smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Ověřování účetní závěrky auditorem dle § 20 Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb

Stanovená kritéria:

1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč,
2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč,
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný stanoveným způsobem

Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenu auditorem dle §20, odst. 1 citovaného zákona tyto účetní jednotky:

a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne úč. období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií:
b) ostatní obchodní společnosti a družstva (například společnosti s.r.o.), pokus překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v písmenu a) bodech 1 až 3; (v družstvu se zaměstnancem rozumí i pracovní vztah člena k družstvu)
c) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek podle písmene b) - dvě kritéria ze tří
d) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) za podmínek podle písmene b) - dvě kritéria ze tří
e) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.
Naopak - řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku nejsou povinny mít ověřenu auditorem dle §20, odst. 2 citovaného zákona účetní jednotky vyjmenované v odst.1 - při splnění dalších podmínek - v průběhu konkursu, při reorganizaci, pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je nepostačující a pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

§ 1, odst 2 Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu,1b) pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,

Účetní audit zajišťujeme prostřednictví spolupracujících auditorů.Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...