smenu.gif

Aktuality

Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění od 2020

16.12.2019

Od 1. ledna 2020 se mění výše minimální zálohy, kterou platí OSVČ na zdravotní pojištění. Termín splatnosti záloh je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února, resp. do pondělí 10. února 2020. Přečtěte si také, jaké zálohy budou OSVČ v roce 2020 platit na důchodové pojištění. Nová výše záloh na sociální pojištění platí od měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled za rok 2019.

zdroje:
https://www.cssz.cz/web/cz/zalohy-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni
https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-1-7-2019-se-meni-sazby-pojistneho
https://www.vzp.cz/platci/informace/osvc/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho/jaky-je-minimalni-vymerovaci-zaklad
https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018

Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud se řídí činnost. Místo podnikání si podnikatel zvolí sám, většinou je to adresa trvalého bydliště a může to být zároveň i provozovna. Tak je to u většiny malých živnostníků. Pokud není tímto místem trvalé bydliště, musí podnikatel prokázat právní důvod užívání místa (nájemní smlouva, písemný souhlas vlastníka). Místo podnikání může být pro více živností, ale musí být vždy. Provozovna být nemusí.

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018

Paušální výdaje

V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušální výdaje odpovídají příjmu 1 mil. a pokud má podnikatel příjmy vyšší, může si uplatnit paušál stejně jen do této výše. V roce 2017 (podání přiznání březen 2018) si může poplatník ještě zvolit, jestli využije paušály 30-60% bez omezení stropu nebo si odečte slevu na manželku a na děti. Výdaje v roce 2018:
- paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) - maximální výdaj 800 000 Kč,
- paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) - maximální výdaj 600 000 Kč,
- paušál 40 % (ostatní podnikání) - maximální výdaj 400 000 Kč,
- paušál 30 % (příjmy z nájmu obchodního majetku dle § 7, příjmy z nájmu dle § 9) - maximální výdaj 300 000 Kč.

Zaměstnání malého rozsahu
Příjmy malého rozsahu do 2500,- (DPP) se budou danit 15% srážkovou daní a nemusejí se uvádět v daňovém přiznání. Zde se uvádí pouze příjmy daněné zálohově

Daňový bonus na dítě
Nově musí mít poplatník uplatňující daňový bonus na dítě příjmy alespoň šestinásobku minimální mzdy podle § 6 až § 9 ZDP. Nově se do příjmů nezahrnují příjmy z kapitálového majetku a příjmy z nájmu. Poplatník tedy bude muset mít příjmy z podnikání nebo ze zaměstnání (z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

Daňové přiznání 2017

26.1.2018

Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Nepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má nárok každý daňový poplatník. Výši slevy je 24 840 Kč ročně (2070 Kč měsíčně) Pokud máte děti, stát Vám vrátí část daní zpět formou daňového bonusu na děti. Daňový bonus je rozdílem vypočtené daně a slevy na děti. Pokud je tento rozdíl záporný, finanční úřad vám tento přeplatek na dani vyplatí formou daňového bonusu. Maximální hranice pro vyplacení daňového bonusu je 60 300,-- Kč. Daňový bonus na vyživované děti se vyplácí pouze v případě, že máte reálné příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) nebo příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Nově se do příjmů, ze kterých lze uplatnit daňový bonus nezapočítávají příjmy z pronájmu a kapitálového majetku. Avšak příjmy může OSVČ, která nemůže obdržet daňový bonus, rozdělit na tzv. spolupracující osobu (tj. manžela, manželku), která jej naopak získat může. Daňový bonus je podmíněn ročním příjmem. V kalendářním roce se jedná o minimální příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2017 je minimální částka příjmů pro dosažení daňového bonusu 66 000,-- Kč.

Další možností, jak snížit daňovou povinnost poplatníka jsou odečitatelné položky. - Dary - Poskytl-li plátce v roce 2017 dar
- fyzickým osobám uvedeným v odst.1 § 15 ZDP:
- Organizace poskytující zdravotní služby
- Organizace provozující školy nebo školská zařízení
- Organizace na záchranu opuštěných nebo ohrožených zvířat
- Handikepovaným spoluobčanům na zdravotnické, rehabilitační a kompenzační potřeby a pomůcky
- právnickým osobám jako například pořadatelům veřejných sbírek podle zvláštního zákona na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na podporu a ochranu mládeže, na policii a požární ochranu, na ochranu zvířat a jejich zdraví, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti,.

Úhrnná hodnota daru musí činit minimálně 1 000,-- Kč nebo musí přesahovat 2 % ze základu daně. V součtu lze však odečíst maximálně 15 % ze základu daně. V tomto smyslu zákona se za dar považuje také bezplatné darování krve, kostní dřeně či orgánu. Za každé darování krve v roce 2017 lze snížit daňový základ o 2 000,-- Kč, odběr orgánu je oceněn částkou 20 000,-- Kč. Všechny dary musí být doloženy řádným potvrzením, nejlépe darovací smlouvou, kde se konkrétně uvádí, kdo je dárce a obdarovaný, za jakým účelem je dar poskytnut, výše daru a datum, kdy byl dar předán

- Penzijní pojištění ? max. 24 000,-- Kč dle potvrzení - Úroky ? max. 300 000,-- dle potvrzení - Životní pojištění ? max. 12 000,-- Kč dle potvrzení - Odečet daňové ztráty z předchozích let - ze základu daně se může odečíst daňová ztráta z podnikání, která vznikla v průběhu předchozích pěti let. - Odpočet za vzdělávání 2017 ? ze základu daně se můžou odečíst poplatky, které byly zaplaceny za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jestliže nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny formou výdaje podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7. Maximální výše pro odečet je možná nejvýše do 10 tis. Kč (u poplatníka se zdravotním postižením pak max. 13 000 Kč a s těžším zdravotním postižením činí max. 15 000 Kč).

Také nelze opominout slevy na dani.
- Sleva na studenta - 4 020,-- Kč - lze uplatnit, pokud jste studovali ve zdaňovacím období tj. v roce 2017 na státem uznané škole a je vám nejvýše 26 let. U prezenčního doktorského studia je limit až 28 let. Nárok se dokládá potvrzením o studiu ? přikládá se k daňovému přiznání. Pokud jste studovali jen část roku 2017, uplatníte 1/12 za každý započatý kalendářní měsíc.
- Sleva na studenty na odborné praxi ? za každou odpracovanou hodinu studenta na odborné praxi lze uplatnit slevu do výše 200,-- jako náhradu za čas věnovaný výuce v praxi.
- Sleva na částečný invalidní důchod 2017 - 2 520,-- Kč ? pokud je invalidní důchod i pro částečnou invaliditu 1. nebo 2. stupně jen část roku uplatníte 1/12 částky za každý měsíc.
- Sleva na plnou invaliditu 2017 - 5 040,-- Kč
- Sleva na držitele průkazu ZTP/P - 16 140,-- Kč
- Sleva na zaměstnance se ZTP ? sleva na každého zaměstnance se zdravotním postižení 18 000,-- a za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením 60 000,-- Kč. Uplatňují zaměstnavatelé dle § 35 ZDP.
- Sleva za EET 5 000,-- Kč ? pouze v prvním roce, kdy vznikne povinnost evidovat tržby
- Sleva za umístění dítěte 11 000,-- Kč

Paušální výdaje Jsou vhodným řešením pro drobné podnikatele, kterým se nevyplatí sbírat každou účtenku. Následné vyplnění daňového přiznání je pak otázkou několika minut. Neprokazují skutečné vynaložené náklady související s podnikatelskou činností. Dle druhu provozované samostatně výdělečné činnosti jsou čtyři druhy daňových paušálů. Paušální výdaje se vyplatí poplatníkovi, pokud skutečné náklady jsou nízké. Už je opět možné využít nárok na uplatnění daňového zvýhodnění (slevy na dítě) a slevy na vyživovanou manželku. Avšak v důsledku toho dochází ke snížení limitu příjmu, kdy je možné paušální výdaje využít.
Do současnosti platili následující výše:

Osoby podnikající v zemědělství, 80% 1 600 000,-- lesnictví, vodním hospodářství, řemeslné výrobě

Ostatní živnostníci 60 % 1 200 000,--

Ostatní (nezávislá povolání, znalci 40 % 800 000,-- tlumočníci, auditoři)

Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 600 000,--
Na daňové zvýhodnění a daňovou slevu na vyživovanou manželku měl dosud pouze ten, jehož součet dílčích základů, u kterých paušál uplatňoval, nepřesahoval 50 % celkového základu daně.
Nyní tedy klesla mezní hranice příjmů, ze kterých se tyto limity počítají na 1 mil Kč.

Nově tedy platí
Osoby podnikající v zemědělství, 80% 800 000,-- lesnictví, vodním hospodářství, řemeslné výrobě
Ostatní živnostníci 60 % 600 000,--
Ostatní (nezávislá povolání, znalci 40 % 400 000,-- tlumočníci, auditoři)
Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 300 000,-- Výše slevy na dítě i letos opět vzrostla. Pro rok 2017 činí sleva na 1. dítě 13 404,-- Kč/rok, na 2. dítě 19 404,--/rok a na 3. a další dítě 24 204,-- Kč.

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018

Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla.

Tuzemské stravné

Délka pracovní cestyPodnikatelská sféraStátní sféra
5 až 12 hodin78 Kč78 - 93 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin119 Kč119 - 143 Kč
Déle než 18 hodin186 Kč186 - 223 Kč

I nyní je uplatňováno krácení stravného. Zaměstnanci, kterému bylo poskytnuto bezplatné jídlo, je kráceno stravné a to o hodnotu 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní sazba pro používání vozidel

Pro používání vozidel se zvyšuje základní sazba náhrady

na nejméně 1,10 u jednostopých vozidel a tříkolek a

na nejméně 4,- u osobních silničních vozidel

Průměrné ceny PHM pro rok 2018

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce bude pro rok 2018 činit:
- 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
- 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
- 29,80 Kč u motorové nafty.

Zahraniční stravné

55 USD
ZeměZákladní sazba stravného pro rok 2017Základní sazba stravného pro rok 2018
Austrálie a Oceánie - ostrovní státy50 USB55 USB
Belgie45 EUR50 EUR
Velká Británie40 GBP45 GBP
Bahamy50 USD55 USD
Bolívie45 EUR50 EUR
Korea45 EUR50 EUR
Maroko35 EUR40 EUR
Nový Zéland50 USD

Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:
- ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
- ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
- v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018

Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na sociální pojištění se rozdělují dle toho, zda se jedná o hlavní či vedlejší činnost podnikání. Zálohy na pojištění se počítají dle průměrné mzdy a ta je pro rok 2018 propočítána na 29979, pro srovnání - v roce 2017 činila průměrná mzda 27 156 Kč. Dle uvedených podkladů vyplývá, že minimální záloha na sociální pojištění v roce 2018 bude zvýšen o 128 korun ze současné částky 2061 Kč na 2189 Kč. V roce 2018 se rovněž zvýší minimální zálohy na zdravotní pojištění, nově se bude hradit pojistné 2024 Kč oproti letošním 1906 Kč. Vzhledem ke zvýšením minimální mzdy se zvýší i platba zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů a to na 1647 Kč.

Změna záloh na sociální pojištění není platná pro všechny OSVČ od ledna 2018. Pro zálohy na sociální pojištění platí, že se nové zvýšené zálohy platí od ledna jen pro osoby, které začínají v roce 2018 podnikat, ostatní mění zálohy až od měsíce, kdy byl podán přehled za rok 2017 a to na částku, která jim v přehledu vyjde (popřípadě minimální zálohu). Sociální pojištění se platí zpětně, tak poprvé vám vyšší částka pojistného musí odejít z účtu nejpozději v květnu 2018 (do 20. května).

Toto však neplatí pro pojištění zdravotní, zde se musí navýšit platby již za leden a popřípadě znovu změnit po odevzdání přehledů za rok 2017.

Jak velkou minimální zálohu je nutné platit v roce 2018

Zdravotní2024 Kčpokud platíte minimální zálohy, tak ty se zvyšují s účinností od 1.1.2018
Sociální2198 Kčpokud platíte minimální zálohy, tak novou vyšší minimální zálohu platíte po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017

 • od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí obsahovat daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka přijímajícího tržby. DIČ je však nadále povinnou náležitostí daňového dokladu pro účely DPH.
 • evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1.3.2018 resp. do 4. etapy od 1.6.2018 byla odložena na neurčito - dokud nebude přijata novela zákona o evidenci tržeb, tak tyto tržby dočasně evidenci tržeb nepodléhají

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017

V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem.
Podle přechodných ustanovení se tato pravidla použijí až na účetní období, které započalo 1. 1. 2016. Jde tedy o podmínky pro účetní rok 2016 a dále.

Mikro účetní jednotky


Za mikro účetní jednotku se považují jednotky, které k rozvahovému dni (tedy většinou poslednímu dni roku) nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hodnot.

 • aktiva celkem 9 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.


Mikro účetní jednotky nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pokud audit není povinný podle zvláštních právních předpisů.

Mikro účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pokud jsou:

 • spolkem,
 • odborovou organizací,
 • organizací zaměstnavatelů,
 • církví a náboženskou společností
 • honebním společenstvem,
 • obecně prospěšnou společností,
 • nadačním fondem,
 • ústavem,
 • společenstvím vlastníků jednotek, nebo
 • bytovým a sociálním družstvem.


Účetní závěrka je tvořena z:

 • rozvahy (bilance),
 • výkazu zisku a ztráty,
 • přílohy


Mikro účetní jednotky mohou sestavovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu.

Mikro účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin, nemusejí však zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

Malá účetní jednotka


Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou, a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

 • aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.


Malá účetní jednotka může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Pokud je akciovou společností nebo svěřenským fondem podle občanského zákoníku, a k rozvahovému dni účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročila nebo již dosáhla alespoň jednu z uvedených hodnot:

 • aktiva celkem 40 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,


má povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem.

Účetní závěrka je tvořena z:

 • rozvahy (bilance),
 • výkazu zisku a ztráty,
 • přílohy


Malé účetní jednotky mohou sestavovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, pokud nemají povinnost auditu.

Malé účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin, nemusejí však zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud nemají povinnost auditu.

Střední účetní jednotka


Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou, a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.


Střední účetní jednotka nemůže vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. S výjimkou příspěvkové organizace.

Střední účetní jednotky mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem vždy

Jejich účetní závěrku tvoří:

 • rozvaha (bilance),
 • výkaz zisku a ztráty,
 • příloha,
 • přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu


Mají povinnost vždy sestavovat výroční zprávu.

Střední účetní jednotky mají povinnost vždy sestavovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, protože mají vždy povinnost auditu.

Střední účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin, a to v plném rozsahu, v jakém byla sestavena.

Velká účetní jednotkaVelkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě hraniční hodnoty:

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.


Za velkou účetní jednotku se vždy považuje:

subjekt veřejného zájmu

- účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu,
- banka, spořitelní a úvěrní družstvo
- pojišťovna nebo zajišťovna
- penzijní společnost
- zdravotní pojišťovna

vybraná účetní jednotka - organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.
Velká účetní jednotka nemůže vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. S výjimkou příspěvkové organizace.
Velké účetní jednotky mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem vždy, s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu

Jejich účetní závěrku tvoří:

 • rozvaha (bilance),
 • výkaz zisku a ztráty,
 • příloha,
 • přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.


Mají povinnost vždy sestavovat výroční zprávu, pokud nejsou účetními jednotkami, které nemají povinný audit.

Velké účetní jednotky mají povinnost vždy sestavovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (kromě případu, kdy nepodléhají povinnému auditu).

Velké účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin, a to v plném rozsahu, v jakém byla sestavena.

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017

Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i zaměstnávání nezletilých.

Předkupní právo

V době, kdy ještě platila starší verze občanského zákoníku, měli spoluvlastníci pro případ převodu podílu u společné věci na tento podíl předkupní právo. A to jak při úplatném, tak i při bezúplatném převodu movitých a nemovitých věcí.
Současný občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 tuto úpravu nepřevzal a po uplynutí jednoroční přechodné doby s existencí zákonného předkupního práva spoluvlastníků nepočítal.Nyní zákon stanovuje, že spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. To znamená, že není povinen ho při plánovaném převodu přednostně nabízet spoluvlastníkům. Je ale dovoleno si se spoluvlastníky vzájemné předkupní právo sjednat dobrovolně.
Od 1.1.2018 budou mít spoluvlastníci opět při převodu podílu předkupní právo, pravidlo ale bude platit pouze pro spoluvlastnictví nemovitosti, a nikoli pro věci movité. Předkupní právo bude opět platit jak pro úplatné, tak i pro bezúplatné převody a výjimkou bude opět převod podílu na osobu blízkou.

Kauce u nájmu nemovitostí

Od konce února letošního roku začnou platit novinky ohledně skládání jistoty u nájmu bytu nebo domu. Nově bude moci být tato jistota maximálně ve výši 3 nájmů a nezapočítávají se zde zálohy na služby. Nové pravidlo platí pro smlouvy uzavřené po 28.2.2017.

Inženýrské sítě a liniové stavby

Od konce února dojde k přejmenování inženýrských sítí a to na liniové stavby. Toto je širší pojem, protože krom klasických inženýrských sítí (vodovod, plynovod) zahrnuje například i pozemní komunikace a stavby drah. Tyto liniové stavby nejsou součástí pozemku.

Úročené dlužné výživné

Nově je možnost u dlužného výživného požadovat i proplacení úroků z prodlení.

Práce nezletilých

Nyní platí, že nezletilý, který dosáhl 15 let a současně dokončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce. Nově bude stačit, aby si takový nezletilý sjednal zaměstnání, pokud splní podmínku dosažení potřebného věku, tedy 15 let. Pozor ale, den nástupu nesmí nastat dřív, než tento nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Před jejím ukončením si tedy může práci sjednat, nikoli na ni ale nastoupit.

Započtení pohledávek

Dosud občanský zákoník zakazoval zaměstnavateli uspokojit svou pohledávku vůči dlužníkovi-zaměstnanci prostřednictvím krácení jeho mzdy o více než polovinu. Nově by měl být tento limit ze zákona vypuštěn.

Omezení svéprávnosti až na pět let

Soud svým rozhodnutím podle novely bude moci omezit svéprávnost jedince až na pět let. To ale jen za situace, kdy je jasné, že se stav během tohoto období nezlepší. I tak má soud možnost rozhodnutí o omezení změnit nebo zrušit.

Plná moc

Dojde také k vyřešení sporného paragrafu , jehož znění komplikovalo život v situaci, kdy právní úprava vyžadovala formu notářského zápisu a pak musela být i plná moc ve formě notářského zápisu. Proto se daný paragraf doplní o větu: Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.
Pro úkony, které musí mít formu veřejné listiny, tak při zastupování bude stačit plná moc "jen" s ověřenými podpisy.

Zjednodušený režim EET

21.2.2017

Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále připojení k internetu. Tento podnikatel však musí mít schválenu výjimku od finančního úřadu. Podnikatel musí údaje odeslat finanční správě do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. Na účtence nebude uváděn Fik kod.

Povinné údaje na účtence

20.2.2017

V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje.

Na účtence tady musí být

 • 1. Fiskální identifikační kód (FIK)
  Jde o číslo, které se generuje automaticky po odeslání dat na finanční správu. Délka FIK je 39 znaků a je unikátní pro každou odeslanou účtenku. Jestliže podnikatel může tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, není na účtence fiskální identifikační kód. V tom případě ale musí podnikatel na účtence uvést svůj podpisový kód. Délka kódu je 344 znaků. Na účtence se též uvádí v případě, že je překročena mezní doba odezvy a při zjednodušeném režimu).

 • 2. Daňové identifikační číslo podnikatele
  Toto číslo má přidělená každá právnická i fyzická osoba bez ohledu na to či je nebo není plátcem DPH. V případě nepřímého zastoupení (např. komisní prodej) se jedná o DIČ zástupce (komisionáře), v případě pověření se jedná o DIČ pověřeného,

 • 3. Označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
  Číslo, které podnikatel získá v rámci vyplnění údajů o provozovně prostřednictvím webové aplikace EET.

 • 4. Označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
  Toto označení si určuje sám podnikatel. V rámci jedné provozovny v daném čase musí mít každé zařízení své unikátní označení

 • 5. Pořadové číslo účtenky
  Pro konkrétního poplatníka musí být unikátní číslo na jedné provozovně, pro jedno pokladní zařízení a v jednom okamžiku. Čísla účtenek by měla tvořit logickou řadu (spojitou či nespojitou).

 • 6. Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
  Datum a čas musí odpovídat údajům uvedeným v datové zprávě, kterou systém posílá do systému EET. Dle metodiky od finanční správy musí být čas uváděn včetně vteřin

 • 7. Celkovou částku tržby
  Uvádí se částka celkem, tedy včetně DPH

 • 8. Bezpečnostní kód poplatníka
  Otisk kódu PKP generovaný pokladním zařízením poplatníka, který jednoznačně identifikuje příslušnou tržbu poplatníka. Délka kódu je 44 znaků.

 • 9. Údaj, zda je tržba evidována v běžném, nebo zjednodušeném režimu

Stravné v roce 2017

30.1.2017

Pro rok 2017 se mění tuzemské i zahraniční cestovní náhrady pro státní i podnikatelskou sféru. Jedná se o sazbu základní náhrady, stravné i průměrná cena pohonných hmot.

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může na stravném vyplatit více, než činí stanovené minimum. Ovšem stravné vyplacené nad rámec maximálních náhrad uvedených v zákoníku práce pro státní správu bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Tuzemské stravné 2017


Zde je tabulka stravného v podnikatelské i státní sféře

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra Státní sféra
5 až 12 hodin 72 Kč 72 - 86 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 109 Kč 109 - 132 Kč
Déle než 18 hodin 171 Kč 171 - 205 Kč


Stravné se krátí v případě, že je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. Stravné se v tomto případě krátí takto.

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Změna základní náhrady za používání vozidel v roce 2017

Tyto náhrady jsou pro rok 2017 upraveny takto :
 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,90 Kč.


Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2017

Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle bude pro rok 2017 činit:

 • 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 28,60 Kč u motorové nafty.


Zahraniční stravné 2017


Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně za podmínek a ve výši podle zákoníku práce. Pokud zaměstnavatel neurčí jinak, náleží zaměstnanci základní sazba zahraničního stravného dle platné. Zaměstnavatel však může tuto základní sazbu snížit, a to nejméně na:

 • 75 % základní sazby,
 • 50 % základní sazby u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby.


Výše stravného se určí ze základní sazby sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Zaměstnanci pak přísluší část základní sazby podle délky doby strávené v zahraničí, a to následovně:

 • ve výši základní sazby, pokud doba strávená mimo ČR trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin,
 • ve výši 2/3 základní sazby, pokud doba strávená mimo ČR trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
 • ve výši 1/3 základní sazby, pokud doba strávená mimo ČR trvá v kalendářním dni déle než 1 hodinu a méně než 12 hodin, nebo déle než 5 hodin, pokud vznikl za cestu na území ČR nárok na tuzemské stravné,
 • neposkytuje se, pokud doba strávená mimo ČR trvá méně než 1 hodinu.


Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice ČR, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo v případě letecké dopravy doba odletu z ČR a příletu do ČR.

Ke krácení sazby stravného dochází tehdy, je-li zaměstnanci poskytnuto během pracovní cesty v zahraničí bezplatné jídlo. Základní sazba se sníží za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
 • Základní sazby zahraničního stravného - změny pro rok 2017


Zahraniční stravné 2017 ve vybraných zemích:

Země Základní sazba stravného
Evropská unie: 
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Estonsko 40 EUR
Belgie, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko45 EUR
Švédsko, Dánsko, Finsko 50 EUR
Velká Británie 40 GB
Ostatní Evropa: 
Turecko 40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina 35 EUR
Rusko, Ukrajina 45 EUR
Lichtenštejnsko 60 CHF
Island, Norsko, 55 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Asie:  
Afghánistán, Írán, Thajsko, Vietnam 40 EUR
Irák 40 EUR
Čína, Indie 45 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:  
Kanada 50 USD
USA 55 USD
Brazílie 55 USD

Nespolehlivý plátce

27.1.2017

Nespolehlivou osobou se brzy bude moci stát i osoba, která není plátcem DPH. Osoba, která závažní poruší například i daňový řád, se stane nespolehlivou osobou (plátce DPH je v tomto případě Konkretizace, co se rozumí "porušením povinností vztahujících se ke správě daně z přidané hodnoty", je stejně jako v případě nespolehlivého plátce ponecháno aplikační praxi a metodické činnosti správce daně,? upřesňuje se v důvodové zprávě.

Proti rozhodnutí se bude moci osoba odvolat do 15 dnů a odvolání má odkladný účinek. Pokud osoba nespolehlivá nebo nespolehlivý plátce zažádá o "zneplatnění" nespolehlivosti, může tak učinit až po 1 roce od nabití moci, pokud je žádost zamítnuta, je možné opětovně žádat opět po 1 roce od zamítnutí žádosti.

Důležité je rovněž ustanovení, že pokud dojde ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou automaticky okamžikem, kdy přestane být plátcem. Stejně tak bude nově platit i opačný postup, kdy se osoba stane nespolehlivým plátcem automaticky. Stane se tak v situaci, kdy se nespolehlivá osoba stane plátcem.

Podobně jako u nespolehlivých plátců vznikne i u nespolehlivých osob blacklist. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že daná osoba je nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou. Stejně jako v případě nespolehlivých plátců totiž bude platit ručení za daň pro případy obchodování s osobou, o níž je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněno, že je nespolehlivou.

Hlavním důvodem pro zavedení institutu nespolehlivé osoby byl postup některých nespolehlivých plátců, kteří se snažili účelově zbavit "nespolehlivosti" zrušením registrace plátce a opětným získáním statutu plátce. Cílem zavedení nového institutu nespolehlivé osoby proto je zamezit účelovému rušení registrace nespolehlivých plátců za účelem "očištění" se a opětovnému návratu do stavu plátců a možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby, než jsou plátci, pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání tak, aby v momentě vzniku plátcovství již měli označení nespolehlivého plátce, uzavírá důvodová zpráva.

Kalendář daně z příjmů a pojistného pro OSVČ v roce 2017 - přiznání, platby

10.1.2017

Termín pro OSVČ pro podání daňového přiznání je letos do 3.dubna. Datum je takto posunut, protože řádné datum 1.dubna připadá na sobotu. Podnikatelé s daňovým poradcem mají lhůtu také posunutu a to na 3.červenec (1.červenec opět připadá na sobotu). Tyto osoby však musí do 3.dubna oznámit příslušnému finančnímu úřadu skutečnost, že využívají služeb daňového poradce a tuto skutečnost musí doložit (např. plnou mocí). Za datum podání se bere datum, kdy OSVČ podala přiznání osobně na FÚ, na poště nebo prostřednictvím daňového portálu.

Pozor na elektronická přiznání

OSVČ, které mají zpřístupněnou datovou schránku, musí vybraná podání včetně přiznání, podávat pouze touto cestou. Není tedy již možné poslat přiznání elektronicky a dodat podpis "na papíře, tzn. bez zaručeného elektronického podpisu. Pokud se podnikatel opozdí s podáním, počítá se penále od 6.dne a činí 0,05% ze stanovené daně. Pokuta ovšem hrozí v případě, že se podán přiznání bez zaručeného podpisu (pokud má OSVČ datovou schránku) a to ve výši 2000,-. Pokud OSVČ vyjde nedoplatek na dani, musí jej také uhradit nejpozději 3.dubna (3.července)

Přehledy na sociálku a zdravotní pojišťovnu

Přehledy na tyto instituce se letos odevzdávají nejpozději do 2.května, toto je lhůta max.30dnů od data, kdy mělo být přiznání (na finanční úřad) podáno. Za den podání se na rozdíl od finančního úřadu rozumí den, kdy přehledy orgány obdrží. Nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění musí být uhrazeny do 8 dnů od podání přehledů. Jestliže podá OSVČ přehled v poslední možný den, tedy 2. května, musí pojistné zaplatit do 10. května. Pokud si ale pospíší a podá přehled například už 2. března, musí pojistné uhradit do 10. března. Nezapomeňte, že jsou u všech zdravotním pojišťoven nové bankovní účty vedené u ČNB.

S jakými změnami můžeme počítat v daních na rok 2017 a co se ještě neschválilo

30.12.2016

Penzijní a životní pojištění - daňová znatelnost

Od ledna můžeme počítat se zvýšením limitu u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Pokud by příspěvky přesáhly tuto hranici, bude vám tato částka započtena do hrubé mzdy a vy z ní odvedete daň i pojistné. U penzijního spoření a životního pojištění se zvýší nezdanitelná část základu daně zákona o daních z příjmů ze 12 000 Kč na 24 000 Kč.

Výsluhy - osvobození

Od ledna budou opět osvobozeny výsluhy od daně z příjmů. Toto se týká výsluhového příspěvku, odbytného, příspěvku na bydlení vojáků z povolání, výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů. V roce 2016 byly tyto výsluhy daněny 15%.

Sleva na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ s paušálem

Bude možné uplatnit slevu na dítě a manželku i v případě, že poplatník uplatňuje výdaje procentem. Toto s sebou však nese omezení výdajových paušálů.

Daňová sleva za EET

Slevu 5000,- může uplatnit poplatník (fyzická osoba) v období, kdy musel poprvé evidovat tržbu

Změna rozhodného okamžiku pro uplatnění slevy pro ZTP/P a invalidy

Rozhodný okamžik vzniku nároku na slevu pro držitele ZTP/P či poplatníka po přiznání invalidity by se měl změnit. Nově nevznikne nárok na slevu až v okamžiku vydání průkazu ZTP/P nebo pobírání invalidity, ale už v momentě jejich přiznání. To samé pravidlo bude platit i v případě slevy na vyživovanou manželku ZTP/P a slevy na dítě ZTP/P.

Přísnější pravidla pro vznik nároku na daňový bonus

Novela plánuje kvůli zneužívání také zúžit výčet příjmů, které zakládají nárok na vznik daňového bonusu. Nárok na roční daňový bonus získáte, pokud vaše příjmy dosahují nejméně šestinásobku minimální mzdy .Nově do těchto příjmů nebude možné zahrnout kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu majetku. Nárok na bonus se bude řídit jen příjmy ze zaměstnání a podnikání. Vyšší sleva na dítě

Například vyšší daňové zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně.

Darování krve a kostní dřeně

Nestihne se pravděpodobně novela ohledně darování krve a kostní dřeně. Zde je navrhováno aby si za jeden odběr krve nebo jejích složek odečetl poplatník od daňového základu 3000 Kč místo dosavadních 2000 Kč. Za vstup do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk by měl být jednorázový na odpočet ve výši 8000 Kč od základu daně.

Zaměstnanecké benefity - jak ušetřit

23.12.2016

Díky benefitům získají obě strany - zaměstnavatel může dát tyto položky do daňově uznatelných nákladů a zaměstnanec z těchto výhod neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Tyto benefity by měly být vždy definovány v pracovní smlouvě nebo v jiném vnitřním předpise zaměstnavatele. Tímto se obě strany vyhnou problémům při případné kontrole.

STRAVENKY

Toto je nejčastěji využívaný bonus a může se uplatnit v případě, že zaměstnavatel odpracoval nejméně 3 hodiny na dané směně. Pokud směna trvá více jak 11 hodin, má zaměstnanec nárok na stravenky 2. Zaměstnavatel uplatní stravenky jako daňový výdej a zaměstnavatel má toto osvobozeno od daně z příjmů. Existuje však omezení, že si zaměstnavatel může jako daňový náklad uplatnit pouze 55% hodnoty stravenky a to maximálně ve výši 70% klasického stravného (v roce 2016 si může tedy uplatnit max. 58 Kč)

VODA NA PRACOVIŠTI

Náklady zaměstnavatele na zajištění pitné vody jsou daňovým výdajem. Na straně zaměstnance pak tento nepeněžní příjem není zdaňován a ani nepodléhá odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Pitnou vodou rozumíme veškerou vodu v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů.

Bezplatné použití služebního automobilu i k soukromým účelům

Pokud může zaměstnanec používat bezplatně služební vozidlo i ke svým soukromým účelům, je tento nepeněžní příjem započítán. U zaměstnancem se zvyšuje základ pro výpočet daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění o 1% vstupní ceny vozidla.

ŠKOLENÍ

Školení, semináře, kurzy včetně jazykových poskytnuté zaměstnavatelem, které souvisí s předmětem jeho činnosti a zaměstnanec je využije, jsou u zaměstnance osvobozeny od daně a pro zaměstnavatele jsou daňovým výdajem.

PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

V případě, že zaměstnavatel nepeněžní formou přispěje zaměstnanci na přechodné ubytování v souvislosti s výkonem práce, tak do výše 3 500 Kč měsíčně je tento příspěvek u zaměstnance od daně osvobozen. Na straně zaměstnavatele se jedná o daňový náklad.

PENZIJNÍ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Oblíbeným benefitem jsou příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění. U zaměstnavatele se jedná o daňový náklad, u zaměstnance se do částky 30 000 Kč za rok (2016) nedaní a neodvání pojištění ? a to v součtu za penzijní a životní pojištění.

NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮM

Na straně zaměstnance jsou od daně osvobozena nepeněžní plnění zaměstnavatele, jako jsou:

 • použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení,
 • pořízení rekreace nebo zájezdu - osvobozeno nejvýše 20 000 Kč za rok,
 • využití zařízení péče o děti předškolního věku
 • využití zařízení tělovýchovných a sportovních zařízení,
 • návštěva zařízení pro kulturní nebo sportovní akce.


Na straně zaměstnavatele se však jedná o nedaňový náklad.

BEZÚPLATNÁ ZÁPŮJČKA ZAMĚSTANCI

Na straně zaměstnance je od daně z příjmů osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci ve formě majetkového prospěchu z bezúročné půjčky až do úhrnné výše 300 000 Kč

Pro OSVČ s paušálem bude možná opět sleva na dítě a manželku

22.12.2016

Dle nového daňového balíčku by se mohly vrátit podnikatelům slevy na manželku a na dítě i v případě, že uplatňují výdaje paušálem. Podnikatelé už by od příštího roku mohli mít opět nárok na uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na vyživovanou manželku v kombinaci s uplatněním výdajového paušálu.

Pokud jsou nyní výdělky OSVČ převažující výdělečnou činností a podnikatel uplatňuje paušál, není možné si zároveň odečíst slevu na dítě a na manželku. Na toto mají nárok pouze podnikatelé, jejichž příjmy jako OSVČ nepřesahují 50% celkových příjmů (základů daně). Pokud projde návrh rozpočtového výboru v rámci daňového balíčku, hodnoty maximálních částek výdajů, na které lze paušál uplatnit, se sníží na polovinu. Neznamená to, že by podnikatelé s vyššími příjmy nemohli výdajový paušál uplatňovat vůbec, mohou tak ale učinit jen do limitu výdajů, které vychází z mezního příjmu. Mezní příjem by se měl nyní snížit ze 2 milionů na 1 milion.

