smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Poradili jsme našim klientům - daně

 

Vylepšení automobilu

Váže se na legislativu k 1.5.2005

Otázka:

Pořídili jsme nový osobní automobil, za měsíc se dokoupilo autorádio, elektrická zrcátka místo obyčejných, a uzamykání řadící páky - medvěd - blok. Uzamykání nelze oddělat bez porušení karoserie, autorádio je pevně zabudované v panelu a taktéž jej nelze předělat do jiného vozu. Jde o technické zhodnocení (povýšení ceny osobního vozidla), nebo se jedná o majetek vedený zvlášť? (účet 028). Věci byly pořízeny do 40 000 Kč.

Řešení:

Vymezení dlouhodobého hmotného majetku uvádí §8 vyhlášky č. 505/2002 Sb., a na to navazuje oceňování tohoto majetku v §26 .

Pokud nemá účetní jednotka hranici technického zhodnocení vymezenou vlastním předpisem jinak, než je stanoveno v §33 zákona o daních z příjmů, pak je rozhodující částka vyšší než 40 000 Kč u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období. Na tuto úpravu se odkazuje ČÚS č. 512 bod 5.2.

Uváděná úprava auta nepřesahuje limit 40 000 Kč, a tudíž se nejedná o technické zhodnocení ve smyslu zákona o daních z příjmů, a tyto výdaje lze účtovat jako ostatní provozní náklady.


 

Leasing kávovar

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

Máme leasingovou smlouvu na kávovar v hodnotě 108 010 Kč bez DPH, včetně DPH 160 640 Kč. Tato smlouva byla uzavřena k 30. 3. 2004. Nájemní poměr mezi nájemcem a pronajímatelem byl sjednán na dobu 36 měsíců ode dne převzetí předmětu nájmu. Nájemce se zavázal zaplatit zálohu ve výši 46 100 Kč k 30. 3. 2004, další splátky nájemného se splácejí v částkách a termínech dle platebního kalendáře, a to tak, že první řádná splátka ve výši 4 980 Kč byla zaplacena k 1. 5. 2004, další vždy k 1. dni následujících měsíců. Celkem se zaplatí 23 měsíčních splátek. Předmět nájmu by měl přejít do vlastnictví nájemce za kupní cenu 2 161 Kč dne 20. 4. 2007. Splátky od 1. 4. 2006 až do 20. 4. 2007 jsou nulové. Je možné uznat tyto výdaje na nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jako výdaje daňové dle §24 odst. 4?

Řešení:

Ze zadání není jasné, kdy došlo k převzetí kávovaru, a tedy zahájení smluvního vztahu. Pokud například došlo k předání 1. 4. 2004, potom finanční leasing trvá 36 měsíců od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2007 s odkoupením 20. 4. 2007. Tím je splněna jedna z podmínek dle §24 odst. 4 . Po ukončení finančního leasingu bude muset poplatník zahrnout odkoupený majetek do obchodního majetku. Nájemné se i v daňové evidenci zahrnuje do výdajů časově rozlišené na dobu nájmu dle §24 odst. 2 písm. h) bod 2.

Z uvedeného vyplývá, že pro daňovou relevantnost není rozhodující kolik a v jaké výši bylo zaplaceno splátek, ale to, že nájemní vztah trval 36 měsíců a pro účetnictví a daňové účely byly náklady rovnoměrně časově rozlišovány po celou dobu platnosti smlouvy.


 

Zahraniční obchody a DPH

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

Společnost s ručením omezeným koupí zboží v Koreji, dopraví toto zboží do skladu v Hamburku a zde uskladní. Pak toto zboží prodá jiné české firmě B, která si zajistí dopravu do ČR svým jménem, zajistí proclení a uplatní v ČR DPH. Zboží bude prodáno v jiné členské zemi EU. Jaké to má dopady na DPH a jak bude firma A fakturovat firmě B - s DPH nebo bez DPH?

Řešení:

Místem plnění při dovozu zboží je území členského státu, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje na území ES ( §12 zákona č. 235/2004 Sb.). V daném případě zboží vstoupí na území EU až okamžikem propuštění do volného oběhu, kdy již bude ve vlastnictví společnosti B.

Z pohledu společnosti A se jedná o prodej zboží mimo EU a dodání tohoto zboží není předmětem daně z přidané hodnoty dle §2 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. Česká společnost B provádí klasický dovoz zboží ze třetí země. Při následném dodání zboží společností B z ČR do jiného členského státu EU se jedná o plnění osvobozené s nárokem na odpočet dle §64 zákona č. 235/2004 Sb.


 

Ubytování se snídaní.

