smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Poradili jsme našim klientům - účetnictví

 

Účtování DPH při dovozu zboží

Váže se na legislativu k 1.5.2005

Otázka:

Od 1. 1. 2005 DPH při dovozu zboží vybírá finanční úřad, resp. přiznává ji plátce DPH do daňového přiznání do ř. 260 nebo ř. 265. Pokud má plátce nárok na odpočet daně u dováženého zboží, uvádí tuto DPH do ř. 340 nebo ř. 345. Toto je jasné. Jak je to však se zaúčtováním na účty účtové osnovy? Jako doklady mám přijatou fakturu z třetí země a jednotný správní doklad od celnice. Jak se toto zaúčtuje? Prosím, uveďte konkrétní účty.

Řešení:

   MD D
JSD - clo 30 Kč 131 379
Faktura za zboží ze 3. země
100 EUR x kurz 30
3 000 Kč 131 321
DPH 575.70 Kč 343.1 343.2
Základ daně DPH   
3 030 Kč 575.70 Kč 19% 

Základ daně při dovozu zboží se stanoví dle §38 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že používaný software vyžaduje pro daňovou evidenci pro účely daně z přidané hodnoty účtovat o základu daně přímo v účetnictví, použije se vhodný průběžný účet, např. základ daně 3 030 Kč 395.1


 

Účtování vráceného penále

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

Při kontrole finančním úřadem nám bylo v roce 2004 předepsáno penále. Zaúčtováno na účet 545 - Ostatní pokuty a penále jako nedaňový náklad. Na základě naší žádosti nám bylo penále v roce 2005 prominuto a peníze vráceny. Jak zaúčtovat prominutí penále? Na stranu Dal 545 nebo 648 ?

Řešení:

V daném případě doporučujeme v roce 2005 účtovat: MD 221 /DAL 545

Pokud by se jednalo o významnou částku, která je opravována, účtovalo by se ve prospěch účtu účtové skupiny 58 - Mimořádné náklady (ČÚS č. 019 bod 3.10.5.). V každém případě uvedená částka neovlivní základ daně dle §23 odst. 4 písm. e) zákona o daních z příjmů.


 

Zahájení odpisování

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

V novele zákona o daních z příjmu platné od 1. 1. 2004 došlo k doplnění §32a , který řeší daňové odepisování nehmotného majetku. Je možné s ohledem na zařazení nehmotného majetku do zákona o daních z příjmů sjednotit zahájení odpisování stejně pro veškerý odepisovaný majetek? Jde nám o to, že dlouhodobý hmotný majetek odepisujeme v účetnictví již v měsíci zařazení do užívání.

Řešení:

V novele zákona o daních z příjmů platné od 1. 1. 2004 došlo k doplnění nového ustanovení, a to §32a , který řeší daňové odepisování nehmotného majetku. Tento majetek se podle zákona o daních z příjmů odepisuje rovnoměrně měsíčními odpisy, a to počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odepisování. Jedná se tedy o stejnou metodu odepisování, jaká je používána pro odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku podle §24 , odst. 2 písm. v), kdy se jedná o odpisy podle účetních předpisů.

Účetní odpisy si upravuje účetní jednotka ve svých vnitřních předpisech, a zahájení odepisování je řešeno různě, v některých případech již v měsíci zařazení majetku do užívání, tedy o měsíc dříve, než stanoví zákon o daních z příjmů pro nehmotný majetek a majetek uvedený v §30 odst. 9 zákona o daních z příjmů. Aby tedy nedocházelo v jedné účetní jednotce k rozdílům při zahájení odepisování u různých druhů majetku, a tím i ke zdroji možných chyb, doporučujeme zejména v malých podnicích sjednotit okamžik zahájení odepisování pro veškerý odepisovaný majetek, a to shodně s úpravou platnou v zákoně o daních z příjmů, tedy od následujícího měsíce po zařazení.

Změnu okamžiku, od kdy je zahájeno odpisování, uvede účetní jednotka v příloze účetní závěrky v souvislosti s používáním metod odpisování.


Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...