Zároveň s obnovením této možnosti uplatnění slevy, by se měla zvýšit sleva na druhé a další dítě. Na druhé dítě by mělo daňové zvýhodnění vzrůst o 200 Kč měsíčně (tj. o 2400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3600 Kč ročně) oproti letošnímu roku 2016. Sleva na druhé dítě tak měsíčně bude činit 1617 Kč (ročně 19 404 Kč) a na třetí a další děti pak 2017 Kč - ročně tedy 24 204 Kč.

Výdajové paušály 2016

OSVČ Výše uplatňovaného výdajového paušálu Maximální částka uplatnitelných výdajů do částky
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 1 600 000 Kč
Ostatní živnostníci 60 %< 1 200 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 %< 800 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30 %< 600 000 Kč


Výdajové paušály při schválení daňového balíčku

OSVČ Výše uplatňovaného výdajového paušálu Nová maximální částka uplatnitelných výdajů do částky
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 800 000 Kč
Ostatní živnostníci 60 % 600 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 % 400 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 300 000 Kč


Růst slevy na dítě

Výše slevy dle počtu dětí 2014 (za měsíc/za rok) 2015 (za měsíc/za rok) 2016 (za měsíc/za rok) 2017 (za měsíc/za rok)
Sleva na 1. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč
Sleva na 2. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1317 Kč / 15 804 Kč 1417 Kč / 17 004 Kč 1617 Kč / 19 404 Kč
Sleva na 3. a další dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1417 Kč / 17 004 Kč 1717 Kč / 20 604 Kč 2017 Kč / 24 204 Kč

Změna cestovních náhrad v roce 2017

13.12.2016

Ke zvýšení sazby stravného v jednotlivých časových pásmech o 1 až 4 Kč by mělo dojít od ledna 2017. Má vzrůst i sazba náhrady za používání motorových vozidel. Naopak klesnout by měly průměrné ceny pohonných hmot. V důvodné správě k vyhlášce se upřesňuje, že se mají od ledna 2017 zvýšit základní náhrady za používání motorových vozidel, stravné pro podnikatelskou i státní sféru - "Vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel oproti předchozímu roku zaznamenal mírný vzestup, v jehož důsledku dochází k navrhovanému zvýšení sazby základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel ve srovnání s její výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2016 o 10 haléřů (z 3,80 Kč na 3,90 Kč)" Zvýší se také sazba za základní náhrady používání jednostopých vozidel a tříkolek, a to rovněž o 10 haléřů (z 1,00 Kč na 1,10 Kč).

Základní sazby stravného

Za každý kalendářní den pracovní cesty by měl zaměstnavatel zaměstnanci platit od roku 2017 stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně v navrhované výši:
- 71 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 108 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 170 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) v navrhované výši:

- 71 Kč až 85 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 108 Kč až 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 170 Kč až 203 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce
- u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
- u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,90 Kč

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2017

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce by měla v roce 2017 činit:
- 29,40 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
- 32,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
- 28,30 Kč u motorové nafty.

Právní, daňový a účetní pohled na prominutí dluhu

28.11.2016

Pokud dochází k prominutí dluhu, je třeba si uvědomit veškeré dopady tohoto jednání a to účetní a zejména daňové. Pokud se věřitel s dlužníkem dohodou na odpuštění dluhu je bezesporu tímto krokem dlužník zvýhodněn. Často dochází k odpuštění sankčních úroků, které vznikly například v důsledku neplacení dlužníka. Toto je totiž dost často motivací pro dlužníka k uhrazení dluhu. Tato situace nastává dosti často v úvěrových vztazích, kde se věřitel s dlužníkem, který má problémy se splácením, dohodnou na splátkovém kalendáři s tím, že mu je následně odpuštěna část vyměřených úroků z prodlení.

Podle nového občanského zákoníku může věřitel dlužníkovi prominout dluh jakoukoliv formou (tedy ústně), neboť zákon k prominutí dluhu nevyžaduje písemnou formu. Dokonce ani dlužník nemusí výslovně souhlasit. Podle OZ totiž platí, že pokud neprojeví bez zbytečného odkladu svůj nesouhlas, a to výslovně nebo plněním dluhu, má se za to, že s prominutím dluhu souhlasí.

Pokud tedy dlužník o prominutí dluhu nestojí, musí na výzvu reagovat, pokud nereaguje, s odpuštěním souhlasí. Věřitel může dokonce odpustit dluh, který ještě ani neexistuje a vznikne až v budoucnu.

K prominutí dluhu dojde i v případě, že věřitel vydá dlužníku kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž dluh splnil. V případě, že věřitel vydá kvitanci nebo pokud vrátí dlužní úpis na celý dluh jednomu ze spoludlužníků, má se za to (jde o vyvratitelnou právní domněnku), že věřitel prominul dluh všem spoludlužníkům. U podnikatelů OSVČ, kteří vedou daňovou evidenci, upravuje odpuštění dluhu Zákon o dani z příjmu § 5 odst. 10 písm. a), kde je uvedeno, že se rozdíl mezi příjmy a výdaji zvyšuje o výši dluhu. Prominutí dluhu tedy jednoznačně zvýší základ pro výpočet daně z příjmu.

Podnikatelé a firmy, kteří vedou podvojné účetnictví, se řídí Zákonem o dani z příjmu § 23 odst. 3 písm. a) bod 14. Zde je uvedeno, že "výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním..., pokud nebyla podle právních předpisů upravujících účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se o tuto výši dluhu nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 10. Toto se nevztahuje na dluh, z jehož titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen."

Je tedy zřejmé, že prominutí dluhu je pro dlužníka jednoznačně majetkovým prospěchem. Dlužník musí zvýšit svůj výsledek hospodaření o výši dluhu, který zanikl na základě prominutí ze strany věřitele. Dlužníkovi se tedy zvýší jeho daňová povinnost v důsledku zániku dluhu.

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč podléhají oznamovací povinnosti

15.11.2016

Od roku 2016 mají fyzické osoby povinnost oznámit finančnímu úřadu skutečnost, že obdržely příjem, který je osvobozen od daně z příjmů a zároveň je vyšší než 5 mil Kč. Tato povinnost platí již pro příjmy za rok 2015.

Za nesplnění této oznamovací povinnosti hrozí nemalé pokuty, kde ta nejvyšší činí 15% z částky osvobozeného příjmu, čímž pokutou de facto dojde ke zdanění takového příjmu.

Důležitá je skutečnost, že limit 5 000 000 Kč se u poplatníka posuzuje vždy za jednotlivý příjem samostatně. V případě dědictví je limitu 5 000 000 Kč pro oznamovací povinnost podroben jednotlivý osvobozený příjem z dědictví, nikoliv výsledná výše, o kterou se zvýšilo jmění dědice

Nejčastější druhy příjmů fyzických osob, které mohou být předmětem oznámení:

 • Prodej domu, bytu, pozemku v zahraničí
 • Prodej podílu ve společnosti
 • Prodej družstevního podílu
 • Prodej cenných papírů
 • Prodej starožitností, cenin
 • Dědictví, dary a další

Oznamovat se nemusí příjmy, které si správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, např. z Katastru nemovitostí ČR, tj. příjmy z prodeje domu/bytu/ pozemku tam evidovaných.

K oznámení osvobozeného příjmu lze využít formuláře, který byl k tomuto účelu vydán.

Oznámení se pak, ve lhůtě pro podání daňového přiznání, podá na místně příslušný finanční úřad. V klasickém případě tedy do 31.3.následujícího roku. Tato oznamovací povinnost platí i pro poplatníky, kteří nemají povinnost podat za zdaňovací období daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale obdrží příjem, který je od daně z příjmů osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč.

Pracovníci celní správy jsou již připraveni. Kontroly ohledně EET začnou hned 1. prosince

09.11.2016

Zaměstnance celní správy čeká hromadný start 1.12.2016 a to na rozdíl od podnikatelů, kteří budou povinni nastoupit na vlnu EET postupně.

Kontroly se budou od prosince týkat kategorie stravovacích a ubytovacích služeb, tzn. restaurací, barů, hotelů, penzionů a podobných.

To, že se začne kontrolovat již od prvního dne povinné evidence tržeb, nasvědčují kontroly, které se uskutečnily 28.10. V tento den měly být zavřeny všechny obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních.

"S ohledem na náběh systému k 1. 12. započne i kontrolní mechanismus Celní správy ČR. Kontrolní činnost bude správa v rámci svých kompetencí okamžitě zahajovat i při obdržení podnětu například z řad veřejnosti" potvrdila Martina Kaňková, mluvčí Generálního ředitelství cel.

Ministr financí Andrej Babiš však tvrdí, že budou v začátcích zaměstnanci celní správy benevolentnější. Podnikatelé by se měli místo pokut dočkat hlavně rad a pomoci jak tržby správně evidovat. Na tuto shovívavost však nemohou podnikatelé plně spoléhat. Dle metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, je každý případ vždy nutné posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní okolnost.

O autentizační údaje si k začátku listopadu požádalo asi 21 000 podnikatelů, tedy zhruba polovina z těch, kterých se bude povinnost evidovat tržby týkat už za tři týdny. V tomto čísle mohou být i podnikatelé, kteří nejsou povinně hned v 1.vlně EET a tak může být skutečný počet podnikatelů, kterým autentizace ještě chybí, ještě vyšší.

Celní správa bude provádět dozor v oblasti evidence tržeb podle § 2 odst. 2 zákona o evidenci tržeb. Její dozorové orgány budou kontrolovat, zda poplatník:

 • zaslal datovou zprávu o evidované tržbě správci daně v okamžiku uskutečnění evidované tržby v souladu s § 18 a 19 zákona o evidenci tržeb,
 • vystavil účtenku, a to v souladu s § 20 zákona o evidenci tržeb,
 • umístil na místě oznámení v souladu se zákonem o evidenci tržeb, kde se běžně uskutečňují evidované tržby.
Na základě § 24 odst. 1 zákona o evidenci tržeb budou celní orgány při kontrolní činnosti využívat i institut kontrolního nákupu. V tomto případě budou celníci svoji práci samozřejmě vykonávat v civilním oblečení.

Zvýšení náhrad v roce 2017

31.10.2016

V příštím roce se po delší době zvýší náhrady mzdy a nemocenské dávky. Zvýšena bude i redukční hranice pro výpočet těchto dávek. Vše platí jak pro dávky poskytované zaměstnavatelem v prvních 14 dnech nemoci, tak pro následné dávky posílané ČSSZ. Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Pro příští rok se vychází z vyměřovacího základu roku 2015.

Redukční hranice pro náhradu mzdy - tedy 1. 14 dnů nemoci

Redukční hranice První Druhá Třetí
2016 157,68 Kč 236,43 Kč 472,68 Kč
2017 164,85 Kč 247,10 Kč 494,20 Kč

Redukční hranice pro nemocenské - tedy od 15.dne nemoci
Redukční hranice První Druhá Třetí
2016 901 Kč 1 351 Kč 2 701 Kč
2017 942 Kč 1 412 Kč 2 824 Kč


Sick days by mohly nahradit karenční lhůty.

Tří denní karenční lhůta je bohužel zachována, nemocný je tedy 1. Tři dny nemoci doma bez náhrady mzdy. Plánované zrušení této lhůty se zřejmě v nejbližší době neuskuteční. Návrh má řadu příznivců, ale i odpůrců . Zákonodárci zvažují i alternativu zavedení takzvaných sick days (nemocných dnů). U mnohých firem se poskytuje v délce trvání tři až pět dnů, které může nemocný zaměstnanec bez nutnosti vystaveného potvrzení o pracovní neschopnosti využít. Tyto dny lze čerpat společně i jednotlivě a není vlastně rozhodující, zda jsou vybírány skutečně z důvodu nemoci..

Zněna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

24.10.2016

Od ledna 2017 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na sociální pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na sociální pojištění se rozdělují dle toho, zda se jedná o hlavní či vedlejší činnost podnikání. Zálohy na pojištění se počítají dle průměrné mzdy a ta je pro rok 2017 propočítána na 27 156, pro srovnání - v roce 2016 činila průměrná mzda 27 006 Kč. Dle uvedených podkladů vyplývá, že minimální záloha na sociální pojištění v roce 2017 bude zvýšen o 89 korun ze současné částky 1972 Kč na 2061 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste ze současných 789 Kč na 825 Kč. V roce 2017 se rovněž zvýší minimální zálohy na zdravotní pojištění, nově se bude hradit pojistné 1906 Kč oproti letošním 1823 Kč. Vzhledem ke zvýšením minimální mzdy se zvýší i platba zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů a to na 1485 Kč.

Změna záloh na sociální pojištění není platná pro všechny OSVČ od ledna 2017. Pro zálohy na sociální pojištění platí, že se nové zvýšené zálohy platí od ledne jen pro osoby, které začínají v roce 2017 podnikat, ostatní mění zálohy až od měsíce, kdy byl podán přehled za rok 2016 a to na částku, která jim v přehledu vyjde (popřípadě minimální zálohu).

Toto však neplatí pro pojištění zdravotní, zde se musí navýšit platby již za leden a popřípadě znovu změnit po odevzdání přehledů za rok 2016.

Minimální mzda se od 1. ledna 2017 zvýší na 11 000 Kč

21.10.2016

Minimální měsíční mzda se od 1. ledna 2017 zvýší a to z nynějších 9 900 Kč na 11 000 Kč, s tím samozřejmě souvisí i zvýšení hodinové mzdy a to z nynějších 58,70 na 66. Minulý týden toto na svém jednání schválila vláda. Tímto se má pomalu docílit toho, aby se minimální mzda dostala na úroveň 40% průměrné mzdy. Naposledy se s minimální mzdou hýbalo letos v lednu. S tímto souvisí i zvýšení minimální zaručené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.

Skupina prací

zaručená hodinová mzda 2016

zaručená hodinová mzda 2017

zaručená měsíční mzda 2016

zaručená měsíční mzda 2016

1

58,70 Kč

66,00 Kč

9 900 Kč

11 000 Kč

2

64,80 Kč

72,90 Kč

10 900 Kč

12 200 Kč

3

71,60 Kč

80,50 Kč

12 100 Kč

13 400 Kč

4

79,00 Kč 

88,80 Kč

13 300 Kč

14 800 Kč

5

87,20 Kč

98,10 Kč

14 700 Kč

16 400 Kč

6

96,30 Kč

108.30 Kč

16 200 Kč

18 100 Kč

7

106,30 Kč

119,60 Kč

17 900 Kč

19 900 Kč

8

117,40 Kč

132,00 Kč

19 800 Kč

22 000 Kč

 

Žádost o posečkání úhrady daně nebo úhrada daně rozložené na splátky

14.10.2016

Při nepříznivé finanční (ekonomické či sociální) situaci může daňový poplatník požádat správce daně o posečkání úhrady daně, případně o rozložení daně na splátky. Posečkání úhrady daně může správce povolit v případě vážné újmy nebo ohrožení výživy poplatníka či osob vyživovaných.
Žádost se nepodává na žádném formuláři, ale musí informovat o poplatníkovi, jeho návrhu a čeho se týká. Žádost může být podána písemně, ústně do protokolu nebo přes datovou zprávu.
K žádosti je třeba doložit dokumenty a důkazní prostředky, k prokázání jejího důvodu a plán na prostředky, ze kterých bude daň uhrazena v budoucnu. Žádost podléhá správnímu poplatku 400 Kč.

Omezení plateb v hotovosti - připomenutí pravidel pro vklad společníka

10.10.2016

Záměrem zákona o omezení plateb v hotovosti je zamezit praní špinavých peněz. Tento zákon byl novelizován naposledy v roce 2014, kdy došlo k jeho zpřísnění.

Principem zákona je, že fyzická ani právnická osoba nesmí provést platbu (přijmout ani zaplatit) v hotovosti více než 270 tis. Kč v jednom dni. Platbou se pro účely zákona rozumí "předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby".

V případě, že by společník vybral peníze ze soukromého účtu a vložil je na firemní účet, limit pro tuto transakci stanoven není. Pokud by ale společník vkládal peníze v hotovosti do firemní pokladny, musí dodržet omezení v částce 270 tis. Kč v jednom kalendářním dni.

Za platbu se pro účely zákona nepovažuje mimo jiné:
- vklad či výběr peněžních prostředků v hotovosti na bankovní účet,
- výměna bankovek nebo mincí za jiné prostřednictvím peněžního ústavu atp.

Pojem provozovna dle EET

27.9.2016

Pro účely zákona o elektronické evidenci tržeb je nutné vědět, že pojem "provozovna" není definován stejně jako účely živnostenského zákona či zákona DPH. Pojem provozovna se také vztahuje na mobilní prostory a zařízení (např. mobilní prodejny, taxislužby, pojízdné stánky...) či internetové obchody, kde jsou nabízeny zboží či služby.

V aplikaci EET je třeba o provozovnách uvést následující údaje:

- Typ provozovny a lokalizace dle typu: stálá (adresa ? ulice a číslo popisné či orientační, obec, PSČ), mobilní (SPZ či jiná testová identifikace), virtuální (URL adresa či jiný odkaz (e-mail, telefon)
- Stav: aktivní, přerušená, zrušení
- Převažující činnost provozovny dle činností z číselníku
- Název provozovny (nepovinný údaj)

Každá provozovna obdrží identifikační číslo vygenerované systémem finanční správy. Toto jedinečné číslo bude poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílané správci daně.

Jestliže jsou služby poskytovány u zákazníka (např. montování kuchyní) a podnikatel nemá provozovnu ve smyslu živnostenského zákona, v rámci EET bude zaevidováno sídlo podnikatele. Naopak pro účely EET nebudou za provozovnu považována místa, kde je provozována živnost, avšak nejsou zde přijímány tržby (např. sklad, dílna atp.).

Povinnosti podnikatelů při rozjezdu EET

22.9.2016

Podnikatelé, kterých se týká elektronická evidence tržeb EET, mají několik povinností. Tyto povinnosti je třeba splnit již před startem evidence.

1. Žádost o autentizační údaje

Autentizační údaje představují přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) do webové aplikace pro EET přímo na stránkách Daňového portálu. Žádost lze podat přes EPO s pomocí datové schránky nebo osobně na finančním úřadě. V případě, že by podnikatel zažádal o autentizační údaje jinak, nebudou mu přiděleny a podnikatel bude správcem daně vyzván k odstranění vady v podání. V případě žádosti přes EPO, by měly být autentizační údaje dodány do 3 dnů. V případě osobní žádosti, jsou údaje předány ihned s možností přihlášení následují den. Ještě je důležité vědět, že přidělené heslo platí pouze pro první přihlášení a 90 dní a pokud nebude změněno, bude nutné o autentizační údaje požádat znova.

2. Splnění oznamovací povinnosti o provozovnách

Údaje o provozovnách, ve kterých je uskutečňována činnost a přijímány tržby, je nutné finančnímu úřadu zaslat přes aplikaci EET. Případné změny údajů týkajících se provozoven, musí poplatník oznámit do 15 dnů od dne změny (nejpozději však před uskutečněním první tržby v dané provozovně). Provozovnou je z pohledu zákona o EET chápáno místo, kde probíhá určitá činnost a jsou přijímány evidované tržby (nejedná se o provozovnu dle živnostenského zákona).

3. Certifikát pro evidenci tržeb

Tyto certifikáty slouží k ověření datových zpráv a identity podnikatele. Certifikáty musí být instalované na pokladních zařízeních, jinak by nebylo možné tržby evidovat.

4. Plnění evidenčních povinností

Evidenční povinnosti spočívají v odeslání datové zprávy o evidované tržby správci daně a vystavení účtenky při uskutečnění tržby. Uskutečnění tržby představuje její přijetí nebo vydání příkazu k její realizaci (týká se např. karetních transakcí - k připsání tržby dochází později). Rozsahu zasílaných údajů a údajů na účtence se budeme věnovat v samostatném článku.

5. Plnění informační povinností

Informace k elektronické evidenci musí být uvedeny v provozovně nebo na webových stránkách v případě, že jsou tržby evidovány v e-shopu dostatečně viditelně a čitelně pro každého návštěvníka. Cílem informačního oznámení je informovat o povinnosti vystavit nakupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online (v případě výpadku do 48 hodin). V případě fungování zjednodušeného režimu je nutnost evidovat tržbu do 5 dnů.

Na co si dát pozor u daně z přidané hodnoty?

16.9.2016

Chyby u DPH sebou často přinášejí nepříjemnosti a související finanční dopady. Časté chyby a problematické oblasti DPH jsou shrnuty v následujících třech bodech. Tyto body samozřejmě nepředstavují jediné chyby, které se v oblasti DPH objevují.

1. Pozdní registrace - v této oblasti se nejčastěji chybuje, protože jeho kumulace se vyhodnocuje za 12 jakýchkoli po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nikoli pouze za kalendářní rok. Takže obrat pro účely DPH (1 mil. Kč) může být akumulovaný např. od dubna 2016 do března 2017. Do obratu se nezapočítávají plnění mimo tuzemsko (např. dodání zboží do jiného členského státu EU), dále prodej dlouhodobého majetku, plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně (finanční a pojišťovací činnost, dodání a nájem nemovité věci).

2. Povinnost přiznat daň v souladu se zákonem o DPH vzniká při uskutečnění zdanitelného plnění (datum dodání zboží nebo poskytnutí služby) nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Velmi často se stává, že plátce odvádí daň až při úhradě vydané faktury nebo neodvádí daň z platby přijaté předem, ale až při vystavení faktury.

3. Plátci často zapomínají do přiznání uvádět veškerá zdanitelná plnění (např. nájem nemovitostí). Přestože může být předmět jejich podnikání zcela odlišný, v případě, že je plátce vlastníkem nemovitosti, musí veškerá související plnění do přiznání k DPH uvádět.

DPH - vouchery

14.9.2016

Rada EU v červnu schválila novelu Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice"). Novela směrnice se bude týkat použití DPH u voucherů. Vouchery se budou nově členit na jednoúčelové a víceúčelové a s tím bude souviset aplikace DPH režimu. Změna mimo jiné řeší převody voucherů mezi různými subjekty a také uplatnění voucherů jinou osobou. Nová úprava bude použita poprvé u poukázek a voucherů vydaných po 31. prosinci 2018, což je zároveň termín pro implementaci nové úpravy do lokálních zákonů členských států.

Reverse - charge na telekomunikační služby - netýká se podnikatelů

8.9.2016

Režim přenesení daňové povinnosti u DPH se bude rozšiřovat o další položku - služby telekomunikační. V zásadě se bude jednat o veškeré služby dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Rozšíření režimu by mělo platit již od 1. října 2016 a jeho zavedení je reakcí na zjištěné daňové úniky v této oblasti. Reverse charge bude nutné uplatňovat zejména na velkoobchodní úrovni ? zejména mezi podnikateli, který služby využívají při poskytování vlastních služeb (hlavně konečným spotřebitelům). Režim není navrhován u konečných spotřebitelů i v případě, že jsou plátci DPH.

Povinnost zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

29.8.2016

Společnosti zapsané v obchodním rejstříku mají dle zákona o účetnictví povinnost zveřejnit účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu.
Jestliže mají účetní jednotky povinnosti nechat ověřit účetní závěrku a výroční zprávu auditorem, zveřejní dokumenty až po jejich ověření.
Závěrku je třeba zveřejnit do 30 dnů po schválení účetní závěrky příslušným orgánem (např. valnou hromadou) a ověření auditorem (30 dnů po splnění obou podmínek). Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do konce následujícího roku (např. za rok 2015 je třeba zveřejnit do konce roku 2016).

Bezúročné půjčky fyzickým osobám a osvobození majetkového prospěchu

25.8.2016

Ocenění nepeněžního příjmu pro fyzické osoby je upraveno v ustanovení § 3 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Speciální úprava se týká jiného majetkového prospěchu, jehož předmětem je opakující se plnění na dobu: a) neurčitou, b) života člověka, c) delší než 5 let. V těchto případech se za hodnotu nepeněžního příjmu v daném zdaňovacím období považuje pětinásobek hodnoty plnění v příslušném roce.
Uvedenou situaci nejlépe vysvětlí praktický příklad. Pan Chudý a pan Hladový uzavřou s paní Bohatou smlouvu o bezúročné zápůjčce k 1. 1. 2016. Na základě smluv je každému z pánů poskytnuta částka 500 tis. Kč. Obvyklý úrok v takovém případě považuje např. 5 %/ročně tj. 25 tis. Kč. Smlouva s panem Chudým byla uzavřena na dobu určitou (4 roky) a smlouva s panem Hladovým byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Limit pro osvobození je stanoven v § 4a písm. m) bod 4 zákona o daních z příjmů a uvádí, že limit pro osvobození bezúplatného příjmu je 100 tis. Kč za rok. U pana Chudého bude příjem osvobozen, protože se v každém jednotlivém roce 2016-2019 považuje za osvobozenou částku 25 tis. Kč (nepřekračuje 100 tis. Kč). Jelikož má pan Hladový smlouvu na dobu neurčitou je v souladu s § 3 odst. 3 zákona o daních z příjmů tuto částku obvyklých úroků vynásobit číslem 5. A jelikož částka 125 tis. Kč (5x25 tis. Kč) překračuje hranici 100 tis. Kč, je nutné u pana Chudého zdanit bezúplatný příjem (majetkový prospěch) v této hodnotě.

Pozdě provedená registrace k DPH

17.8.2016

V praxi mohou nastat situace, které zamotají hlavu i zkušenému podnikateli a obezřetné účetní. Pokud daňový doklad (faktura) neobsahuje potřebné náležitosti, je třeba situaci okamžitě řešit odpovídajícím způsobem.

I přestože plnění může být na daňovém dokladu rozepsáno na základ daně a DPH, dodavatel nemusí uvádět DIČ a tudíž může nastat situace, že není k datu zdanitelného plnění registrován k DPH. Nebo dokonce DIČ může být na faktuře uvedeno nesprávně. Prvním krokem je vyhledání dodavatele v registru plátců pro ověření této situace tj. pro ověření, že se skutečně jedná o registrovaného plátce.

Pokud se skutečně jedná o neplátce, není možné nárok na odpočet uplatnit a to i přestože je možné, že k registraci plátce DPH (dodavatele) došlo se zpětnou účinností.

V případě, že se o plátce jedná, je nutné opravit daňový doklad, aby měl veškeré náležitosti v souladu se zákonem o DPH a následně DPH nárokovat v okamžiku, kdy má tento opravený doklad odběratel k dispozici.

Doměření daně

15.8.2016

Daňový řád ve svém §148 odst. 1 uvádí, že lhůta pro stanovení daně činí 3 roky. Tato lhůta začne běžet v den termínu podání řádného daňového přiznání. Jestliže je např. pro podání přiznání za rok 2015 nejzazší den 1. 7. 2016, toto období bude možné zkontrolovat do 1. 7. 2019.

Termín pro zahájení daňové kontroly by se prodloužil o 1 rok v případě, že by v posledních 12-ti měsících před vypršením lhůty (období od 1. 7. 2018 do 1. 7. 2019) bylo podáno dodatečné daňové přiznání nebo byla doručena výzva k podání dodatečného daňového přiznání a tato výzva by vedla k daňovému doměrku, rozhodnutí o stanovení daně, zahájení řízení atp.

Dále by mohlo dojít k novému běhu lhůty (opět na 3 roky), jestliže by před jejím uplynutí byla zahájena daňová kontrola. Nová lhůta by běžela ode dne zahájení kontroly.

V případě, že dojde k vyměření daňové ztráty za určité období, může být daňová kontrola zahájena až do konce termínu, ve kterém je možné provést kontrolu za období, kdy bylo možné tuto ztrátu nebo její část nejpozději uplatnit. Jestliže byla tedy v roce 2015 vyměřena ztráta, kterou lze uplatnit 5 zdaňovacích období, daňovou kontrolu pro období roku 2015 je možné zahájit do 1. 7. 2024.

Nejzazší lhůta pro stanovení daně končí nejpozději do 10 let od jejího počátku.

DIČ začínající zkratkou EU a vliv na DPH

1.8.2016

Je možné, že se Vám již stalo, že jste na faktuře od dodavatele obdrželi daňové identifikační číslo (dále jen "DIČ"), ve kterém první písmena necharakterizují zemi, ale Evropskou unii (EU123456789). Toto DIČ není dohledatelné systémem ověřování DIČ v rámci EU tzv. VIES. Jaké práva a povinnosti přináší firmě, která obdrží doklad s takto stanoveným DIČ?

V případě DIČ začínající specifikaci EU jde o označení pro potřeby zvláštního režimu jednoho právního místa tzv. režimu mimo EU. Tomuto režimu podléhají určité služby poskytované ze třetích zemí (mimo EU) spotřebitelům v EU. V systému DPH v rámci EU došlo od 1. 1. 2015 ke změně místa plnění u elektronických služeb, telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a TV vysílání, které jsou poskytovány osobám nepovinným k dani, pokud poskytovatel služby nemá v místech poskytnutí EU sídlo ani stálou provozovnu. Poskytovatel služby v rámci EU přizná DPH ve státě příjemce prostřednictvím jednotného správního místa.

V zásadě se nejedná o DIČ, ale o daňové evidenční číslo tzv. DEČ a z pohledu DPH se nejedná o osobu registrovanou k DPH. Využití DEČ začínající písmeny EU je tedy pro účely jednotného správního místa. V ostatních případech se dodavatel považuje za zahraniční osobu neregistrovanou k DPH v rámci EU. Jestliže se zároveň jedná o osobu neusazenou v tuzemsku ve smyslu § 4 odst. 1 písm. m) zákona o DPH a zdanitelné plnění se uskutečňuje v Česku, pak je v souladu s § 24 a § 108 odst. 1 písm. c) zákona o DPH povinen přiznat DPH příjemce (plátce či identifikovaná osoba) služby dle českých předpisů.

Pozor na zveřejňování smluv - nová povinnost od 1. 7. 2016

27.7.2016

Od 1. 7. 2016 platí nová povinnost zakládání smluv do rejstříku. Tato povinnost se týká zákonem stanovených subjektů. Jestliže smlouva nebude zveřejněna, nabude účinnosti a zároveň se po 3 měsících stane neplatnou.

Nový zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv je účinný od 1. 7. 2016 a týká se většiny soukromoprávních smluv mezi podnikateli a subjekty, které stanovuje zákon. Smlouva musí být zveřejněna v rejstříku. Tento rejstřík je přístupný komukoli na portálu veřejné správy.

Povinnými subjekty jsou zejména orgány státní správy České republiky, územní samosprávní celky (městské části atp.), státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné vysoké školy, dobrovolné svazy obcí, státní podniky, zdravotní pojišťovny atd. Dále mezi povinné subjekty patří např. právnické osoby, v nich má stát nebo územní samosprávní celek většinovou majetkovou účast (i prostřednictvím jiné právnické osoby).

Zveřejňovat není nutné smlouvy, které mají hodnotu nižší než 50 tis. Kč bez DPH, smlouvy s plněním, které probíhá převážně mimo ČR atp. Další výjimky jsou stanoveny v § 3 výše uvedeného zákona.

Od 1. 7. je nutné zakládat i dodatky ke smlouvám uzavřeným dříve. Části uveřejněné smlouvy je vhodné a někdy i nutné upravit nebo znečitelnit z důvodu ochrany osobních údajů, obchodního tajemství atp.

Smlouvy by měly být zveřejněny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejich uzavření. Pokud nebude smlouva uveřejněna do 3 měsíců od uzavření, bude od počátku neplatná. Plnění na základě neúčinné či neplatné smlouvy bude nutné vypořádat jako bezdůvodné obohacení, což sebou nese nemalé komplikace.

Zálohy na výplatu zisku s.r.o.

21.7.72016

Období, kdy by měla být schválena řádná účetní závěrka a rozhodnuto o výplatách podílů na zisku, uplynulo pro společnosti účtující dle kalendářního roku 30.6. Jestliže ale nastaly nějaké komplikace a tato skutečnost ještě neproběhla a byly vyplaceny zálohy na zisku, je důležité uvědomit si, jak postupovat v takovém případě.

Od 1. 1. 2014 je zavedena možnost výplaty záloh na podíly na zisku. Tuto možnost lze využít pouze na základě mezitimní účetní závěrky, která musí prokázat, že obchodní korporace má dostatek prostředků na vyplacení zálohy.

Záloha na podíl na zisku nesmí být vyšší než součet výsledku hospodaření běžného období, nerozděleného zisku minulých a ostatních fondů ze zisku, avšak snížená o neuhrazenou ztrátu minulých let a příděl rezervního fondu. Účelově vázané rezervní fondy, které nesmí obchodní korporace měnit, k výplatě zálohy použít nelze.

Ve chvíli, kdy je sestavena a schválena řádná účetní závěrka a rozhodnuto o konečné částky podílu na zisku, je záloha na tuto konečnou částku započtena. Je-li podíl na zisku nižší než zálohy, dle obecných pravidel by mělo dojít k vrácení přeplatku, přestože tuto situace předpisy konkrétně neřeší.

V případě, že by se valná hromada nesešla, nebo by výplatu podílu na zisku neschválila, potom by společník musel zálohu vrátit celou.

Zpřísnění daňového bonusu

15.7.2016

V současnosti je bonus vyplácen poplatníkům, kteří využívají daňové zvýhodnění na vyživované dítě a daňová povinnost je nižší, než uplatněné zvýhodnění. Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijící s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.

Podmínkou nároku na roční daňový bonus je dosažení nejméně šestinásobku minimální mzdy, která je platná k první dni zdaňovacího období. Limit je kalkulován z příjmu ze zaměstnání, podnikání, z nájmu i kapitálového majetku.

Novinkou je omezení limitu pouze na příjmy ze zaměstnání a podnikání.

Prokázání původu majetku

11.7.2016

Již během roku 2016 by měl vejít v platnost zákon související s majetkovými přiznáními. Finanční úřad bude moci vyzvat poplatníky, kteří vlastní majetek nad 7 milionů korun a vykazované příjmy této hodnotě nebudou odpovídat, k prokázání získání majetku.
Pravicová opozice je toho názoru, že tento aparát by mohl být zneužíván ke konkurenčnímu boji a úplatkářství.

Centrální evidence účtů

8.7.2016

Poslanecká sněmovna začátkem prázdnin schválila další zákon, jehož účelem je snížit daňové úniky. Jestliže zákon projde i senátem a přes prezidenta, bude zavedena Centrální evidence účtů.

Zákon předložilo Ministerstvo financí a při jeho přípravě kladlo důraz na možnost zajistit výnosy z trestné činnosti. Tento registr by měl umožňovat oprávněným osobám do 24 hodin zjistit jméno bankovního ústavu, ve kterém má podezřelý subjekt zřízený bankovní účet. Tyto informace by měly napomoci efektivněji bojovat proti daňovým únikům a praní špinavých peněz.

