smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Změny v sociálním pojistném od 1.ledna 2010

Od 1. ledna 2010 dochází ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to na základě zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Změny v pojistném na sociální zabezpečení se týkají sazeb pojistného, maximálního vyměřovacího základu a slev na pojistném.

Sazby pojistného

Od 1. ledna 2010 nedochází oproti roku 2009 ke změně sazeb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Původně měly být v roce 2010 sazby nižší o 0,9 procentního bodu než v roce 2009, tzn. měly činit 24,1 %. V roce 2010 nakonec zůstávají stejné jako v roce 2009, tj. 25 %.

Zaměstnavatelé si nadále mohou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) za všechny zaměstnance a nikoliv jen za zaměstnance se zdravotním postižením.

Maximální vyměřovací základ

Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného v kalendářním roce 2010 bude 72násobek průměrné měsíční mzdy, tj. částka 1 707 048 Kč. Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné.Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude v roce 2010, stejně jako u zaměstnanců, 72násobek průměrné mzdy, tedy 1 707 048 Kč. Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné v roce 2010 činí 94 836 Kč, tedy 4násobek průměrné mzdy.

Slevy na pojistném

Od 1. ledna 2010 se slevy na pojistném pro zaměstnavatele ruší. Naposledy je zaměstnavatelé mohou uplatnit za prosinec 2009, tj. do 20. ledna 2010.

Den platby

Při samotné platbě pojistného se od 1. ledna 2010 považuje za den platby v případě placení na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení den, kdy dojde k připsání pojistného na její účet (dosud se jednalo o den odepsání z účtu plátce). Prakticky tak dojde ke zkrácení lhůty pro platbu pojistného, i když splatnost stanovená na období 1. až 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí, zůstává beze změny. Uvedenou změnu přinesl zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.

U plateb v hotovosti v pokladně příslušné správy sociálního zabezpečení se nic nemění, dnem platby je nadále den převzetí hotovosti. Více informací na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »