smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Sociální pojištění

Správy sociálního zabezpečení
Formuláře
Legislativa
Změny v sociálním pojištění od ledna 2008
Změny v sociálním pojištění od ledna 2009
Změny v sociálním pojištění od ledna 2010
Změny v sociálním pojištění od ledna 2011
Změny v sociálním pojištění od ledna 2012
Důchodová reforma
Historie

Změny v sociálním pojištění od ledna 2013

Z čeho se pojistné skládá?

OSVČ – 29,20 %, nebo 31,20 % v případě účasti na II. pilíři důchodové reformy

 • 28 % na důchodové pojištění. Pokud se účastníte II. pilíře, je to 26,20 %.
 • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Pokud se účastníte II. pilíře, je to 5 %, které si posíláte do penzijní společnosti.

Zaměstnanci – 6,5 %

 • 6,5 % pouze na důchodové pojištění. Pokud se účastníte II. pilíře důchodové reformy, je to 8,5 %.
 • zaměstnanec pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí

Zaměstnavatelé – 25 % (26 % u speciálního režimu zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců)

 • 21,5 % na důchodové pojištění
 • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
 • 2,3 % na nemocenské pojištění (dobrovolně lze zvolit i 3,3 % u zaměstnavatelů o velikosti do 25 zaměstnanců – podmínky viz dále)

1) OSVČ - sociální pojištění a placení záloh 2013

Vyhláška MPSV stanovuje všeobecný vyměřovací základ pro rok 2011 ve výši 25 093 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 činí 1,0315. Průměrná mzda pro výpočet minimálního důchodového pojištění je tedy 25 884 Kč (25 093 Kč • 1,0315). Kromě výše záloh je průměrná mzda důležitá také pro výpočet důchodů a nemocenského.

Výpočet minimální zálohy


Minimální záloha následně činí 29,2 % z jedné čvrtiny průměrné mzdy.
 • 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy ve výši 25 884 Kč = 29,2 % z 6 471 Kč = 1 890 Kč
Minimální zálohu za uplynulý měsíc musí platit všechny OSVČ, i když jsou ve ztrátě. Všechny OSVČ, které během roku 2013 zahájí svoji výdělečnou činnost, musí do 20. dne následujícího měsíce zaplatit na účet příslušné OSSZ minimální zálohu ve výši 1 890 Kč (např. za duben 2013 do 20. května 2013). OSVČ, které v roce 2013 pokračují ve své činnosti, budou novou výši zálohy platit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Konkrétní výše zálohy na sociální pojištění samozřejmě vychází z dosaženého zisku s tím, že vyměřovacím základem je u OSVČ jeho polovina. Sazba pojištění je pak 29,2 %. Pokud je ale vyměřovací základ poplatníka nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, je nutné stanovit zálohu na pojistné z minimálního vyměřovacího základu a platit tak minimální zálohu. Dobrovolně je pak možné si tyto zálohy zvýšit.

Maximální vyměřovací základ odpovídá pro pojistné na sociální zabezpečení částce 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2013 tedy bude platit 1 242 432 Kč.

Srovnání vybraných údajů za rok 2012 a 2013
Údaj platný pro rok 2012 2013
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč
Maximální VZ ročně/měsíčně 1 206 576 Kč/100 548 Kč 1 242 432 Kč/103 536 Kč
Minimální roční VZ (hlavní činnost) 75 420 Kč 77 652 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč
Minimální roční VZ (vedlejší činnost) 30 168 Kč 31 068 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 60 329 Kč 62 122 Kč


Zálohy na nemocenské pojištění

Minimální vyměřovací základ pro stanovení minimální zálohy na nemocenské pojištění zůstává ve výši 5000 Kč. Nejnižší záloha na nemocenské se tedy nezmění.

Srovnání vybraných údajů za rok 2012 a 2013
Údaj platný pro rok 2012 2013
Minimální měsíční VZ 5000 Kč 5000 Kč
Minimální měsíční záloha 115 Kč 115 Kč

2) Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Za zaměstnance odvádí platby na důchodové a nemocenské pojištění zaměstnavatel.
Pokud:
 • pracovník není účasten důchodového spoření, zaměstnavatel odvádí 28 % (6,5 % zaměstnanec + 21,5 % zaměstnavatel).
 • zaměstnanec vstoupí do druhého důchodového pilíře
  • zaměstnavatel odvádí 25 % z vyměřovacího základu (3,5 % zaměstnanec + 21,5 % zaměstnavatel ) příslušné správě sociálního zabezpečení.
  • a nově zaměstnavatel za zaměstnance odvádí 5% na důchodové spoření u vybrané penzijní společnosti příslušnému finančnímu úřadu


Proč 5%? Zaměstnanec se rozhodl, že neodvede celých 28% do I.pilíře, ale 3% z hrubé mzdy odvede do II. pilíře (o to se sníží odvod do I. pilíře – místo 6,5% jen 3,5%) + dále dobrovolně odvede další 2% z hrubé mzdy do II. Pilíře, tedy soukromému subjektu (splní podmínku dodatečné vlastní platby 2% ). Zaměstnanci je pak ze mzdy sraženo SP o 2% vyšší a zaměstnavatel provede platbu.

(Toto spoření upravují zejména zákony č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, a č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.)

Do druhého důchodového pilíře můžou vstoupit lidé mladší 35 let. Jejich rozhodnutí je pak nevratné, ze systému již nebudou moci vystoupit. Lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, se budou moci rozhodnout v zásadě do konce prvního pololetí 2013.

Sazba pojistného na nemocenské pojištění placené zaměstnavatelem činí stále 2,3 % (resp. 3,3 % u zaměstnavatele s méně než 26 zaměstnanci, který může zvolit i variantu s odečtem 1 částky zúčtované na náhradě mzdy) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pak 1,2 %, celkem 3,5% (resp. 4,5%).

3) Nemocenské pojištění

U nemocenského pojištění ke změnám v roce 2013 nedochází. Stejně jako loni vyplácí nemocenské příslušná okresní správa sociálního zabezpečení od 22. dne trvání pracovní neschopnosti.

V závislosti na zvýšení průměrné mzdy se ale zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu při určování výše dávek nemocenského pojištění.

Nová výše redukčních hranic je:
 • 1. redukční hranice – 863 Kč
 • 2. redukční hranice – 1295 Kč
 • 3. redukční hranice – 2589 Kč


Nově je podle informací České správy sociálního zabezpečení definován okruh osob účastných nemocenského pojištění uvedených v ustanovení § 5 písm. a) bod 13. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Jedná se o osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle ustanovení § 4a písm. b) a c) a ustanovení § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů („osoby pečující“ a „osoby v evidenci”).

Minimální výše zálohy zůstává na částce 115 Kč.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...