smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Účtová osnova

Účtová osnova pro podnikatele (DOPORUČENÁ)

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace (DOPORUČENÁ)

Vyhláška č. 500/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

§45 Směrná účtová osnova je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce. (viz níže)

§46 (1) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy. Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64 ; členění přizpůsobí výkazu s přihlédnutím k povinnosti uvedené v §39 odst. 8 .

(2) V rámci syntetických účtů účetní jednotky vytvářejí analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů například podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky.

Příloha č. 4 - Směrná účtová osnova

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
06 - Dlouhodobý finanční majetek
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku

Účtová třída 1 - Zásoby

11 - Materiál
12 - Zásoby vlastní výroby
13 - Zboží
15 - Poskytnuté zálohy na zásoby
19 - Opravné položky k zásobám

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

21 - Peníze
22 - Účty v bankách
23 - Krátkodobé bankovní úvěry
24 - Krátkodobé finanční výpomoci
25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek
26 - Převody mezi finančními účty
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
32 - Závazky (krátkodobé)
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 - Zúčtování daní a dotací
35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva
36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva
37 - Jiné pohledávky a závazky
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy
42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
43 - Výsledek hospodaření
45 - Rezervy
46 - Dlouhodobé bankovní úvěry
47 - Dlouhodobé závazky
48 - Odložený daňový závazek a pohledávka
49 - Individuální podnikatel

Účtová třída 5 - Náklady

50 - Spotřebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobní náklady
53 - Daně a poplatky
54 - Jiné provozní náklady
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů
56 - Finanční náklady
57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů
58 - Mimořádné náklady
59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti
62 - Aktivace
64 - Jiné provozní výnosy
66 - Finanční výnosy
68 - Mimořádné výnosy
69 - Převodové účty

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

70 - Účty rozvažné
71 - Účet zisků a ztrát
75 až 79 - Podrozvahové účty

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...