smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Zdravotní pojištění

Seznam zdravotních pojišťoven
Tiskopisy VZP
Změny ve zdravotním pojištění od ledna 2008
Změny ve zdravotním pojištění od ledna 2009
Změny ve zdravotním pojištění od ledna 2010
Změny ve zdravotním pojištění od ledna 2011

Pojištěnec:

 1. zaměstnanec
 2. osoba samostatně výdělečně činná
 3. osoba, která má trvalý pobyt na území ČR a není za ní plátce stát
 4. osoba, za kterou je plátce plátce stát

Plátce pojistného:

 1. zaměstnanec
 2. osoba samostatně výdělečně činná
 3. osoba, která má trvalý pobyt na území ČR a není za ní plátce stát
 4. zaměstnavatel za své zaměstnance

Sazba pojistného:

 1. u zaměstnavatele 9%
 2. u zaměstnanců 4,5%
 3. u osob samostatně výdělečně činných činí 13,5%

z vyměřovacího základu

Zdravotní pojištění od 1. 1. 2013

Oblast zdravotního pojištění se letos neobešla bez některých změn
V důsledku novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění dále dochází k pozastavení účinnosti ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu jak OSVČ, tak zaměstnanců. Beze změn v roce 2013 zůstávají vyměřovací základy pro platbu pojistného státem a pro pojistné osob bez zdanitelných příjmů.

Minimální vyměřovací základ


Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Na základě propočtu podle Nařízení vlády č. 324/2012 Sb. činí pro rok 2013 průměrná měsíční mzda 25 884 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2013 je tudíž 12 942 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna již zmíněné částce 1 748 Kč.

Zálohu ve výši 1 748 Kč musí poprvé za leden 2013 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2013 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2011 platily v roce 2012 zálohy nižší než 1 748 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ). Posledním dnem splatnosti je pátek 8. 2. 2013.

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu, která je i nadále 8 000 Kč. Minimální pojistné zaměstnanců (13,5 % z uvedeného vyměřovacího základu) je tedy i v roce 2013 částka 1 080 Kč za měsíc.

Maximální vyměřovací základ


Podle nového § 3d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu (pro OSVČ i pro zaměstnance) nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až 2015.

Maximální vyměřovací základ, který představuje u obou těchto skupin plátců 72násobek průměrné mzdy, však zůstává platný pro příjmy za rok 2012.

Maximální vyměřovací základ v roce 2012 činil 1 809 864 Kč, maximální záloha na pojistné 20 361 Kč. OSVČ budou zmíněné maximální zálohy platit naposledy za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2012. Poté budou platit pojistné vypočtené podle svých skutečných příjmů, tedy bez omezení horní hranicí.

U OSVČ, které byly v roce 2012 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2012 přesáhl 1 809 864 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2012 nadále postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání.

Platba pojistného státem


Vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem zůstává částka ve výši 5 355 Kč, stanovená od 1. 1. 2010 přímo v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2013 platit za osoby, za které je plátcem pojistného, měsíčně pojistné ve výši 723 Kč.

Platba pojistného u osob bez zdanitelných příjmů


Pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) činí nadále 1 080 Kč měsíčně, neboť zde je vyměřovacím základem minimální mzda, která zůstává ve výši 8 000 Kč.

Přehled plateb na zdravotní pojištění v roce 2013


Zaměstnanci  
Minimální měsíční vyměřovací základ zaměstnance 8 000 Kč
Minimální měsíční pojistné zaměstnanců 1 080 Kč
OSVČ  
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 12 942 Kč
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ 155 304 Kč
Minimální měsíční záloha OSVČ 1 748 Kč
Minimální roční pojistné OSVČ 20 967 Kč
OBZP  
Vyměřovací základ OBZP 8 000 Kč
Měsíční pojistné OBZP 1 080 Kč
Stát  
Vyměřovací základ u státních pojištěnců 5 355 Kč
Měsíční platba státu 723 Kč

Historická data

Vyměřovací základ u osoby samostatně výdělečně činné:

rok 2010 2009 2008 2007  
příjmy – výdaje 50 50 50 50 %
maximální základ 1 707 048 1 130 640 1 034 880 486 000
minimální základ 23 280 21 527 20 050 18 809
číslo sdělení
č. nařízení vlády
NV
339/2009
NV
363/2008
NV
257/2007
NV
462/2006
 
minimální pojistné 1 601 1 590 1 456 1 360

Vyměřovací základ osoby bez zdanitelných příjmů je minimální mzda.

Od Do Základ Pojis­tné Nařízení vlády
1.1.2010   8 000 1 080 567/2006
1.1.2009   8 000 1 080 567/2006
1.1.2008   8 000 1 080 567/2006
1.1.2007   8 000 1 080 567/2006
1.7.2006   7 955 1 074 513/2006
1.1.2006   7 570 1 022 513/2005
1.1.2005   7 185 970 699/2004

Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu:

a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením

 1. která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let
 2. která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance
 3. která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné
 4. za kterou je plátcem pojistného stát

Snížení minimálního vyměřovací základu osob samostatně výdělečně činných:

a) nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost po celé rozhodné období,

 1. byla uznána práce neschopnou a měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popř. pobírala takové nemocenské,

Plátcem pojistného je stát za:

a) nezaopatřené děti

 1. poživatele důchodů nebo osoby, které dosáhly věku pro nárok na důchod
 2. příjemce rodičovského příspěvku
 3. ženy na mateřské
 4. uchazeče o zaměstnání
 5. osoby konající základní (náhradní) službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a osoby povolané k vojenskému cvičení
 6. osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku

Vyměřovací základ zdravotního pojištění pro osoby, za které je plátcem zdravotního pojištění stát je stanoveno nařízením vlády:

 

rok 2010 2009 2008 2007
základ 5 355 5 013 5 013 5 035
částka 723 677 677 680

Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.

Historie minimálního zdravotního pojistného pro OSVČ:

Od Do Základ Pojistné Nařízení vlády
01.01.2010 31.12.2010 11 855 1 601 339/2009
01.01.2009 31.12.2009 11 778 1 590 365/2008
01.01.2008 31.12.2008 10 780 1 456 257/2007
01.01.2007 31.12.2007 10 070 1 360 462/2006
01.01.2006 31.12.2006 9 018 1 218 261/2005
01.01.2005 31.12.2005 8 460 1 143 520/2004
01.01.2004 31.12.2004 7 929 1 071 485/2003
01.01.2003 31.12.2003 6 200 837 559/2002
01.01.2002 31.12.2002 5 700 770 436/2001
01.01.2001 31.12.2001 5 000 675 429/2000
01.01.2000 30.06.2000 4 500 608 162/2000
01.01.2000 31.12.2000 4 000 540 313/1999
01.07.1999 31.12.1999 3 600 486 131/1999
01.01.1999 30.06.1999 3 250 439 317/1998
01.01.1998 31.12.1998 2 650 358 320/1997
01.01.1996 31.12.1997 2 500 338 303/1995
01.01.1993 31.12.1995 2 200 297  
Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...