smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Zveřejnění účetní závěrky

Právnické osoby se sídlem na území ČR, zahraniční osoby podnikající na území ČR, podnikatelé - fyzické osoby 1 , které jsou zapsané v obchodním rejstříku 2 jsou povinny v souladu s §21a zákona o účetnictví zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis.

Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu, v jakém byla sestavena. Ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Dále příloha obsahuje informace o výši závazků veřejného zdravotního pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a o výši daňových nedoplatků. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení valnou hromadou, a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.

Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu o auditu a případně informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly schváleny výše uvedeným způsobem.

Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku (předání rejstříkovému soudu).

Obchodní rejstřík vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu. Nemají-li své sídlo, je příslušný soud podle místa podnikání; nemá-li podnikatel ani místo podnikání, je k vedení obchodního rejstříku příslušný soud podle místa bydliště podnikatele. Obchodní rejstřík pro zahraniční osobu vede soud, v jehož obvodu je umístěn její podnik nebo jeho organizační složka.

Seznam rejstříkových soudů


1 a další účetní jednotky vymezené v §1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
2 a dále ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis: například §18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutíchKontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...