smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Poradili jsme našim klientům - účetnictví

 

Účtování DPH při dovozu zboží

Váže se na legislativu k 1.5.2005

Otázka:

Od 1. 1. 2005 DPH při dovozu zboží vybírá finanční úřad, resp. přiznává ji plátce DPH do daňového přiznání do ř. 260 nebo ř. 265. Pokud má plátce nárok na odpočet daně u dováženého zboží, uvádí tuto DPH do ř. 340 nebo ř. 345. Toto je jasné. Jak je to však se zaúčtováním na účty účtové osnovy? Jako doklady mám přijatou fakturu z třetí země a jednotný správní doklad od celnice. Jak se toto zaúčtuje? Prosím, uveďte konkrétní účty.

Řešení:

   MD D
JSD - clo 30 Kč 131 379
Faktura za zboží ze 3. země
100 EUR x kurz 30
3 000 Kč 131 321
DPH 575.70 Kč 343.1 343.2
Základ daně DPH   
3 030 Kč 575.70 Kč 19% 

Základ daně při dovozu zboží se stanoví dle §38 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že používaný software vyžaduje pro daňovou evidenci pro účely daně z přidané hodnoty účtovat o základu daně přímo v účetnictví, použije se vhodný průběžný účet, např. základ daně 3 030 Kč 395.1


 

Účtování vráceného penále

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

Při kontrole finančním úřadem nám bylo v roce 2004 předepsáno penále. Zaúčtováno na účet 545 - Ostatní pokuty a penále jako nedaňový náklad. Na základě naší žádosti nám bylo penále v roce 2005 prominuto a peníze vráceny. Jak zaúčtovat prominutí penále? Na stranu Dal 545 nebo 648 ?

Řešení:

V daném případě doporučujeme v roce 2005 účtovat: MD 221 /DAL 545

Pokud by se jednalo o významnou částku, která je opravována, účtovalo by se ve prospěch účtu účtové skupiny 58 - Mimořádné náklady (ČÚS č. 019 bod 3.10.5.). V každém případě uvedená částka neovlivní základ daně dle §23 odst. 4 písm. e) zákona o daních z příjmů.


 

Zahájení odpisování

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

V novele zákona o daních z příjmu platné od 1. 1. 2004 došlo k doplnění §32a , který řeší daňové odepisování nehmotného majetku. Je možné s ohledem na zařazení nehmotného majetku do zákona o daních z příjmů sjednotit zahájení odpisování stejně pro veškerý odepisovaný majetek? Jde nám o to, že dlouhodobý hmotný majetek odepisujeme v účetnictví již v měsíci zařazení do užívání.

Řešení:

V novele zákona o daních z příjmů platné od 1. 1. 2004 došlo k doplnění nového ustanovení, a to §32a , který řeší daňové odepisování nehmotného majetku. Tento majetek se podle zákona o daních z příjmů odepisuje rovnoměrně měsíčními odpisy, a to počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odepisování. Jedná se tedy o stejnou metodu odepisování, jaká je používána pro odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku podle §24 , odst. 2 písm. v), kdy se jedná o odpisy podle účetních předpisů.

Účetní odpisy si upravuje účetní jednotka ve svých vnitřních předpisech, a zahájení odepisování je řešeno různě, v některých případech již v měsíci zařazení majetku do užívání, tedy o měsíc dříve, než stanoví zákon o daních z příjmů pro nehmotný majetek a majetek uvedený v §30 odst. 9 zákona o daních z příjmů. Aby tedy nedocházelo v jedné účetní jednotce k rozdílům při zahájení odepisování u různých druhů majetku, a tím i ke zdroji možných chyb, doporučujeme zejména v malých podnicích sjednotit okamžik zahájení odepisování pro veškerý odepisovaný majetek, a to shodně s úpravou platnou v zákoně o daních z příjmů, tedy od následujícího měsíce po zařazení.

Změnu okamžiku, od kdy je zahájeno odpisování, uvede účetní jednotka v příloze účetní závěrky v souvislosti s používáním metod odpisování.


Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...