smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Tato účtová osnova je pouze doporučená

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek


01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek


02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek


03 - Hmotný investiční majetek neodpisovaný

031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a sbírky


04 - Pořízení dlouhodobého majetku

041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku


05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek


06 - Dlouhodobý finanční majetek

061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
062 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 - Půjčky podnikům ve skupině
067 - Ostatní dlouhodobé půjčky
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek


07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku


08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku


09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku

091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku

Účtová třída 1 - Zásoby


11 - Materiál

111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě


12 - Zásoby vlastní výroby

121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata


13 - Zboží

131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
139 - Zboží na cestě


19 - Opravné položky k zásobám

191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
196 - Opravná položka ke zboží

Účtová třída 2 - Finanční účty


21 - Peníze

211 - Pokladna
213 - Ceniny


22 - Účty v bankách

221 - Bankovní účty


23 - Krátkodobé bankovní úvěry

231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry


24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci

241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci


25 - Krátkodobý finanční majetek

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
255 - Vlastní dluhopisy
256 - Ostatní cenné papíry
259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku


26 - Převody mezi finančními účty

261 - Peníze na cestě


29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům
293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy


31 - Pohledávky

311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky


32 - Závazky

321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky


33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění


34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků


35 - Pohledávky ke sdružení

358 - Pohledávky k účastníkům sdružení


36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení


37 - Jiné pohledávky a závazky

373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky


38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní


39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení

Účtová třída 4 - volná

Účtová třída 5 - Náklady


50 - Spotřebované nákupy

501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží


51 - Služby

511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby


52 - Osobní náklady

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady


53 - Daně a poplatky

531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky


54 - Ostatní náklady

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Ostatní pokuty a penále
543 - Odpis nedobytné pohledávky
544 - Úroky
545 - Kursové ztráty
546 - Dary
548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady


55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky

551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
553 - Prodané cenné papíry a vklady
554 - Prodaný materiál
556 - Tvorba zákonných rezerv
559 - Tvorba zákonných opravných položek

58 - Poskytnuté příspěvky

581 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
582 - Poskytnuté příspěvky


59 - Daň z příjmů

591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy


60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží

601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží


61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob

611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
612 - Změna stavu zásob polotovarů
613 - Změna stavu zásob výrobků
614 - Změna stavu zvířat


62 - Aktivace

621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku


64 - Ostatní výnosy

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Ostatní pokuty a penále
643 - Platby za odepsané pohledávky
644 - Úroky
645 - Kursové zisky
648 - Zúčtování fondů
649 - Jiné ostatní výnosy


65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky

652 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
653 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
654 - Tržby z prodeje materiálu
655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 - Zúčtování zákonných rezerv
657 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
659 - Zúčtování zákonných opravných položek


68 - Přijaté příspěvky

681 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
682 - Přijaté příspěvky
684 - Přijaté členské příspěvky


69 - Provozní dotace
691 - Provozní dotace

Účtová třída 7 a 8

Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 v souladu s článkem XIX úvodních ustanovení.

Účtová třída 9

Vlastní jmění, fondy, hospodářský výsledek, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty


90 - Základní jmění

900 - Základní jmění


91 - Fondy

911 - Fondy


92 - Oceňovací rozdíly

921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků


93 - Hospodářský výsledek

931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let


94 - Rezervy

941 - Zákonné rezervy


95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky

951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
953 - Emitované dluhopisy
954 - Závazky z pronájmu
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky


96 - Závěrkové účty

961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
963 - Účet hospodářského výsledku


97 - 99 - Podrozvahové účty

971 - 998 Podrozvahové účty
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...