typy daňových dokladů. Zjednodušený daňový doklad, který se může se použít při platbě v hotovosti, pokud částka nepřesahuje částku 10 tisíc Kč. A běžný daňový doklad viz.běžný daňový doklad.
Daňový kalendář Kalendář daňových povinností v průběhu kalendářního roku. Bývá doplněn ještě o termíny z oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Daňový poradce Daňovým poradcem je fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců České republiky. Daňový poradce je oprávněn poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (účetnictví ).
Daňový přeplatek Daňovým přeplatkem je částka, která převyšuje splatnou daň. Jde o situaci, kdy splatná daň je menší než daň k danému datu skutečně uhrazená.
Daňový únik Nezákonná minimalizace daňové povinnosti.
Daňový základ Daňový základ je částka, ze které se příslušnou daňovou sazbou počítá daň.
Debet Dluh, pohledávka. Levá (dlužnická) strana účtů v účetnictví, Má dáti.
Deficit Převaha výdajů nad příjmy, převaha pasiv nad aktivy.
Defraudace Zpronevěra majetku, peněz.
Den platby daně Den platby je den, kdy je platba připsána na účet příslušného finančního úřadu. U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se dnem platby rozumí den převzetí hotovosti.
Deník Účetní kniha.
Devalvace Pokles měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám. Jde o oslabení v rámci fixních (úředně stanovených) kurzů.
DIČ Daňové identifikační číslo. Je přiděleno subjektu při registraci správcem daně.
Dlouhodobý majetek Majetek, jehož doba životnosti je delší než jeden rok a vstupní cena přesahuje zákonnou hranici. Účetně se rozlišuje dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý finanční majetek (DFM).
Doba odpisování Dlouhodobý hmotný majetek se zatřiďuje do odpisových skupin dle zákona o dani z příjmů, přičemž každé odpisové skupině je přiřazena určitá minimální doba odpisování.
Dodavatel Ekonomický subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Dohadné položky Dohadné položky jsou případy výnosů a nákladů, které věcně patří do běžného účetního období, ale nemohou být zaúčtovány, protože není k dispozici účetní doklad. Není tedy známa ani jejich přesná výše. Proto je výše odhadována, přičemž se vychází z obvyklých skutečností nebo dohod.
Dopravní prostředek Dopravním prostředkem je vozidlo nebo jiný prostředek anebo zařízení, určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a obvykle užívané k uskutečnění přepravní služby.
Dotace Účelově poskytnuté prostředky právnickým nebo fyzickým osobám ze státního rozpočtu.
Drobný majetek Majetek, jehož doba životnosti je delší než jeden rok, ale vstupní cena je pod zákonem stanovenou hranicí.. Účetně se rozlišuje drobný hmotný majetek a drobný nehmotný majetek.
Důkazní břemeno Důkazní břemeno je povinnost daňového subjektu prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v daňových přiznáních, daňových hlášeních nebo ve vyúčtování daně, popř. k jejichž prokázání byl správcem daně v průběhu daňového řízení vyzván.
Důkazní prostředek Jako důkazních prostředků lze v důkazním řízení použít všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daně. Zejména se jedná o znalecký posudek, výslech svědků, vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny.
Ekonomika Hospodářství, hospodaření, hospodárnost.
Embargo Zákaz vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží.
EURIBOR The Euro Interbank Offered Rate. Úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu.
Evidence daní Vede správce daně. Evidence obsahuje daňové a platební povinnosti, jejich úhradu nebo zánik, a z toho vyplývající daňové nedoplatky a daňové přeplatky. Tyto údaje jsou evidovány na daňových účtech jednotlivých daňových subjektů odděleně za každý druh daně.
Exekuce Výkon rozhodnutí proti subjektu, který odmítá splnit úřední, soudní nebo správní příkaz.
Export Vývoz.
Faktura Faktura je účetní doklad, ve kterém dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby. Přesná definice obsahu faktury neexistuje, musí však obsahovat zákonné náležitosti (například daňového dokladu z pohledu DPH).