Váže se na legislativu k 28.10.2005

Otázka:

Zaměstnanec požaduje proplacení dokladu za ubytování, jehož součástí je poskytnutá snídaně v souvislosti s jeho pracovní cestou. Vzhledem k poskytnuté snídani mu bude kráceno stravné. Lze výdaj za snídani považovat za daňově uznatelný výdaj a lze si z proplaceného nároku na snídani uplatnit odpočet DPH?
Od: guria@protherm.cz

Řešení:

Jestliže je vystavený hotelový účet nebo doklad z ubytovacího zařízení jako doklad za ubytování, i když obsahuje hodnotu (cenu) snídaně či jiného denního jídla (prakticky to znamená, že na ubytování je navázáno stravování v určitém rozsahu), jedná se vždy pro účely poskytování cestovních náhrad o doklad a cenu za ubytování, protože zaměstnanec nemůže ovlivnit poskytování tohoto stravování, které je zakalkulováno do ceny ubytovací služby. I kdyby zaměstnanec odmítl nebo nepřevzal, cena ubytovací služby nebude ubytovacím zařízením změněna (snížena). Z toho plyne, že lze v případě plátce DPH uplatnit i DPH ze snídaně jako z ubytování.
Je-li na ubytování navázáno stravování (nejčastěji formou poskytnutí snídaně, případně jiného obvyklého denního jídla, zakalkulováním jeho ceny do ubytovací služby), zaměstnavatel ho uhradí jako ubytovací službu a v důsledku toho musí být zaměstnanci kráceno stravné podle §5 odst. 4 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
Kdyby nebylo kráceno stravné, měl by zaměstnanec poskytnutou náhradu duplicitně, jednou zaplacením skutečné ceny jídla v rámci ubytovací služby a podruhé náhradou v rámci přiznaného stravného. Stravné je zaměstnavatel povinen krátit v uvažovaném případě, ať je na dokladu z ubytovacího zařízení uvedena přímo cena jídla nebo jenom pouhé konstatování, že bylo poskytnuto. Při obou eventualitách je nutno chápat, že jde o zajištění částečného bezplatného stravování zaměstnanci ze strany zaměstnavatele.
 

Soukromé vozidlo.

Váže se na legislativu k 9.10.2005

Otázka:

Chtěla bych vědět, jak se vypočítá náhrada za použití soukromého vozidla (zaměstnanec) a jaké náležitosti musím doložit k vyúčtování. Děkuji.
Od: renata.kozlerova@seznam.cz

Řešení:

Pokud zaměstnanec použije k pracovní cestě soukromé vozidlo, vyúčtuje cestovní náhrady na cestovním příkazu tzv. paušálem tedy 3,80 Kč za km (pouze osobní) + cena za PHM dle spotřeby uvedené v TP vozidla z ceny dle vyhlášky 647/2004 Sb. (Zde popř. vyúčtuje i náhrady na stravné a jiné náklady spojené s pracovní cestou.) Připomínám, že za dny, kdy se použije vozidlo k podnikání, je třeba zaplatit silniční daň, v tomto případě ji platí zaměstnavatel a to buď sazbou 25Kč/den dle §4 odst. 2 o silniční dani, či sazbou roční (pokud by se vyplatilo) § 5 písm. b) výše jmenovaného zákona.
Podrobné informace + formulář CP příkazu naleznete na:
http://www.klo.cz/aktual_info/ucto/cestovni-nahrady.php
 

Tiché víno.

Váže se na legislativu k 1.10.2005

Otázka:

V kontextu uznatelnosti tichých vín jako dary bych rád znal odpověď na otázku (o vínu prakticky nic nevím), co je to tiché víno a jak jej poznám (např. podle etikety)?

Řešení:

Zjednodušeně řešeno - pokud na etiketě není napsáno, že to je víno šumivé, perlivé či likérové, tak by mělo jít o víno tiché. Slovíčko "tiché" na etiketě napsáno není. Nicméně velká většina vín je tichých. Šumivá a perlivá vína poznáte samozřejmě také podle toho, že jsou v typické sektová láhvi s uzávěrem typu "hříbek" zabezpečeným agrafou.
 

Přerušení živnosti.

Váže se na legislativu k 28.11.2005

Otázka:

Pokud jsem již podnikala, podnikání na několik let přerušila a opět obnovuji živnost, popř. si zakládám nový ŽL, vztahuje se na mne při výpočtu DPFO výpočet ze skutečného zisku, nebo musím počítat s minim.daní?
Od:v.neprasova@seznam.cz

Řešení:

Způsob a podmínky minimálního základu daně stanovuje §7c zákona č. 586/1992, O daních z příjmů. V odstavci 3 jsou uvedeny vyjímky. "...minimální základ daně se nevztahuje na poplatníka, který zahájil nebo ukončil podnikatelskou činnost..."
Přerušení živnosti nelze brát jako ukončení (zahájení). Z tohoto důvodu se na Vás minimální základ daně vztahuje.
 

DPH revize.

Váže se na legislativu k 28.11.2005

Otázka:

Potřeboval bych poradit jak účtovat DPH 5% nebo 19% za revize elektrických zařízení pro bytové účely?
Od:pkopal@iol.cz

Řešení:

§48 zákona č. 235/2004 Sb. odst. 2 (viz.níže) specifikuje služby či zboží, které lze zařadit do snížené sazby daně. Revize elektrických zařízení je nezbytná pro chod bytového domu, nicméně o ní nemůžeme říci, že se jedná o montážní či stavební práci na bytovém prostoru. Z tohoto důvodu sníženou sazbu nelze uplatnit.
 

Minimální základ daně.

Váže se na legislativu k 28.11.2005

Otázka:

Jaký je minimální a jaký je optimální daňový základ u OSVČ, tak, aby byla daň co nejmenší...
Od:dsvrckova@labernkop.cz

Řešení:

Způsob a podmínky minimálního základu daně stanovuje §7c zákona č. 586/1992, O daních z příjmů, z něhož se také vypočítává "nejnižší" daň. Pro rok 2005 to bude 10 380 Kč.
Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...