smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Pokuty a penále

Účetnictví

 • Účetní jednotce, která nevede účetnictví, nesestaví účetní závěrku nebo nevyhotoví výroční zprávu se uloží pokuta do výše 6% hodnoty aktiv.
 • Účetní jednotce, která sestaví neúplnou účetní závěrku, neověří účetní závěrku nebo výroční zprávu auditorem, ač jí zákon tuto povinnost stanoví, nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu, poruší povinnost uschovávat účetní záznamy, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje v účetních záznamech se může uložit pokuta do výše 3% hodnoty aktiv.
 • § 37 zákona č. 563/1991 Sb.

Daně

 • Penále ve výši 0,1% z nedoplatku daně za každý den prodlení (takto stanovené penále se uplatní nejdéle za 500 dnů prodlení; za každý další den prodlení se uplatní penále ve výši 140% diskontní úrokové sazby ČNB).
 • Z daně doměřené podle dodatečného daňového přiznání se vypočte penále ve výši 0,05%.
 • Bylo-li zkrácení daně zjištěno správcem daně, penále se vypočte ve výši 0,2%.
 • Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu u jedné daně částku 100 Kč za jedno zdaňovací období.
 • Daňové nedoplatky, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho daňového dlužníka a jednoho správce daně 50 Kč, nelze vymáhat.
 • Za dobu posečkání daně nebo splátek daně zaplatí daňový dlužník úrok z odložené částky ve výši 140% diskontní úrokové sazby ČNB platné první den kalendářního čtvrtletí. Posečkání daně nebo její zaplacení ve splátkách může povolit správce daně daňovému dlužníkovi na jeho žádost, bylo-li by neprodlené zaplacení spojeno pro dlužníka s vážnou újmou nebo není-li z jiných důvodů možné vybrat celý daňový nedoplatek od daňového dlužníka najednou.
 • § 60, § 63 zákona č. 337/1992 Sb.

Zdravotní pojištění

 • Penále ve výši 0,1% dlužné částky za každý kalendářní den.
 • Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.
 • Pokuta až do výše 50 000 Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti.
 • § 18, § 26 zákona č.592/1992 Sb.

Sociální pojištění

 • Penále ve výši 0,1% dlužné částky za každý kalendářní den.
 • Penále ve výši 0,05% dlužné částky za každý kalendářní den při placení dlužného pojistného v povolených splátkách.
 • Pokuta do výše 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti.
 • Pokuta do výše 100 000 Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti.
 • § 20, § 22 zákona č.589/1992 Sb.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

 • Pojistné se zvyšuje o 10% dlužné částky za každý započatý měsíc.
 • § 12 vyhlášky č. 125/1993 Sb.
Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...