FIFO Metodu oceňování zásob, první dovnitř, první ven. Pokud oceňujeme sklad metodou FIFO, tak první se účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny.
Finanční ředitelství Finanční ředitelství jsou zřízena Zákonem o územních finančních orgánech v městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava.
Finanční úřad Finanční úřady jsou zřízeny Zákonem o územních finančních orgánech.
Fúze Spojení, splynutí, sloučení obchodních společností.
Garance Záruka, zástava, jistota.
Goodwill Dobrá pověst nebo jméno podniku, která plyne z dobrých zkušeností zákazníků s tímto podnikem. Ovlivňuje jeho prodejní cenu. V bilanci se uvádí jako nehmotné aktivum.
Hmotný majetek vyloučený z odpisování Hmotný majetek, u kterého nelze uplatňovat daňové odpisy či zůstatkovou cenu jako daňový náklad.
Hypotéka Pohledávka váznoucí na nemovitosti, zaručená zástavním právem.
Import Dovoz.
Insolvence Platební neschopnost společnosti (firmy). Splatné závazky jsou vyšší než hodnota aktiv.
Inventarizace Zjištění skutečného stavu. Majetku, zásob, finančních prostředků, závazků. Porovnání s účetním stavem.
Inventura Fyzická - přepočítávání fyzicky přítomného majetku, zásob, finančních prostředků. Dokladová - podle účetních dokladů zejména u pohledávek a závazků.
Jednotná daň Jednotná daň je daň s jednotnou sazbou pro všechny daňové subjekty. Vzhledem ke svým značným nevýhodám se v daňových systémech prakticky nevyskytuje.
Judikát Soudní rozhodnutí, rozsouzený spor.
Kalkulace Přehled jednotlivých nákladů jednotku produkce.
Konfirmace Konfirmace je ověření a potvrzení písemnosti. Nebo dokument potvrzující obchod.
Konkurenční doložka Podle Zákoníku práce může být sjednána dohoda, kde se zaměstnanec zavazuje po určitou dobu po skončení pracovního poměru nevykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.
Kurzové rozdíly Kurzové rozdíly vznikají u pohledávek, peněžních prostředků a závazků v cizí měně v důsledku toho, že zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v české měně. Pohybem kurzu domácí měny k měně cizí v čase se hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění.
Kvitance Stvrzenka, potvrzení, kterým věřitel potvrzuje dlužníkovi, že od něj dostal plnění v plném rozsahu nebo jeho část.
Leasing Pronájem zařízení, předmětů, dlouhodobého majetku na stanovenou dobu. Během trvání smlouvy platí nájemce dohodnuté splátky. Po dobu platnosti leasingové smlouvy zůstává zařízení majetkem leasingové společnosti. Po skončení stanovené doby odkoupí nájemce předmět za předem známou zůstatkovou cenu.
Likvidace Projednání, vyřešení, vyřízení, odstranění, zrušení, ukončení, zničení, zánik, konec podniku. V účetním programu POHODA proplacení závazku nebo pohledávky.
Likvidita Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům.
Majetek Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky, budovy, stavby, stroje, výrobní zařízení. Dlouhodobý nehmotný majetek - software, výsledky výzkumu, ocenitelná práva. Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry, které jsou určeny k uložení peněz. Oběžný majetek - zásoby, nedokončená výroby, zboží, pohledávky,peníze v bance, v pokladně, ceniny.
Manko Inventarizační rozdíl, kdy fyzický stav je nižší než stav účetní.
Marže Rozdíl prodejní a pořizovací ceny.
Ministerstvo financí Ministerstvo financí České republiky je ústředním orgánem státní správy. Pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, daně, poplatky, clo, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství.
Místní šetření V souvislosti s daňovou kontrolou je správce daně oprávněn provádět místní šetření, a to jak u daňového subjektu, u kterého kontrola probíhá, tak i u třetích osob (obchodní partneři daňového subjektu nebo osoby, které mají k dispozici listiny potřebné pro daňovou kontrolu).