Hlavním orgánem při správě centrální evidence bude Česká národní banka, která nebude moci poskytnout informace o pohybech ani zůstatcích, ale pouze informaci o existenci účtu. Informace bude moci získat především státní zástupce a předseda senátu trestního soudu.

Projekt QR faktura

23.6.2016

Projekt QR faktura má za cíl zejména usnadnění účetnictví a pomoc s vyplněním kontrolního hlášení. Projekt představila Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s finanční správou.

Pomocí QR kódu má být papírová faktura převedena do elektronické podoby a následně pro přenos základních údajů přímo z faktury či jiných daňových dokladů přímo do účetního software. Tímto způsobem by nemělo docházet k zadávání nesprávných údajů, čímž by došlo i ke snížení nákladů na dohledávání chyb.

K možnosti využití tohoto systému je třeba čtečky QR kódů a samozřejmě uvedení QR kódu na faktuře. Na fakturách jsou již QR kódy využívány, ale zatím pouze pro zadání platebního příkazu do banky. Softwarové řešení pro účetní programy se již začalo připravovat.

Novela zákoníku práce - dohody konané mimo pracovní poměr

20.6.2016

Od roku 2017 by měla vstoupit v účinnost novela zákoníku práce zejména v oblasti pravidel u dohod konaných mimo pracovní poměr.

Tyto dohody zahrnují dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Změny se budou týkat zejména: minimální odměny, nutnosti evidenci odpracovaných hodin, garantovaný odpočet, maximální počet odpracovaných hodin a nároku na dovolenou.

Novinky ohledně pokut týkajících se kontrolního hlášení

13.6.2016

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona, jejíž účinností se zmírňují sankce týkající se kontrolního hlášení. Zákon ještě musí potvrdit Senát a prezident.

Jak jsme již dříve informovali, novela posouvá reakční dobu na výzvu týkající se kontrolního hlášení z 5 kalendářních na 5 pracovních dní. Je to velmi vítaná změna, protože v případě víkendů, svátečních dnů či čerpání dovolená, byl termín velmi problematický.

Další novinkou, kterou novela přináší je možnost prominutí pokuty (ve výši 10 tis. Kč, 30 tis. Kč a 50 tis. Kč) ze strany finančních úřadů. Žádost o prominutí je nutné podat nejpozději do tří měsíců od nabytí právní moci platebního výměru.

Pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení bez výzvy úřadu ve výši 1000 Kč je odpuštěna automaticky v případě, že plátce byl v prodlení poprvé v kalendářním roce.

Novinky v oblasti řádné dovolené

6.6.2016

Návrh změn zákoníku práce by měl nastavit nová pravidla v oblasti řádných dovolených s posunem účinnosti od roku 2018.

Změny řádných dovolených jsou zatím připraveny ve dvou variantách. První změna by v zásadě nepřinesla nic výjimečného - pouze dílčí úpravy, ale druhá změna přináší novou koncepci stanovení nároku na dovolenou. Právo na dovolenou za kalendářní rok by bylo odvozeno od týdenní pracovní doby. Nárok na dovolenou za kalendářní rok bude mít zaměstnanec, který vykonává nepřetržitě práci u stejného zaměstnavatele po dobu 52 týdnů v rozsahu určené týdenní pracovní doby nebo dohodnuté kratší pracovní doby v rámci týdne. Délka čerpání dovolené bude stanovena vynásobením počtu týdnů dovolené za kalendářní rok. Nárok na dovolenou pak bude ve výsledku vyjádřen v hodinách, ale její výměra bude zachována v týdnech. Jestliže nebude pracovní poměr trvat celý rok, bude nárok představovat jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou odpracovanou stanovenou nebo zkrácenou týdenní pracovní dobu.

www.e-trzby.cz

2.6.2016

www.e-trzby.cz je nově spuštěná stránka týkající elektronické evidence tržeb. Čtenář se zde dozví informace ohledně legislativní opory, funkčnosti a základních termínů týkající se této oblasti. Dále je zde uveden rozbor specifických případů např. pro neziskové organizace, farmářské trhy atp. Zákazník si zde může přečíst nejčastěji řešené problémy a IT specialisté zde najdou důležité informace k technickým parametrům.

Smlouva o výkonu funkce u jediného společníka

23.5.2016

Jestliže funkci jednatele ve společnosti s ručením omezeným vykonává jediný společník, je třeba zvážit, zda uzavřít smlouvu o výkonu funkce či pracovní smlouvu.

Náležitosti smlouvy o výkonu funkce jsou stanoveny v § 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"). Patří mezi ně zejména vymezení složek odměn včetně věcných plnění, příspěvků na penzijní připojištění a další složky. Dále výše odměny či způsob výpočtu, určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn atp.

V případě jediného společníka ve funkci jednatele, odměna být vyplácená nemusí. Nicméně společník se vystavuje riziku, že podíl na zisku, který podléhá srážkové dani 15 %, může být reklasifikován na odměnu jednatele. Tato odměna je zdaňována jako příjem ze zaměstnání.

Smlouva o výkonu funkce v jednočlenné společnosti, kde je v působnosti nejvyššího orgánu jediný společník, vychází z § 13 ZOK. Dle tohoto ustanovení musí mít smlouva o výkonu funkce v případě jednočlenné společnosti úředně ověřené podpisy.

Pracovní smlouva smlouvu o výkonu funkce nenahrazuje a její uzavírání pro účel výkonu funkce se nedoporučuje. Jednatel může vykonávat práci odlišnou od výkonu funkce na základě pracovní smlouvy, ale její předmět by měl být odlišný (ekonomická činnost, obchodní činnost atp.).

Otcovská dovolená

16.5.2016

Novela zákona o nemocenském pojištění přinesla novinku v podobě zavedení dávky otcovské poporodní péče. V případě, že tato novinka projde poslaneckou sněmovnou, přes senátory a prezidenta, očekává se začátek vyplácení této dávky v průběhu roku 2017.

Otcové mají v současné době nárok čerpat rodičovskou dovolenou. A čerpat lze i peněžitou pomoc v mateřství, která otci náleží po ukončení šestého týdnu ode dne porodu.

Otcovská je naopak poskytována v období šesti týdnů po porodu v podobě jednotýdenního placeného volna, ve kterém obdrží 70 procent vyměřovacího základu.

Zatímco pro zaměstnance vznikne nárok na otcovskou dovolenou automaticky, protože jsou povinně účastníci nemocenského pojištění, OSVČ musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění minimálně 3 měsíce před nástupem na otcovskou.

Archivace dokladů

13.5.2016

Pokud někdy tápete, jak dlouho je nutné určité dokumenty uschovávat a nechcete zdlouhavě vyhledávat v příslušných zákonech, můžete využít náš stručný přehled pro úschovu nejdůležitějších dokumentů. Obecné pravidlo pro úschovu záznamů je doba 10-ti let od data podání daňového přiznání k dani z příjmů, ale najdou se samozřejmě i výjimky a některé dokumenty je třeba uschovávat déle.

 • Účetní doklady a knihy, odpisové plány a inventurní soupisy - tyto dokumenty je třeba uschovávat minimálně po dobu 5-ti let. Pokud je ovšem společnost ve ztrátě, je možné, že se doba promlčení daňového roku prodlouží až na 10 let.
 • Účetní záznamy, které dokládají vedení účetnictví - 5 let.
 • Účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora - 10 let.
 • Daňové doklady z pohledu DPH - 10 let.
 • Daňová evidence a doklady pro prokázání údajů v přiznání k dani z příjmů - minimálně po dobu 3 let. I zde je možné prodloužení až na dobu 10-ti let.
 • Mzdové listy, potvrzení o době, důvodu a výši náhrad za ztrátu výdělku u pracovních úrazů a nemocí z povolání - 30 let.
 • Exekuční příkazy, dohody o srážkách ze mzdy - 30 let.
 • Dokumenty pro zdravotní pojištění - minimálně 5 let.
 • Osobní spis - 10 let.
 • Dokumenty související s čerpání nemocenské, peněžité podpory v mateřství, čerpání rodičovské dovolené, žádanky o dovolenou atp. - 10 let.

Pozdní podání kontrolního hlášení

5.5.2016

25. duben byl letos pro mnohé živnostníky velmi náročným dnem - hlavním úkolem bylo podání kontrolního hlášení ve správném termínu, formátu i struktuře. Co když se nepodařilo?

Kontrolní hlášení nepodalo cca 15 % z 213 tisíc fyzických osob, které jsou registrované k DPH. Tyto živnostníky se chystá finanční správa zkontrolovat. Nejprve bude nutné prověřit, zda jim vznikla povinnost hlášení podat.

Kontrolní hlášení nejsou povinni podávat plátci v případě:
- že plátce uskutečnil pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně v souladu s § 51 ZDPH,
- že plátce neuskutečnil jiná plnění, než osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63 ZDPH,
- že plátce neuskutečnil žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku ani nepořídil zboží z jiného členského státu.

V případě, že nesplňujete výše uvedené předpoklady a měli jste podat kontrolní hlášení, sankce ve výši 1000 Kč bude prominuta v případě, že plátce chybu napraví bez výzvy finančního úřadu.

EET - výjimky

2.5.2016

Novinek v oblasti elektronické evidence tržeb se v poslední době objevuje mnoho. Aktuální změnou, kterou by měla novela zákona o evidenci tržeb přinést, jsou výjimky pro určité skupiny podnikatelů.

Původní verze zákona obsahuje výjimky, které jsou již schválené a EET se jich nebude týkat - jedná se například o banky, pojišťovny a veřejné toalety. Další dvě výjimky jsou zatím pouze navrženy.

S první výjimkou přichází ministr zemědělství Marian Jurečka, který požaduje vyjmutí z povinnosti EET pro farmářské trhy. Důvodem je dle Asociace farmářských tržišť omezení nabídky tradičních českých potravin, které by EET přinesla, protože vysoké náklady na pořízení technologie EET by spoustu farmářů odradila.

Další vyjímku navrhuje poslanec Miroslav Kalousek, který navrhuje výjimku pro živnostníky s příjmy do 1 milionu korun, pokud nejsou plátci DPH. Jako důvod uvádí ukončování činnosti těchto živnostníků, pro které bude dle Miroslava Kalouska nová povinnost znamenat likvidaci.

Karenční doba zachována

27.4.2016

První 3 dny nemocenské zůstávají beze změny, tzn. budou neplacené. Vláda totiž nedospěla k jednotnému názoru ohledně zrušení karenční doby.

Senátní návrh, kterým se měl měnit zákoník práce, obsahující zrušení karenční doby, zůstává bez vládního stanoviska. Dané stanovisko bylo závislé na dohodě se zástupci zaměstnavatelů, ke které nedošlo. Navíc Hospodářská komora ČR se k danému stanovisko vyjádřila negativně, protože dle ní má karenční doba svoje opodstatnění a snižuje zneužívání nemocenských dávek.

Nemocnost v ČR byla před zavedením prvních 3 neplacených dnů nemocenské podstatně vyšší, než ve vyspělých evropských zemích. Tuto skutečnost potvrzují statistky Ministerstva práce a sociálních věcí - podle nichž se od roku 2007 snížily pracovní neschopnosti v délce 1-3 o čtvrtinu.

Sleva na děti a manželku pro podnikatele využívající paušál

21.4.2016

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o daních z příjmů, která má vrátit živnostníkům, kteří uplatňují výdajové paušály, daňovou slevu na dítě a na manželku.

Tato výhoda má však být kompenzována omezením počtu podnikatelů, kteří mohou výdajové paušály využívat a snížením jejich maximální výše. Hranice příjmů pro výdajové paušály se má snížit ze 2 milionů korun na 1 milion.

Návrh novely je zatím na úrovni koaličních jednání. V případě, že se koalici podaří uzavřít dohodu, kterou současně blokuje zejména ČSSD, mohla by vstoupit v účinnost nejdříve od 1. ledna 2017.

Kontrolní hlášení pro fyzické osoby - čtvrtletní plátce

18.4.2016

Kontrolní hlášení je novinka, která se vztahovala poprvé na zdaňovací období za měsíc leden roku 2016. Netýkala se však všech plátců DPH - výjimku tvořily fyzické osoby, které jsou čtvrtletními plátci DPH (obrat do 10 mil. Kč za rok). 1. čtvrtletí roku 2016 už však zahrnuje i fyzické osoby, které jsou čtvrtletními plátci a ty jsou do 25.4. povinny kontrolní hlášení podat .

  V souvislosti s povinností podat kontrolní hlášení upozorňujeme na nejčastější chyby, které kontrolní hlášení obsahuje:
 • Je nutné vyplnit ID datové schránky nebo e-mail.
 • Pozornost je třeba věnovat vyplnění a správnému formátu DIČ dodavatele či odběratele v jednotlivých oddílech kontrolního hlášení.
 • Dále je nutné správně vyplnit číslo finančního úřadu a územního pracoviště.
 • Identifikované osoby

  8.4.2016

  Identifikované osoby (dále také "IO") vznikají dle podmínek stanovených v zákoně o DPH.

  Identifikovanými osobami se stávají osoby povinné k dani, což jsou fyzické či právnické osoby, které uskutečňují ekonomickou činnost a nejsou plátci DPH. IO jsou povinni provést registraci, v případě pořízení zboží z jiného členského státu EU, pokud je toto zboží předmětem daně (kromě třístranného obchodu). IO se stávají prvním dnem ode dne pořízení zboží a registraci musejí podat do 15-ti dnů ode dne, kdy se osobou identifikovanou staly.

  Dále mohou být IO právnické osoby nepovinné k dani (např. územní samosprávné celky, které neprovádějí jiné výkony než veřejnou správu).

  OI se mohou stát i osoby povinné k dani, pokud přijmou službu s místem plnění v tuzemsku od osoby v rámci EU, nebo je mu od této osoby dodáno zboží s instalací či montáží nebo se soustavami či sítěmi.

  V neposlední řadě se musí jako OI registrovat osoba povinná k dani, pokud poskytne službu s místem plnění v rámci EU (pokud není tato služba v jiném členském státě od daně osvobozena).

  Na rozdíl od plátce DPH osoba identifikovaná uskutečňuje plnění v tuzemsku bez DPH (jako neplátce). Přiznání k DPH podává osoba identifikovaná pouze v měsíci, kdy ji vznikla daňová povinnost (klasicky do 25. dne následujícího měsíce), ale neplatí pro ni povinnost podávat kontrolní hlášení.

  EET schválena senátem

  29.3.2016

  Senát v půlce března přijal návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Nyní bude následovat podpis prezidenta, který má 15. dní k učinění tohoto kroku. Druhou variantou je, že prezident zákon s odůvodněním vrátí poslanecké sněmovně. Dle ministra financí Andreje Babiše státní rozpočet díky elektronické evidenci tržeb uspoří až 18 miliard korun. Příčinou má být zejména nižší počet daňových kontrol a zamezení nekalé konkurenci. Podnikatelé v ubytovacích a stravovacích službách musí počítat s povinnou elektronickou evidencí tržeb od 1. listopadu (případně 1. prosince - dle data podpisu prezidentem). Druhá vlna se bude týkat maloobchodu a velkoobchodu.

  Nové povinnosti neziskových organizací

  23.3.2016

  Rok 2015 resp. 2016 přinesl nejen v oblasti neziskových organizací značné množství změn, kterým je třeba věnovat pozornost. V tomto článku bychom čtenáře rádi s částí těchto povinností seznámili.

  1. Je třeba provést změnu registrace dodatku v názvu organizace. Občanské sdružení (o.s.) musí být nově registrováno jako spolek, zapsaný spolek (z.s.). Tato skutečnost měla být provedena do 31. 12. 2015 zápisem členské schůze o změně názvu. Změnu je třeba podat k zápisu do veřejného rejstříku. Při podání do 30. 6. 2016 je podání bez poplatku, po tomto datu je poplatek 2 000 Kč.

  2. Dále je nutné provést změnu stanov v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový). Změna má být provedena a zveřejněna v rejstříku nejpozději do 31. 12. 2016 (do 30. 6. 2015 bez poplatku). Mimo jiné nadále platí, že ve stanovách nesmí být uvedena ekonomická činnost.

  3. Ukládání listin do veřejného rejstříku platí pro všechny neziskové organizace a musí být provedeno zpětně od roku 2014. Povinně zveřejňované listiny (zejména účetní závěrky) za rok 2014 mají být uloženy do veřejného rejstříku nejpozději do 31. 3. 2016 a za rok 2015 do 30. 11. 2017. V následujících letech je třeba řídit se platným zněním zákona o účetnictví, který aktuálně ukládá povinnost zveřejnit účetní závěrku 1 měsíc po schválení (příslušným orgánem organizace případně auditorem). V případě, že není účetní závěrka schválena, je třeba ji zveřejnit do konce následující účetního období.

  4. Povinnost zveřejnit výroční zprávu mají nyní povinně auditované neziskové organizace. Povinnost auditu od roku 2016 platí v případě, že neziskové organizace překročí uvedená kritéria za 2 navazující období (aktiva netto > 40 mil. Kč, čistý obrat > 80 mil. Kč, počet zaměstnanců > 50). V případě vybraných neziskových organizací je povinnost auditu upravena ve speciálních předpisech:
  a. obecně prospěšných společností - audit je povinný při překročení čistého obratu 10 mil. Kč či přijetí dotaci nad 1 mil. Kč,
  b. nadací - audit je povinný, pokud nadační kapitál nebo obrat překročí 5 mil Kč, nebo při zvyšování nebo snižování nadačního kapitálu či v případě přeměny,
  c. ústavy (dle statutu ústavu) a účelová zařízení církví - audit je povinný při překročení čistého obratu 10 mil. Kč,
  d. politické strany a hnutí a výzkumné veřejné instituce - audit je povinný vždy.

  Nejčastější chyby při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  21.3.2016

  Velmi často se stává, že poplatníkovi, který podával daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, zazvoní telefon či přijde textová zpráva a musí začít řešit nesprávnosti uvedené v daňovém přiznání. Níže uvádíme ty, které jsou nejčastější.

  1. Nevyplnění žádosti o přeplatek - v případě, že máte přeplatek na dani z příjmů, je třeba uvést jeho výši a údaje k jeho vrácení na poslední stránku daňového přiznání. Mnoho poplatníku v této věci chybuje a myslí si, že finanční úřad odesílá peníze automaticky - opak je pravdou. Pokud nejsou údaje v části žádosti o vrácení přeplatku vyplněny, vrácení peněz se poplatník nedočká.

  2. Správné kontaktní údaje - jestliže jsou kontaktní údaje špatně uvedeny nebo nejsou úplné, může to při administrativě a dalších nesprávnostech v přiznání způsobit nepříjemnou situaci. Poplatník se musí následně sám informovat, proč nebyl například přeplatek vrácen nebo proč mu přišla výzva kvůli nedoplatku.

  3. Osvobozené příjmy - v případě, že jsou dodrženy zákonné podmínky pro osvobození, není nutné příjmy do přiznání uvádět. V případě, že jsou splněny podmínky např. u příležitostného příjmu, není tento příjem v přiznání uveden a není z něj placena daň. Důležité je ověřit si splnění daných podmínek u každého druhu osvobozeného příjmu.

  4. Základní sleva na poplatníka - na tuto slevu má nárok každý, kdo podává daňové přiznání - studenti, ženy na rodičovské dovolené i důchodci. Velmi často ji však v přiznání opomenou uvést.

  5. Nedoložené přílohy - k přiznání je třeba doložit veškeré přílohy, ke kterým jsou vyplněné údaje. V opačném případě nemůže být správcem daně daňová povinnost snížena. Správce daně si proto často vyžadují smlouvy k hypotečním úvěrům, potvrzení od bank či pojišťoven atp.

  6. Uplatnění slevy na dítě - slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů. Osoby samostatně výdělečné činné, které stanovují výdaje paušálem, nemohou slevu uplatnit vůbec.

  Nárok na dovolenou u dohody o pracovní činnosti

  14.3.2016

  V současné době se připravuje novela zákoníku práce. Změny se týkají zejména dovolené a dále zavedení pravidel pro home office (práce z domova).

  Zaměstnavatel bude nyní nově povinen poskytnout dovolenou i u dohod o pracovní činnosti. Dle aktuálního znění zákoníku, tento nárok nevzniká, přestože zaměstnavatel dovolenou poskytnout může. U dohod o provedení práce by ke změnám nedošlo, protože dle Ministerstva práce by byl výpočet délky dovolené velmi těžko realizovatelný.

  První tři dny nemocenské - nově

  9.3.2016

  V oblasti náhrady v případě dočasné pracovní neschopnosti tzv. nemocenské, lze očekávat velkou novinku - návrat k původnímu systému. Již v minulém roce diskutovaný návrh, který mění zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, prošel prvním čtením v Senátu.

  Tento návrh opět zavádí náhradu placenou zaměstnavatelem pro první tři dny nemoci. Součástí návrhu je zároveň pokles nemocenského pojištění z 2,3 % na 2,2 %. Tímto snížením by došlo k poklesu celkových mzdových nákladů zaměstnavatele z 34 % na 33,9 %, které jsou hrazeny z hrubé mzdy jako zdravotní a sociální pojištění.

  Kurzové intervence ČNB v r. 2016

  29.2.2016

  Začátkem února 2016 proběhlo jednání Bankovní rady České národní banky. Na tomto jednání došlo k rozhodnutí v dalších intervencích na devizovém trhu. ČNB od podzimu roku 2013 uvolňuje měnové podmínky na devizovém trhu a operacemi na devizovém trhu oslabuje kurz koruny. ČNB plánuje současně platný kurz ponechat v poměru 27 Kč/EUR zhruba do poloviny roku 2017.
  Novinky se neočekávají ani v oblasti úrokových sazeb, jejich minimální hodnoty zůstanou zachovány.

  EET prošel poslaneckou sněmovnou

  18.2.2016

  Minulý týden Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Přestože se opozice snažila schvalovací proces co nejvíce prodloužit, nakonec návrh zákona zamíří do Senátu a tam ani u prezidenta se žádné obstrukce nečekají.

  Ve Sbírce zákonů by měl zákon vyjít v březnu či v dubnu a jeho účinnost se bude týkat podnikatelů už na podzim. Od listopadu se budou muset k serveru Finanční správy připojit restaurace a hotely. Následně musí podmínky splnit maloobchody a velkoobchody (+3 měsíce), další vlna se bude týkat veškerých podnikatelských oborů (+12 měsíců) a poslední vlna postihne i řemeslníky (+3 měsíce).

  Pozor na výši důchodu - Ministerstvo rozešle dopisy

  15.2.2016

  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV") se chystá v únoru varovat živnostníky ohledně výše jejich důchodu. V případě, že si OSVČ hradí minimální zálohy na sociální pojištění po delší část výkonu živnosti, její důchod bude minimální.
  Aktuální minimální záloha na sociální pojištění činí necelé 2 tis. Kč, což by znamenalo měsíční výši důchodu cca 6,5 tis. Kč. Na tuto skutečnost bude MPSV upozorňovat živnostníky, kteří vykonávají hlavní živnost, dopisem. Jedná se až o 600 000 případů.
  Součástí dopisu je nejen upozornění, ale zároveň návrh řešení situace. MPSV navrhuje dobrovolné zvýšení záloh na sociální pojištění, čímž bude zvýšen vyměřovací základ pro důchod, a nebo druhou variantu v podobě penzijního spoření.

  Nezabavitelná částka - srážky ze mzdy v roce 2016

  14.2.2016

  Minimální částka, kterou nelze ze mzdy srazit, se v roce 2016 mění. S tím souvisí i změna částky, kterou lze zaměstnanci v případě exekuce ponechat. Částka, kterou nelze dlužníkovi zabavit činí 6 179 Kč (o 91 Kč víc než v roce 2015). Částka mzdy, nad níž lze srazit veškerý zbytek, činí 9 268 Kč.

  Podání hlášení k náhradnímu plnění za rok 2015

  2.2.2016

  Jestliže společnost zaměstnává více než 25 zaměstnanců, je nutné, aby splnila povinnost zaměstnání určitého poměru zdravotně postižených pracovníků. Pokud tuto povinnost nesplní, je nutné, aby odebrala výrobky či služby od speciálních společností/OSVĆ či uhradila poplatek do státního rozpočtu ve formě náhradního plnění.

  Podmínky jednotlivých možností týkající se zdravotně postižených pracovníků jsou následující:

  1. Zaměstnávání osob se zdravotním postiženým:

  • Poměr zdravotně postižených zaměstnanců by měl tvořit 1/25 tj. 4 % z celkového počtu zaměstnanců.
  • Zdravotní postižení musí zaměstnanci doložit potvrzením či rozhodnutím ČSSZ. Zdravotní postižení je specifikováno všemi třemi stupni invalidity a zdravotním znevýhodněním.
  • Odpracované hodiny musí být přepočteny na roční fond pracovní doby. Započítávají se do nich skutečně odpracované hodiny, přesčasové hodiny, dny čerpané dovolené a pracovní neschopnosti, za které náleží náhrada mzdy.
  • Mezi zaměstnance se zdravotním postižením, které lze zahrnout do výpočtu, je možné uplatnit pouze ty, kteří pracují na základě pracovních smluv (ne na základě dohod konaných mimo pracovní poměr).

  2. Odběr výrobků a služeb
  • V případě nesplnění povinnosti zaměstnání osoba se zdravotním pojištěním, je možné nahradit plnění odběrem výrobků či služeb od osob se zdravotním postižením či zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením.
  • Skutečnost, zda daná společnost/dodavatel splňuje potřebné podmínky, doporučujeme ověřit na internetu.

  3. Úhrada náhradního plnění
  • Ohlášení o plnění povinného podílu je nutné podat do 15. února 2016. V dané lhůtě je třeba, byla platba připsána na účet příslušné krajské pobočky úřadu práce.

  Podstatnou novinkou u Ohlášení o plnění povinného podílu je od roku 2015 povinná příloha se specifikací identifikačních údajů zaměstnavatele, od kterého jsou náhradní plnění pořízena, jejich cena, datum odběru a evidenční čísla dokladů.

  Návod na vyplnění kontrolního hlášení on-line

  27.1.2016

  Na webových stránkách finanční správy je nově zveřejněn videonávod, jak správně zpracovat kontrolní hlášení. Informace naleznete na těchto stránkách.

  Mírnější sankce a delší lhůty u kontrolního hlášení

  20.1.2016

  Minulý týden ve čtvrtek byl vládou schválen návrh Ministerstva financí, jehož obsahem je zmírnění sankcí a prodloužení termínů pro reakci na výzvu správce daně. Novela by měla nabýt účinnosti 1. 6. 2016 a však bude se vztahovat i na případy, které vznikly před nabytím.

  Dle původního návrhu zákona, nebylo možné žádnou z pokut udělenou v souvislosti s kontrolním hlášením prominout. Nové znění však umožňuje sankce ve výši 10 tis. Kč a výše prominout v případě ospravedlnitelných důvodů, které pozdní podání či reakci na výzvu zapříčiní.

  Jestliže subjekt obdrží pokutu ve výši 1 000 Kč za pozdní podání hlášení (bez výzvy správce daně), dojde automaticky 1x ročně k jejímu prominutí, aniž by musel podávat žádost. Tyto pokuty, budou do data účinnosti novely zanikat automaticky.

  Důležitou změnou je také prodloužení termínu pro reakci na výzvu od správce daně. Původní 5 kalendářních dní bylo prodlouženo na 5 dní pracovních, tudíž prakticky došlo k dvoudennímu prodloužení lhůty.

  Zdroj: www.mfcr.cz

  Změny zákona o daních z příjmů právnických osob pro rok 2016

  18.1.2016

  Rok 2016 zatím významné změny v dani z příjmů právnických osob nepřináší. Novinky jsou schváleny v oblasti nakládání s elektroodpadem, zřizovacích výdajů a investičních pobídek.

  Rezerva, která bude tvořena v souladu se zákonem o dani z příjmů a bude určena na náklady spojené s elektroodpadem ze solárních panelů, bude od roku 2016 daňově uznatelná.

  Naopak v oblasti odpisů nebude možné dále daňově odpisovat zřizovací výdaje. Zřizovací výdaje přestaly být po novele zákona o účetnictví dlouhodobým majetkem, tudíž novela zákona o daních z příjmů na tuto skutečnost navázala. Zřizovací výdaje, které byly zařazeny do konce roku 2015, mohou být odepsané v souladu s původní úpravou.

  Do roku 2015 nebylo možné čerpat investiční pobídku, pokud došlo k přeměně společnosti. Společnost, která přeměnu provedla, musela celou slevu na dani ve formě investiční pobídky, vrátit. Od roku 2016 se pravidla zmírní a pobídku v případě přeměny nebude nutné vracet.

  Kontrolní hlášení - specifika u evidenčních čísel

  13.1.2016

  Pro bezchybné vyplnění kontrolního hlášení je nutné věnovat pozornost zejména správnému uvedení evidenčních čísel daňových dokladů, což je nedílná součást informací, které jsou v kontrolním hlášení uvedeny.

  Evidenční čísla daňových dokladů mají v některých případech určitá specifika. Obsahují totiž mimo čísel také písmena nebo interpunkční znaménka (tečky, pomlčky, závorky).

  Specifické případy u evidenčních čísel dokladů mohou být zejména tyto a poplatník si s nimi může poradit následujícím způsobem.

  1. Tečky, pomlčky, závorky, lomítka ? finanční správa doporučuje tyto znaky zachovat, ale v případě, že to nebude možné, lze je vynechat. Evidenční číslo daňového dokladu v této formě "FA/123-4d (2016)", lze do kontrolního hlášení uvést následovně: "FA1234d2016".
  2. Velká a malá písmena není nutné v souladu s informacemi od finanční správy zachovávat. Jejich nerozlišení nezpůsobuje žádné problémy. Výše uvedený evidenční doklady by mohl být v kontrolním hlášení uveden tedy i takto "FA1234d2016".
  3. Nuly, které jsou generovány automaticky na počátku také není nutné do kontrolního hlášení uvádět. Evidenční číslo dokladu např. "0000123" může být v kontrolním hlášení uvedeno i takto "123".

  Hlavním požadavkem finanční správy je zachování pořadí alfanumerických znaků, protože podle nich je možné doklady dohledat u protistrany (dodavatel, odběratel).

  Změny pro zaměstnavatele v roce 2016

  11.1.2016

  V roce 2016 čeká zaměstnavatele hodně změn. Jejich přehled je shrnut v následujícím článku:

  • Minimální mzda se zvyšuje na částku 9.900 Kč za měsíc s rozsahem 40-ti hodinové pracovní doby (pro rok 2015 9.200 Kč). Hodinová sazba je nově stanovena na částku 58,70 Kč za hodinu (pro rok 2015 55 Kč).
  • Od roku 2016 se mírně zvyšuje náhrady mzdy v případě nemoci. Dále se očekává schválení novely zákoníku práce, která v sobě zahrnuje zrušení karenční doby (první 3 dny nemocenské není nárok na náhradu mzdy).
  • Od roku 2016 se zvyšují cestovní náhrady. Bližší informace naleznete v článku Tuzemské cestovní náhrady platné od roku 2016.
  • Dochází ke zvýšení příspěvků na děti.
  • Nově není možné uplatnit slevu na školkovné u každého tipu předškolního zařízení.
  • Částka pro uplatnění měsíčního daňového bonusu bude od roku 2016 ve výši 4.950 Kč.

  Význam datové schránky u kontrolního hlášení

  22.12.2015

  Fyzické osoby nemají povinnost mít zřízenou datovou schránku, což je znevýhodňuje v případě výzev od finančního úřadu u kontrolního hlášení.
  V případě vlastnictví datové schránky, lze využít nejen odeslání daňového přiznání i kontrolního hlášení. Do datové schránky bude správce daně odesílat výzvy k doplnění či upřesnění informací, které budou v kontrolním hlášení uvedené. Výzva je považována za doručenou přihlášením do datové schránky nebo nejpozději 10 dní po odeslání správcem daně. Pokud je vlastník datové schránky na dovolené, která trvá méně než 10 dní, nemusí si dělat starosti.
  Fyzické osoby, které datovou schránku nemají, obdrží výzvu od správce daně do e-mailové schránky a v tomto případě fikce 10 dní pro doručení/přihlášení neplatí.
  V obou případech následuje 5 denní doba na reakci.

  Přiznání k DPH od roku 2016 už pouze elektronicky

  21.12.2015

  Od 1. 1. 2016 je možné podat přiznání k DPH pouze elektronicky - bez výjimky. Do konce roku 2015 měli drobní podnikatelé, kteří nepřekročili obrat 6 milionů korun za 12 navazujících měsíců, možnost podávat přiznání v papírové formě.

  Přiznání za prosinec 2015 či 4. kvartál 2015 bude nutné podat elektronicky a to buď prostřednictvím datové schránky nebo přes webový portál www.daneelektronicky.cz.
  V případě, že tak nebude učiněno, bude automaticky udělena pokuta 2.000 Kč za porušení povinnosti elektronického podání přiznání. Související penále za ztěžování výběru daní může být uděleno až do výše 50 tis. Kč.

  Tuzemské cestovní náhrady platné od roku 2016

  18.12.2015

  Ministerstvem práce a sociálních věcí byl zpracován návrh vyhlášky k cestovním náhradám, která by měla platit od 1. 1. 2016.

  V případě tuzemského stravného stanovuje zákoník práce minimální a maximální hranice. Pro podnikatelskou sféru je stanovena pouze minimální hranice a pro státní sféru je stanovena minimální i maximální hranice. Podnikatelská sféra využije maximální hranice státní sféry v případě, že bude chtít využít daňovou účinnost celé částky cestovních náhrad. Stravné je od roku 2016 navrženo následovně:

  • U podnikatelské sféry: 70 Kč při pracovní cestě trvající 5-12 hodin, 106 Kč při pracovní cestě trvající 12-18 hodin a 166 Kč při pracovní cestě delší než 18 hodin.
  • Pro státní sféru: 70-83 Kč při pracovní cestě trvající 5-12 hodin, 106-127 Kč při pracovní cestě trvající 12-18 hodin a 166-198 Kč při pracovní cestě delší než 18 hodin.


  U náhrady za používání motorových vozidel jsou sazby stanoveny za ujetý km. Pro jednostopá vozidla je sazba 1,00 Kč a pro osobní silniční motorová vozidla 3,80 Kč. U průměrných cen za pohonné hmoty jsou ceny dle vyhlášky stanoveny za 1 l takto:

  • automobilový benzin 95 oktanů 30,60 Kč,
  • automobilový benzin 98 oktanů 33,60 Kč,
  • motorová nafta 29,90 Kč.

  Návrh zákona o spotřebitelském úvěru

  16.12.2015

  Nedávno vláda schválila návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon zahrnuje oblasti od úvěrů, které jsou poskytnuté v hotovosti, přes kreditní karty a splátkový prodej, až k hypotékám. Navrhovaný zákon nově zahrnuje i úvěry do 5 tis. korun, který v současné době platný zákon neupravuje.

