smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Poradili jsme našim klientům - daně

 

Vylepšení automobilu

Váže se na legislativu k 1.5.2005

Otázka:

Pořídili jsme nový osobní automobil, za měsíc se dokoupilo autorádio, elektrická zrcátka místo obyčejných, a uzamykání řadící páky - medvěd - blok. Uzamykání nelze oddělat bez porušení karoserie, autorádio je pevně zabudované v panelu a taktéž jej nelze předělat do jiného vozu. Jde o technické zhodnocení (povýšení ceny osobního vozidla), nebo se jedná o majetek vedený zvlášť? (účet 028). Věci byly pořízeny do 40 000 Kč.

Řešení:

Vymezení dlouhodobého hmotného majetku uvádí §8 vyhlášky č. 505/2002 Sb., a na to navazuje oceňování tohoto majetku v §26 .

Pokud nemá účetní jednotka hranici technického zhodnocení vymezenou vlastním předpisem jinak, než je stanoveno v §33 zákona o daních z příjmů, pak je rozhodující částka vyšší než 40 000 Kč u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období. Na tuto úpravu se odkazuje ČÚS č. 512 bod 5.2.

Uváděná úprava auta nepřesahuje limit 40 000 Kč, a tudíž se nejedná o technické zhodnocení ve smyslu zákona o daních z příjmů, a tyto výdaje lze účtovat jako ostatní provozní náklady.


 

Leasing kávovar

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

Máme leasingovou smlouvu na kávovar v hodnotě 108 010 Kč bez DPH, včetně DPH 160 640 Kč. Tato smlouva byla uzavřena k 30. 3. 2004. Nájemní poměr mezi nájemcem a pronajímatelem byl sjednán na dobu 36 měsíců ode dne převzetí předmětu nájmu. Nájemce se zavázal zaplatit zálohu ve výši 46 100 Kč k 30. 3. 2004, další splátky nájemného se splácejí v částkách a termínech dle platebního kalendáře, a to tak, že první řádná splátka ve výši 4 980 Kč byla zaplacena k 1. 5. 2004, další vždy k 1. dni následujících měsíců. Celkem se zaplatí 23 měsíčních splátek. Předmět nájmu by měl přejít do vlastnictví nájemce za kupní cenu 2 161 Kč dne 20. 4. 2007. Splátky od 1. 4. 2006 až do 20. 4. 2007 jsou nulové. Je možné uznat tyto výdaje na nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jako výdaje daňové dle §24 odst. 4?

Řešení:

Ze zadání není jasné, kdy došlo k převzetí kávovaru, a tedy zahájení smluvního vztahu. Pokud například došlo k předání 1. 4. 2004, potom finanční leasing trvá 36 měsíců od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2007 s odkoupením 20. 4. 2007. Tím je splněna jedna z podmínek dle §24 odst. 4 . Po ukončení finančního leasingu bude muset poplatník zahrnout odkoupený majetek do obchodního majetku. Nájemné se i v daňové evidenci zahrnuje do výdajů časově rozlišené na dobu nájmu dle §24 odst. 2 písm. h) bod 2.

Z uvedeného vyplývá, že pro daňovou relevantnost není rozhodující kolik a v jaké výši bylo zaplaceno splátek, ale to, že nájemní vztah trval 36 měsíců a pro účetnictví a daňové účely byly náklady rovnoměrně časově rozlišovány po celou dobu platnosti smlouvy.


 

Zahraniční obchody a DPH

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

Společnost s ručením omezeným koupí zboží v Koreji, dopraví toto zboží do skladu v Hamburku a zde uskladní. Pak toto zboží prodá jiné české firmě B, která si zajistí dopravu do ČR svým jménem, zajistí proclení a uplatní v ČR DPH. Zboží bude prodáno v jiné členské zemi EU. Jaké to má dopady na DPH a jak bude firma A fakturovat firmě B - s DPH nebo bez DPH?

Řešení:

Místem plnění při dovozu zboží je území členského státu, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje na území ES ( §12 zákona č. 235/2004 Sb.). V daném případě zboží vstoupí na území EU až okamžikem propuštění do volného oběhu, kdy již bude ve vlastnictví společnosti B.

Z pohledu společnosti A se jedná o prodej zboží mimo EU a dodání tohoto zboží není předmětem daně z přidané hodnoty dle §2 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. Česká společnost B provádí klasický dovoz zboží ze třetí země. Při následném dodání zboží společností B z ČR do jiného členského státu EU se jedná o plnění osvobozené s nárokem na odpočet dle §64 zákona č. 235/2004 Sb.


 

Ubytování se snídaní.