Mzda Peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci dle pracovní smlouvy nebo mzdového výměru..
Nadměrný odpočet Nadměrným odpočtem v souvislosti s DPH je daňová povinnost, kdy za zdaňovací období, za které se podává daňové přiznání (daňové tvrzení), odpočet daně převyšuje daň na výstupu.
Náhrady Část mzdy. Mezi náhrady patří zejména náhrada za dovolenou, náhrada za nemoc, cestovní náhrady apod.
Náklady Spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví, která je obvykle spojena se souběžným nebo budoucím výdejem peněz.
Náklady na pořízení hmotného majetku Náklady na pořízení hmotného majetku jsou daňově neuznatelné. Do daňově uznatelných nákladů je lze uplatnit pouze postupně, formou daňových odpisů (nejedná-li se o hmotný majetek vyloučený z odpisování), případně při vyřazení uplatněním zůstatkové ceny jako daňový náklad dle zákonem stanovených podmínek.
Náklady příštích období Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení. Náklady příštích období jsou uskutečněné výdaje, které se vztahují k výkonům, jež budou přijaty v budoucnu.
Nemocenská Peněžitá dávka náležející zaměstnanci, který je dle příslušného předpisu uznán dočasně neschopným k výkonu zaměstnání.
Nemovitost Pozemky a stavby. Stavby pomocí základu pevně spojené se zemí.
Nerezident Nerezident je daňový poplatník, který nemá v České republice stálý byt a ani se zde nezdržuje alespoň 183 dnů v kalendářním roce.
Neschopnost Platební nezpůsobilost, insolvence, neschopnost dostát svým splatným závazkům. Pracovní neschopnost, krátkodobý stav poruchy zdraví, nemoc nebo úraz.
Netto Netto znamená čistý. Netto váha je hmotnost zboží bez obalu. Netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odečtení oprávek.Opakem je brutto.
Nezaměstnanost Ekonomický pojem spočívající v existenci osob bez možnosti sehnat práci.
Norma Směrnice, pravidlo, jehož zachování je závazné. Normy mohou být mravní, právní, technické.
Období Časový úsek. Účetní období je úsek, za který se zjišťují výsledky hospodaření. Zdaňovací období je úsek, za který je vypořádávána daň.
Oběživo Bankovky a mince v oběhu.
Obrat Pro účely DPH jsou to výnosy nebo příjmy za uskutečněná plnění bez plnění osvobozených od daně, snížené o daň z přidané hodnoty.
Odložená daň Principem odložené daně je to, že splatná daň z daňového základu je odlišná od daně vyčíslené z účetního výsledku hospodaření. Tento rozdíl je vzniká pokud jsou náklady nebo výnosy uznávány jako daňové v jiných obdobích než se o nich účtuje.
Odpisy Účetní odpisy vyjadřují opotřebení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Jde o peněžní vyjádření snížení hodnoty aktiva během účetního období. Daňové odpisy snižují daňový základ. O jejich výši a způsobu uplatnění rozhoduje zákon o daních z příjmů.
Odpočet daně Odpočet daně na vstupu je zakotven v zákoně o DPH. Jedná se o možnost snížit si odváděnou daň.
Odvolání Odvolání je řádný opravný prostředek. Používá se proti rozhodnutí vydanému ústředním správním orgánem (tedy např. Ministerstvem financí) nebo úřední osobou stojící v jeho čele (tedy např. ministrem financí).
Opce Právo za stanovenou opční cenu prodat nebo koupit konkrétní množství aktiv, akcií, dluhopisů, deviz. Přednostní právo zejména k uzavření smlouvy.
Oprávky Součet veškerých účetních odpisů majetku.
Opravné položky Opravné položky představují přechodné snížení hodnoty majetku, toto snížení není trvalého charakteru. Nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Jinými slovy zásada opatrnosti účetní jednotky říká, aby sama sebe ve svém účetnictví spíše podhodnocovala než nadhodnocovala.