  Důležitá změna, kterou zákon navrhuje, se týká podnikání v oblasti úvěrů. Vyžaduje nejen odborné znalosti potvrzené odbornou zkoušku, ale také maturitou ukončené středoškolské vzdělání. Dále je nově zaveden požadavek na minimální výši kapitálu v podobě 20 milionů korun. Zákon také navrhuje dohled České národní banky nad všemi subjekty, které se rozhodnou v oblasti spotřebitelských úvěrů podnikat.

  Další významná změna, kterou zákon navrhuje, je ochrana spotřebitele v oblasti pokud. Smluvní pokuty z prodlení, které jsou aktuálně 0,5 % denně z dlužné částky, by měly být sníženy na maximální hodnotu 0,1 %. Mimo jiné by nemělo podléhat předčasné splacení významným sankcím. Věřitel by měl požadovat pouze k účelně vynaložené náklady.

  V neposlední řadě bychom chtěli upozornit na změnu, která se týká povinnosti věřitele, důkladně prověřit dlužníkovu schopnost splácet. Pokud tak věřitel neučiní, vystavuje se riziku, že smlouva o úvěru bude neplatná, bude nucen vrátit všechny přijaté úroky a přistoupit na splácení dle možností dlužníka.

  Počítání lhůt u kontrolního hlášení

  9.12.2015

  U lhůt, které se týkají kontrolního hlášení, je třeba dát si pozor na výpočet posledního dne lhůty.
  U základní lhůty pro podání kontrolního hlášení platí stejná pravidla jako v případě podání klasického přiznání k DPH. V případě, že 25. den následujícího měsíce po skončení kalendářního měsíce či čtvrtletí, připadá na víkend či svátek, lhůta se automaticky posouvá na následující pracovní den.
  Stejně je tomu v případě podání následného kontrolního hlášení, v případě, že poplatník zjistí, že udělal chybu či neuvedl úplné údaje. Lhůta se opět automaticky posouvá na následující pracovní den. Termín pro podání následného hlášení je 5 dní od data zjištění.
  V případě obdržení výzvy od správce daně na doplnění informací, musí poplatník reagovat také do 5 dní. Avšak 5 dní kalendářních, nikoli pracovních. Tudíž pokud poslední den pro odeslání výzvy připadá na víkend, je nutné reagovat.

  Problematické body v kontrolním hlášení

  27.11.2015

  Na serveru www.podnikatel.cz byl zveřejněn článek, který shrnuje názory odborníků zabývající se problematikou kontrolního hlášení. Tato nová povinnost je zavedena od 1. 1. 2016 a souvisí s ní především následující kritické body:

  • Pokuty v případě nesplnění povinnosti budou generovány automaticky a není možné k nim vztáhnout žádné úlevy. Pozdní podání hlášení bude sankcionováno pokutou ve výši 1 tis. Kč, pozdní podání na základě výzvy finančního úřadu bude pokutováno ve výši 10 tis. Kč a nepodání ani v náhradní lhůtě v částce 50 tis. Kč.
  • Lhůta pro reakci na doplnění či zpřesnění uvedených údajů bude velmi krátká ? pouze 5 dní ode dne obdržení výzvy.
  • Další úskalí spatřují odborníci v nastavení software. Velká část účetních programů umožní vyplnění či odeslání kontrolního hlášení jako součást klasické licence, ale jsou samozřejmě i takové, které budou muset být speciálně naprogramované dle požadovaných údajů. Dále bude nutné vyplňovat veškeré údaje dle dokladu, které uvádí dodavatel (čísla, písmena, pomlčky, lomítka).

  Novinky u penzijního připojištění z pohledu daní

  18.11.2015

  Poslanecká sněmovna začátkem listopadu podpořila pozměňovací návrh, který se týká třetího pilíře důchodového spoření. Změna se dotkne účastníků, zaměstnavatelů i penzijních společností.
  V současnosti platná daňová výhoda odpočtu je výši 12 tis. Kč od základu daně. Maximální odpočet je možné využít pouze, pokud poplatník zaplatí v daném zdaňovacím období 24 tis. Kč. Částka, kterou lze odečíst je kalkulována jako suma všech příspěvků uhrazených poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem po odečtu 12 tis. Kč.
  Nově bude možné od základu daně odečíst až dvojnásobek tj. až 24 tis. Kč za zdaňovací období. Výhodu bude možné využít, pouze pokud příspěvky přesáhly hranici maximálního státního příspěvku (1 tis. Kč). Překročení hranice bude posuzováno za kalendářní měsíc a bude se týkat pouze poplatníků, kteří si spoří přes 2 tis. Kč měsíčně. Pro zaměstnavatele bude limit pro daňové úspory zvýšen také. Nově bude možné od daně osvobodit příspěvky na penzijní spoření a připojištění až do výše 50 tis. Kč v případě, že budou hrazeny na účet, který má zaměstnanec u penzijní společnosti.

  Zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2016

  12.11.2015

  Maximální a minimální vyměřovací základ sociálního pojištění pro osobu samostatně výdělečně činnou (dále jen "OSVČ") se odvíjí od průměrné mzdy. Průměrná mzda pro rok 2016 byla stanovena ve výši 1.296.288 Kč. Minimální výše záloh je dále závislá na typu činnosti, která se rozděluje ze sociálního pojištění na hlavní a vedlejší. Pro hlavní činnost je od roku 2016 výše minimální zálohy stanovena na částku 1972 Kč - v porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu o 29 Kč. Pro vedlejší činnost je od roku 2016 výše minimální zálohy stanovena na částku 789 Kč - v porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu o 11 Kč.

  Vyměřovací základ na dobrovolné nemocenské pojištění zůstává beze změny, tudíž se nemění ani minimální zálohy. Minimální zálohy zůstávají ve výši 115 Kč. V případě, že mzda zaměstnance není vyšší než částka 2500 Kč za měsíc, nedojde ke vzniku účasti na nemocenském ani důchodovém pojištění.

  Minimální záloha na zdravotní pojištění je od roku 2016 stanovena na částku 1823 Kč - v porovnání s rokem 2015 vzrostla o 26 Kč. OSVČ musí tuto částku uhradit již za měsíc leden, tedy v únorové platbě. Osoby bez zdanitelných příjmů musí na zdravotní pojištění od roku 2016 uhradit částku 1337 Kč - v porovnání s rokem 2015 se částka zvýšila o 95 Kč.

  Daňová optimalizace na Vánoce

  9.11.2015

  Závěr roku bývá spojen nejen s příjemnými vánočními požitky, ale také uzavírání účetnictví a sestavení daňového přiznání. Firmy se snaží o daňovou optimalizaci na poslední chvíli a právě v tento moment je třeba opatrně vážit výdaje.

  Jako náklad snižující základ daně mohou společnosti zahrnout reklamní a propagační předměty, pokud mají hodnotu nižší než 500 Kč bez DPH. Dárky je třeba označit názvem, logem společnosti, výrobku či služby a nesmí podléhat spotřební dani (kromě tichého vína).

  Další možnost představuje pořízení kancelářských potřeb či zaměstnanecké benefity, které se z pohledu daňového zatížení jeví lépe než klasické peněžní odměny. Zaměstnancům je možné nabídnout příspěvek na dovolenou až 20 tis. Kč ročně či příspěvky na sportovní či kulturní akce.

  Rozhodně není na místě využít jako daňovou optimalizaci občerstvení, které je vždy daňově neuznatelné. Dále není vhodné zahrnout rodinnou dovolenou do služebních cest, nákup elektroniky či vybavení, které nemá ve firmě využití (ať již z pohledu počtu zaměstnanců či předmětu činnosti) a podobné optimalizace, kterými často daňový poplatníci mylně snižují základ daně.

  Novinka při prodeji nemovitosti ? kdo zaplatí daň z převodu?

  22.10.2015

  Nový zákon týkající se daně z převodu nemovitostí byl schválen vládou. Tato daň by měla být od 1. dubna 2016 hrazena kupujícím. Zároveň by mělo být zrušeno ručení kupujícím. Zákon má nyní projít poslaneckou sněmovnou, senátem a v konečné fázi jej musí podepsat prezident.

  Aktuální právní úprava sebou přináší komplikace, protože v některých případech je složité určit, zda platí daň převodce či nabyvatel. Složité je zejména při směnách nemovitostí či při úplatných nabytích nemovitých věcí z majetku České republiky. Sazba zůstává ve výši 4 %.

  Dle současné právní úpravy daň hradí zpravidla prodávající, i když je možné, aby v kupní smlouvě byl sjednán jako poplatník nabyvatel. Jestli daň hradí nabyvatel, kupující se stává v tomto případě ručitelem. To znamená, že pokud prodávající daň neuhradí, je povinen zaplatit kupující. Pravidlo ručení je v novele zrušeno.

  Změny v DPH od 1. 1. 2016

  16.10.2015

  Od roku 2016 nás v DPH čekají dvě novinky v DPH. Aktuálně novela prochází připomínkovým řízení a její účinnost se očekává právě od 1. 1. 2016.

  První změna reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z letošního roku. Finanční správa s tímto rozhodnutím nesouhlasí, a proto zpřesňuje znění zákona v oblasti opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. NSS rozhodl, že DPH lze upravit pouze u pohledávek, které vznikly 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Finanční správa situaci vidí tak, že DPH lze upravit u pohledávek, které vznikly více než 6 měsíců před rozhodnutím o úpadku.

  Druhá změna je v oblasti režimu "reverse-charge". V případě, že osoba povinná k dani dodává (nemající v ČR sídlo) v roce 2015 zboží s místem plnění v ČR, musí se v ČR registrovat a daň zde odvést. V roce 2016 už nebude registrace nutná a povinnost bude přenesena na českého plátce (podobně jako v případě pořízení zboží).

  Schválení centrálního registru smluv

  9.10.2015

  V poslanecké sněmovně došlo po velmi dlouhém období ke schválení centrálního registru smluv. Proces trval přes tři roky.

  Obce, kraje i stát budou muset nově zveřejnit každou smlouvu nad 50 tisíc korun. Pokud tak neučí, bude smlouva neplatná. Nejmenším obcím, parlamentu a některým dalším státním institucím byla však udělena výjimka a smlouvy zveřejňovat nemusí.

  Centrální registr smluv by měl začít fungovat zhruba od června příštího roku. Neplatnost smluv pro jejich nezveřejnění bude zavedena až o rok později.

  Zvýšení slev na děti pro rok 2016 a 2017

  5.10.2015

  V následujících letech dojde k nárůstu částky daňových slev na děti.
  V roce 2015 lze za jedno vyživované dítě snížit daň o částku 13.404 Kč. Pro rok 2016 i 2017 se částka pro jedno dítě nemění, ale u druhého a třetího dítěte dochází k navýšení částky. Za 2. dítě je možné snížit daň až o částku 17 004 Kč/ročně (aktuálně 15 804 Kč) a za 3. dítě 20 604 Kč/ročně (aktuálně 17 004 Kč). Pro rok 2017 bude sleva za 2. dítě zvýšena na částku 19 404 Kč a za 3. dítě na částku 24 204 Kč.

  Nová výše minimální mzdy

  29.9.2015

  Od 1. 1. 2016 vstoupí v účinnost nová výše minimální mzdy, kterou koncem srpna schválila vláda. Nově by minimální mzdy měla činit 9 900 Kč měsíčně a 58,70 Kč za hodinu. Zvýšení minimální mzdy se týká i zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří by měli nově dostávat 9 300 Kč.
  Cílem vlády je postupně zvýšit minimální mzdu, tak aby představovala 40 % průměrné mzdy. Dále vláda schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 až 2020. Představuje jednotlivé kroky, které mají odstranit nerovnoprávné zacházení s osobami, které jsou zdravotně postižené.

  Návrat jednouchého účetnictví

  15.9.2015

  Pokud budete chtít od příštího roku vést jednouché účetnictví, máme pro Vás základní informace, na co se připravit. Aktuálně je vyhláška upravující jednouché účetnictví v připomínkovém řízení.

  Jednoduché účetnictví budou moci vést účetní jednotky, které patří mezi spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve, náboženské společnosti či honební společenstva (případně pobočné spolky a organizace, mezinárodní organizace). Účetní jednotky kromě právní formy budou muset splňovat další kritéria, mezi něž patří: musí být neplátci DPH, nesmí mít příjmy přesahující 3 mil. Kč a hodnota majetku 1,5 mil. Kč.

  Účetní jednotky by dle návrhu měly vést peněžní deník, knihu pohledávek a závazků a pomocnou knihu ostatních složek majetku. Na konci roku by měl být sestaven přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.

  DPP a exekuce

  10.9.2015

  Od začátku září je účinná novela občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), která umožňuje provádět exekuční srážky u dohod o provedení práce.

  V této souvislosti připomínáme, že exekuční srážky je mimo jiné možné provádět u náhrad mzdy, nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, důchodu, stipendií, odpor v nezaměstnanosti a rekvalifikaci, odstupného atp. Úplný výčet je k dispozici v § 299 občanského soudního řádku.

  EET se posouvá na 2. polovinu roku 2016

  7.9.2015

  Ministerstvo financí koncem srpna zveřejnilo na webových stránkách zprávu o posunu účinnosti zákona o evidenci tržeb (dále "EET") na 2. polovinu roku 2016. Posun termínu byl schválení koaliční radou vlády.

  Mezi hlavními důvody jsou útoky opozičních politiků na technickou nepřipravenost EET. Z toho důvodu si ministerstvo nechává prostor pro budování technického řešení, protože EET považuje za jednu z hlavních priorit.

  Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví od roku 2016

  1.9.20215

  Od roku 2016 vstoupí v účinnost novela zákona o účetnictví, která přináší zejména kategorizaci účetních jednotek dle velikosti a s tím související povinnosti. Ministerstvo financí dále připravilo novelu vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele, která být účinná od roku 2016. Obě novely reagují na požadavky evropské směrnice.

  Novela vyhlášky má v plánu změnit strukturu a označení položek rozsahy a výkazu zisku a ztráty. Dále také dojde k upřesnění požadavků na vykazování informací v příloze k účetní závěrce. Požadavky budou mimo jiné reflektovat kategorii účetní jednotky, od níž se bude odvíjet množství zveřejňovaných údajů. Aby byla zachována srovnatelnost mezi roky 2015 a 2016, byl vytvořen tzv. převodový můstek, kde jsou specifikovány požadavky na jednotlivé položky z pohledu jejich vykázání.

  Další plánované změny se týkají následujících položek:

  • Dojde ke zrušení zřizovacích výdajů, které již nebudou vykazovány v dlouhodobém hmotném majetku. Zřizovací výdaje vykázané před novelou budou ve výkazech ponechány a odepsány dle původních předpisů.
  • Ve výkazech by měla být zrušena položka "Mimořádné výnosy" a "Mimořádné náklady".
  • Dojde ke změně metody účtování o zásobách vytvořených vlastní činností. Nově by přírůstky a úbytky měly být účtovány v účtové skupině 58 - Změna stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivace.
  • Přijaté dary by nově neměly být vykazovány ve vlastním kapitálu, ale jako "Jiné provozní výnosy".

  Bezúplatná plnění a daně

  27.8.2015

  Společnosti se velmi často diví, proč účetní či daňový poradce nechce základ daně snížit o poskytnutá bezúplatná plnění (dříve dary). Příčin bývá mnoho ? chybějící smlouva, nesprávný účel, minimální hodnota bezúplatného plnění atp. V našem článku bychom rádi zrekapitulovali základní informace, které se týkají daňové znatelnosti bezúplatných plnění.
  Finanční prostředky vynaložené v souladu se zákonem o dani z příjmů lze považovat za daňově uznatelná bezúplatná plnění, která snižují základ daně, přestože je nutné v první řadě je zaúčtovat jako daňově neúčinný náklad. Ke snížení základu daně dojde v daňovém přiznání, kde jeho sestavovatel na základě dostupných informací a dokumentů vyhodnotí, zda je tato úprava možná.
  Aby bylo možné daňovou úlevu využít, musí bezúplatné plnění činit minimálně 1 tis. Kč nebo 2 % ze základu daně v případě fyzických osob, a nebo alespoň 2 tis. Kč v případě osob právnických. Fyzické osoby mohou ze základu daně odečíst maximální 15 % a právnické osoby 5 %, jestliže ale poskytnou bezúplatné plnění na vzdělávací účely školám či výzkumným institucím, lze uplatnit dalších 5 % (celkem tedy 10 %).
  Stejně jako minimální a maximální hodnoty bezúplatného plnění, je nutné dodržet účel a právní formu osoby, které je bezúplatné plnění poskytnuto. V případě právnických osob se může jednat o obce, kraje, politické strany a dále právnické osoby se sídlem v ČR nebo EU (vč. Norska a Islandu) pokud jsou zřízeny pro účely zákonem stanovené (např. věda, výzkum a vývoj, vzdělání, kultura, zdravotnictví, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, sociální a ekologické účely atp.). U fyzických osob je třeba opět posoudit bydliště (ČR) a účel, na který je bezúplatné plněn poskytnuto (provozovatel zařízení ochrany zvířat, vzdělávacího zařízení atp.).
  Jak již bylo uvedeno výše, důležitou součástí bezúplatného plnění je jeho dokumentace. Bezúplatné plnění musí být podloženo smlouvou případně alespoň potvrzením o přijetí bezúplatného plnění, které je vystaveno příjemcem. Dále je důležité prokázání jeho úhrady.

  Novinka v oznamování osvobozených příjmů - hlídejte si limit 5 milionů

  17.8.2015

  Již pro rok 2015 je nově zavedena povinnost oznamovat správci daně nabytí osvobozeného příjmu. Jakých příjmů se to týká? Co všechno s oznamovací povinností souvisí?
  Nově zavedená povinnost je definována v § 38 zákona o daních z příjmů a týká se veškerých osvobozených příjmů vyjmenovaných v § 4, § 4a, § 6 a § 10 daného zákona, pokud je hodnota jednotlivého příjmu vyšší než 5 mil. Kč. Oznámení však není nutné provádět u předmětů, o nichž může správce daně zjistit informace z jemu dostupných evidencí a rejstříků (např. katastr nemovitostí), pokud tyto rejstříky a evidence zveřejní na své úřední desce.
  Oznámení je třeba provést do konce lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. Zákon předepisuje písemnou formu oznámení, dále ústní do protokolu nebo umožňuje využití datové zprávy.
  Pokuta za nesplnění této povinnosti je značně vysoká a činí 15 % z příjmu, pokud není povinnost splněna ani na základě výzvy správce daně. I v případě, že poplatník výzvu správce daně splní a oznámí mu příjem v náhradním termínu, čeká ho pokuta 10 % z příjmu. Pokud se oznámení pouze zpozdí a správce daně není nucen poplatníka vyzvat, čeká ho pokuta ve výši 0,1% z příjmu.

  Výklad práva k získání subjektivní daňové výhody - institut zneužití

  14.8.2015

  Je možné dodržovat požadavky zákonů a přesto se dostat do sporu finančním úřadem? Co se stane, když si daňový poplatníci vykládají zákonné normy subjektivně?

  Subjektivní výklad práva je takový, kdy jeden subjekt nese újmu a jiný daňový poplatník zneužívá zákonné normy, aby čerpal daňové výhody. Přestože se vše zdá v souladu se zákonem, finanční úřad může takové jednání napadnout.

  Jako první příklad si uvedeme judikát NSS 1 Afs 11/2010-94 - škola v některých případech nabízela úhradu školného formou daru na vzdělávání, čímž daňoví poplatníci mohli získat daňovou výhodu. Vzhledem k tomu, že se fakticky jednalo o úhradu školného, které sebou daňovou výhodu nenese, NSS ji neuznal, přestože bylo vše provedeno formálně v souladu se zákonem.

  Dalším zajímavým judikátem je rozhodnutí NSS 5 Afs 75/2011-57 v případě daňového poplatníka, který se vyhýbal registraci k DPH tím, že převáděl nájemní smlouvy na nově vzniklé subjekty založené účelově. Touto cestou daňový poplatník nepřekročil obrat a nebyl tudíž nucen registrovat se k DPH. Přestože bylo vše formálně v souladu se zákonem, získání daňové výhody tímto způsobem kvalifikoval NSS jako zneužití práva a související daň na výstupu byla doměřena.

  Co se mění ve slevě na dani na školkovné?

  10.8.2015

  Novela zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině sebou přináší i změny zákona o daních z příjmů. Konkrétně se jedná o změnu možnosti využití slevy za "školkovné". Nová úprava by měla být účinná pro zdaňovací období 2016. Za rok 2015 může být výše slevy až 9 200 Kč a novela by zatím toto zdaňovací období ovlivnit neměla.
  V tržním systému je možné setkat se s mnoha druhy školek. Pro poplatníky, kteří chtějí slevu za školkovné uplatnit, je důležité, aby mateřská školka byla zřízena dle školského zákona či zákona o poskytování péče o dítě. Dále je v zákoně o daních z příjmů definovaná možnost, že pokud je poskytována péče na základě živnostenského oprávnění v souladu se školským zákonem či zákonem o poskytování péče o dítě, je možné slevu uplatnit také.
  Podmínky poskytované péče jsou definovány v zákoně o dětské skupině. Tyto podmínky spočívají "v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte."

  Závazky ze zdravotního pojištění a jejich vymáhání

  4.8.2015

  Obecná promlčecí doba je stanovená na dobu 3 let, dle pravidel nového občanského zákoníku ji však lze smluvně upravit dle dohod smluvních stran na 1-15 let. Toto však neplatí pro závazky ze zdravotního pojištění.
  Zdravotní pojišťovny mají na vymáhání závazků ze zdravotního pojištění deset let ode dne jejich splatnosti (od roku 2011). Pro některé podnikatele může být toto zjištění problematické, protože v případě, že nejsou plátci DPH, zpravidla uchovávají doklady pro účely daně z příjmů po dobu 3 let (v případě, že neuplatňují daňovou ztrátu).
  Navíc pokud je ze strany zdravotní pojišťovny učiněn krok ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, promlčecí lhůta běží nově ode dne, kdy se plátce o tomto úkonu dozvědět.

  Ukončení činnosti některých finančních úřadů

  3.8.2015

  Finanční správa tento týden zveřejnila informace o plánovaném uzavření vybraných finančních úřadů. Tato informace se týká celkem 23 poboček v rámci každého kraje a jedná se o pobočky, které fungují jako registrační a vyměřovací místa. Cílem tohoto kroku je zvýšení hospodárnosti a optimalizace poskytovaných služeb.
  Z pohledu starostů obcí, kterých se uzavření poboček týká, to přinese občanům spíše komplikace z pohledu dojíždění. Finanční správa na svou obhajobu uvedla, že v současné době zkvalitnění elektronické komunikace, počet poplatníků, kteří finanční úřady navštěvují osobně, klesá. Aby bylo plnění daňových povinností co nejsnazší, plánuje zavedení tzv. kontaktních míst. Kontaktní místa jsou plánována v místech zrušených finančních úřadů a budou otevřena v obdobích, kdy jsou finanční úřady nejvytíženější (podání přiznání k dani z příjmů a k dani z nemovitosti).
  Dalším úsporným krokem finanční správy je ukončení provozu cca stovky vybraných hotovostních pokladen k 1. 9. 2015. Pokladny budou uzavřeny na neokresních územních pracovištích finančních úřadů. Kompenzační řešení, které finanční správa plánuje, spočívá v možnosti bezplatné úhrady daně prostřednictví České pošty.

  Doložení online reklamy z daňového pohledu

  21.7.2015

  Velká část podnikatelů eviduje ve svém účetnictví vysoké náklady na reklamní a propagační služby. Daňové kontroly se na tyto položky velice rády zaměřují zejména z pohledu jejich prokázání. K těmto službám je v první řadě nutné doložit daňové kontrole faktury, smlouvy a objednávky. Co když to ale pro kontrolu z finančního úřadu není dostačující?
  Pokud základní dokumenty finančnímu úřadu nestačí, je třeba doložit další podpůrnou dokumentaci, která je závislá na druhu reklamy. Mezi často využívané prostředky reklamy patří časopisy, noviny, billboardy, prodejní výstavy, sportovní zápasy a online reklama prostřednictvím bannerů na internetových stránkách.

  • Tiskoviny je nejvhodnější uchovat či založit přímo s fakturou. Důležitá je samozřejmě stránka, kde je reklama uvedena.
  • U billboardů a sportovních zápasů je nejlepší pořídit foto či video dokumentaci.
  • Na prodejních výstavách je také vhodná foto či video dokumentace. Případně je dobré uschovat katalog, ve kterém zpravidla bývá uvedeno umístění prodejního stánku s názvem propagátora.
  • Online reklamy jsou velmi často pro daňové poplatníky problematické. Jedním ze způsobů je také fotodokumentace nebo funkce, kterou nabízejí počítače tzv. printscreen. Prostřednictvím této funkce lze vyfotit obrazovku s otevřenou webovou stránkou včetně aktuálního data.

  Jako poslední záchranný způsob prokázání reklamy může být v souladu s § 96 daňového řádu prostřednictvím výpovědi svědka.

  Novinka v odesílání plných mocí na finanční úřad

  20.7.2015

  Pokud společnost nemá povinný audit, je nutné učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů do 3 měsíců po skončení účetního období. Stejný termín platí i pro fyzické osoby. Pokud ovšem daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, lze odevzdání odložit o 3 měsíce (přiznání je tedy odevzdáno 6 měsíců po skončení účetního období). Správce daně však musí obdržet plnou moc udělenou daňovému poradci či právnímu zástupci ve stanoveném termínu. Dosud byla plná moc akceptována dle výkladu finanční správy, pouze pokud byla doručena na finanční úřad před uplynutím základního termínu tj. v jeho poslední den. V případě, že poplatníci nestihli doručit plnou moc jiným způsobem včas, museli přímo na finanční úřad v poslední den termínu na podatelnu. V případě nepodání plné moci ve správném termínu, jsou totiž daňovému subjektu uděleny sankce za nepodání přiznání včas.

  Nejvyšší správní soud v kauze, která se týkala daňového subjektu, který podal plnou moc na poště v poslední den termínu, rozhodl, že byla odeslána včas. Přestože správce daně neobdržel plnou moc v poslední den termínu, musel plnou moc akceptovat a sankce za pozdní podání nemohou být uděleny.

  Kdo Vám zkontroluje daně?

  13.7.2015

  Místní příslušnost správce daně spočívá v podstatě v územní působnosti při správě daní. Má to svou logiku, určitě by správce daně nechtěl jezdit přes půl republiky, aby mohl vykonávat svoje práva a povinnosti u daňového subjektu. Totéž platí samozřejmě i naopak. Ale nyní nás pravděpodobně čekají zajímavé změny.
  Místní příslušnost by se měla zrušit u daňových kontrol a finanční úřady tak budou moci kontrolovat daně firmám po celé republice. Některé finanční úřady jsou totiž vytížené do takové míry, že kontrola z jejich strany hrozí jedenkrát za 100 let. Důvodem je samozřejmě záměr finanční správy zlepšit výběr daní a zamezit daňovým únikům. Je to další krok tímto směrem, protože v letošním roce se finanční správa zaměřuje také na skutečná sídla firem. Záměrné přesídlení firmy do okresu s přetíženým finančním úřadem, se zrušením místní příslušnosti u daňových kontrol, stává tudíž irelevatní a navíc může být sankcionováno.
  Zákon bude vstupovat do připomínkového řízení. Úpravy se týkají pouze postupů k odstranění pochybností a daňových kontrol, v jiných případech zůstane územní působnost beze změn. Platí nejen pro finanční, ale i celní úřady v případě, že vykonávají správu daní.

  Změny důchodového pojištění

  7.7.2015

  Víte, jaké změny jsou plánované v důchodovém pojištění od roku 2017 a jaké změny jsou schválené od roku 2016? V lepší orientaci může pomoci náš článek.
  První změnou, kterou v červnu potvrdil svým podpisem prezident a je účinná od ledna 2016, je zrušení druhého pilíře důchodového zabezpečení. Tento pilíř byl založen na převodu 3 % z plateb sociálního zabezpečení penzijnímu fondu, u kterého bylo možné spořit. V rámci druhého pilíře od roku 2013, kdy byl zaveden, spořilo necelých 90 tisíc lidí, zatímco třetí pilíř využívá téměř 5 milionů občanů. Penzijní fondy budou od následujícího roku uzavírány a nebudou již přijímat nové klienty. Aktuálně spořící klienti dostanou své úspory zpět a mohou volit mezi hotovostí, převodem na bankovní účet či převodem do třetího pilíře.
  Druhá změna, která je teprve ve fázi plánu a přípravy zákonného znění, spočívá ve výši příspěvků na důchod dle počtu dětí. Změna by měla nabýt účinnosti od roku 2017 a v současné době na ni pracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Aktuální sazba příspěvků na důchodové pojištění je 6,5 % a pro rodiče s jedním dítětem by měla zůstat stejná. Naopak pro bezdětné pracující by se měla o jedno procento zvýšit. Z poklesu sazby by se mohli radovat pracující se dvěma dětmi (sazba 5 %), třemi dětmi (2,5 %) a čtyřmi a více dětmi (nulová sazba).

  Máte zveřejněno?

  24.6.2015

  Zákon o účetnictví ukládá podnikatelům, kteří v souladu s tímto zákonem účtují nebo mají účtovat, povinnost zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu v obchodním rejstříku. Společnost Bisnode (poskytovatel ekonomických informací o společnostech a podnikatelích) zveřejnila na svých webových stránkách analýzu, která uvádí, že za rok 2013 nepublikovalo účetní závěrku 67 % firem a za rok 2012 60 % firem (více zde).

  Nejhorší morálku v oblasti zveřejňování mají společnosti, které sídlí v Praze, patří do kategorie malých firem s tržbami do 10 milionů korun a zabývají se obchodem s potravinami, nápoji a tabákem. Naopak velké společnosti údaje zpravidla zveřejňují cca z 87 procent. Za poslední tři roky nezveřejnilo údaje o finanční situaci 45 % firem.

  Zákon o účetnictví sice ukládá pokutu až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem, nicméně v praxi se lze většinou setkat pouze s minimálními sankcemi. Sankce se zpravidla pohybují v řádech deseti tisíců a jsou udělovány zřídka.

  Jako hlavní důvod, proč účetní informace nepublikovat uvádí Bisnode fakt, že firmy nemají zájem sdělovat údaje o hospodaření konkurenci a sankce je pro tyto firmy minimální.

  Jakou smlouvu zvolit při letní brigádě?

  15.6.2015

  Zamýšlíte během letních prázdnin přijmout brigádníky, kteří by vykonávali práci místo vašich zaměstnanců čerpajících dovolenou? Pokud máte takový záměr, ale zároveň nejste obeznámeni s touto problematikou v zákoníku práce, věnujte pozornost tomuto článku.
  Pojem "brigáda" není v zákoníku práce přesně vymezen, nicméně je umožněno vykonávat práce mimo hlavní pracovní poměr na základě dvou dohod, konkrétně: dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

  1. Dohoda o provedení práce (dále také "DPP")

  • Rozsah práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.
  • DPP by měla definovat především: vymezení pracovního úkolu, místo výkonu práce, rozsah práce, termín pro provedení úkolu, výši odměny a dobu trvání dohody.
  • V případě, že příjem u téhož zaměstnavatele nepřesáhne částku 10 tis. Kč za měsíc, zdravotní a sociální pojištění se z DPP nesráží.
  • Slevu na poplatníka a další slevy v případě nároku lze uplatnit, pokud zaměstnanec u daného u zaměstnavatele podepíše prohlášení poplatníka a slevy patřičně doloží potřebnými dokumenty.
  • Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance srážkovou daň ve výši 15%, pokud činí příjem z dohody o provedení práce do 10 tis. Kč a pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení poplatníka. Zálohová daň je odváděna v případě, je-li příjem z dohody o provedení práce nad 10 000 Kč. O případné vrácení daně může zaměstnanec požádat v případě, že obdrží potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách, a to u obou daní.


  2. Dohoda o pracovní činnosti (dále také "DPČ")

  • V průměru nesmí přesáhnout polovinu týdenní pracovní doby. Zachování tohoto pravidla se posuzuje za dobu padesáti dvou týdnů.
  • V případě, že dohoda o pracovní činnosti nezahrnuje způsob zrušení, je možno ji vypovědět jednostranně eventuálně ji zrušit bez uvedení důvodů s výpovědní lhůtou 15 dní.
  • Obsah DPČ by měl být následující: vymezení pracovního úkolu, rozsah pracovní doby, výši odměny a dobu trvání dohody.
  • Pokud je měsíční příjem nižší než 2 500 Kč, zdravotní a sociální pojištění neodvádí. Je potřeba brát v potaz, že pokud je uzavřeno více dohod u téhož zaměstnavatele, příjmy se sčítají.
  • Z DPČ je odváděna zálohová daň a lze využít veškeré možné slevy v případě nároku na jejich uplatnění.


  Závěrem bychom poukázali na to, že dohody i jejich ukončení je nutno uzavírat písemně. Jestliže není u dohod bezprostředně sjednán nárok na dovolenou, žádný nevzniká. Tento předpoklad je platný i pro cestovní náhrady či zákonné příplatky (např. práce přesčas, ve svátek atd.). Výše odměny musí dosahovat nejméně minimální mzdy tj. 55 Kč za hodinu, resp. 9 200 Kč/měsíc.

  Tisknete vydané faktury k archivaci? Nemusíte, šetřete lesy.

  11.6.2015

  Mnoho společností v dnešní době vystavuje měsíčně stovky i tisíce dokladů, které rozesílá zákazníkům. Ve většině případů jsou již faktury generovány účetním softwarem a rozesílány elektronicky. Vzniká zde tedy otázka, zda musí účetní jednotka (např. pro účely DPH) tisknout veškeré vydané faktury a archivovat je v papírové podobě.
  Již na úvod roku 2013 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, která specifikuje požadavky na elektronickou podobu dokumentů, pokud ji chce daňový poplatník využít.
  Účetní jednotka může využít možnosti uchování daňových dokladů v jejich e-podobě, ovšem je třeba zaručit věrohodnost jejich původu a skutečnost, že jejich obsah nebyl poškozen. Tuto skutečnost lze nejlépe prokázat přes auditní stopu. Auditní stopa je řetězec navazujících kroků při realizaci plnění od počátku transakce (např. objednávka) až po její ukončení (nejčastěji prezentace v účetní závěrce). Auditní stopu naplňují interní a externí součásti. Mezi interní patří například příjemka a výdejka ze skladu a mezi externí patří zejména smlouvy, objednávky, faktury a úhrady provedené bankou atp.

