smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Úrokové sazby

Výpočet úroků (Excel)
platnost odPlatnost doroční diskotní sazba140% diskotní sazby
11.5.2009   0.50 0.70
6.2.2009 10.5.2009 0.75 1.05
18.12.2008 5.2.2009 1.25 1.75
7.11.2008 17.12.2008 1.75 2.45
8.8.2008 6.11.2008 2.50 3.50
8.2.2008 7.8.2008 2.75 3.75
30.11.2007 7.2.2008 2.50 3.50
31.8.2007 29.11.2007 2.25 3.15
27.7.200730.8.20072.00 2.80
1.6.200726.7.20071.752.45
29.9.200631.5.20071.502.10
28.7.200628.9.20061.25 1.75
31.10.200527.7.20061.001.40
29.4.200530.10.20050.751.05
1.4.2005 28.4.2005 1.00 1.40
28.1.200531.3.20051.25 1.75
27.8.200427.1.20051.50 2.10
25.6.200426.8.20041.25 1.75
1.8.2003 24.6.2004 1.00 1.40
26.6.200331.7.20031.25 1.75
31.1.200325.6.20031.50 2.10
Stanoveno věstníkem ČNB
PRIBOR
EURIBOR

Úrok:

1) cena za půjčení kapitálu:

 • z pohledu toho, kdo půjčuje vlastní kapitál - výnos
 • z pohledu, kdo si půjčuje kapitál - náklad
 • platí se ve výši odsouhlasené úrokové sazby, která je obvykle vyjádřená jako procento z jistiny (původního zapůjčeného kapitálu) za rok

2) částka, kterou je povinen zaplatit dlužník věřiteli z jeho pohledávky určitým procentem z dlužné částky za určité období:

úroky z prodlení

 • zákonný důsledek prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části
 • ze zákona vyplývá povinnost dlužníka je zaplatit, zatímco věřitel může, (ale také nemusí) tyto úroky požadovat a vymáhat

Právní rámec:

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - §365 a násl., zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

Účetnictví:

Od 1.1.2004 upravují účetnictví účetních jednotek, které jsou podnikateli, novelizovaná vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele (viz ČÚS č. 019 - Náklady a výnosy):

1. nákladové úroky

 • na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 se účtují smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv,
 • na příslušném účtu účtové skupiny 56 se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací
 • nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle §47 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo půjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.

2.výnosové úroky

 • ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 se účtují smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv,
 • ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 se účtují nároky na přijaté úroky od peněžních ústavů a jiných dlužníků a obdobná plnění

Daňová oblast:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že úrokové výnosy (příjmy) plynoucí ze zdrojů na území ČR podléhají srážkové formě daně z příjmů ( 36 odst. 2 ) a to ve výši 15%

 • u poplatníků podle §2 z úrokového příjmu z dluhopisu, ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v §2 odst. 2 ,
 • z úroků plynoucích fyzickým osobám z vkladů na vkladních knížkách, na vkladových účtech, na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, a to po celou dobu trvání vkladového vztahu, a na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty ( §8 odst. 1 písm. c)

Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny ( §4 ):

 • úroky ze státních dluhopisů vydaných v souvislosti s rehabilitačním řízením o nápravách křivd,
 • úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů,
 • úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.,
 • úrokové příjmy poplatníků uvedených v §2 odst. 3 výše uvedeného zákona, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou.

Úrokové příjmy z vkladů na běžném účtu u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob ( §18 odst. 4 ).

Od daně z příjmů právnických osob jsou osvobozeny ( §19 ):

 • úrokové příjmy poplatníků uvedených v §17 odst. 4 výše uvedeného zákona, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice,
 • úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů,
 • úrokové příjmy spořitelních a úvěrních družstev z vkladů u bank,
 • (od 1.1.2001) příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně zřízené zvláštním právním předpisem nebo podle zvláštního právního předpisu z vkladů u bank, pokud jsou vložené prostředky získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění,
 • (od 1.1.2001) úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy subjektu pověřenému Ministerstvu financí zabezpečováním realizace programů pomoci Evropských společenství, a to z vkladů na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých České republice Evropskými společenstvími, a dále úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy a samosprávy z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých České republice Světovou bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou,
 • úrokové příjmy z přeplatků zaviněných správcem daně a z přeplatků zaviněných orgánem správy sociálního zabezpečení,
 • úrokové příjmy z vkladů u bank plynoucí odborovým organizacím, a to jen do výše, v jaké budou ve zdaňovacím období jejich dosažení a 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích prokazatelně použity k úhradě výdajů nezbytných k uskutečňování činností spočívajících v obhajobě hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem,
 • úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky pořádané k účelům vymezeným v §15 odst. 8 a §20 odst. 8 ,
 • úroky z úvěrů, půjček, dluhopisů, vkladních listů, vkladových certifikátů a vkladů jim na roveň postavených a ze směnek, jejichž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky, a obdobných právních vztahů vzniklých v zahraničí plynoucí společnosti , která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, od obchodní společnosti, která je poplatníkem uvedeným v §17 odst. 3 , nebo od stálé provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie na území České republiky. Toto se nevztahuje na úroky z úvěrů a půjček, které jsou považovány za podíly na zisku podle §22 odst. 1 písm. g) bodu 3, a dále na úroky z úvěrů a půjček, pokud věřitel má právo
  1. podílet se na zisku dlužníka, nebo
  2. změnit právo na úroky z úvěrů a půjček na právo podílet se na zisku dlužníka.
  Toto osvobození lze uplatnit pouze za předpokladu splnění podmínek uvedených v §19 odst. 5 zákona o daních z příjmů.

Příjemce úroků z úvěrů a půjček a licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem, pokud tyto platby přijímá ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu ( §19 odst. 6 ).

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...