Oprávnění Právo, nárok, povolení,
Organizace Uspořádání, správa. Též právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby.
Osnova Účtová osnova (směrná účtová osnova) je seznam účtů, na jehož základě sestavuje účetní jednotka svůj účtový rozvrh. Obsahuje deset účtových tříd (0 - 9).
Osoba samostatně výdělečně činná, OSVČ Fyzická osoba, která ukončila povinnou školní docházku, dosáhla věku aspoň 15 let, samostatně vykonává ekonomickou činnost a není v pracovním poměru. Je to podnikatel podle živnostenského zákona, osoba která provozuje svobodná povolání, samostatně hospodařící zemědělec, majitel autorských práv atd. Je to též osoba, které spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud na ni lze podle zákona o daních z příjmů rozdělovat příjmy a výdaje dosažené výkonem této činnosti.
Osoby blízké Osoby blízké jsou manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť a snacha, a to kteréhokoli z manželů. Za jiné osoby sobě navzájem blízké se pokládají takové osoby, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Pasiva Pasiva představují zdroje k financování majetku, aktiv. Jsou položky, za které musíme vydávat peníze. Je to peněžní vyjádření hodnoty aktiv.
Penále Penále je peněžní pokuta za zpožděnou platbu. Penále se vypočítává za každý den následující po datu splatnosti až do dne platby. Je rozdíl mezi pojmem penále a smluvní pokuta. Smluvní pokuta vzniká jako sankce za porušení smluvní povinnosti dlužníka, úhrada penále vzniká na základě porušení povinnosti plynoucí přímo z ustanovení zákona.
Platba Příjem nebo výdej mincí a bankovek při hotovostní úhradě. Převedení peněžních prostředků provedené pomocí elektronického platebního prostředku při bezhotovostním úhradě.
Podjatost Podjatost znamená, když pracovník správce daně rozhodne o vlastních daňových záležitostech nebo o daňových záležitostech osob blízkých.
Pohledávka Nárok věřitele na finanční nebo věcné plnění určitého závazku dlužníkem.
Poměr Pracovně právní vztah kam patří například hlavní pracovní poměr, souběžný pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.
Poplatek Platba za různé služby a úkony různým institucím. Poplatky bankovní, soudní, místní, správní a další.
Pořizovací cena Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů, které souvisejí s jeho pořízením.
Právo Právo je soubor platných právních norem, které jsou stanovené nebo uznávané státem a kterými se lidé řídí.
PRIBOR Prague InterBank Offered Rate. Úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu.
Protiprávní Událost nebo čin, který je v rozporu s platným právem.
Provize Odměna za určitou službu.
Provozovna (z pohledu DPH) Místo, které má stálé personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické činnosti.
Průměr (pracovní právo) Průměr pro pracovně právní účely znamená průměrný výdělek. Ten se zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v tomto rozhodném období, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat.
Příjemka Příjemka je jedním ze základních dokladů ve skladovém hospodářství. Je to doklad o přijetí materiálu nebo zboží na sklad.
Příjmy příštích období Příjmy příštích období představují výnosy, které věcně i časově patří do běžného období, ale příjem peněz proběhne až v období následujícím. Jedná se o kategorii časového rozlišení.
Příkaz Úkon k vykonání nějaké činnosti. Například bakovní příkaz k úhradě (jednorázový, hromadný, trvalý).
Rabat Předem sjednaná sleva z ceny vyjádřená v procentech.
Registrace Přihlášení, zapsání do seznamu. Používá se například ve spojitosti registrace subjektu k dani.
Reklamace Uplatňování odpovědnosti za kvalitu výrobku nebo služby. Požadování nápravy nebo náhrady.
Revize Kontrola, přezkoumání, zjišťování správnosti.