  Online zápisy firem do obchodního rejstříku

  10.6.2015

  Od května letošního roku je možné provádět zápisy nově založených společností do obchodního rejstříku online.
  Tato změna se však netýká jen obchodního rejstříku, ale i rejstříku nadačního, rejstříku obecně prospěšných společností a rejstříku společenství vlastníků jednotek.
  Online zápisy je možné provést jak u nově založených společností, tak např. v případě změny adresy, statutárních orgánů či předmětu podnikání atp. Notář sepíše notářský zápis, provede úpravu ve veřejném rejstříku a ihned vydá výpis z veřejného rejstříku s provedenými změnami. Související písemnosti jsou zároveň zaslány v elektronické podobě rejstříkovému soudu a v případě potřeby jsou zároveň potřebné dokumenty založeny do sbírky listin.
  Změna sebou přináší nejen úsporu času, ale zároveň snížení nákladů na provádění zápisů. Soudní poplatky, které jsou hrazeny v případě provádění zápisů přes notáře, jsou nižší o několik tisíc korun.

  Zákon o EET byl schválen

  9.6.2015

  V předchozím týdnu byl vládou schválen zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). Tento systém byl vytvořen k eliminaci úniků na daních a zlepšení jejich výběru. Záměrem je spustit systém od února 2016.

  V předchozím článku, který se věnoval EET, jsme informovali, že se EET dotkne v první vlně hotelů, restauračních a stravovacích zařízení. Za 3 měsíce bude následovat velkoobchod a maloobchod. Nejdůležitější otázkou, kterou řeší mnoho podnikatelů, je technické řešení tohoto systému. V zásadě budou existovat 3 způsoby komunikace s finanční správou. První způsob bude probíhat online, kdy prodejce vytiskne na účtence kód generovaný přímo finanční správou. Druhý způsob bude možné využít v případě výpadku internetového připojení, kdy by prodejce měl generovat vlastní kód prostřednictvím certifikátu a data následně do 48 hodin odeslat na finanční správu. Třetí způsob je využitelný pouze pro podnikatele, kteří dostatečně zdůvodní nemožnost internetového spojení a dostanou zvláštní povolení od finanční správy. Tento způsob bude umožňovat dodat finanční správě data do 5 dnů. Programátoři se v současné době chystají testovat softwarová řešení a zhruba měsíc před ostrým spuštěním bude probíhat testovací provoz, který má za cíl odhalit, co nejvíce problematických oblastí.

  Majetek a prokazování jeho původu

  25.5.2015

  Zákon o prokazování původu majetku byl jedním z bodů volebního programu ČSSD a k jeho přijetí se vláda zavázala v koaliční smlouvě. Jaký je tedy jeho osud?
  Zákon o prokazování původu majetku byl minulý den vládou schválen s účinností od začátku roku 2016. Cílem tohoto zákona je ověřit, zda majetek poplatníka odpovídá jeho příjmům, které jsou uvedené v daňových přiznání a případné dodanění příjmů, které poplatník nedeklaroval a majetek s nimi financoval. V případě, že bude rozdíl činit 7 milionů korun, finanční správy vyzve poplatníka k prokázání původu majetku. Původu majetku bude moci finanční správa zkoumat i do minulosti, daň lze ovšem vyměřit jen 3 roky zpětně. Zákon nyní čeká schvalovací proces v parlamentu a následný podpis prezidentem.

  Novinky u odstupného účinné od letošního roku

  14.5.2015

  V předchozích letech existovaly často nejasnosti, kdy zahrnout odstupné do vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění. Novela1), která je účinná od 1.1.2015 by měla zlepšit orientaci v této problematice.

  Od tohoto roku totiž platí, že v případě, že dostanete výpověď v souladu se zákoníkem práce z jiných důvodů2) než je zrušení či přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo kvůli nemožnosti výkonu zaměstnání ze zdravotních komplikací způsobených právě tímto zaměstnáním, musíte související odstupné do vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění zahrnout.

  Dále je třeba splnit další podmínky stanovené zákoníkem práce3), kde jsou stanoveny minimální výše odstupného určené násobkem průměrného výdělku.

  V případě potřeby uvádíme konkrétní zákonná ustanovení, ze kterých bylo čerpáno:
  1)§ odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  2) § 52 odst. a) až d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  3) § 67 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  Problémy při elektronickém podání daně z příjmů právnických osob - nesprávný formát příloh

  11.5.2015

  Dle informací zveřejněných finanční správou (více zde) může až čtvrtina firem, které podávaly přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 elektronicky, očekávat v nejbližších dnech výzvu k odstranění vad přiznání. Velká část firem totiž přiložila vybrané údaje z účetní závěrky ve formě pdf, což není formát, který finanční úřady akceptují.

  V případě, že podáváte daňové přiznání elektronicky, musíte postupovat v souladu s daňovým řádem a pokynem Ministerstva financí D-349. Pokud se Vám nechce studovat uvedené právní normy, informace k podávání elektronických příloh je možné najít na webových stránkách finanční správy (konkrétně zde). Nejlepším řešení dle finanční správy je podávání přiznání přes daňový portál EPO - www.daneelektronicky.cz. Místo přiložení rozvahy a výkazu zisku a ztráty se zde tyto výkazy rovnou vyplní v požadované struktuře. Ve formátu pdf se elektronicky přiloží pouze opis přílohy.

  Nezapomeňte na daň z nemovitostí - splatnost se blíží

  5.5.2015

  Pokud jste vlastníkem nějaké nemovitosti, úhrada daně z nemovitosti Vás pravděpodobně nemine. V našem článku Vám poskytneme základní informace k její úhradě.

  Pokud u Vás nedošlo v předchozím roce v oblasti nemovitostí k žádné změně, můžete očekávat ve své schránce složenku s předpisem daně. Daň je splatná 1.6.2015 v případě, že částka nepřesahuje 5 tis. Kč. V opačném případě lze úhradu rozdělit do dvou termínů - 1.6. a 30.11.2015.

  Jestliže u Vás došlo např. ke změně částky daně ve srovnání s předchozím rokem nebo se daň liší od deklarované v přiznání k dani z nemovitosti, novou výši daně je možné zjistit na místně příslušném finančním úřadě, který zveřejňuje hromadný předpisný seznam.

  Způsoby úhrady jsou tři. Za prvé můžete využít obdrženou složenku, za druhé bankovní převod a za třetí hotovost v pokladně finančního úřadu.

  Týká se Vás elektronická evidence tržeb?

  30.4.2015

  Potřebujete vědět, zda se máte připravit na zavedení nového systému elektronické evidence tržeb (dále jen "EET")? Oslovil Vás někdo s nabídkou prodeje registrační pokladny? Pokládáte si otázku, co je vlastně smyslem EET? Na většinu otázek související s EET se snaží odpovědět publikovaný materiál na webových stránkách finanční správy ? - vice zde: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/zakladni-informace-o-projektu/proc-eet.

  EET má být v první vlně zavedena pro podnikatele ve stravovacích a ubytovacích službách, následně by ve druhé vlně měla být rozšířena na maloobchody a velkoobchody. V systému EET mají fungovat ti, kteří inkasují hotově, platební kartou, šeky či stravenkami. Systém se nemá týkat drobných podnikatelů jako např. řemeslníků.

  Systém EET bude spočívat v automatickém zasílání finanční správě o tržbách přes internet. Jsou to v podstatě údaje, které už má finanční správa v kompetenci kontrolovat, ale jejich kontrola je v současné době namátková. Záměrem zavedení EET je průhlednější evidence pro účely jednoduššího výběru daní a nižšího zatížení pro poctivé obchodníky. Finanční správa chce tímto krokem eliminovat podvodníky a zaměřit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti.

  Předsevzetí a záměry finanční správy znějí velice optimisticky, ale v případě zavedení, teprve praxe ukáže, jaká bude funkčnost EET. Každá novinka má své příznivce a odpůrce, pokud čtete stránky finanční správy, nenajdete jediné negativum EET, takže pro sestavení kompletního obrazu o EET, je třeba prostudovat i jiné materiály.

  Aktuálně je plánováno zavedení EET na začátek roku 2016, ale vzhledem k tomu, že zákon ještě není schválen, nejeví se termín zejména vzhledem k zavedení technických opatření jako reálný.

  Daňová informační schránka - už nikdy nevolejte na finanční úřad

  28.4.2015

  Potřebujete si na finančním úřadě ověřit, zda jste registrováni k dani z příjmů právnických osob vybírané srážkou? Potřebujte vědět, kdy je přesný termín odevzdání přiznání k DPH? Tyto informace nemusíte už složitě hledat na internetu nebo volat na finanční úřad. Můžete se podívat do vlastní daňové informační schránky. Velkou výhodnou je, že již není třeba elektronický podpis a lze se přihlásit stejně jednoduše jako do datové schránky. Ovšem datová schránka je pro existenci té daňové nutností.

  Jste vlastníkem datové schránky? V tomto případě Vám byla datová informační schránka zřízena automatiky a umožňuje Vám získat zejména následující informace:

  • závazky či pohledávky vůči finančnímu úřadu a jejich aktuální i minulý stav,
  • osobní daňový kalendář - termíny plateb a podání přiznání,
  • informace z daňového spisu, které jsou veřejné,
  • přehled registrovaných daní, adresy, bankovní účty, kontaktní údaje atp.

  Pozor ale na podání daňových přiznání v případě vlastnictví datové schránky - nelze je již od roku 2015 podat přiznání "papírově", ale pouze elektronicky.

  Pokyn GFŘ D-22

  17.4.2015

  Počátkem února byl finanční správou vydán nový pokyn Generálního finančního ředitelství (dále "GFŘ") D-22, který bude platný místo pokynu GFŘ D-22. Pokyny jsou určeny k jednotnému výkladu vybraných ustanovení zákona č. 582/1992 Sb., o daních z příjmů (dále "DP"). Nový pokyn je platný již pro rok 2014. Stručný přehled nejdůležitějších novinek je shrnut v následujících odstavcích.

  - Pokud dceřiná společnost vyplácí mateřské společnosti podíly na zisku a jedna z nich využívá osvobození nebo podobnou úlevu (úlevami nejsou myšleny odčitatelné položky ani slevy na dani) od DP právnických osob, nemůže mateřská společnost využít osvobození příjmů z podílu na zisku.
  - Příjem ze zálohy na podílu na zisku může mateřská společnost osvobodit za stejných podmínek jako v případě příjmu z podílu na zisku tj. vlastnictví alespoň 20 % na základním kapitálu po dobu 12 měsíců nepřetržitě.
  - Daňový poplatník může odečíst od základu daně nepeněžní bezúplatná plnění včetně služeb, pokud jejich hodnotu zohlední jako nedaňový náklad. Pokud není známá cena bezúplatných plnění, použije se ocenění dle zákona č. 151/1995 Sb., o oceňování majetku.
  - Jiné příjmy z držby kapitálového majetku specifikuje pokyn např. jako vrácení emisního ážia či příplatku mimo základní kapitál. Od roku 2015 se totiž na výplatu složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku uplatňuje srážková daň.
  - Pokud daňový poplatník do pořizovací ceny dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nezahrne náklady na uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí či na likvidaci zničeného stavebního díla, může tyto náklady považovat za daňově účinné.
  - Za závazky pro účely srážkové daně nejsou považovány účty pasivního časového rozlišení ani dohadné položky.
  - Příjmy z prodeje cenných papírů lze od roku 2015 osvobodit v případě držby po dobu delší než 3 roky nebo v případě příjmu nižšího než 100 000 Kč (v jednom zdaňovacím období).
  - Bezúročnou půjčku lze poskytnout zaměstnanci ze strany zaměstnavatele pouze do výše jistiny 300 000 Kč, aby bylo možné osvobodit nepeněžní příjem v podobě úroků od daně z příjmů ze závislé činnosti. V případě, že by jistina přesahovala stanovený limit, je třeba u zaměstnance zvýšit základ daně o úroky v jejich obvyklé výši (úroky z jistiny nad částku 300 000 Kč).

  Plány ČNB v oblasti měnových intervencí

  14.4.2015

  Na konci března zasedala Bankovní rada České národní banky, která rozhodovala o hodnotách úrokových sazeb a měnových intervencích. V oblasti úrokových sazeb Bankovní rada rozhodla o jejich ponechání na minimální hodnotě. Např. diskontní sazba v současné chvíli činí 0,05 %, což představuje její historicky nejnižší hodnotu. Měnové intervence plánuje ČNB až do konce roku 2016 a do této doby je jejím záměrem oslabovat kurz koruny na hodnotu kolem 27 Kč/EUR. ČNB prodává na měnových trzích koruny a nakupuje cizí měny zejména z důvodu deflačních obav.

  Dodaňování závazků po splatnosti a opravné položky k pohledávkám od roku 2015

  6.4.2015

  V souladu se změnou obecné promlčecí lhůty v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále "NOZ"), došlo i k některým zajímavým změnám v daňových zákonech.

  Obecná promlčecí lhůta je dle NOZ nově stanovena na 3 roky, ovšem je možné ji zkrátit i na jeden rok či prodloužit na patnáct let, pokud je tak stanoveno ve smlouvě. Ustanovení týkající se prodloužení či zkrácení promlčecí lhůty však nesmí být v neprospěch slabší strany (např. zaměstnanec), jinak je dle NOZ neplatné.

  Změny v navazujících zákonech se konkrétně týkají zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále "ZDP") a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále "ZOR"). Úprava jednotlivých ustanovení proběhla následovně:

  1) Závazky po splatnosti v souladu § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 ZDP a jejich dodanění

  Do konce roku 2014 bylo nutné testovat závazky po splatnosti, a jestliže od data, kdy měly být uhrazeny, uběhlo více než 36 měsíců, bylo nutné o jejich hodnotu zvýšit základ daně. Od 1.1.2015 se doba pro testování závazků po splatnosti zkrátila na 30 měsíců. Tato změna se týká závazků splatných po 1.1.2015.

  2) Nepromlčené pohledávky a související opravné položky dle § 8a odst. 1 písm. b) ZOR

  Zrcadlově se mění i ustanovení týkající se tvorby opravných položek k pohledávkám. Do 31.12.2014 bylo možné tvořit opravné položky k pohledávkám v částce 100 % nepromlčené hodnoty pohledávky, jestliže pohledávka byla po splatnosti déle než 36 měsíců. Pokud bude pohledávka splatná po datu 1.1.2015, je možné tvořit opravnou položku ve výši 100 % v případě, že bude po splatnosti pouhých 30 měsíců (tedy už k datu 1.1.2018, zatímco při zachování původních pravidel by to bylo možné až o 6 měsíců později).

  Úroky z hypotéky na pořízení pozemku

  31.3.2015

  Koupili jste pozemek s cílem bytové výstavby a využili jste daňového odpočtu úroků z hypotéky na pořízení tohoto pozemku? V tomto případě je třeba sledovat lhůtu čtyř let pro zahájení výstavby.

  Fyzická osoby může v souladu s § 15 odst. 3) písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ?ZDP?) odečíst od základu daně úroky, které byly uhrazené v daném zdaňovacím období v souvislosti s hypotečním úvěrem či úvěrem ze stavebního spoření, pokud byl pořízen pozemek pro bytové potřeby. Ovšem fyzická osoba musí v souladu s výše uvedeným paragrafem zahájit výstavbu do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku.

  V případě, že výstavba není do 4 let zahájena, je nutné zpětně dříve uplatněné úroky dodanit. Uvedené dodanění se provede dle § 10 ZDP jako ostatní příjem. V příloze 2 bude uvedena částka dříve uplatněných úroků, která bude následně zvyšovat základ daně. Tato úprava se provede v roce, kdy byly podmínky pro nárok porušeny tj. po 4 letech od koupě pozemku.

  Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo překlad důležitých zákonů do 4 jazyků

  27.3.2015

  Na webových stránkách obcanskyzakonik.justice.cz je nyní možné najít překlad důležitých zákonů do 4 světových jazyků.

  Tento projekt "Nové soukromé právo" byl realizován Ministerstvem spravedlnosti a financovaný z operačního programu EU. Jedná se o překlad následujících zákonů:
  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
  - zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.


  Překlady byly provedeny do anglického, německého, francouzského a ruského jazyka a jsou k dispozici zde.

  Sídlíte na správné adrese, aneb jaké je Vaše skutečné sídlo?

  21.3.2015

  Sídlo společnosti je důležitá informace podle, které se určuje místní příslušnost finančnímu úřadu, který provádí správu daní. V praxi se ovšem můžeme setkat i se situací, kdy je sídlo společnosti rozdílné od místa podnikání. Finanční správa si umí s touto situací poradit. Od roku 2015 totiž pracuje finanční správa s novým pojmem "skutečné sídlo společnosti.

  Zákon č. 80/2009 Sb., daňový řád definuje ve svém § 13) sídlo právnické osoby jako "adresu, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresu, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje".

  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty skutečné sídlo právnické osoby definuje v § 4 odst. 1 písm. i) jako místo, na kterém jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající řízení, případně místo, kde se schází vedení této právnické osoby.

  V případě, že by se zapsané sídlo společnosti lišilo od místa, kde společnost provozuje podnikání, tudíž by společnost nebyla v zapsaném sídle kontaktní a správce daně by v něm nemohl vykonávat jeho pravomoci, je nutné tuto skutečnost nahlásit finančnímu úřadu. Od roku 2015 může osoba povinná k dani oznámit skutečné sídlo prostřednictvím registrace k DPH. Dříve registrované subjekty mohou využít formulář "Oznámení o změně registračních údajů". Pokud výše uvedené nebude splněno, existuje riziko, že správce daně udělí sankci až do výše 500 tis. Kč za porušení povinností při správně daní, případně může rozhodnout o nespolehlivosti plátce DPH a v krajním případě může i registraci k DPH zrušit.

  Může Vám zaměstnavatel snížit mzdu bez Vašeho souhlasu?

  14.3.2015

  V dobách ekonomické krize nebo při nezdaru v podnikání mnoho zaměstnavatelů musí sáhnout po radikálním kroku a dochází k propouštění zaměstnanců. Někteří zaměstnavatelé ovšem raději volí jiné varianty úspory nákladů a tak sahají po snižování mezd. Jakým způsobem může být snížení mezd provedeno? Může se stát, že Vám zaměstnavatel sníží mzdu bez Vašeho souhlasu? Tomuto tématu bychom se rádi věnovali v našem krátkém článku.
  Dle § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je mzdu možné sjednat jedním z následujících způsobů:
  a. v pracovní smlouvě,
  b. vnitřním předpisem,
  c. anebo mzdovým výměrem.

  Dle výše uvedeného způsobu sjednání výše mzdy se následně odvíjí její změna.

  • V případě, že je výše mzdy sjednána v pracovní smlouvě, není možné ji jednostranně změnit. Změna může být provedena pouze na základě dodatku k pracovní smlouvě nebo uzavřením nové pracovní smlouvy.
  • Ovšem v případě, že je výše mzdy určena vnitřním předpisem anebo mzdovým výměrem, je možné, aby ji zaměstnavatel změnil bez souhlasu zaměstnance. Podmínkou je, aby byla tato změna zaměstnanci oznámena nejpozději v den účinnosti nové výše mzdy.
  • Daňový tip ? zahrňte srážkovou daň do přiznání k dani z příjmů fyzických osob

   10.3.2015

   Jestliže jste v roce 2014 měli příjmy vyplacené na základě autorských honorářů či dohod o provedení práce, při splnění určitých podmínek Vám byla sražena daň srážková. Pokud nezaváháte, sraženou daň je možné získat zpět.

   V případě autorských honorářů zdaněných srážkovou daní u zdroje je nutné splnit následující podmínky a provést dané kroky, aby bylo možné srážkovou daň v přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále také "DPFO") zohlednit.

   • 1. Autorský honorář vyplacený jedním plátcem nesmí překročit 10 tis. Kč v kalendářním měsíci.
   • 2. Je nutné požádat plátce o vystavení potvrzení o sražené dani. Toto potvrzení je plátce povinen vystavit do 10 dnů od obdržení žádosti.
   • 3. Dále je třeba do 31.3.2015 podat přiznání k DPFO, zahrnout autorské honoráře do základu daně v částce před zdaněním a následně na řádku 87a uvést hodnotu sražené daně.

   V případě autorských honorářů je následně nutné zahrnout příjmy do přehledu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Srážkovou daň z autorských honorářů lze tímto způsobem uplatnit v přiznání k DPFO pouze v roce 2014, v následujícím roce je tato možnost zrušena.

   Stejným způsobem lze postupovat u dohod o provedení práce pouze s jednou výjimkou. Poplatník nesmí podepsat tzv. "růžové prohlášení", které má oficiální název "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti".

   Slevy na dani pro fyzické osoby

   4.3.2015

   31.3.2015 je magické datum pro fyzické osoby, které nevyužívají služeb daňového poradce a možnost odkladu podání daňového přiznání za rok 2014 do konce června. Toto datum se týká nejen osob samostatně výdělečně činných (dále také "OSVČ"), ale zejména také zaměstnanců, kteří jsou povinni daňové přiznání podat. Pojďme si v našem článku zrekapitulovat, jaké slevy na dani může dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzická osoba pro rok 2014 využít.
   1. Základní sleva ve výši 24 840 Kč na poplatníka
   Tuto slevu může v plné výši využít každý poplatník, který měl alespoň po část zdaňovací období zdanitelné příjmy. Slevu v plné výši může využít i např. zaměstnanec, který pracoval pouze 6 měsíců, má dostatečný daňový základ pro její vyčerpání a podá si daňové přiznání, resp. požádá o zúčtování zaměstnavatele. Tuto slevu mohou již pro rok 2014 využít i pracující či podnikající důchodci.
   2. Sleva na manžela/ku ve výši 24 840 Kč
   Slevu může uplatnit poplatník, který žije s manželem/kou ve společně hospodařící domácnosti, pokud příjem manžela/ky nepřesahuje za zdaňovací období 68 000 Kč.

   • Sleva se dokládá čestným prohlášení manžela/ky a lze ji uplatnit ve výši 1/12 za každý měsíc trvání sňatku.
   • Slevu lze uplatnit pouze při zúčtování nebo podání daňového přiznání.
   • Do vlastního příjmu se nezahrnují zejména dávky státní sociální podpory (např. rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavky na děti atd.), pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání atp.
   • Příjmem se naopak rozumí - hrubá mzda (nikoli superhrubá), příjmy z podnikání (reálné příjmy, nikoli pouze zisk), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
   • Sleva na manžela/ku je omezena pro podnikatele, kteří uplatňují výdajové paušály a nemají jiný příjem než z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu může uplatnit OSVČ, která má zároveň příjem ze zaměstnání, který tvoří více než 50 % základu daně.

   3. Základní sleva na invaliditu ve výši 2 520 Kč
   Tuto slevu může poplatník využít v případě prvního nebo druhého stupně dle zákona o důchodovém pojištění.
   4. Rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5 040 Kč
   Sleva je pro poplatníky s invaliditou třetího stupně.
   5. Sleva pro držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč
   Slevu lze využít ve výši 1/12 za každý měsíc vlastnictví průkazu.
   6. Sleva na studenta ve výši 4 020 Kč
   Pokud se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, může využít slevu na studenta až do věku 26 let, případně do 28 let u doktorského studia. Slevu lze uplatnit ve výši 1/12 zahájeného měsíce studia.
   7. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši 13 404 Kč
   Slevu lze uplatnit, pokud poplatník žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. V případě, že se dítě narodilo v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit slevu ve výši 1/12 za každý měsíc vč. měsíce narození. Zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijící ve společně hospodařící domácnosti (musí být doloženo potvrzení zaměstnavatele nebo prohlášením druhého poplatníka). V závislosti na výši příjmů poplatníka lze daňové zvýhodnění uplatnit formou slevy na dani, daňovým bonusem (maximálně ve výši 60 300 Kč) nebo kombinací slevy a bonusu. Minimální příjem pro využití slevy musí být alespoň 51 000 Kč. Vyživovaným dítětem se rozumí dítě do věku 18 let nebo do věku 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem.
   Zvýhodnění opět nemohou využít podnikatelé, kteří uplatňují výdajový paušál. Pravidla jsou stejná jako v případě zvýhodnění na manžela/ku.
   8. Sleva za umístnění dítěte ve školce
   Uhrazené ?školkovné? lze již za rok 2014 využít jako na slevu na dani. Stačí, když dítě s poplatníkem bydlí ve společné domácnosti a školka vystaví potvrzení o výši zaplacených poplatků. Bez ohledu na výši poplatků, je možné do daňového přiznání uvést slevu za jedno dítě maximálně do výše minimální mzdy (8 500 pro rok 2014). Slevu mohou využít i podnikatelé, kteří uplatňují výdajové paušály.

   Živnostník nebo společník?

   1.3.2015

   V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit se základními rozdíly mezi podnikáním formou živnosti jako osoba samostatně výdělečně činná (dále také "OSVČ") a podnikáním formou společnosti s ručením omezeným (dále jen "s.r.o."). Cílem článku je zdůraznit základní výhody a upozornit na případná rizika a nevýhody.

   - Zahájení živnosti a vstupní náklady

   Pro zahájení živnosti si musí živnostník i s.r.o. v první řadě zařídit živnostenský list. Poplatek za jeho vyřízení je v současné době 1 000 Kč. Zatímco živnostník vyřídí pouze tento list, provede základní registrace, které lze vyřídit i formou jednotného formuláře (finanční úřad, zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení) a může zahájit podnikání, společníka čeká daleko více kroků. V některých případech pro OSVČ není ani živnostenské oprávnění nutné např. u znalců, lékařů, advokátů atd.

   Zakladatel(é) s.r.o. musí kromě získání živnostenského listu před zápisem do obchodního rejstříku navštívit notáře. U notáře bude sepsána společenská smlouva (v případě více společníků) nebo zakladatelská listina (v případě jednoho společníka). Notář si za tento úkon účtuje poplatek cca ve výši 5-10 tis. Kč. Následně podá společník návrh na zápis do obchodního rejstříku. Zápisem do obchodního rejstříku dojde ke vzniku společnosti a tento zápis je zpoplatněn částkou 6 tis. Kč. Registrace u úřadů bude probíhat stejně jako v případě živnostníka.

   - Ručení za závazky

   V oblasti ručení za závazky jsou rozdíly také významné. OSVČ ručí za své dluhy celým majetkem, není rozlišen majetek soukromý a obchodní.

   U společníků je ručení omezení pouze do výše jejich nesplaceného vkladu. Pokud je však společník zároveň jednatelem, není situace dle obchodního práva, které bylo v roce 2014 novelizováno zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o korporacích (dále jen "ZOK"), tak jednoznačná. "Péče řádného hospodáře" je pojem nově definovaný v § 52 ZOK. Tento pojem znamená, že dle § 68 odst. 1) ZOK může soud v případě úpadku společnosti rozhodnout, že jednatel ručí za splnění závazků společnosti, jestliže věděl nebo měl či mohl vědět o hrozícím úpadku a neučinil potřebné a rozumně předpokladatelné k jeho odvrácení. Tato ustanovení se týká i bývalých jednatelů a naopak se netýká jednatelů, kteří byli do funkce jmenováni za účelem odvrácení úpadku.

   - Účetní a daňové souvislosti

   Účetní a daňová oblast může být při rozhodování o volbě právní formy rozhodující. OSVČ nemusí vést účetnictví, ale pouze daňovou evidenci tj. sledovat skutečné příjmy a výdaje. Také má možnost evidovat pouze příjmy a od nich odečíst výdajové paušály místo skutečných výdajů. OSVČ může dále daňový základ rozvrhnout mezi spolupracující osoby, pokud má např. manželku, která nemá dostatečný daňový základ pro využití veškerých slev na dani. Aktuální sazba daně z příjmů fyzických osob (15 %) je navíc daleko nižší než pro právnické osoby (19 %).

   Zatímco s.r.o. má v této oblasti povinnosti jiné. Zejména je pro něj povinné vedení účetnictví, což znamená dodatečné náklady např. na účetní software. Také společníka čeká dvojí zdanění, nejdříve zdanění hospodářského výsledku společnosti a následně při výplatě dividend fyzické osobě, což je pravděpodobně jedna z největších nevýhod.

   - Aktuální situace na trhu

   Přestože se na první pohled zdá, že administrativně mají OSVČ jednodušší život, dle údajů České správy sociálního zabezpečení trend nově registrovaných živnostníků stále klesá. V loňském roce se jich zaregistrovalo nejméně za posledních 9 let. Jedním z důvodů je pravděpodobně neochota přijmout riziko nestability příjmů, podnikatelé se proto raději nechají zaměstnat. Dalším důvodem je mimo jiné neochota trhu nabízet práci drobným podnikatelů, protože firmy raději volí jako protistranu v obchodním vztahu partnera v podobě stabilní společnosti.

   Novela zákona o účetnictví

   25.2.2014

   Vláda koncem loňského roku schválila novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále "ZÚ"). Tato novela byla připravena z důvodu nutnosti implementace směrnice Evropské unie z roku 2013 a měla by vstoupit v účinnost 1.1.2016. Novela ZÚ se týká především následujících oblastí:

   1. Kategorizace účetních jednotek

   Účetních jednotek budou nově začleněny do skupin: mikro, malé, střední a velké. Začlenění bude provedeno dle stanovených podmínek - hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců. Účetní jednotka bude do skupiny spadat, pokud překročí 2 ze 3 stanovených podmínek.

   • MIKRO účetní jednotka bude taková, která bude mít aktiva menší než 9 mil. Kč, čistý obrat menší než 18 mil. Kč nebo počet zaměstnanců menší než 10.
   • MALÁ účetní jednotka bude taková, která bude mít aktiva menší než 100 mil. Kč, čistý obrat menší než 200 mil. Kč nebo počet zaměstnanců menší než 50.
   • STŘEDNÍ účetní jednotka bude taková, která bude mít aktiva menší než 500 mil. Kč, čistý obrat menší než 1000 mil. Kč nebo počet zaměstnanců menší než 250.
   • VELKÁ účetní jednotka bude taková, která překročí podmínky střední a subjekty veřejného zájmu.

    • Mikro a malé účetní jednotky by v návaznosti na bod výše měly být méně administrativně zatíženy a budou moci vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Pokud účetní jednotky nepřekročí kritéria stanovená pro audit, nebudou povinny zveřejňovat účetní závěrky v kompletním vyhotovení (nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty), připravovat výroční zprávy a samozřejmě se jich netýká ani povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Kritéria pro audit jsou stanovena dle právní formy, vždy za dvě navazující období. Pro a.s. (překročení jednoho kritéria) a s.r.o. (překročení dvou kritérií) zůstávají podmínky v zásadě beze změny:
     • aktiva celkem 40 mil. Kč,
     • roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,
     • průměrný přepočtený počet zaměstnanců 50.

      • Naopak střední a velké účetní jednotky budou muset povinně sestavovat výkaz o změnách vlastního kapitálu a výkaz o peněžních tocích.

       2. Subjekt veřejného zájmu

       ZÚ by měl nově definovat subjekt veřejného zájmu, který bude vždy považován za velkou účetní jednotku ? např. banky, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, obchodní společnosti emitující investiční cenné papíry obchodovatelné na regulovaných trzích atp.

       3. Neziskové subjekty

       Účetní jednotky, které nejsou založené za účelem dosahování zisku a svým rozsahem budou splňovat kritéria "velmi malých" budou moci nově vést jednoduché účetnictví.

       4. Ostatní změny

       Jiné zajímavosti uvedeme pouze bodově:
       • Kategorizace malých konsolidačních skupin, které nebudou povinny sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.
       • Zpráva o platbách vládám ? pro velké účetní jednotky.
       • Oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou nebude až na výjimky platit pro mikro účetní jednotky.
       • Dále jsou zapracovány změny z důvodu rekodifikace.

       Nová příloha k daňovému přiznání pro právnické osoby

       20.2.2015

       Při obchodních transakcích mezi spojenými osobami by se dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů cena sjednaného obchodu neměla lišit od běžných obchodních podmínek. Pokud by se cena lišila, měl by se rozdíl zohlednit v přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen ?DPPO?) úpravou základu daně. V České republice, stejně jako v mnoha jiných zemích, byla z důvodu kontroly transakcí mezi spojenými osobami zavedena speciální příloha k přiznání k DPPO. Pokud daňový poplatník splňuje kritéria a podmínky, je pro něj tato příloha povinná již ve zdaňovacím období 2014. Kritéria jsou následující:

       a) aktiva > 40 mil. Kč,
       b) čistý obrat > 80 mil. Kč, nebo
       c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců > 50.

       Pokud je splněno alespoň jedno z uvedených kritérií, je třeba prozkoumat ještě podmínky průběhu transakcí. Přílohu vyplní poplatník:
       a) ve vztahu k zahraniční spojené osobě, pokud s touto osobou uskutečnil transakce,
       b) ve vztahu ke všem spojeným osob, jestliže vykazuje ztrátu a uskutečňuje transakce s tuzemskými či zahraničními osobami,
       c) ve vztahu ke všem spojeným osob, pokud čerpá slevu na dani formou investiční pobídky a uskutečňuje transakce s tuzemskými či zahraničními osobami.

       Nově zavedená příloha má za úkol mapovat systém transferových cen mezi spojenými osobami (personálně i majetkově) a poskytovat základní informace pro daňové kontroly ze strany finančních úřadů.

       Zúčtování daně z příjmů fyzických osob za rok 2014

       16.2.2015

       Zaměstnavatel by měl provést roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob (dále jen "DPFO") zaměstnanců, kteří nejsou sami povinni podat přiznání k DPFO, pokud o toto zúčtování požádají. Zúčtování musí být ze strany zaměstnavatele provedeno vždy do konce března následujícího roku. Předpokladem je samozřejmě doložit veškeré potřebné podklady, aby bylo možné zúčtování provést a dále vyplnit a podepsat "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" do 15.2.2015.

       Zaměstnanci jsou povinni podat daňové přiznání zejména v těchto případech:

       • vykonávají více zaměstnání současně,
       • příjem z jiné činnosti (týká se např. pronájmu, zisku z kapitálového majetku) je vyšší než 6 tis. Kč,
       • týká se jich tzv. solidární daň (měsíční příjem vyšší příjem vyšší než 103 768 Kč, roční 1 245 216 Kč)
       • jejich podnikání je ztrátové.

       Daňové zvýhodnění v roce 2015

       15.2.2015

       V roce 2014 došlo k novele zákona č. 586/2014 Sb., o daních z příjmů. Tato novela přinesla nová pravidla daňového zvýhodnění na vyživované děti, které žijí s poplatníky ve společně hospodařící domácnosti. Aby mohl poplatník slevu v roce 2015 využít, je třeba, aby stejně jako v minulosti vyplnil a podepsal tiskopis "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" (aktuálně platný vzor ? č. 24). V novém vzoru je třeba vyplnit informace o dětech, na které poplatník zvýhodnění uplatňuje, dále je nutné uvést údaje od druhého poplatníka, a proto je nutné nově získat "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění"- MFin 5556, vzor č. 1.
       Daňové zvýhodnění je od roku 2015 závislé na počtu dětí, které žijí s poplatníkem v jedné domácnosti. Výše zvýhodnění je představována následujícími částkami:

       • 13 404 Kč za rok - jedno dítě, (měsíčně 1 117 Kč),
       • 15 804 Kč za rok - druhé dítě, (měsíčně 1 317 Kč) a,
       • 17 004 Kč za rok - třetí a každé další dítě (měsíčně 1 417 Kč).
       V případě, že je v domácnosti, která hospodaří společně vyživováno více dětí, § 35c odst. 1 zákon č. 586/2014 Sb., o daních z příjmů uvádí, že se posují vždy dohromady.

