smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Tato účtová osnova je pouze doporučená

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek


01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek


02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek


03 - Hmotný investiční majetek neodpisovaný

031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a sbírky


04 - Pořízení dlouhodobého majetku

041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku


05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek


06 - Dlouhodobý finanční majetek

061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
062 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 - Půjčky podnikům ve skupině
067 - Ostatní dlouhodobé půjčky
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek


07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku


08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku


09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku

091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku

Účtová třída 1 - Zásoby


11 - Materiál

111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě


12 - Zásoby vlastní výroby

121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata


13 - Zboží

131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
139 - Zboží na cestě


19 - Opravné položky k zásobám

191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
196 - Opravná položka ke zboží

Účtová třída 2 - Finanční účty


21 - Peníze

211 - Pokladna
213 - Ceniny


22 - Účty v bankách

221 - Bankovní účty


23 - Krátkodobé bankovní úvěry

231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry


24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci

241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci


25 - Krátkodobý finanční majetek

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
255 - Vlastní dluhopisy
256 - Ostatní cenné papíry
259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku


26 - Převody mezi finančními účty

261 - Peníze na cestě


29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům
293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy


31 - Pohledávky

311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky


32 - Závazky

321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky


33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění


34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků


35 - Pohledávky ke sdružení

358 - Pohledávky k účastníkům sdružení


36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení


37 - Jiné pohledávky a závazky

373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky


38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní


39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení

Účtová třída 4 - volná

Účtová třída 5 - Náklady


50 - Spotřebované nákupy

501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží


51 - Služby

511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby


52 - Osobní náklady

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady


53 - Daně a poplatky

531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky


54 - Ostatní náklady

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Ostatní pokuty a penále
543 - Odpis nedobytné pohledávky
544 - Úroky
545 - Kursové ztráty
546 - Dary
548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady


55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky

551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
553 - Prodané cenné papíry a vklady
554 - Prodaný materiál
556 - Tvorba zákonných rezerv
559 - Tvorba zákonných opravných položek

58 - Poskytnuté příspěvky

581 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
582 - Poskytnuté příspěvky


59 - Daň z příjmů

591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy


60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží

601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží


61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob

611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
612 - Změna stavu zásob polotovarů
613 - Změna stavu zásob výrobků
614 - Změna stavu zvířat


62 - Aktivace

621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku


64 - Ostatní výnosy

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Ostatní pokuty a penále
643 - Platby za odepsané pohledávky
644 - Úroky
645 - Kursové zisky
648 - Zúčtování fondů
649 - Jiné ostatní výnosy


65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky

652 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
653 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
654 - Tržby z prodeje materiálu
655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 - Zúčtování zákonných rezerv
657 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
659 - Zúčtování zákonných opravných položek


68 - Přijaté příspěvky

681 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
682 - Přijaté příspěvky
684 - Přijaté členské příspěvky


69 - Provozní dotace
691 - Provozní dotace

Účtová třída 7 a 8

Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 v souladu s článkem XIX úvodních ustanovení.

Účtová třída 9

Vlastní jmění, fondy, hospodářský výsledek, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty


90 - Základní jmění

900 - Základní jmění


91 - Fondy

911 - Fondy


92 - Oceňovací rozdíly

921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků


93 - Hospodářský výsledek

931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let


94 - Rezervy

941 - Zákonné rezervy


95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky

951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
953 - Emitované dluhopisy
954 - Závazky z pronájmu
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky


96 - Závěrkové účty

961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
963 - Účet hospodářského výsledku


97 - 99 - Podrozvahové účty

971 - 998 Podrozvahové účty
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...