Rezervy Rezervy jsou nástrojem zásady opatrnosti v účetní jednotce. Nesnižují ale hodnotu majetku tak, jak je u opravných položek, nýbrž zvyšují hodnotu závazků. Jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů. Rezervy jsou účetní nebo daňové. Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek
Rok (z pohledu účetnictví) Účetní hospodářský rok je období, které trvá 12 měsíců a nezačíná 1.ledna. Účetní kalendářní rok je období od 1.ledna do 31.prosince.
Rozdíl inventarizační Výsledek zjištěný při inventarizaci. Pokud je účetní stav vyšší než skutečný jedná se o manko. Pokud je skutečný stav je vyšší než účetní jedná se přebytek.
Rozvaha Rozvaha (též bilance) je výkaz o majetku firmy (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k určitému datu.
Saldo Saldo je stav účtu, rozdíl strany Má dáti a Dal. Saldo je konečný stav pohledávky nebo dluhu.Saldo rozdíl mezi kladnými a zápornými hodnotami.
Saldokonto Saldokonto je pomocná účetní kniha, která obsahuje jednotlivé účty a stavy pohledávek a dluhů dodavatelů a odběratelů.
Skonto Druh slevy poskytované při hotovostním zaplacení faktury před lhůtou její splatnosti.
Sleva na dani Zákonem stanovené částky, o které se snižuje vypočtená daň z příjmů.
Směnka Cenný papír, ve kterém výstavce směnky slibuje osobě, která je ve směnce uvedená, že jí v uvedené době a místě zaplatí směnečnou sumu. Nebo ve kterém výstavce směnky přikazuje třetí osobě, aby za něj zaplatila osobě, která je ve směnce uvedená v uvedené době a místě směnečnou sumu.
Smlouva Dvou nebo vícestranný právní úkon, jímž mezi těmito stranami vznikají práva a povinnosti.
Solventnost Schopnost řádně a včas plnit finanční závazky.
SPAM SPAM je nevyžádaná, elektronicky šířená reklama, pokud adresáta obtěžuje nebo mu v souvislosti s ní vznikají výdaje.
Splatnost Datum, ke kterému má být splněn peněžní závazek.
Spojené osoby Spojenými osobami se rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby dle zákona o daních z příjmů. Ceny sjednané mezi těmito osobami musí být sjednány ve výši, jako by byly sjednány mezi nezávislými osobami.
Stagnace Zastavení vývoje. Dochází k ustrnutí, ochabnutí až k poklesu hospodářské činnosti a ekonomiky.
Statistika Věda, obor zabývající se sběrem, analýzou a zpracováním informací.
Status Právní postavení osoby nebo organizace nebo územního celku.
Statut Právní norma, vyhláška, stanovy, organizační řád.
Storno Zrušení chybné zaúčtované položky v účetnictví. Zrušení objednávky.
Subvence Dotace, účelově poskytnuté prostředky právnickým nebo fyzickým osobám ze státního rozpočtu.
SWIFT Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci. Instituce, která zabezpečuje převážně mezinárodní mezibankovní komunikaci, dálkový přenos dat mezi bankami a dalšími finančními institucemi. V rámci SWIFT má každá zapojená banka svůj jedinečný kód.
Šek Bankovní formulář jenž se vyplněním stává cenným papírem, pomocí kterého vystavovatel šeku přikazuje obvykle bance, aby z jeho účtu zaplatila na šeku uvedené osobě určitou částku.
Tára Rozdíl mezi hmotností zboží s obalem a čistou hmotností zboží bez obalu.
Technické zhodnocení Technickým zhodnocením se dle zákona o daních z příjmů rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období zákonem stanovenou částku.
Telemarketing Veškeré marketingové aktivity probíhající prostřednictvím telekomunikačních služeb, telefonu, faxu, SMS zpráv.
Tender Veřejná soutěž za účelem získání nejvýhodnější nabídky.
Tezaurace Zmenšení objemu oběhu peněz příslušného státu. Jedná se o finanční operace centrální banky, kdy jsou peníze nahrazovány zlatem, nemovitostmi, starožitnostmi, uměleckými předměty.
Trata Cizí směnka.