       Finanční správa - novinky roku 2015

       3.2.2015

       Od 1.1.2015 je třeba dbát na změny, ke kterým došlo v komunikaci s finančním úřadem, při úhradách závazků daňových subjektů a při promíjení sankcí finančním úřadem.

       • 1. Správce daně může od nového roku vůči daňovému subjektu uplatnit pokutu ve výši 2 000 Kč v případě nedodržení povinnosti elektronické komunikace, kterou požaduje daňový řád (např. podání přiznání k DPH právnickou osobou). Přestože je daňové podání správcem daně zpracováno a daňový subjekt je vyzván k nápravě, správce daně udělí pokutu za každé podání v případě, že bude učiněno nesprávnou formou. Pokud správce daně usoudí, že došlo k závažnému ztížení správy daní v případě porušení povinnosti elektronické komunikace, může udělit pokutu až ve výši 50 000 Kč.
       • 2. Daňový subjekt nemůže již využít pro zasílání dokumentů finanční správě fax. Tato možnost byla zrušena z důvodu nevyužívání faxové komunikace daňovými subjekty a také z důvodu úspor ze strany finanční správy.
       • 3. V souvislosti se změnami v organizaci finanční správy došlo k 1.1.2013 k otevření nových bankovních účtů. Česká národní banka do 31.12.2014 zajišťovala převedení chybných plateb na správné účty. Od 1.1.2015 budou chybné platby převedeny zpět na účty příkazců. V této souvislosti je důležité pamatovat také na případné sankce, které může finanční úřad udělit za pozdní úhrady daňových závazků.
       • 4. Finanční úřad má nově možnost prominout penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky daně. Správce daně může prominout až 75 % penále a 100 % úroků. Aby bylo možné sankce prominout, je nutné, aby poplatník uhradil daň, z níž byla sankce vyměřena, a poskytl správci daně potřebnou součinnost či vhodně zdůvodnil prodlení. Poplatek za žádost o prominutí je třeba uhradit ve výši 1 000 Kč.

       Zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění

       26.1.2015

       OSVČ nově platí vyšší zálohy na zdravotní pojištění a to 1797 Kč. Vyšší záloha platí také pro nové podnikatele, tedy ty, kteří letos zahájí svoji činnost. Lednové zálohy jsou splatné do 8. února. Splatnost záloh je 8. den následujícího měsíce.

       Pokud u zdravotního pojištění podnikateli vyjde při podávání přehledu vyšší záloha, musí být výše změněna. U záloh stanovených z příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně.

       Bezúplatné půjčky v DPP od 2015

       21.1.2015

       Vzhledem ke zrušení daně darovací k 31. 12. 2013 se bezúplatná plnění až na výjimky stala předmětem daně z příjmů fyzických, resp. právnických, osob a v zákoně č. 586/1992 Sb. V Z tohoto důvodu došlo počátkem roku 2014 k několika důležitým změnám, na které navazuje novela zákona o daních z příjmů (ZDP) od 1. 1. 2015.

       Bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy

       Krátký exkurz do soukromého práva:

       • Zápůjčka je nové označení v novém občanském zákoníku (NOZ), pro smlouvu o půjčce podle starého občanského zákoníku, který je zrušen. Pro vydlužitele nevzniká zdanitelný příjem, jestliže byla smlouva o bezúročné zápůjčce uzavřena od 1. 1. 2014.
       • Smlouva o výpůjčce bývá někdy charakterizována jako "bezplatný nájem".
       • Smlouva o výprose se liší od smlouvy o výpůjčce v tom, že není ani nepřímo sjednána doba užití.

       Od 1. ledna 2015 dochází k dalším koncepčním změnám. U vydlužitele při bezúročné zápůjčce atd. již bude předmětem daně z příjmů fyzických, resp. právnických osob. Nezdanění je zde řešeno formou osvobození, které však není plošné a je na něj navázáno splnění určitých podmínek. Příslušné osvobození lze najít v § 4a písm. m) ZDP, podle kterého je osvobozen bezúplatný příjem fyzické soby (kromě zaměstnanců):

       "v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti, a pokud:

       1. se jedná o příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,

       2. se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,

       3. se jedná o příjmy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo

       4. v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč".

       Daňový tip

       16.1.2015

       Dne 6.11.2014 byla schválena novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, která snižuje současný limit pro legální platbu v hotovosti ve výši 350 000 Kč na nový limit ve výši 270 000 Kč. Uvedený limit se i nadále nebude vztahovat například na platby daní a cla, platby vyplývající z pracovněprávních vztahů či platby důchodů ani na platby při exekucích. Novela nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce předpisů. Toto omezení se nově vztahuje na širší okruh převodů hotovosti, tedy nejen na úhradu závazků, ale také na případy půjček, darování a dalších smluv reálné povahy, u nichž vzniká závazek až při poskytnutí plnění. Současně zůstává zachován zákaz tyto platby nejen poskytovat, ale i přijímat.

       Facebook a podnikání

       13.1.2015

       Marketing na Facebooku je již všeobecně známý, ale správě jej využít je opravdové umění. Proč je dobré používat soutěže na Facebooku, když to dělají "všichni"? Je to překvapivé, ale úplně všichni to nedělají a málokdo to dělá tak, aby splnil předem stanovené cíle. Soutěž na Facebooku je jako nástroj, který udrží fanoušky vaší firmy. Navíc soutěž, která se pěkné podá, bude vždy lepší než prostý text, ve kterém se uvedou jen parametry produktu. Např: Rychlovarná konvice ECD 1250, je ideální do kanceláře i do domácnosti a je dostupná v modré a bílé barvě.

       Většina lidí se stane fanouškem vaší firmy kvůli slevám, akcím a soutěžím. Občas se zasmějí a "zalajkují" pěkný obrázek, ale důležité je pro ně "získat něco zadarmo". Jak se praví, co je doma, to se počítá.

       Co můžete při soutěži na Facebooku při soutěžích využít:

       • Označení příspěvku jako "To se mi líbí"
       • Přidání komentáře k příspěvku
       • Vložení příspěvku na zeď stránky

       Co je Facebookem zakázáno:
       • Sdílení příspěvku
       • Označení (otagování) sebe nebo přátel na fotografii
       • Označení stránky jako "To se mi líbí"

       Tipy pro skvělou soutěž

       1. Jasná výzva k akci Je dobré být na začátku výstižný, jak u e-mailu v předmětu. "Letní sleva oblečení 70 % a výherce soutěže zadarmo". Dále pokračujte, jak se do soutěže mohou lidé zapsat ? "Jaké máte rádi letní oblečení? Napište nám to do komentářů a jste v soutěži?" Porozumět tomu musí i prvňáček.

       2. Přidejte obrázek Příspěvky s obrázky získají téměř 2x více interakcí než textové příspěvky bez fotografie.

       3. Soutěžte krátký časový úsek - jen pár dnů Většina soutěžících uvidí příspěvek v průběhu prvních hodin od zahájení soutěže, a proto není potřeba soutěž na měsíc či více.

       4. Darujte relevantní cenu Soutěží o nový iPhone se Facebook jen hemží a je dobré i v ceně, kterou nabízíme soutěžícím být originální a nabídnout například jako hlavní cenu vlastní produkt.

       Zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění-pozor!

       23.11.2014

       Víte, že správa sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovna může žádat pozastavení nebo zrušení živnostenského oprávnění?

       Několik desítek živnostníků se každoročně přesvědčí o tom, že nebudou-li plnit své povinnosti, mohou být sankciováni vysokým trestem. Neplátce povinných pojištění se vystavuje riziku pozbytí platnosti živnostenské oprávnění z důvodu dluhů. Navíc v blízké době například VZP zvažuje snížení stropu u výše dluhu na pojistném.

       Připomeňme si, co vše je obsahem sociálního pojištění. Skládá se z pojistného na důchodovém zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. První dvě složky jsou osoby samostatně výdělečně činné ze zákona povinovány platit. Nemocenské pojištění si mohou platit dle vlastní vůle.

       Neplacení povinného odvodu se považuje za neplnění závazků vůči státu a živnostenský úřad může v takovém případě podle § 58 odst. 3 živnostenského zákona zrušit nebo pozastavit živnost na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení.

       Doba pozastavení živnosti nesmí být delší než 1 rok. Živnostenský zákon ovšem nevylučuje opakované pozastavování činnosti, pokud podnikatel stále porušuje právní předpisy. Že se jedná o reálně používaný, i když málo obvyklý trest za neplnění povinností, dokládá informace, která uvádí, že za poslední sledované období bylo zrušeno téměř přes dvě desítky živnostenských oprávnění.

       Dluhy na pojištění mohou přinést přerušení na 3 roky

       Živnostenský úřad určuje délku pozastavení živnosti na základě rozhodnutí o jejím pozastavení a to ve správním uvážení po zhodnocení veškerých podkladů. Živnostenský zákon nestanovuje, že lze dobu pozastavení živnosti zkrátit.

       Fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO), které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, jelikož neplnila své závazky vůči státu, může požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Výjimkou je zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3, nebo stanoví-li tak zvláštní předpis.

       Nové komplikace pro právnické osoby u operátorů-již v roce 2014

       16.11.2014

       Od 4. 12. 2014 mohou pro podnikatele nastat komplikace u mobilních operátorů. Změny, které přináší novela zákona o elektronických komunikacích, zasáhnou všechny podnikatelské subjekty, ale je předpoklad, že pro živnostníky a menší a střední firmy budou mít nová okleštěná práva podnikatelů razantnější dopad. O co se tedy jedná.

       Nově již nebude platit maximální výše sankce, pokud se subjekt rozhodne předčasně ukončit smlouvu. Současná sankce je do maximální výše jedné pětiny měsíčního paušálu anebo minimální plnění za každý zbývající měsíc. Živnostníci a právnické osoby již za týden mohou zaznamenat zhoršení svého postavení vůči mobilnímu operátorovi, a proto je nejvyšší čas na případné změny. Svoji roli sehraje také status "slabého postavení" potažmo postavení silného.

       Co je slabé a silné postavení, můžete s jistotou zjistit na právních seminářích pořádaném pro podnikatele a jejich zaměstnance.

       Co je to "podstatnost změny" a kdo o ni bude rozhodovat


       Mezi kritizované novinky patří nová změna týkající se odstoupení od smlouvy v případě stanovení nových obchodních podmínek ze strany operátora. Za současných podmínek, může zákazník automaticky odstoupit od smlouvy bez sankcí, jestliže operátor změnu provede. Navíc zákazník může odstoupit, jestliže změna zhorší jeho postavení. Od 4. prosince bude možné od smlouvy odstoupit bez sankcí jen v případě podstatných změn smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka. Paradoxně se stává, že o "podstatnosti změny" bude rozhodovat de facto operátor sám. Může nastat extrémní situace, kdy zákazník bude u operátora "připoután".

       Velké nebezpečí bude schováno v uzavírání smluv po telefonu

       Za současných podmínek platí, že pokud podnikatel uzavře smlouvu na dálku, tedy přes e-mail nebo telefon, je operátor povinen zaslat po uzavření smlouvy informace o smlouvě v elektronické nebo listinné podobě. Subjekt má následně 14 dní možnost odstoupení od smlouvy. Nově bude mít tuto možnost jen spotřebitel. Může nastat a nejspíš to nemusí být výjimka, kdy telefonista nesdělí celé úplné informace a odkáže na podmínky, že subjekt bude "souhlasit" s něčím o čem neví. Při telefonním hovoru pozor také na slova "mám zájem", nebo "chci to vyzkoušet" což může dát operátorovi souhlas například ke změně smlouvy a pro podnikatele již nemusí být cesty zpět.

       Pomyslnou třešinkou na negativním podnikatelském dortu je zrušení povinnosti, kdy operátor musel informovat podnikatele o automatickém prodloužení smlouvy.

       Práce mimo pracovní poměr

       10.11.2014

       Od roku 2015 bude platit nová sankce za překročení rozsahu práce na dohody konané mimo pracovní poměr.

       V problematice dohod existuje řada mýtů a nesprávností, některé z nich jsou níže uvedené. 1. 1. 2015 dochází k účinnost novela zákona o inspekci práce a ta zavádí sankci za překročení maximálního rozsahu práce u prací konaných mimo pracovní poměr na dohodu.

       Jak je uvedeno v ustanovení § 12 a 25 zákona o inspekci práce, se zaměstnavatel (fyzická i právnická osoba) se dopustí přestupku, tím že nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce daný rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). Sankce může dosahovat až 2 000 000 Kč.

       Eviduje se pracovní doba u "dohod"?


       V ustanovení zákoníku práce se rozvržení pracovní doby a doby odpočinku neevidují podle § 77 u vztahů konaných mimo pracovní poměr. Jedinou podmínkou je prokázání nepřekročení maximální délky směny, což je 12 hodin v rámci 24 po sobě jdoucích hodin. Harmonogram směn není zaměstnavatel povinen stanovit, ale je nezbytné sledovat maximální rozsah odpracované doby.

       Kolik je možné uzavřít "dohod" ročně?

       Dle výkladu MPSV je možné uzavřít více dohod o provedení práce v témž kalendářním roce, ale celkový počet hodin, nesmí překročit 300 hodin za kalendářní rok pro všechny dohody dohromady u jednoho zaměstnance. Je tedy možné, aby byla uzavřena dohoda na 100 h, druhá dohoda na 60 h a třetí dohoda na 140 h.

       Jiný právní výklad uvádí, že je možné uzavřít pouze jednu dohodu s jedním zaměstnancem u stejného zaměstnavatele ročně. Výklad vychází z věty uvedené v zákoníku práce: ?Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.? Věta je uvedená v § 75.

       Daňový tip

       5.11.2014

       POZOR na nezaplacené závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů! Pokud nezaplatíte svému dodavateli fakturu a vedete podvojné účetnictví, musíte 36 měsíců po splatnosti tento závazek uvést do daňového přiznání a zdanit ho daní z příjmů. Tomuto se lze jedině vyhnout v případě, že si s dodavatelem písemně umluvíte prodloužení lhůty splatnosti.

       Senát schválil novelu ZDP

       24.10.2014

       Jedná se o zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, obnovení slevy na dani pro pracující důchodce (dodatečný nárok na tuto slevu za roky 2013 a 2014 zajistilo rozhodnutí Ústavního soudu), další omezení paušálů OSVČ, zpřísnění daňového zvýhodnění životního pojištění atd. Zákon musí ještě podepsat prezident Miloš Zeman. Oproti "Kalouskově" daňové reformě se zatím neruší tzv. superhrubá mzda, nesjednocují se základy daně a vyměřovací základy na pojistné u fyzických osob. Nemění se ani zdanění lidí s vysokými příjmy (např. progresivní zdanění, které by nahradilo dočasný "solidární příspěvek").

       Zdroj: Týdeník Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 43/2014

       Elektronická evidence tržeb vyvolává velké emoce: bude opravdu spuštěna od roku 2016?

       20.10.2014

       Elektronická evidence tržeb má být významným nástrojem proti daňovým únikům, umožní Finanční správě on-line sledovat tržby podnikatelů a efektivně postihovat nepoctivce. Generální finanční ředitelství zároveň slibuje systém, který bude pro podnikatele jednoduchý a co nejméně zatěžující.

       Od části podnikatelů i finančních analytiků zní ovšem zcela odlišné názory: vybudování celého systému spolkne obrovské finanční prostředky (2,5 miliardy Kč), náklady pro drobné živnostníky budou neúměrné, stát prostřednictvím Ministerstva financí vyhazuje svojí nehospodárností miliardy a chce to dohánět na těch nejzranitelnějších, stát nebude schopen připravit kvalitní a fungující systém a už vůbec ne včas.

       Do plánovaného spuštění elektronické evidence tržeb nezbývá moc času, takže brzy bude jasné, jestli se Ministerstvu financí podaří zajistit systém, který slibuje, nebo se realita přikloní spíše na stranu kritiků.

       Tato problematika bude součástí konference E-dokument v praxi, která se koná 4.11. v Praze.

       Více informací a registrace na stránce: e-dokument.expo-net.cz

       Autorské honoráře

       17.10.2014

       Od roku 2014 se rozšířil okruh autorských honorářů.

       Do roku 2013 se za autorské honoráře považovaly pouze příspěvky médiím (televize, rozhlas, noviny, časopisy). Od roku 2014 se nově jedná o veškeré autorské honoráře (např. i honoráře za užití jiných autorských děl, jako jsou například knihy, publikace, práva umělců a architektů na základě autorské smlouvy), pokud se nejedná o činnost v rámci pracovněprávních vztahů.

       Předmětem autorského práva je podle autorského zákona dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Může se jednat o dílo vyjádřené písmem, dílo hudební, dramatické, hudebně-dramatické, choreografické nebo pantomimické, dílo fotografické, audiovizuální, výtvarné, sochařské, urbanistické nebo třeba kartografické.
       Pokračování....

       Podepsána novela zákona o odpadech

       16.10.2014

       Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o odpadech. Za deset let tak bude v Česku zakázáno skládkování komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů. Od ledna příštího roku se navíc zavede ve městech a obcích tříděný sběr kovů a bioodpadu. Prezident také podepsal novelu autorského zákona, která kvůli směrnicím EU prodlužuje dobu ochrany autorských práv ke zvukovým nahrávkám z 50 na 70 let. (ČTK)

       Daňový tip

       15.10.2014

       Při nákupu nového počítače, stroje, nábytku nad 40 tis. lze v 1. roce odpisování zvýšit odpis o 10-20 % vstupní ceny. Sice se za celou dobu odepisování odečte 100% odpisů, nicméně při využití zvýšení odpisu v 1. roce odpisování se změní rozložení odpisů. To může být nástrojem k optimalizaci nákladů a tím i daní v jednotlivých letech. Možnost těchto zvýšených odpisů může využít pouze první vlastník v 1. -3. odpisové skupině s výjimkami uvedenými v §31 odst. 5 ZDP (tj. s výjimkou aut, motocyklů, lodí?.). Zvýšení lze provézt i u zrychlených i u rovnoměrných odpisů.

       Zelená nafta - povinnost přikládat stejnopisy dokladů k daňovému přiznání

       15.10.2014

       Dne 1. 10. 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími (dále jen "vyhláška"). Touto vyhláškou je prováděno ustanovení § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen "ZSPD").

       Vyhláška v ustanovení § 2 odst. 4 stanovuje povinnost připojit stejnopisy dokladů o prodeji a interních dokladů, kterými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů, k daňovému přiznání.

       Problematickým se jeví termín "stejnopisy", který není vyhláškou definován.

       Celní správa ČR tímto informuje daňové subjekty, že při aplikaci ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky bude akceptovat i fotokopii originálu, za předpokladu, že bude na kopii vyznačeno, že je shodná originálem a bude podepsána osobou oprávněnou jednat za daňový subjekt.

       Zdroj: Celní správa ČR

       Starobní penze stoupnou o cca 200 Kč

       15.10.2014

       Od ledna 2015 stoupnou starobní penze v průměru o 200 korun. Průměrný důchod tak bude 11 276 korun.
       Omezení platné od ledna 2013, které na tři roky prosadila předchozí vláda, udává, že penze porostou jen o třetinu inflace a třetinu růstu reálných mezd. Toto omezení naštěstí pro důchodce skončí o rok dříve a od příštího roku se vše vrátí k pravidlům z roku 2012, kdy penze rostly o celou inflaci a o třetinu růstu reálných mezd.
       Tím se zvýší důchod 45 % seniorů o 151 až 200 korun a 31% seniorů o 201 až 250 korun.

       Postup jak vrátit slevu najdete: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2014

       Stát chce více chránit zdraví zaměstnanců, zpřísní tresty

       7.10.2014

       V současnosti je porušení těchto povinností formulováno jen obecně. Od Nového roku ale bude zákon počítat s desítkami konkrétních prohřešků. Konkrétní pochybení mohou zaměstnavatele přijít i na miliony korun.

       Zaměstnavateli bude nově hrozit sankce až tři miliony korun například za to, že připustil, aby zaměstnanec vykonával práci, jejíž náročnost neodpovídá jeho zdravotní způsobilosti. Až dvoumilionovou pokutou pak budou moci kontroloři potrestat firmy za neposkytnutí ochranných pracovních prostředků včetně nápojů. Stejnou částkou půjde v krajním případě postihnout i nedodržení bezpečnostní přestávky.

       Milionová pokuta čeká zaměstnavatele, kteří neuzavřou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Dalším případem může být nerespektování závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti při zařazení zaměstnance k práci.

       Firmy musejí svoji dosavadní praxi a ohlídat si, zda správně plní všechny své povinnosti související s ochranou zdraví při práci. musejí se podívat, zda mají uzavřeny smlouvy s poskytovateli pracovnělékařských služeb, nastavenu kategorizaci prací či informují zaměstnance, do jaké kategorie byla jejich práce zařazena..

       Vysoké pokuty by však měly působit především preventivně. Podnikatelé se navíc budou moci nově takzvaně vyvinit. Pokud prokážou, že udělali všechno, co měli, a i přesto vznikly problémy, pokutu nedostanou.

       Změny se příští rok dotknou i úrazů zaměstnanců, dojde k více než dvojnásobnému navýšení hodnoty jednoho bodu bolestného ze 120 korun na 250 korun.

       Více na: Aktuálně.cz

       ČSSZ si připomíná čtvrtstoletí práce pro klienty a Česká republika 90 let od vzniku první legislativní úpravy o sociálním pojištěn

       6.10.2014

       Čtvrtstoletí práce pro klienty si Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomene v blížícím se roce 2015. Již na letošní podzim ale připadá výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zákon č. 221/1924 Sb.), na jehož základech stojí systém sociálního zabezpečení dodnes

       Česko-slovenský konzultační den k důchodům proběhne v úterý 14. října v Hodoníně

       1.10.2014

       Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice i na Slovensku, budou mít možnost informovat se na své důchodové nároky z obou států. Pro tuto skupinu osob připravila Česká správa sociálního zabezpečení a slovenská Sociální pojišťovna 2. česko-slovenský konzultační den. ? (Soubor typu .pdf) Tisková zpráva
       Soubor ke stažení: TZ_290914b.pdf, velikost: 167.3 KB, poslední změna: 29.09.2014 ? (Soubor typu .pdf) Příloha - plakát
       Soubor ke stažení: TZ_290914b_p1.pdf, velikost: 101.8 KB, poslední změna: 29.09.2014

       Ministerstvo práce a sociálních věcí

       Ministerstvo spravedlnosti intenzivně pracuje na zajištění bezproblémového chodu nové verze veřejného rejstříku

       30.9.2014

       "Chybou dodavatele vznikla situace, kdy ve veřejném rejstříku na portálu www.justice.cz jsou data aktualizovaná naposledy ke dni 22. 9. 2014. V případě potřeby však i nyní lze o výpis z veřejného rejstříku zažádat přímo u kteréhokoliv rejstříkového soudu," uvedl vrchní ředitel sekce informatiky a evropských programů Jan Švec. Podle něj podání do veřejného rejstříku pomocí elektronického formuláře na portálu www.justice.cz funguje, a je možné ho nadále používat.

       Upgrade stávajícího systému veřejného rejstříku se zavádí v souvislosti s novou legislativou účinnou od ledna letošního roku, přičemž cílem je vyšší výkonnost, rychlost, spolehlivost a pohodlnější obsluha systému. Smlouva na úpravu systému obchodního rejstříku byla podepsána s firmou Corpus Solutions, a.s. dne 7. 1. 2014, tedy za minulého vedení rezortu.

       Podrobnosti k projektu upgradu stávajícího systému veřejného rejstříku a problémům při jeho zavádění:
       Projekt spočívající v upgradu stávajícího systému obchodního rejstříku na systém veřejných rejstříků dle nové legislativy měl několik etap, přičemž nyní jde o poslední etapu.
       Byla vyvinuta cílová verze aplikace, která byla rejstříkovými soudy schválena pro nasazení do provozu, ale podmínkou nasazení aplikace do produkčního prostředí bylo provedení migrace dat ze stávajících databázových struktur do nových. Tento převod dat měl být hotový již 23. 6. 2014, nicméně dodavateli se nezdařil, neboť se projevila neakceptovatelná chybovost. Poté se dodavatel pokusil data převést ještě 30. 6. 2014, ale i zde práci nezvládl, a to tentokrát díky chybnému propočtu času nutnému k migraci.

       Ministerstvo spravedlnosti začalo uplatňovat sankci dle platné smlouvy za každý den zpoždění a vyzvalo dodavatele k pečlivé úpravě migračních postupů, i přesto se migrace opět nezdařila a ostrý provoz začal s chybami a výpadky.

       I přes výše uvedené je nutné zdůraznit, že platí ustanovení § 98 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zákon č. 304/2013 Sb.), podle kterého neprovede-li rejstříkový soud zápis ani o návrhu nerozhodne ve lhůtě pěti dnů, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Jinými slovy i přes technické komplikace platí fikce zápisu do rejstříku.

       Zdroj: Ministerstvo spravedlnost

       Novela zákona o dani z příjmu

       26.9.2014

       Obnoví se sleva na dani pro pracující důchodce, tu je samozřejmě možné uplatnit díky rozhodnutí Ústavního soudu již v roce 2014. Pro všechny OSVČ se zavádí roční strop příjmů (2 mil. Kč), ze kterého bude možné uplatnit výdajové paušály, to se nově bude týkat i řemeslníků, zemědělců a dalších živnostníků (např. účetních). Toto omezení se dosud týkalo pouze podnikatelů s paušály 30 % a 40 %. Omezují se také daňové výhody u životního pojištění, kdo bude chtít využívat daňový odpočet i po roce 2015, musí mít uzavřenu smlouvu, která neumožňuje předčasné výběry. Pro tuto novelu ZDP hlasovalo 118 poslanců ze 165 přítomných (ČSSD, ANO, KDU-ČSL a KSČM), proti byli poslanci ODS, TOP 09 a Úsvitu. Neprošel návrh komunistů na progresivní zdanění příjmů.

       Zdroj: Týdeník Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní

       Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu "nespolehlivého plátce"

       25.9.2014

       Za nespolehlivého plátce bude oproti stávajícím pravidlům označen i ten plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek. Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

       Institut nespolehlivého plátce v žádném případě nepostihuje "běžné" plátce, kteří se dopustili neúmyslného pochybení a nestihli ho včas napravit, ale jinak si plní základní daňové povinnosti řádně.

       Údaje o nespolehlivých plátcích lze získat na internetových stránkách Finanční správy na adrese: www.financnisprava.cz vpravo na stránce pod odkazem Registr plátců DPH. Vyhledávání je možné jednotlivě podle daňového identifikačního čísla (DIČ) plátce anebo souhrnně, kdy najednou lze zobrazit kompletní seznam všech nespolehlivých plátců registrovaných v České republice. Ke dni 24. 9. 2014 jich bylo evidováno 139. Přímý odkaz: http://adisreg.mfcr.cz.

       V "Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 2", lze najít veškeré podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce.

       Zdroj: Finanční správa

       Informační materiál k nové právní úpravě oceňování majetku

       23.9.2014

       V souladu tím bude při oceňování majetku zákon nově rozlišovat účel, pro který bude ocenění zpracováváno. Zákon si klade za úkol jednoznačně definovat pojmy různých druhů cen, jejichž zaměňování vede v praxi k nesprávnému ocenění majetku.

       Ministerstvo financí v tomto informačním materiálu nepředkládá definitivní model řešení problematiky oceňování majetku, ani konečný návrh legislativy. Tento materiál obsahuje pouze základní témata nové právní úpravy oceňování majetku.

       Ministerstvo financí považuje předložený materiál za důležitý prvek pro přípravu změny zákona o oceňování majetku.

       Informační materiál k nové právní úpravě oceňování majetku s otázkami ke konzultac naleznete zde>>>

       Zdroj: Ministerstvo financí

       Minimální mzda se zvýší

       18.9.2014

       Nařízení, jehož návrh předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, zvyšuje od 1. ledna 2015 minimální měsíční mzdu ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč. Minimální hodinová mzda vzroste z 50,60 Kč na 55 Kč.

       Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů; pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této& specifické skupiny zaměstnanců na trhu práce.

       Zdroj: MPSV

       Dolní hranice pokuty za nelegální zaměstnávání zrušena

       18.9.2014

       Plénum Ústavního soudu zrušilo ke dni vyhlášení ve Sbírce zákonů ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012, ve slovech ?nejméně však ve výši 250 000 Kč. V průběhu řízení před Ústavním soudem došlo s účinností k 1. 1. 2015 k novelizaci napadeného ustanovení, a to tak, že částka 250 000 Kč se nahrazuje částkou 50 000 Kč.

       Ústavní soud dospěl k závěru, že přijatá právní úprava, která již byla sice novelizována, ale je stále ještě aplikovatelná, brání rozhodujícím správním orgánům přihlédnout ke specifickým okolnostem případů a majetkovým poměrům delikventů.

       Od vykonatelnosti nálezu do nabytí účinnosti uvedené novely zákona o zaměstnanosti (do 1. 1. 2015), popřípadě jiné úpravy textu § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti, tak nebude dolní hranice pokuty stanovena vůbec.

       Zdroj: Ústavní soud ČR

       Minimální mzda vzroste o sedm stovek, firmám pomůže kurzarbeit

       9.9.2014

       Vláda podle premiéra Bohuslava Sobotky zvýší od ledna příštího roku minimální mzdu o 700 korun. O zvýšení minimální mzdy na 9 200 podle něj rozhodne vláda příští týden. K dalšímu zvýšení podle něj dojde od roku 2016.
       Odboráři podle něj zvýšení podpořili, zaměstnavatelé nikoli.

       Je potřeba, aby lidé, kteří pracují za minimální mzdu, za ni také mohli přežít, řekl Sobotka.

       Proto bude podle něj vláda minimální mzdu zvyšovat každý rok.

       Zdroj: iDnes.cz

       Kontrolovat účtenky se vyplatí

       9.9.2014

       (Praha, 9. září 2014) Spotřebitelka upozornila Českou obchodní inspekci na to, že obchodní řetězec účtuje zálohu za láhev, kterou následně nevykupuje. Inspektoři ČOI provedli kontrolní nákup současně u dvou provozoven tohoto řetězce.

       Bylo vybráno víno, u něhož byla na regále u ceny uvedena částka vratného zálohovaného obalu v hodnotě 1 Kč. Při placení kontrolního nákupu se objevila na účtence položka doprovázející nákup červeného vína také jako záloha na tuto lahev - ?1x záloha láhev víno ? 1,- Kč/láhev?.

       Při vložení prázdné lahve od zakoupeného vína do automatu na výkup vratných zálohovaných lahví však byla tato lahev automatem odmítnuta a vrácena zpět. Na elektronické obrazovce se objevila informace ?nevratný obal?. Stejně tak ve druhé kontrolované provozovně stejného obchodního řetězce.

       Na základě výsledků kontrol bude s prodávajícím zahájeno správní řízení, neboť lze předpokládat, že svým jednáním porušil povinnosti stanovené zákonem o obalech.

       Rady spotřebitelům:

       • vždy si vyžádejte doklad o koupi, z něhož je zřejmé, za co jste zaplatili
       • kontrolujte, zda položky nákupu souhlasí
       • zjistíte-li nesrovnalosti, žádejte u prodávajícího nápravu, případně upozorněte na toto jednání Českou obchodní inspekci

       Zdroj: Tisková zpráva ČOI

       Daňové výhody u životních pojistek se zpřísní

       8.9.2014

       Lidé dále budou moci využívat daňové zvýhodnění pouze v případě, že jejich smlouva neumožňuje průběžné výběry peněz. Vyplývá to z chystané vládní novely zákona o daních z příjmů, o které bude jednat poslanecká sněmovna. Nyní při předčasném ukončení ŽP dodaňuje částky, o které byl snížen základ daně, pouze pojištěnec, zaměstnavatel nic dodaňovat nemusí. Firmy již proto plánují tento oblíbený benefit,omezit a upřednostnit spíše příspěvky na penzijní připojištění.

       Zdroj: Týdeník Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 36/2014

       Peněžitá pomoc v mateřství a dávky z nemocenského pojištění

       8.9.2014

       Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pobírá PPM z nemocenského pojištění z titulu OSVČ, nemůže po dobu vyplácení této dávky osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Přerušovat nebo ukončovat v době pobírání PPM nemusí v případě, že podnikání, živnost či řemeslo (samostatná výdělečná činnost) je vykonáváno prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob této OSVČ (např. například chod prodejny zajišťují pouze prodavačky). Nevykonává-li OSVČ osobně,výplata PPM náleží. Když osobní výkon činnosti trvá, výplata PPM z nemocenského pojištění OSVČ nenáleží.

       Ale:

       Je-li PPM vyplácena ze zaměstnání (přesně řečeno z nemocenského pojištění zaměstnanců), je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (podnikat).
       V případě čerpání PPM z titulu zaměstnance tedy není nutno přerušovat podnikání. Při pobírání PPM je v tomto případě možné vykonávat výdělečnou činnost (jde o jinou činnost, než ze které se PPM vyplácí).

       Na výplatu PPM většinou navazuje výplata rodičovského příspěvku, který je dávkou státní sociální podpory a je vyplácen Úřadem práce ČR.

       Zdroj: ČSSZ

       Mýty u dohod o provedení práce

       8.9.2014

       Mýty u dohod o provedení práce: stále se setkáváme s tím, že je v podnikatelích zakořeněná představa, že se dohoda o provedení práce musí uzavírat pouze na jednorázovou činnost. Není tomu tak, dohoda může být již uzavírána i na pravidelné a opakující se práce- např. s uklízečkou. Jediné omezení je max. 300 hod/rok, mzda není limitována, měla by však být přiměřená. Dohoda musí být uzavřena na určité období ? platí i dohoda na celý rok s tím, že v průběhu roku bude zaměstnanec využit pouze v některých měsících. Odměna za práci mu je pak poskytnuta pouze za tyto měsíce. Sociální a zdravotní pojištění se neodvádí a v případě, že se dohoda uzavře s někým, kdo nemá jiné příjmy, může být na ni uplatněna i základní sleva na dani (po podpisu růžového prohlášení k dani). V současné době je již i důchodcům opětovně umožněno uplatňovat slevu na dani.