Váže se na legislativu k 28.10.2005

Otázka:

Zaměstnanec požaduje proplacení dokladu za ubytování, jehož součástí je poskytnutá snídaně v souvislosti s jeho pracovní cestou. Vzhledem k poskytnuté snídani mu bude kráceno stravné. Lze výdaj za snídani považovat za daňově uznatelný výdaj a lze si z proplaceného nároku na snídani uplatnit odpočet DPH?
Od: guria@protherm.cz

Řešení:

Jestliže je vystavený hotelový účet nebo doklad z ubytovacího zařízení jako doklad za ubytování, i když obsahuje hodnotu (cenu) snídaně či jiného denního jídla (prakticky to znamená, že na ubytování je navázáno stravování v určitém rozsahu), jedná se vždy pro účely poskytování cestovních náhrad o doklad a cenu za ubytování, protože zaměstnanec nemůže ovlivnit poskytování tohoto stravování, které je zakalkulováno do ceny ubytovací služby. I kdyby zaměstnanec odmítl nebo nepřevzal, cena ubytovací služby nebude ubytovacím zařízením změněna (snížena). Z toho plyne, že lze v případě plátce DPH uplatnit i DPH ze snídaně jako z ubytování.
Je-li na ubytování navázáno stravování (nejčastěji formou poskytnutí snídaně, případně jiného obvyklého denního jídla, zakalkulováním jeho ceny do ubytovací služby), zaměstnavatel ho uhradí jako ubytovací službu a v důsledku toho musí být zaměstnanci kráceno stravné podle §5 odst. 4 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
Kdyby nebylo kráceno stravné, měl by zaměstnanec poskytnutou náhradu duplicitně, jednou zaplacením skutečné ceny jídla v rámci ubytovací služby a podruhé náhradou v rámci přiznaného stravného. Stravné je zaměstnavatel povinen krátit v uvažovaném případě, ať je na dokladu z ubytovacího zařízení uvedena přímo cena jídla nebo jenom pouhé konstatování, že bylo poskytnuto. Při obou eventualitách je nutno chápat, že jde o zajištění částečného bezplatného stravování zaměstnanci ze strany zaměstnavatele.
 

Soukromé vozidlo.

Váže se na legislativu k 9.10.2005

Otázka:

Chtěla bych vědět, jak se vypočítá náhrada za použití soukromého vozidla (zaměstnanec) a jaké náležitosti musím doložit k vyúčtování. Děkuji.
Od: renata.kozlerova@seznam.cz

Řešení:

Pokud zaměstnanec použije k pracovní cestě soukromé vozidlo, vyúčtuje cestovní náhrady na cestovním příkazu tzv. paušálem tedy 3,80 Kč za km (pouze osobní) + cena za PHM dle spotřeby uvedené v TP vozidla z ceny dle vyhlášky 647/2004 Sb. (Zde popř. vyúčtuje i náhrady na stravné a jiné náklady spojené s pracovní cestou.) Připomínám, že za dny, kdy se použije vozidlo k podnikání, je třeba zaplatit silniční daň, v tomto případě ji platí zaměstnavatel a to buď sazbou 25Kč/den dle §4 odst. 2 o silniční dani, či sazbou roční (pokud by se vyplatilo) § 5 písm. b) výše jmenovaného zákona.
Podrobné informace + formulář CP příkazu naleznete na:
http://www.klo.cz/aktual_info/ucto/cestovni-nahrady.php
 

Tiché víno.

Váže se na legislativu k 1.10.2005

Otázka:

V kontextu uznatelnosti tichých vín jako dary bych rád znal odpověď na otázku (o vínu prakticky nic nevím), co je to tiché víno a jak jej poznám (např. podle etikety)?

Řešení:

Zjednodušeně řešeno - pokud na etiketě není napsáno, že to je víno šumivé, perlivé či likérové, tak by mělo jít o víno tiché. Slovíčko "tiché" na etiketě napsáno není. Nicméně velká většina vín je tichých. Šumivá a perlivá vína poznáte samozřejmě také podle toho, že jsou v typické sektová láhvi s uzávěrem typu "hříbek" zabezpečeným agrafou.
 

Přerušení živnosti.

Váže se na legislativu k 28.11.2005

Otázka:

Pokud jsem již podnikala, podnikání na několik let přerušila a opět obnovuji živnost, popř. si zakládám nový ŽL, vztahuje se na mne při výpočtu DPFO výpočet ze skutečného zisku, nebo musím počítat s minim.daní?
Od:v.neprasova@seznam.cz

Řešení:

Způsob a podmínky minimálního základu daně stanovuje §7c zákona č. 586/1992, O daních z příjmů. V odstavci 3 jsou uvedeny vyjímky. "...minimální základ daně se nevztahuje na poplatníka, který zahájil nebo ukončil podnikatelskou činnost..."
Přerušení živnosti nelze brát jako ukončení (zahájení). Z tohoto důvodu se na Vás minimální základ daně vztahuje.
 

DPH revize.

Váže se na legislativu k 28.11.2005

Otázka:

Potřeboval bych poradit jak účtovat DPH 5% nebo 19% za revize elektrických zařízení pro bytové účely?
Od:pkopal@iol.cz

Řešení:

§48 zákona č. 235/2004 Sb. odst. 2 (viz.níže) specifikuje služby či zboží, které lze zařadit do snížené sazby daně. Revize elektrických zařízení je nezbytná pro chod bytového domu, nicméně o ní nemůžeme říci, že se jedná o montážní či stavební práci na bytovém prostoru. Z tohoto důvodu sníženou sazbu nelze uplatnit.
 

Minimální základ daně.

Váže se na legislativu k 28.11.2005

Otázka:

Jaký je minimální a jaký je optimální daňový základ u OSVČ, tak, aby byla daň co nejmenší...
Od:dsvrckova@labernkop.cz

Řešení:

Způsob a podmínky minimálního základu daně stanovuje §7c zákona č. 586/1992, O daních z příjmů, z něhož se také vypočítává "nejnižší" daň. Pro rok 2005 to bude 10 380 Kč.
Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...