Trh Místo, kde dochází k tvorbě nabídky a poptávky, k tvorbě ceny a kde dochází ke směně statků a peněz.
Účet Účet je v účetnictví název pro prvek, který slouží k evidenci účetních případů. Pomocí účtů jsou zaznamenávány příslušné transakce v penězích. Má stranu Má dáti a Dal a vykazuje určitý zůstatek.Seznam účtů používaný v účetní jednotce se nazývá účtový rozvrh.
Účetní doklad Účetní doklad tvoří originální písemnost a k ní připojené náležitosti uvedené v příslušném paragrafu zákona o účetnictví. Účetní doklad slouží k ověření hospodářské operace zaevidované v účetnictví jako účetní případ.
Účetní jednotka Účetní jednotka je fyzická nebo právnická osoba vedoucí účetnictví. Účetní jednotky jsou uvedeny v zákoně o účetnictví.
Účetní uzávěrka Účetní závěrka je sled účetních operací vedoucích k sestavením účetních výkazů. Sestavuje za účetní období k rozvahovému dni, tj. k poslednímu dni účetního období.
Účetní výkazy Účetní výkazy jsou dokumenty popisující finanční situaci účetní jednotky. Podle zákona o účetnictví jsou základními výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Příloha k účetní závěrce.
Účetnictví Účetnictví je nástroj pro sledování stavů a výsledků hospodářské činnosti v peněžních jednotkách za určité období. Je to systém evidence s obecně platnými normami a zákonem stanovenými pravidly.
Úpadek Vyhlašuje se, pokud má dlužník více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.
Úvěr Úvěr je dočasné poskytnutí peněžních prostředků věřitelem dlužníkovi, který je ochoten za toto poskytnutí zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie.
Validace Ověření platnosti.
Valuta Hotovostní peníze cizích států.
Velkoobchod Nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje k další podnikatelské činnosti.
Verifikace Kontrola pravdivosti.
Věřitel Věřitelem je subjekt, který poskytuje půjčku, úvěr. Poskytnutím mu vzniká pohledávka.
Vinkulace Omezení dispozičního práva uplatňované například u cenných papírů, úvěrů, vkladů nebo pojistného plnění.
Výdaje příštích období Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení. Výdaje příštích období představují náklady věcně a časově související s běžným obdobím, ale k výdeji peněz dojde až v období následujícím.
Výnosy příštích období Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení. Výnosy příštích období jsou uskutečněné příjmy v běžném období za výkony, jež budou poskytnuty až v období následujícím.
Výsledek hospodaření Dříve se používal termín hospodářský výsledek. Jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady ve společnosti (firmě) za určité období. Kladná hodnota rozdílu představuje zisk, záporná hodnota ztrátu.
Výsledovka Výsledovka (nezkráceně Výkaz zisku a ztráty) je účetní výkaz, který poskytuje přehled o výši výsledku hospodaření společnosti (firmy) za sledované období a zároveň i za období minulé. Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky.
Zahraniční osoba Pro účely zákona o DPH je to osoba, která nemá na území Evropského společenství sídlo, místo podnikání ani místo pobytu.
Zásada opatrnosti Zásada opatrnosti v účetnictví znamená promítnutí veškerých předpokládaných ztrát, rizik a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše ani není spolehlivě zjistitelná. Jinými slovy zásada opatrnosti účetní jednotky říká, aby sama sebe ve svém účetnictví spíše podhodnocovala než nadhodnocovala.
Zastupování Oprávnění jednat za jiný subjekt jeho jménem.
Závazky Závazky jsou součásti pasiv společnosti (firmy). Je to povinnost společnosti (firmy) zaplatit oprávněnému subjektu. Závazky se též označují jako dluhy.
Zůstatková cena Zůstatková cena u dlouhodobého majetku je jeho vstupní cena snížená o celkovou výši odpisů.
Živnost Na základě podmínek stanovených živnostenským zákonem samostatně, vlastním jménem provozovaná soustavná činnost. Na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...