       Právní jednání v pracovněprávních vztazích

       8.9.2014

       Práva a povinnosti ve smluvních vztazích vznikají nejčastěji z právního jednání. V pracovním právu se jedná o projev vůle stran směřující ke vzniku, změně nebo skončení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů:

       • jednostranných - výpověď z pracovního poměru, zrušení ve zkušební době,
        dvoustranných - různé dohody a smlouvy.


      • NOZ řadí právní jednání mezi právní skutečnosti, jež dle § 545 vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. Pro předejití sporů mezi stranami by bylo nejvýhodnější pamatovat na veškeré možné situace vznikající při pracovněprávním vztahu smluvních stran již v pracovní smlouvě nebo v dohodách. Například proplácení pracovních cest, se kterými zaměstnanec v pracovní smlouvě souhlasil.

       Aby právní jednání bylo platné, musí strany jednat s vážností jejich vůle, srozumitelně a dostatečně určitě. Na to navazuje v ZP práce novelizované ustanovení § 18, které stanoví v případě právního jednání, které je možné vyložit různým způsobem, pravidlo, že se použije výklad pro zaměstnance nejpříznivější ? v jeho prospěch.

       Na neplatnost právních jednání např. neplatnost pro vadu formy (např. pracovní smlouva nebyla učiněna písemně, ačkoliv § 34 odst. 2 ZP tak výslovně stanoví), NOZ považuje takové jednání za neplatné, avšak stranám dává možnost jej dodatečně zhojit.

       Na to navazuje ustanovení § 20 zákoníku práce, které dodává, že pokud bylo již započato s plněním (zahájen výkon práce na ústní pracovní smlouvu), nemohou se strany této neplatnosti dovolávat, neboť jde o jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah.

       Novinky u výpovědi a okamžitého zrušení dohod

       Zákoník práce v novelizovaném znění § 77 odst. 4 vyžaduje pod sankcí neplatnosti, aby výpověď či okamžité zrušení dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti byly písemné, jinak se k nim nepřihlíží. Platí i o dohodě o provedení práce, ačkoliv § 75 ZP nepočítá s možností ukončení dohody o provedení práce výpovědí či okamžitým zrušením. Proto bude vhodné v dohodě o provedení práce si výslovně sjednat, zda a jak lze ukončit dohodu.

       Postup při uzavírání pracovních smluv a předsmluvní odpovědnost

       Obecně by strany v rámci jednání o smlouvě vždy měly k jednání přistupovat s dobrou vírou, že bude smlouva uzavřena. Pokud by některá ze stran takto nejednala, má povinnost nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne.

       Od letošního roku si tak budeme muset při každém jednání s potenciálním smluvním partnerem směřujícímu k podpisu jakékoliv smlouvy (to znamená i pracovní smlouvy) dávat pozor, jak jednáme a zda naše jednání nenaplňuje některou nově vymezenou skutkovou podstatu předsmluvní odpovědnosti dle NOZ.

       - tzv. jednání na oko (§ 1728 odst. 1 NOZ). Příklad: případy, kdy z důvodu konkurenčního boje se firmy budou fiktivně "přetahovat" o reálně poptávaného zaměstnance pouze jednou z nich. Druhá firma vytvoří fiktivně volné místo a zahájí jednání pouze s cílem zdržet či překazit uzavření pracovněprávního vztahu první firmě s požadovaným zaměstnancem.

       Za druhé zákon v § 1728 odst. 2 NOZ stranám ukládá, aby si sdělily vzájemně všechny okolnosti tak, aby se mohly rozhodnout, zda mají zájem uzavřít s druhou stranou smlouvu.

       Příklad
       Při hledání zaměstnání se vám vyskytnou dvě srovnatelné pracovní nabídky a rozhodujete se mezi nimi. Na pracovním pohovoru vám budoucí zaměstnavatel č. 1. "slíbí" ke mzdě 20.000 Kč hrubého za měsíc, příspěvek na důchodové připojištění, služební mobil, auto pro soukromé účely a pět dní dovolené nad rámec zákona. Druhý zaměstnavatel vám nenabídne žádný benefit, ale mzdu o pět tisíc vyšší, tj. 25.000 Kč hrubého měsíčně. Rozhodnete se přijmout nabídku prvého zaměstnavatele a odmítnete druhého. Při podpisu pracovní smlouvy slíbené benefity zaměstnavatel do pracovní smlouvy nepromítne a bude tvrdit, že na ně budete mít nárok například až po zkušební době. V takovém případě bude tento zaměstnavatel odpovědný za případnou škodu, která vám jeho jednáním vznikla tím, že benefity nezískáte. Jako poškozený budete nést důkazní břemeno. To znamená, že budete muset prokázat, že zaměstnavatel se tímto dopustil jednání naplňující tuto skutkovou podstatu a budete muset v žalobě vyčíslit vzniklou škodu.

       ________________________________________

       Dalšího jednání, tzv. neuzavření smlouvy "za pět minut dvanáct", se dopustíte, pokud bez spravedlivého důvodu ukončíte jednání o smlouvě, ač se jevilo uzavření smlouvy jako vysoce pravděpodobné (§ 1729 NOZ).

       Jednoduše řečeno, může se jednat o případy, kdy jsou dohodnuté podstatné náležitosti pracovní smlouvy a dohodnut termín podpisu. Když dorazíte k budoucímu zaměstnavateli podepsat pracovní smlouvu, zaměstnavatel vám sdělí, že v mezidobí uzavřel pracovní smlouvu s lepším kandidátem. Platí to samozřejmě i v opačném případě, kdy se rozhodnete smlouvu na poslední chvíli nepodepsat.

       Dalším příkladem může být i slib s dohodnutými konkrétními detaily povýšení, zvýšení mzdy, prodloužení pracovního poměru atd.

       Posledním případem, na který NOZ pamatuje, je zneužití důvěrných informací a obohacení se díky nim na úkor druhé strany. V takovém případě je povinen takto obohacený vydat poškozené straně vše, oč se obohatil. K praktickému využití této skutkové podstaty v pracovněprávních vztazích pravděpodobně nedojde.

       Nájem služebního bytu

       Jako poslední příklad vlivu občanského zákoníku přímo na pracovněprávní vztahy bych uvedla nájem služebního bytu. Přímo NOZ charakterizuje služebním bytem byt, který byl výslovně v nájemní smlouvě ujednán do nájmu právě v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce. Skončení nájmu služebního bytu stanoví zákon na poslední den kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém bez vážného důvodu přestanete vykonávat práci.

       Existence vážných důvodů (věk, zdravotní stav) posouvá datum skončení nájmu až do doby uplynutím dvou let ode dne ukončení práce. Od běžných nájmů se nájem služebního bytu liší zásadním způsobem ? nelze použít obecná ustanovení o přechodu nájmu na členy domácnosti v případě nájemcovy smrti.

       Exekutorská komora ČR varuje před falešnými exekucemi (25.08.2014, 10:20)

       29.8.2014

       Praha, 25. srpna 2014 (EK ČR) ? Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novou vlnou podvodných e-mailových zpráv, kterou jsme zaznamenali dnes po deváté hodině dopoledne. S podnětem se na Exekutorskou komoru ČR coby dohledový orgán nad činností soudních exekutorů obrátily stovky lidí.

       E-mailová sdělení vyzývají k úhradě neexistujících dluhů. Stejně jako v předchozí vlně z července jsou e-maily rozesílány pod hlavičkou exekutorských úřadů, jsou však smyšlené a obsahují řadu chyb. Popisovaná podvodná sdělení jsou závadná v tom, že obsahují např. chybnou lhůtu k dobrovolnému plnění, špatné adresy a IČ či vadné označení exekučních titulů. Podepsána jsou různými osobami, z nichž žádný není zaměstnancem soudních exekutorů. Také čísla účtů obsažená ve výzvě jsou fiktivní, všechny mají tutéž strukturu, která nicméně neodpovídá standardně používaným formátům. Cílem tohoto útoku tedy dle všeho je infikovat počítače adresátů a peněžní prostředky uživatelů ?vysát? skrze internetové bankovnictví.

       Vyzýváme veřejnost, aby nehradila žádné prostředky na tyto účty a aby se zdržela otevírání přiložených zazipovaných souborů.

       POHŘEBNÍ SLUŽBY POZŮSTALÉ ČASTO NESEZNAMUJÍ S CENOU!

       28.8.2014

       K psychicky nejnáročnějším kontrolám patří prověřování úrovně služeb poskytovaných pohřebními ústavy. Jedním z důvodů je zjištění, že ani poslední věci člověka nejsou pro některé podnikatele dostatečným motivem k tomu, aby se chovali k pozůstalým korektně a nesnažili se z jejich těžké životní situace a smutku nad ztrátou blízké osoby těžit. Z výsledků akce ČOI vyplynulo, že statisticky čtyři z deseti kontrolovaných pohřebních služeb porušily povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele ? nejčastěji neseznámením spotřebitele s cenou služeb a výrobků, nevystavením dokladu o objednané službě a v neposlední řadě účtováním těchto služeb v neprospěch spotřebitele. ?Jednání některých subjektů vůči pozůstalým považuji v tomto případě nejen za protiprávní, ale až za neetické, proto budeme tuto oblast služeb sledovat i nadále,? řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

       Vláda schválila návrh rozšiřující trestní odpovědnost právnických osob

       28.8.2014

       Doposud byly právnické osoby trestně odpovědné pouze za některé trestné činy, k jejichž postihu zavazovaly Českou republiku zejména mezinárodní smlouvy nebo právo Evropské unie. Nově má být právnická osoba trestně odpovědná za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to zákon výslovně vyloučí.

       Místo dosavadního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, má zákon naopak obsahovat negativní výčet trestných činů, jejichž spáchání nebude možné právnické osobě přičítat. Jde především o trestné činy, u kterých jejich spáchání právnickou osobou buď nepřichází vůbec v úvahu ani ve formě účastenství (opilství, vražda novorozeného dítěte matkou), nebo které jsou tak úzce navázány na pachatele-fyzickou osobu, že lze jen obtížně konstruovat, ve kterých případech by šlo o jednání v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby nebo jejím jménem (například vojenské trestné činy).

       Návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim půjde následně k projednání do Poslanecké sněmovny. Při hladkém průběhu zbývajícího legislativního procesu by novela mohla nabýt účinnosti v polovině příštího roku.

       Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

       Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovanýc

       26.8.2014

       Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků. Poskytovatelům z EU vznikne tato povinnost na rozdíl od stavu do 31. 12. 2014 nově.

       Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul zdlouhavé povinnosti registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků a nemusel zvlášť v každém členském státě podávat daňové přiznání a odvádět daň, bude mít možnost dobrovolně se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini-one stop shopu. Prostřednictvím daňového portálu toho členského státu, kde se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

       Co resp. jaké konkrétní služby spadají pod pojem telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby?, Kdo, kam? Proč a jak? Od kdy? Jak se přihlásit? To vše se dozvíte na webových stránkách Finanční správy.

       Zdroj: Finanční správa

       Doplnění Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb.

       26.8.2014

       S účinností od 1. 1. 2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon o DPH?) obsahuje ustanovení § 106a, které stanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut, zejména v kombinaci s § 109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.

       Doplněny byly zejména situace, které se považují za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce (včerně příkladů), a dále oblast ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem.

       Úplné znění Informace, tj. ve znění Dodatku č. 2, naleznete na webových stránkách Finanční správy.

       Zdroj: Finanční správa

       Některé změny v zákoníku práce vlivem přijetí nového občanského zákoníku

       10.8.2014

       Obecně by strany v rámci jednání o smlouvě vždy měly k jednání přistupovat s dobrou vírou, že bude smlouva uzavřena. Pokud by některá ze stran takto nejednala, má povinnost nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne.

       Kdo může být zaměstnancem a zaměstnavatelem?


       Zaměstnanec
       Zaměstnancem se může stát vždy jen fyzická osoba, která se zaváže k výkonu závislé práce podpisem pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či pracovní činnosti (§ 6 ZP). Ustanovení § 34 NOZ nadále zakazuje práci osobám mladším patnácti let, tedy nejnižší věk nezletilých pro začátek výkonu závislé práce zůstává stejný jako doposud.

       Pozor na drobnou změnu při sjednávání brigády současnými deváťáky, neboť ustanovení § 35 NOZ stanovuje dvě podmínky pro to, aby se člověk mohl stát zaměstnancem.
       Jsou jimi:
       • věk ? dovršení 15 let, a
       • ukončení povinné školní docházky.

       Obě podmínky musí být splněny zároveň. To znamená, že uzavřít (= podepsat) pracovní smlouvu může patnáctiletý nejdříve 1. července.
       Došlo ke zvýšení rodičovské odpovědnosti v NOZ, do zákoníku práce dostala nová ustanovení § 56a a § 77 odst. 5 a 6, která zákonným zástupcům nezletilých zaměstnanců umožňují zasáhnout do sjednaných pracovněprávních vztahů. A to konkrétně až do věku 16 let zaměstnance, pokud se rodič (zákonný zástupce nezletilého) bude domnívat, že práce "odvádí" nezletilého od školy, nebo se nepříznivě projevuje na jeho zdraví a vývoji, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Je nutné přivolení soudu.

       Obecně přestane zaměstnanec býti zaměstnancem z důvodů stanovených v § 48 ZP:
       • rozvázáním pracovního poměru dohodou,
       • výpovědí,
       • okamžitým zrušením, a
       • zrušením ve zkušební době.

       Je pamatováno i na zánik pracovního poměru zánikem právní osobnosti zaměstnance ? tedy jeho smrtí. V § 328 ZP pojednává o vyplacení mzdy rodině zemřelého (tj. manželovi, dětem a rodičům), na které přechází mzdová (platová) práva z pracovněprávního vztahu, a to do výše trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

       Zaměstnavatel
       Zaměstnavatel je dle zákoníku práce osoba fyzická nebo právnická, pro kterou se člověk (zaměstnanec) zavázal k výkonu závislé práce.

       NOZ vymezuje (§ 420 a násl.) pojem "podnikatel" a "obchodní firma" a změny úpravy právního jednání, více na Zastoupení dle nového občanského zákoníku)

       Je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, je způsobilá mít práva a povinnosti v pracovně-právních vztazích, tedy být zaměstnavatelem, narozením. Do konce loňského roku mohla být fyzická osoba zaměstnavatelem až po dosažení 18 let věku, s novou koncepcí částečné svéprávnosti nezletilých se může stát zaměstnavatelem i nezletilý (§ 33 odst. 2 NOZ, nahrazení věku přivolením soudu).

       Je-li zaměstnavatelem právnická osoba, musíme si dát pozor, s kým jednáme. Obecně za právnickou osobu mohou jednat její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci (§ 166 NOZ). Když s vámi pracovní smlouvu podepíše ředitel pobočky firmy, který není současně statutárním orgánem právnické osoby zapsaný v obchodním rejstříku, je takto uzavřená pracovní smlouva platná. Můžeme totiž přepokládat, že osoba na pozici ředitele ve firmě řídí i personální věci, a může tedy přijmout nového zaměstnance. To, jestli opravdu ředitel má takové jednání vymezeno také v popisu pracovní činnosti, je otázkou druhotnou pro budoucího zaměstnance.

       Úmrtí zaměstnavatele - fyzické osoby (živnostník, podnikatel). Zákoník práce v případě, že nebudou v živnosti pokračovat oprávněné osoby (pozůstalí), stanoví zánik základního pracovněprávního vztahu až uplynutím tříměsíční lhůty ode dne úmrtí zaměstnavatele. Potvrzení o zaměstnání vystaví příslušná krajská pobočka úřadu práce. Prakticky to bude znamenat velmi složitou situaci ? tři měsíce budete zavázáni v pracovním vztahu, ze kterého nemáte jistotu, že dostanete mzdu. Evidence na úřadu práce není možná, neboť dle zákona jste pořád zaměstnancem a i hledání dalšího zaměstnání můžete mít ztížené.

       Pracovněprávní vztah mezi manžely
       V zákoníku práce v § 318 je jednoznačně zakázáno uzavřít pracovněprávní vztah mezi manžely.
       NOZ zavedl od 1. 1. 2014 nový institut, který může pomoci při podnikání osob z jedné rodiny. Je jím rodinný závod. Řeší mimo jiné právní postavení toho z manželů (a dalších členů rodiny až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně), který působí jako spolupracující osoba (fakticky pracují spolu) při provozování závodu, který slouží k obživě rodiny, aniž by měli uzavřenou zvláštní smlouvu. Z toho vyplývá, že pokud chcete manželovi či manželce pomáhat při podnikání, není třeba uzavírat žádnou smlouvu.

       Nově má "Manžel právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech" (ustanovení § 688 NOZ). To znamená, že manžel si tyto informace může po druhém nárokovat, pokud by mu je nesdělil. Může to například být prokazatelná skutečnost v rozvodovém řízení, že manželství je hluboce a trvale rozvráceno.

       Manželu je stanovena povinnost brát zřetel na zájmy celé rodiny při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností (§ 689 NOZ). Prakticky všechny kroky musíte konzultovat s druhým manželem, abyste dostáli zákonné povinnosti (např.: zahájení podnikatelské činnosti, prohlubování kvalifikace, změnu pracovního místa, povýšení atd.).

       Manželka jako zaměstnanec s.r.o.

       9.8.2014

       zatímco FO nemůže manželku zaměstnat, v s.r.o. manžel jako společník a jednatel manželku zaměstnat může. Pokud uzavře dohodu o provedení práce (DPP) s manželkou, je mzda pro s.r.o. daňově uznatelná, pokud je vypláceno max. 10.000/měsíc, nepodléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Z DPP do 10 tis. se odvádí pouze 15% srážková daň. Vyplacenou částku a sraženou daň pak může manželka zahrnout do DP, což jí v případě malých příjmů vlivem slevy na dani na poplatníka může přinést ještě vrácení sražené daně. Jedinou podmínkou pro DPP je nepřesáhnout za rok 300 hod.

       Specializovaný finanční úřad se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny

       9.8.2014

       Specializovaný finanční úřad je součástí Finanční správy ČR. Je to úzce profilovaný finanční úřad, spravující největší a fiskálně nejvýznamnější české společnosti s ročním obratem nad 2 miliardy korun, dále banky, pojišťovny a další finanční instituce.Úřad již dnes posuzuje a průběžně monitoruje, zda české firmy neoprávněně nevyvádějí své zisky do zemí s nižším daňovým zatížením či zda nejsou české dceřiné společnosti uměle kráceny na svých ziscích mateřskými firmami ze zahraničí.

       V souvislosti se zaměřením Specializovaného finančního úřadu na problematiku převodních cen byl vytvořen jednoduchý dotazníkový formulář, jehož účelem je získání rámcového přehledu o situaci spravovaných subjektů, ve vztahu k uskutečňování transakcí se spojenými osobami. Formulář je v těchto dnech rozesílán dotčeným daňovým subjektům. Vyplnění formuláře bude dobrovolné. "Pokud poplatník formulář nevyplní či vyplní nepravdivé, zavádějící či neúplné informace, Specializovaný finanční úřad bude k těmto případům přistupovat velmi obezřetně", upozorňuje ředitel Specializovaného finančního úřadu Jan Ronovský.

       Finanční správa po vyhodnocení této metody zváží obdobné oslovení i dalších skupin daňových subjektů.

       Zdroj: Finanční správa

       Nárok na daňové zvýhodnění po skončení studia na vysoké škole

       8.8.2014

       Dotaz
       Má při ukončení vysoké školy státnicí v červnu 2014 zaměstnanec jako otec dítěte nárok na daňové zvýhodnění celé prázdniny, nebo jen za červenec nebo zvýhodnění končí červnem 2014?

       Odpověď
       Dle § 35c ZDP má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, přičemž za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje mimo jiné zletilé dítě až do dovršení věku 26 let (jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání.
       Za měsíc červen má rodič nárok na daňové zvýhodnění, protože se jedná o měsíc, v němž dítě řádně ukončilo studium na vysoké škole. Co se týče nároku na daňové zvýhodnění v červenci, je nutné posoudit, zda po celý měsíc dítě vykonávalo výdělečnou činnost dle § 10 zákona o státní sociální podpoře či mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud nebyla tato výdělečná činnost vykonávána po celý měsíc červenec, resp. nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci nenáležel dítěti po celý měsíc červenec, pak má rodič nárok na daňové zvýhodnění i za červenec.

       Autorem odpověďi je Josef Rajdl, Aspionline

       MMR vyhlásí výzvu na obnovu majetku po živelních pohromách

       8.8.2014

       V průběhu letošního roku postihly území České republiky živelní události, především v květnu a v srpnu. Vzhledem k tomu připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve druhé polovině srpna vyhlášení výzvy k podávání žádostí v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

       Dotační titul je určen pro případy, kdy pro postižené území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Dotace slouží k rekonstrukci nebo k opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2014.

       Odborná pracovní skupina posoudí zdanění příjmů

       8.8.2014

       Ministr financí Andrej Babiš v souladu s koaliční smlouvou a v návaznosti na doporučení Evropské unie zřídil pracovní skupinu pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců a podnikajících fyzických osob.

       Úkolem pracovní skupiny je provést analýzu současné úrovně zdanění zaměstnanců a podnikajících fyzických osob v České republice. Analýza porovná zdanění jednotlivých skupin poplatníků na trhu práce mezi sebou a zároveň provede mezinárodní srovnání. Analýza bude zohledňovat specifické podmínky (např. náklady) jednotlivých skupin poplatníků.Na základě provedené analýzy pracovní skupina navrhne (pokud to bude považovat za účelné) systémové změny ve zdanění zaměstnanců a podnikajících fyzických osob. Analýza bude zohledňovat daň z příjmů fyzických osob a všechny odvody na sociální a zdravotní pojištění.

       Ing. Radek Ležatka Vedoucí Tiskového oddělení

       Daňová sleva pro pracující důchodce

       8.8.2014

       Daňová sleva pro pracující důchodce už platí, jak ji získat co nejdřív 6. srpna 2014 Na otázky, jak to bude probíhat v praxi, odpovídá mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.       Kdy se změna projeví například u zaměstnanců?
       Sleva se začne uplatňovat v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, kdy to zaměstnanec svému zaměstnavateli oznámil vyznačením změny v Prohlášení. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů (stalo se 4. srpna), což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu.

       Sleva na dani starobním důchodcům

       7.8.2014

       Ústavní soud ke slevě na dani pro pracující důchodce Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ze dne 10.července 2014 Ústavní soud vyhověl skupině senátorů a zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat tzv. slevu na dani ve výši 24.840 Kč starobním důchodcům, resp. přesněji osobám, které k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobíraly starobní důchod.
       Ústavní soud napadenou právní úpravu zrušil ke dni vyhlášení svého nálezu ve Sbírce zákonů. S ohledem na to mohou uplatnit slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu.

       Vydáno 4.8.2014 ve sbírce zákonů, částka 66

       Přísnější tresty za nelegální zaměstnávání

       30.7.2014

       Omezit nelegální zaměstnávání v ČR a diskriminaci zaměstnanců na pracovištích. Dojde k prohloubení spolupráce mezi Českou správou sociálního zabezpečení a orgány finanční kontroly. Státní úřad inspekce práce bude nově moci ukládat pokuty i za menší přestupky.
       Horní hranice pokut bude podle jejích slov stanovena na 10 mil. Kč.

       Na druhé straně se sníží administrativní zátěž pro zaměstnavatele. Od ledna roku 2015 nebudou mít zaměstnavatelé povinnost uchovávat ve všech případech kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah se zaměstnancem přímo na pracovišti. Tyto skutečnosti si bude inspekce práce zjišťovat z informačního systému ČSSZ. Větší důraz bude také kladen na širší osvětu a zvýšení veřejné podpory kontrol nelegálního zaměstnávání.

       Novela zákona o inspekci práce - Inspekce bude moci ukládat pokuty až do výše 1 milionu korun,(dříve max.400 tisíc Kč). Za překračování hodinového rozsahu u pracovních dohod (DPP, DPČ), by pokuta měla činit až 2 mil. Kč.
       Za neuvedení důvodu propuštění, hrozí v současné době zaměstnavateli pokuta 300 000 Kč - je stanovena dvakrát, zvlášť pro zaměstnavatele fyzické osoby a zvlášť pro zaměstnavatele právnické osoby. Jedná se o shodnou výši pokuty, ovšem u fyzických osob jde o přestupek, u právnických osob o správní delikt. Nově by mohl pro neuvedení výpovědního důvodu nebo okamžité zrušení pracovního poměru, pro které není žádný uznatelný důvod, inspektorát práce vyměřit pokutu až 2 miliony Kč.

       Zdroj: MPSV

       Investice v České republice pro Hyundai

       30.7.2014

       Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka společně s prezidentem společnosti Hyundai Mobis Myung-Chul Chungem podepsal 29. července 2014 druhou nejvyšší investici v České republice za posledních 5 let a zároveň třetí nejvýznamnější korejskou investici vůbec. Přinese 600-900 pracovních míst pro Ostravsko.

       Výstava k výročí: Od atentátu k válce

       29.7.2014

       ARMY: 28. července 2014, přesně na den sto let od okamžiku, kdy tehdejší Rakousko-Uhersko vypovědělo válku Srbsku, byla před budovou Generálního štábu AČR slavnostně zahájena výstava s názvem Od atentátu k válce. Na výstavních panelech je popsáno období bezprostředně předcházející vzniku 1. světové války.

       Sleva na dani pro zahraniční zaměstnance

       15.7.2014

       Základní slevu na dani z příjmů fyzických osob (24.840 Kč na poplatníka za kalendářní rok) mohou uplatnit i zahraniční zaměstnanci, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR.. Daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

       Zdroj:Finanční správa

       Zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou

       9.7.2014

       Zcela novou možnost elektronické komunikace spustila v těchto dnech Finanční správa ČR pro daňové poplatníky. K tomu, aby mohli poslat písemnost svému správci daně, již nepotřebují uznávaný elektronický podpis. Úplně postačí, když vlastní datovou schránku, kterou zcela zdarma zřizuje Ministerstvo vnitra ČR.

       Jak funguje nová komunikace se správcem daně v praxi? Poplatník vyplní příslušný elektronický formulář v aplikaci "Elektronická podání pro Finanční správu" (dostupné na internetové adrese: www.daneelektronicky.cz) a pro odeslání písemnosti klikne na tlačítko "Ověření identity přihlášením do datové schránky".
       Systém se automaticky přesměruje na internetové stránky Datových schránek, kde se poplatník přihlásí způsobem, jakým se běžně přihlašuje do své datové schránky. Tím dojde k ?podepsání? a následně k řádnému odeslání podání správci daně.

       Díky napojení na registr majitelů datových schránek si správce daně může on-line ověřit identitu podávajícího, tudíž není již nutný uznávaný elektronický podpis poplatníka.

       Finanční správa navíc usnadňuje majitelům datových schránek přístup do dalších užitečných aplikací finanční správy, a to do Daňové informační schránky a do aplikace Vrácení DPH v rámci EU. Na přihlašovací stránce zvolené aplikace stačí pro vstup kliknout v záložce "Datovou schránkou" na tlačítko "Přihlásit".

       K čemu slouží Daňová informační schránka? V Daňové informační schránce se poplatník například dozví, jaké informace jsou shromážděny u správce daně v jeho spisu a na osobním daňovém účtu. Může si tak lépe ohlídat své daňové povinnosti.
       Podrobnější informace o Daňové informační schránce jsou zveřejněny na internetových stránkách finanční správy na adresách: http://epodpora.mfcr.cz/media/co_je_to_dis.pdf
       http://epodpora.mfcr.cz/26-1271.html
       http://epodpora.mfcr.cz/26-365.html
       https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/podminky.faces

       Zdroj: www.financnisprava.cz

       Motoristy čeká výměna lékárniček, jinak hrozí pokuty

       8.7.2014

       Čeští motoristé by se měli rychle přesvědčit, zda jim právě neprošla záruční lhůta u autolékárniček. Od roku 2010, kdy kvůli nové ministerské vyhlášce kupovala většina řidičů novou lékárnu, uplynuly čtyři roky. A právě tak dlouhá je i běžná expirační lhůta autolékáren. Exspirační doba je vyznačena na obalu každé autolékárny. Pokud si motorista nakupuje jednotlivé části vybavení zvlášť, musí dávat pozor na datum trvanlivosti u každého obvazu či náplasti.

       Policie sice údajně nechystá na léto speciální kontrolní akci zaměřenou na autolékárny, o ty se však může zajímat každý policista v rámci kterékoli namátkové kontroly. Hrozí sankce v blokovém řízení do dvou tisíc korun, ve správním řízení pak od 1500 do 2500 korun.

       Zdroj: Novinky.cz

       Invalidní zaměstnanci snižují daň z příjmu

       8.7.2014

       Pokud zaměstnáte invalidního důchodce, který pobírá invalidní důchod, ponižujete si vypočítanou daň z příjmů bez ohledu na výši jeho platu. Do odpracovaných hodin se počítá nemoc, nikoliv neplacené volno. U částečné invalidity se vypočtená daň ponižuje o 18 tis. za každého zaměstnance zaměstnaného na plný úvazek, u těžšího zdravotního postižení o 60 tis. Pokud je zaměstnán zaměstnanec pouze na část pracovního úvazku, částka pro snížení daně se poměrnou částí snižuje.

       Změny pro akciovou společnost od 1.1.2014

       8.7.2014

       Akciové společnosti (stejně jako společnost s ručením omezeným v minulém čísle) povinny přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona o korporacích ZOK, tj. do 30.6.2014 své zakladatelské dokumenty tak, aby neodporovaly novým ustanovením ZOK, a doručit je do sbírky listin. Pokud tak neučiní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty může soud akciovou společnost zrušit a nařídit její likvidaci.

       Změny v založení akciové společnosti

       Akciovou společnost lze založit již jen jednorázově, upouští se od založení na základě veřejné nabídky akcií.

       Minimální výše základního kapitálu zůstává nezměněna (2 000 000,- Kč). Nově je možné vyjádřit základní kapitál v eurech, pokud společnost bude vést účetnictví v eurech. Rezervní fond již není povinný.

       Akciovou společnost může založit jen jedna fyzická osoba.

       K založení akciové společnosti postačí přijetí stanov, přičemž dříve bylo nutné přijmout i zakladatelskou smlouvu nebo listinu. Ke vzniku společnosti dochází až jejím zápisem do obchodního rejstříku, po svém vzniku mohou vypustit ze svých stanov údaje týkající se založení společnosti a jejich stanovy se tak stanou přehlednější.

       Akcie

       Základní kapitál je stále rozvržený na určitý počet akcií. ZOK upravuje nesplacené a nevydané akcie a možnost jejich převodu.

       ZOK také stanoví základní princip - společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. K právním jednáním, jejichž účelem by bylo nedůvodné zvýhodnění jakéhokoliv akcionáře na úkor společnosti nebo jiných společností, se nebude přihlížet.

       Akcie budou mít nadále formu akcií na jméno a akcií na majitele. Akcie na majitele ale již od 30.6.2013 mohou existovat jen jako zaknihovaný nebo tzv. imobilizovaný cenný papír. Kromě kmenových akcií a prioritních akcií se budou moci vydávat další druhy akcií. Tyto další druhy akcií mohou obsahovat zvláštní práva jako například jinak upravený podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku nebo rozdílnou váhu hlasů na valné hromadě.

       Nově se zavádí tzv. kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Jejich účetní hodnota se zjistí tak, že se výše základního kapitálu vydělí počtem kusových akcií. Každá kusová akcie má tedy vždy stejnou účetní hodnotu jako ostatní kusové akcie stejné společnosti. Výhodou těchto akcií je to, že se jejich hodnota na akcii neuvádí a nemusí být tedy vyměňovány při zvyšování nebo snižování základního kapitálu společnosti. Společnost může vydat buď jen kusové akcie, nebo jen akcie se jmenovitou hodnotou. Na kusových akciích musí být uvedeno, že jde o kusové akcie.

       Valná hromada

       Nejvyšším orgánem akciové společnosti nadále zůstává valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.

       ZOK výslovně upravuje možnost rozhodování "per rollam", tedy korespondenční hlasování bez nutné účasti na valné hromadě, pokud to připouští stanovy společnosti.

       Nově se upravují také pravidla pro pozvánky na valnou hromadu, která musí být zveřejněna na internetových stránkách společnosti a dále je možné upravit ve stanovách jiný vhodný způsob doručování než zasílání poštou (např. e-mailem).

       Je možné upravit si ve stanovách jinou hranici usnášeníschopnosti valné hromady a jinou hodnotu hlasů, kterými se na valné hromadě rozhoduje o základních otázkách. Pokud stanovy neurčí jinak, platí nadále, že valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni vlastníci akcií, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu a rozhoduje se většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro zásadní rozhodnutí uvedená v ustanoveních § 416 a § 417 ZOK (např. změna stanov, zvýšení základního kapitálu, změna akcií) však bude nadále potřeba 2/3 (resp. 3/4) většina přítomných akcionářů a tato ustanovení nelze stanovami změnit.

       Stanovami si lze zavést tzv. kumulativní hlasování pro volbu členů orgánů společnosti. Tento způsob hlasování směřuje ke zlepšení postavení minoritních akcionářů.

       Protest proti usnesení valné hromady je povinnost akcionáře podat na valné hromadě v případě, že se bude chtít dovolat neplatnosti usnesení valné hromady.

       Důležitou změnou je, že v působnosti valné hromady je oprávnění měnit stanovy společnosti, musí to být ale výslovně uvedeno ve stanovách. JInak by museli se změnou stanov souhlasit všichni akcionáři společnosti.

       Dualistický a monický model společnosti

       Stanovy akciové společnosti musí obsahovat údaj o tom, jaký systém vnitřní struktury společnosti byl zvolen a pravidla pro určení počtu členů představenstva a dozorčí rady.

       Pokud společnost zvolí tzv. dualistický model, pak bude statutárním orgánem představenstvo a vedle něj bude působit dozorčí rada jako kontrolní orgán. Ve stanovách lze určit jiný počet členů těchto orgánů, než stanoví zákon. Zůstává zakotvena neslučitelnost těchto funkcí, takže zde nebude možné sloučit je do jedné osoby. Již není nutné, aby 1/3 členů dozorčí rady volili zaměstnanci u společnosti s více jak 50-ti zaměstnanci. Lze také zvolit libovolnou délku funkčního období těchto orgánů.

       U monistického modelu vnitřní struktury společnosti je statutárním orgánem statutární ředitel, kterému také náleží obchodní vedení společnosti. Dále Správní rada, která určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho výkon. Počet členů správní rady je stanoven pouze dispozitivně, takže si společnost může ve stanovách upravit jiný než zákonem stanovený počet členů (zákon stanoví tříčlennou správní radu). V praxi tedy může dojít k situacím, kdy správní rada bude mít jen jednoho člena a tento člen bude zároveň statutárním ředitelem, takže akciová společnost bude mít ve svém vedení pouze jednu osobu.

       Změny v odměňování statutárních orgánů

       Ustanovení § 777, odst. 3 (ZOK) praví, že je nutné přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně členů orgánů společnosti do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30.6.2014, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

       Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti.

       • Pokud členy představenstva volí dozorčí rada ve smyslu ustanovení § 438 odst. 2 ZOK, pak i dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva.
       • Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele v monistickém systému schvaluje správní rada.
       Má-li člen orgánu vykonávat svou funkci za úplatu, pak smlouva o výkonu funkce musí obsahovat také údaje o odměňování specifikované v ustanovení § 60 ZOK.

       Uzavírání obchodů a smluv ve zvláštních případech

       - mezi společností a akcionářem, členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, případně osobami jim blízkými nově reguluje ustanovení § 255 ZOK, podle kterého budou omezení v něm uvedená platit jen 2 roky od vzniku společnosti. Ustanovení § 54 až § 58 ZOK upravuje střet zájmů.

       Akciové společnosti jsou od 1.1.2014 povinny mít internetové stránky společnosti.

       Akcionář musí mít bankovní účet u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), viz ustanovení § 264 odst. 2 (ZOK). Podíl na zisku může být poskytnut jen bezhotovostním převodem na tento účet.

       Vláda schválila změny pro rodiče, OSVČ i důchodce

       2.7.2014

       Pokud změny schválí Parlament, mají být účinné od ledna 2015. Týkaly by se tedy příjmů počínaje lednem 2015, nikoliv daňového přiznání za rok 2014.

       Daňová sleva na dítě se zvýší více, než MF původně navrhovalo. Za druhé dítě by si rodič mohl odečíst z daní o 200 Kč měsíčně více, za třetí a případně každé další dítě o 300 Kč více. Rodina se dvěma dětmi by si tak oproti současnému stavu mohla polepšit až o 2 400 Kč ročně.
       Maximální výši takzvaného daňového bonusu - 60 300 Kč - MF zvyšovat nechce.
       Rodiče malých dětí se mohou těšit také na zcela novou daňovou slevu-snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku, a to už počínaje příjmy za letošní rok. Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy. Pro letošní rok jde tedy o 8500 Kč, pro příští rok s největší pravděpodobností o 9 000 Kč.

       Omezení takzvaných výdajových paušálů pro OSVČ. Podnikatelé nepřijdou o základní daňovou slevu na poplatníka, sleva na dítě a na vyživovanou manželku či manžela se ale nevrátí.
       Nově bude zavedený strop pro využití paušálů s hranicí ročních příjmů do 2 mil. Kč. Pokud budou mít živnostníci tržby přes dva miliony, místo paušálů budou prokazovat skutečné náklady s využitím účtenek a faktur.

       Vrátí se základní daňová sleva pro pracující důchodce (jako další schválené změny až za rok 2015).

       Omezit se má také možnost odpisů na investiční životní pojištění. Lidé by si mohli odečíst z daní jen peníze zaplacené na krytí pojistných rizik, nikoliv na spořicí (investiční) složku.

       Zdaňování příjmů autorů srážkou se má podle návrhu vrátit ke stavu platnému do konce roku 2013. Limit by tedy klesl z letošních 10 000 Kč na předchozích 7 000 Kč.

       Od roku 2015 se zatím nic nezmění ani na zdanění lidí s vysokými příjmy. Druhá sazba daně z příjmů (progresivní daň), která má nahradit dočasný sedmiprocentní "solidární příspěvek", má začít platit až od roku 2016. Nicméně už počínaje rokem 2015 nebudou muset lidé, jimž se o solidární příspěvek zvyšovala jen měsíční záloha, podávat daňové přiznání. Tato povinnost zůstane jen u případného zvýšení celoroční daně.

       Nemění se ani limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření.

       Zdroj: www.aktualne.cz

       Zaměstnavatelé nejčastěji porušují pracovněprávní předpisy v oblasti vyplácení mzdy, zjistili inspektoři

       1.7.2014

       Při provedení 6 871 kontrol zjistili inspektoři 10 021 porušení pracovněprávních předpisů. Oblastní inspektoráty práce uložily v této souvislosti celkem 890 pokut ve výši 30,2 mil. Kč.
       Nejčastěji dochází k porušování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování a vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Zaměstnanci pracují bez písemně uzavřených pracovních smluv, nevede řádná evidence pracovní doby. Zaměstnavatelé nevyplácejí mzdu ve lhůtě splatnosti, nebo její část nevyplácejí vůbec. Přetrvává způsob, že část je vyplacena oficiálně a část tzv. na ruku, což je těžko dokazatelné.
       K častým závadám patří neposkytování příplatků za přesčas, za práci v sobotu a v neděli, za noční práci.

       Pravidelné a podrobné informace o kontrolách a jejich výsledcích jsou k dispozici na stránce Státního úřadu inspekce práce.

       Zdroj: MPSV

       Anonymní akcie v Česku končí

       30.6.2014

       Firmy s neznámým majitelem se mohly ucházet i o státní zakázky (např. společnost Haguess, která stojí za projektem pražské Opencard).
       Nově musí firmy své anonymní akcie zaknihovat u Centrálního depozitáře, imobilizovat, tedy fyzicky uschovat u banky nebo transformovat na listinné akcie na jméno. Všichni držitelé akcií na majitele se musí do konce června nechat zapsat do seznamu akcionářů, jinak nebudou moci vykonávat svá akcionářská práva (např. náro na dividendy).

       Pokud navíc obchodní korporace ve stanovené lhůtě své společenské smlouvy zákonu nepřizpůsobí, rejstříkový soud je ke splnění této povinnosti ještě bez jakékoli sankce vyzve a stanoví jim přiměřenou dodatečnou lhůtu. Ačkoli zákon s nedodržením dodatečné lhůty nespojuje žádnou sankci, může příslušnou obchodní korporaci zrušit a nařídit její likvidaci. Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) přislíbila, že soudy nebudou v nejbližších měsících trestat firmy, které nestihnou revizi smluv vyžadovanou novým občanským zákoníkem. Válková o situaci informovala předsedy krajských a vyšších soudů. Pokud by přesto nastaly problémy, Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo pomoc při řešení.

       Zdroj: čt24

       MF předložilo vládě návrh na změnu zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů 26. 6. 2014

       27.6.2014

       Návrh zahrnuje zejména nutné úpravy v zákonu o daních z příjmů podložené analýzou změn daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a rozpracování záměrů vyplývajících z Programového prohlášení vlády, jimiž jsou zvýšení slevy na druhé a další dítě, obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce, omezení v nastavení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné a též revize dnes již překonaného textu některých ustanovení již přijatého, ale v rámci většiny ustanovení dosud neúčinného zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

       Automatické zřízení DIS

       26.6.2014

       Ke službám daňového portálu (např. DIS) je možné se přihlásit nově i prostřednictvím údajů datové schránky. Tj. k určení identity přihlašujícího se použijí přístupová oprávnění pro přihlášení do datové schránky. Samozřejmě je i nadále možné se přihlásit pomocí kvalifikovaného certifikátu (IK MPSV). Na přihlašovací obrazovce si uživatel zvolí, zda se ke službám daňového portálu chce přihlásit datovou schránkou či kvalifikovaným certifikátem.

       Zdroj: Týdeník Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 25/2014

       Změny v zaměstnávání cizinců

       26.6.2014

       Novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti dne 24. 6. 2014.
       Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové bude povolení k zaměstnání ÚP ČR nadále vydávat pouze v určitých případech, které se nebudou týkat většiny pracovních migrantů. "Změna zjednoduší život i zaměstnavatelům, kteří už nebudou muset předem oznamovat Úřadu práce ČR záměr zaměstnávat cizince," zdůrazňuje.

       "Nadále bude platit, že zaměstnavatel musí volné pracovní místo nabídnout nejdříve občanům ČR nebo EU/EHP a Švýcarska (nahlásit ho do evidence příslušné krajské pobočky ÚP ČR). Po uplynutí 30 denní lhůty na něj bude moci přijmout občana třetí země," doplňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

       Pokud se cizinec rozhodne pracovat v České republice, bude muset požádat, stejně jako dosud, o vydání povolení, tedy zaměstnanecké karty, na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Výjimku budou tvořit případy, kdy se takový člověk už zdržuje na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo víza k pobytu na 90 dnů na území ČR. Tehdy by měly jeho kroky zamířit na Ministerstvo vnitra. Dále budou muset zaměstnavatel a nový pracovník uzavřít pracovněprávní vztah (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti) nebo smlouvu o smlouvě budoucí a předložit tyto doklady společně se žádostí o vydání karty.

       Ministerstvo vnitra bude o vydání karet rozhodovat ve standardním správním řízení, v jehož rámci se bude moci žadatel, v případě nesouhlasu s rozhodnutím, odvolat. Pokud správní orgán vydání karty schválí, získá cizinec vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, na jehož základě může přijet do ČR pracovat.

       Aby cizinec zaměstnaneckou kartu nakonec získal, bude muset mimo jiné prokázat, že je odborně způsobilý k výkonu konkrétní profese a nejpozději do tří pracovních dnů po příjezdu do ČR poskytnout biometrické údaje, které Ministerstvo vnitra do karty zanese. Poté žadatel dostane potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty a od tohoto dne může v ČR pracovat. Platnost zaměstnanecké karty se bude odvíjet od doby, na kterou zaměstnavatel uzavře s cizincem smlouvu, nejdéle však na dva roky.

       Změny pro společnost s ručením omezeným od 1.1.2014

       17.6.2014

       Základní kapitál a vklady
       Od 1.1.2014 činí minimální výše vkladu u společnosti s ručením omezeným dle zákon o obchodních korporacích (ZOK) pouze 1,- Kč, což znamená, že i základní kapitál může být nově tvořen částkou ve výši pouhé 1,-- Kč, má-li společnost jediného společníka.

       Jedná se tak o klíčovou změnu úpravy základního kapitálu oproti úpravě platné do 31.12.2013, která vyžadovala základní kapitál alespoň ve výši 200.000,- Kč. Společnost s ručením omezeným se nyní tak více otevírá těm, pro které složení dosavadní výše základního kapitálu představovalo finanční překážku. Základní kapitál ale tímto ztratil svou garanční roli, která je nově nahrazena jinými režimy ochrany věřitelů, jakými jsou např. test insolvence či přísnější pravidla správy, což by mělo přispět k vyšší ochraně věřitelů především díky větší odpovědnosti jednatelů.

       I u vkladů do společností s ručením omezeným došlo k určitým změnám. Vklad sice může být jak peněžitý, tak nepeněžitý, avšak nepeněžitým vkladem nesmí být práce, služby či pohledávka společníka za společností. Znalec již však pro ocenění nepeněžitých vkladů nemusí být vybírán soudem, ale bude vybírán při zakládání společnosti samotnými zakladateli, jinak jednatelem.

       Celé znění

       Příjem z nájmu u důchodců

       17.6.2014

       Pokud si podnikatel pronajme od nepracujícího důchodce nemovitost do 15.000.-/rok (např. sklad, garáž na parkování služebního vozu?) nemusí důchodce z pronájmu podávat daňové přiznání, avšak nájemné podnikateli snižuje daň. Pokud podnikatel sepíše smlouvu o pronájmu na 30.000.-/rok a polovinu uhradí v roce 2014 a polovinu v roce 2015, pak v nákladech bude mít v r. 2014 celých 30.000.-, důchodce stále nic nedaní.

       Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu

       17.6.2014

       Aktuálně jsou již na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz všechny změny zapracovány a k dispozici.

       V souladu s § 69a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zřídil správce daně z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen "DIS") k datu 1. 4. 2014, těm daňovým subjektům, kterým byla zpřístupněna datová schránka a dosud jim DIS nebyla zřízena.

       Nahlížení do DIS lze, dle § 69b daňového řádu, na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Uvedenou datovou zprávu lze podepsat pouze uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

       Podání učiněné datovou zprávou, dle § 71 daňového řádu, lze nově také odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

       Ke vstupu do autentizovaných aplikací Daňového portálu; Daňová informační schránka a Vracení DPH v rámci EU lze nově použít možnost přihlášení také pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

       Zdroj: Finanční správa

       Tripartita dohodla zvýšení minimální mzdy

       17.6.2014

       Minimální mzda se má zvýšit o 500 korun na 9 000 korun. Podle serveru e-sondy.cz se tím mimo jiné zvýší i její motivační prvek. Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl rozdíl v řádu tisíců korun mezi minimální mzdou a částkou, kterou mohou lidé získat pomocí sociálních dávek a příspěvků na bydlení.

       "V současné době patříme k nejhorším zemím v Evropské unii, minimální mzda v rámci EU je nižší už jen v Bulharsku, Rumunsku a Litvě," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Minimální mzda se od roku 2007 zvýšila pouze jednou, a to loni v srpnu o 500 korun na nynějších 8 500 korun.

       Na základě koaliční dohody by měla vláda postupně minimální mzdu zvyšovat až ke 40 % průměrné mzdy, což podle loňské hodnoty představuje asi 10 000 korun. Podle podkladů MPSV pro tripartitu by se měla minimální mzda ročně zvedat asi o 700 korun.

       Zdroj: ČMKOS

       Nepřehlédněte - Rekodifikace práva od 1.1.2014

       17.6.2014

       Akciová společnost a Společnost s ručením omezeným a povinná úprava společenské smlouvy (zakladatelské listiny) do 30.6.2014

       Právní úprava platná do 31.12.2013, která se týkala obchodních společností, byla soustředěna v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále jen "obchodní zákoník").

       Ode dne 1.1.2014 ji nahrazuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) (dále jen "ZOK") a také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako "NOZ" nebo "nový občanský zákoník"), který obsahuje obecnou úpravu právnických osob.

       Akciové společnosti a Společnosti s ručením omezeným si mohou vybrat ze dvou možností:

       1. Společnosti s ručením omezeným se mohou rozhodnout řídit dosavadní "starou" právní úpravou, potom se budou jejich společenské smlouvy (příp. zakladatelské listiny) přijaté před 1.1.2014 řídit nadále obchodním zákoníkem. Pokud ale některá ustanovení společenských smluv (příp. zakladatelských listin) budou v rozporu s donucujícími ustanoveními nové legislativy, pak se tato konkrétní ustanovení k 1.1.2014 automaticky zrušují.
       2. Společnosti s ručením omezeným se mohou aktivně plně podřídit již jen nové právní úpravě. Valná hromada společnosti pak rozhodne o tom, že se obchodní společnost podřizuje ZOK jako celku. Takové rozhodnutí je nutné učinit nejpozději do 2 let od účinnosti ZOK a je účinné ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

       V každém případě jsou akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným povinny přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK své výše uvedené dokumenty tak, aby neodporovaly donucujícím ustanovením ZOK, ( viz Hlava 4., § 132- 242 Společnost s ručením omezeným a Hlava 5., § 243- 551 Akciová společnost) a doručit je do sbírky listin. Pokud tak neučiní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty může soud společnost s ručením omezeným zrušit a nařídit její likvidaci.

       Elektronické podání a daňová informační schránka

       28.4.2014

       Daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku, nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky, neboť mu byla v zákonné lhůtě zřízena z moci úřední. Nahlížení do daňové informační schránky lze na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Aktuálně je možné uvedenou datovou zprávu podepsat pouze uznávaným elektronickým podpisem. Další způsob autentizace, ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, je v současné době testován, o jeho nasazení do rutinního provozu bude Ministerstvo financí informovat.

       ČSSZ připomíná, kdy je možné čerpat ošetřovné

       22.4.2014

       Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Poskytuje se zaměstnanci vždy, pokud ošetřuje své dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo kterému se stal úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte náleží ošetřovné, pokud o potřebě jeho ošetřování rozhodne ošetřující lékař.
       Ošetřovné náleží maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle, svátky). Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat. Osamělý zaměstnanec (např. rozvedený, ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

       Dotazy k ošetřovnému zodpoví a s řešením konkrétní situace poradí call centrum nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040. Informativní výši ošetřovného spočítá kalkulačka MPSV.

       Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

       Pracovní doba na finančních úřadech

       31.3.2014

       Finanční správa očekává a je připravena na zvýšený nápor poplatníků v prvních dvou dnech tohoto týdne, kdy bude na všech finančních úřadech a jejich územních pracovištích pro poplatníky otevřeno od 8,00 do 18,00 hodin.

       Daňové přiznání však lze podat i elektronicky, například prostřednictvím aplikace finanční správy ?Elektronická podání pro finanční správu?, dostupné na www.daneelektronicky.cz. Instruktážní video k použití této aplikace a všechny nejdůležitější informace k aktuálně podávaným daňovým přiznáním k daním z příjmů, naleznou poplatníci přehledně na jednom místě na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz v "Nepřehlédněte" nebo v červeném boxu vpravo.

       Zdroj: Finanční správa

       Čím dál víc podnikatelů žádá své účetní o manipulaci účetnictví

       31.3.2014

       Více než jedna čtvrtina účetních byla letos požádána o vylepšení účetní závěrky, přesněji 26,5 %. To je meziročně o šest procentních bodů více než loni. V praxi může jít až o téměř 250 tisíc firem se zmanipulovaným účetnictvím, zjistila Komora certifikovaných účetních ve svém pravidelném výzkumu o kreativním účetnictví.

       Komora se také zajímala, čeho se požadované ?vylepšení? týká. Ukázalo se, že počet účetních zásahů typu ?úprava ziskovosti? tvoří přes 92 % kreativních zásahů do účetní závěrky. Vloni představovala ziskovost pouze 78,9 % těchto úprav.

       Ankety se zúčastnilo 215 respondentů z řad členů Komory certifikovaných účetních, která sdružuje odborníky na oblast účetnictví, daní i podnikových financí. Podle jejich názoru se kromě ziskovosti často přikrášluje i zadluženost firmy. Zadluženost firmy si letos potenciálně upravilo o půl procentních bodů více firem než loni. Celkem 18 % potenciálních přikrášlení účetnictví tak letos tvoří změna zadluženosti. Navenek se tedy jako méně zadlužený subjekt potenciálně tváří až kolem 31 000 firem registrovaných v ČR, což může ve vztahu k bankám představovat nemalé riziko špatného úvěrování.       Komora certifikovaných účetních (KCU) je profesní organizace s 15letou tradicí, která působí jako samostatná složka Svazu účetních a v níž se sdružují certifikovaní účetní a účetní experti po absolvování systému certifikace účetní profese v ČR, popř. po získání obdobné kvalifikace v jiné z členských organizací International Federation of Accountants (IFAC).

       Zdroj: Komora certifikovaných účetních

       Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

       28.3.2014

       OSVČ, tj. podnikatelé, řemeslníci, živnostníci, mají do 2. 5. 2014 povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013. To platí i pro ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2013 nebo které v loňském roce oznámily ukončení samostatné výdělečné činnosti.

       OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí podat Přehled nejpozději do 1. 8. 2014. Tuto skutečnost jsou OSVČ povinny oznámit příslušné OSSZ do 30. 4. 2014.

       Za nepodání Přehledu nebo jeho opožděné podání může OSSZ udělit OSVČ pokutu až do výše 20 000 Kč. Případný doplatek na pojistném, který může vzniknout zúčtováním celého roku, musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém podala nebo měla povinnost podat Přehled.

       I ke staré studni musíte úřadům doložit dokumentaci

       27.3.2014

       Zástupce veřejné ochránkyně práv šetřil případ, v němž stěžovatel namítal, že soused vybudoval novou studnu bez patřičných povolení a neodborným způsobem. Soused však vodoprávnímu úřadu namítal, že studna se na pozemku nacházela už před rokem 1955, jen nebyla využívána, takže nešlo o stavbu nové studny.

       Vodoprávní úřad následně shromáždil tři čestná prohlášení potvrzující historickou existenci studny na daném pozemku od druhé poloviny 40. let 20. století.. Vzal v potaz stáří domu, k němuž studna náležela, a skutečnost, že v době jeho vzniku bylo podle platné právní úpravy nezbytné, aby obytné objekty měly zajištěny individuální zásobování vodou. Přiklonil se proto k domněnce, že stavba studny se na daném pozemku spíše nacházela a nejedná se tudíž o tzv. černou stavbu. Řízení o odstranění studny tedy nezahájil.

       Zástupce veřejné ochránkyně práv konstatoval, že rovněž historická studna je stavbou dle stavebně-právních předpisů, a proto si její vlastník musí opatřit dokumentaci skutečného provedení stavby, případně pasport stavby, pokud se původní dokumentace nedochovala.
       V souvislosti se studnami se lidé na ochránce obracejí nejčastěji v souvislosti s obavami, že vybudováním studny na sousedním pozemku dojde ke ztrátě vody v jejich studni. V takovém případě je vhodné nechat si zpracovat odborný hydrogeologický posudek kvality a množství vody (resp. vydatnosti pramene) ve studni ještě předtím, než soused začne svůj záměr realizovat. Bez takového posudku se totiž následně obtížně prokazuje, jaká byla původní kvalita a hladina vody ve studni.

       Zdroj: Internetové stránky Veřejného ochránce práv

       Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-mailovými zprávami

       27.3.2014

       Žádáme proto všechny, kteří se stanou obětí těchto podvodných e-mailových zpráv, aby neotvírali odkazy a neodesílali žádné osobní či bezpečnostní údaje na adresy v nich uvedené. Dále prosíme všechny, kteří již tento typ nevyžádané e-mailové zprávy z domény mfcr.cz obdrželi a chtějí se aktivně podílet na odhalování zdrojů těchto zpráv a na omezení jejich dalšího šíření, aby tyto nevyžádané e-mailové zprávy zaslali na k tomuto účelu určenou e-mailovou adresu mf-spam@mfcr.cz.

       Zdroj: Ministerstvo financí

       Letošní svátky uspíší výplaty některých důchodů

       27.3.2014

       Důchody s výplatním termínem v pátek 18. 4. 2014 budou splatné ve čtvrtek 17. 4. 2014

       • v neděli 20. 4. 2014 - v pátek 18. 4. 2014
       • ve čtvrtek 8. 5. 2014 - ve středu 7. 5. 2014
       • v pátek 14. 11. 2014 - ve čtvrtek 13. 11. 2014
       • v neděli 16. 11. 2014 - v pátek 14. 11. 2014
       • ve středu 24. 12. 2014 - v úterý 23. 12. 2014

       Změna výplatních termínů se týká pouze důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních.

       Zdroj: ČSSZ

       Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2013

       21.3.2014

       V loňském roce činily sociální výdaje MPSV přibližně 472,5 mld. Kč, což bylo o 8,5 mld. Kč více než v roce 2012.

       K nejvyššímu nárůstu došlo u dávek pomoci v hmotné nouzi (o 2,8 mld. Kč), dávek státní sociální podpory a pěstounské péče (o 1,8 mld. Kč) a u výdajů na příspěvek na péči (o 1,2 mld. Kč).

       Na podpory v nezaměstnanosti bylo v roce 2013 uvolněno 9,7 mld. Kč, tj. o 0,9 mld. Kč více než v roce 2012. Tento nárůst byl ovlivněn především vyšším počtem uchazečů o zaměstnání s podporou v nezaměstnanosti.

       Zdroj: MPSV

       Firmy a soukromé spisovny budou muset zajistit úschovu dokladů

       21.3.2014

       Pokud soukromá spisovna zanikne a nebude mít nástupce, bude podle novely muset obstarat náhradní úschovu dokladů a oznámit to příslušné správě sociálního zabezpečení. Když rušené firmě zůstanou peníze, bude je muset přednostně využít na zajištění uložení dokumentů. Kdyby finance neměla, uhradí to ministerstvo práce. Ministerstvo by mohlo platit i za pořízení výpisu z listů, ověřování kopií a poštovné. Maximální cenu má stanovit vyhláška. Spisovny budou také muset sociální správě dodat požadované kopie dokumentů, a to ve stanovené lhůtě. V současnosti mzdové listy či evidenční listy důchodového pojištění i osobní spisy pracovníků uchovávají soukromé spisovny.

       Zdroj: WoltersKluwer

       Ministerstvo financí představuje návrhy opatření v daňové oblasti

       20.3.2014

       "Boj s daňovými úniky je pro nás prioritou," uvedl ministr financí Andrej Babiš. "Navrhujeme zřízení centrálního registru bankovních účtů či zavedení elektronické evidence tržeb," dodal s tím, že mezi další opatření bude patřit rozšíření uplatnění mechanismu přenesení daňové povinnosti např. pro dodání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů a laptopů, kovů atd., vyšší zdanění hazardu, zdanění zahraničních provozovatelů loterií a další.

       Byly představeny také návrhy jako například opětovné zavedení slevy pro pracující důchodce, omezení výdajových paušálů a sleva na dani na druhé a další dítě Dále zavedení třetí sazby daně z přidané hodnoty 10% na léky, knihy a dětskou výživu.

       Projekt Jednoho inkasního místa bude odložen, avšak opatření zjednodušující správu daní, jako například zrušení nesystémových výjimek, zůstanou zachována (např.zrušení superhrubé mzdy a nahrazení druhou sazbou daně při současném zrušení 7% solidárního zvýšení).

       Prezentaci z tiskové konference ze dne 19.3.2014 - Opatření v daňové oblasti naleznete zde>>>

       Zdroj: Ministerstvo financí

       Změna stavby a povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

       7.3.2014

       Dojde-li u zdanitelné stavby stavebními úpravami ke změnám skutečností rozhodných pro stanovení daně, např. ke změně počtu dalších nadzemních podlaží nástavbou, k rozšíření zastavěné plochy přístavbou nebo naopak ke zmenšení zastavěné plochy či počtu dalších nadzemních podlaží v případech, kdy je součástí stavebních úprav částečná demolice stavby, vzniká poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž byly stavební úpravy dokončeny, tzn. že byl vydán kolaudační souhlas nebo ohlášeno užívání stavby, nebo je-li zdanitelná stavba skutečně užívána, a to včetně části dotčené stavebními úpravami.

       Jediná oficiální stránka Úřadu práce ČR je www.uradprace.cz

       3.3.2014

       Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti a upozornění na obsah internetových stránek www.upcr.cz a www.cesky-urad-prace.cz sděluje k tomu Úřad práce ČR (ÚP ČR) následující:

       Tyto stránky nejsou oficiálními internetovými stránkami Úřadu práce ČR. Veškeré informace spojené s výkonem agendy spadající do působnosti ÚP ČR zveřejňuje úřad pravidelně na www.uradprace.cz a integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

       Za informace a sdělení, která uvádí provozovatelé stránek www.upcr.cz a www.cesky-urad-prace.cz Úřad práce ČR nezodpovídá a nemá s nimi nic společného.

       Zdroj: MPSV

       Které chyby se nejčastěji dělají v přiznání?

       1.3.2014

       Pozor na změny u odčitatelných položek

       Velká část chyb jde na vrub odčitatelných položek a nezdanitelné části základu daně. Často se chybuje hlavně u penzijního připojištění. V oblasti penzijního připojištění se navíc některé věci měnily, poplatník si může odečíst od základu daně zaplacený příspěvek na penzijní připojištění maximálně 12 000 Kč. Částku, kterou na pojištění zaplatil, ale musí od roku 2013 snížit o 12 000 Kč. (Ještě do loňska 6000 Kč.) Ročně například zaplatíte na penzijním připojištění 20 000 Kč, v daňovém přiznání tak můžete snížit základ daně o 8000 Kč. Podobně chybují i zaměstnanci u odborových příspěvků. Pro rok 2013 lze odečíst maximálně 3000 Kč.

       Pozor také na chyby u úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření. Aby se daly odečíst z daňového základu, musí úvěr směřovat na financování bytových potřeb (na rekreační objekt ne). Vše upřesňuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Pokud podmínky stanovené zákonem splňujete, můžete odečíst úroky maximální výše 300 000 korun ročně. Pokud jste úroky platili jenom část roku, od základu daně můžete odečíst až 25 000 korun za každý kalendářní měsíc.

       Rady k odpočtu úroků hypotéky z daní

       1.3.2014

       Cena vlastního bydlení pořízeného na úvěr bývá porovnávána s cenou podnájmu. Do srovnání však někdy není zahrnuta možnost odečtu úroků z daní. Ta přitom běžně snižuje měsíční náklady na vlastní bydlení o 1 000 Kč, vyplývá z odhadů odborníků. Přinášíme vám několik rad, jak odpočet úroků z hypotéky správně využít.

       Stát podporuje vlastní bydlení možností odpočtu úroků úvěru z bydlení až do výše 300 000 Kč ročně. Od roku 2014 pak ministerstvo financí plánuje tento limit snížit na 80 000 Kč.

       Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu je splnění bytové potřeby

       Bytová podmínka úvěru není splněna pokud je na úvěr pořízena rekreační chata nebo chalupa, nebo pokud je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti či výstavbu za účelem pronájmu - definice viz v § 15 zákona o dani z příjmu. V praxi je možné odečíst úroky z hypotečního úvěru i z úvěru ze stavebního spoření.

       Odpočet úroků je umožňován jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným. Na odpočet nemá prostor samoživitelka pobírající rodičovský příspěvek. Stejně tak si nebude moci snížit daňovou povinnost OSVČ, která vykazuje roční zisk pod 165 600 Kč včetně.(vychází totiž daň 24 840 Kč, kde po odečtení zákonné slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč vzniká nulová daňová povinnost).

       Při uznání odpočtu je nutné doložit v originále výši zaplacených úroků a při prvním uplatňování odpočtu i výpis z katastru nemovitostí. Potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku.

       Zdroj: Gepard Finance

       Upozornění Finančního ředitelství Slovenské republiky českým daňovým subjektům, které jsou registrovány k DPH na Slovensku

       3.2.2014

       Daňové subjekty, které mají povinnost platit DPH na Slovensku, se musí zaregistrovat k elektronické komunikaci se slovenskou finanční správou.

       Od 1. 1. 2014 tito poplatníci již nemohou se slovenskou finanční správou komunikovat jinak než elektronicky. Podle sdělení slovenského úřadu by tuto registrační povinnost mělo splnit cca 3 000 plátců DPH ze zahraničí. Dosud však tak neučinili.
       Všechny potřebné informace o registraci jsou k dispozici na adrese https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby.

       Nové podmínky pro uplatnění paušálních výdajů v roce 2013

       3.2.2014

       Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 platí omezení pro uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti u poplatníků, kteří uplatňují paušální výdaje. Podle nového ustanovení § 35ca ZDP, včleněného do ZDP zákonem č. 500/2012 Sb., uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže poplatník snížit vypočtenou daň o slevu na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a rovněž nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě podle § 35c a 35d ZDP.

       PŘÍKLAD
       Poplatník má příjmy ze závislé činnosti a z podnikání. K příjmům z podnikání uplatňuje paušální výdaje. Za rok 2013 dosáhne dle potvrzení zaměstnavatele dílčí základ daně ze závislé činnosti 315 000 Kč a dílčí základ daně z podnikání 316 000 Kč. Manželka je v domácnosti, nemá zdanitelné příjmy a pečuje o nezletilé dítě.

       Řešení:
       Celkový základ daně poplatníka činí za rok 2013: 315 000 Kč + 316 000 Kč = 631 000 Kč. Podíl základu daně z podnikání činí 50,08 % celkového základu daně. Z toho důvodu nemůže poplatník v daňovém přiznání za rok 2013 uplatnit ani slevu na dani na manželku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, ani daňové zvýhodnění na dítě. Pokud nepřejde z uplatnění paušálních výdajů na skutečné výdaje uplatněné k příjmům z podnikání, zaplatí v roce 2013 oproti roku 2012 více na dani z příjmů o 24 840 Kč (sleva na manželku) + 13 404 Kč (daňové zvýhodnění na děti) = 38 244 Kč.

       Ing. Ivan Macháček (výtah)

       Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání

       24.1.2014

       Tímto je k dotčené povinnosti podávána podrobnější informace. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, dále přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů.

       Povinnost elektronického podávání podle § 101a ZDPH se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby.

       V tomto ohledu je nutné upozornit, že povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH není novým ustanovením § 101a ZDPH nijak dotčena. Stejné platí i o elektronickém podávání výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a ZDPH (zde platí povinná elektronická forma pro všechny dotčené plátce bez rozdílu).

       Podání podle § 101a ZDPH má povinnost činit elektronicky plátce:

       • 1. právnická osoba,
       • 2. fyzická osoba, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
       • 3. fyzická osoba, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.


       Úplné znění Informace GFŘ naleznete zde >>>

       Zdroj: Finanční správa

       Změny v aplikaci srážkové daně

       24.1.2014

       Limit pro uplatnění srážkové daně se přitom zvýšil z 5 000 Kč na 10 000 Kč. Poplatník může dle § 36 odst. 7 ZDP zahrnout do daňového přiznání i příjmy zdaněné srážkovou daní, sražená daň z těchto příjmů se pak započte na celkovou daň. To může být výhodné např. pro studenty a jiné zaměstnance s nižšími příjmy na základě dohody o provedení práce od více zaměstnavatelů. Mohou tak docílit vrácení srážkové daně z příjmů.

       Zdroj: Týdeník Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 3/2014

       Daň z nemovitých věcí ? musím podat daňové přiznání, i když jsem nic nekoupil ani neprodal?

       24.1.2014

       Důvodem je skutečnost, že dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, a to v důsledku změny některých ustanovení tohoto zákona. Tito poplatníci mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 i tehdy, dojde-li u nich ke snížení daňové povinnosti.

       Koho se tedy povinnost podat daňové přiznání v důsledku změny zákona o dani z nemovitých věcí vlastně týká?

       Za prvé majitelů vleček a majitelů staveb, které nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona o dani z nemovitých věcí, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona o dani z nemovitých věcí. Jedná se například o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.

       Za druhé se povinnost podat daňové přiznání dotýká majitelů staveb pro podnikání, kdy se za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně již nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby.

       Za třetí se povinnost podat daňové přiznání vztahuje na majitele pozemků, určených k zastavění zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze staveb a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona. Jedná se o pozemky určené k zastavění například stavbami vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení nebo staveb pro veřejnou dopravu.

       Za čtvrté mají povinnost podat přiznání i vlastníci pozemků pod bytovými domy rozdělenými na jednotky, kteří nejsou vlastníky žádné z jednotek v domě. Výjimkou je případ, kdy je takový pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, neboť pak je od daně osvobozen a nemá povinnost daňové přiznání podat.

       A za páté jsou nově povinny podat daňové přiznání podílové fondy a fondy obhospodařované penzijními společnostmi, a to za nemovité věci, tvořící jmění těchto fondů.

       Koho se povinnost podat daňové přiznání naopak vůbec netýká, i když jeho daňovou povinnost ovlivňuje změna zákona o dani z nemovitých věcí?

       Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu vlastní i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Tomuto poplatníkovi se sice v některých případech daň mírně zvýší, ale přiznání podávat nemusí. Správce daně mu daň vyměří z moci úřední.

       Zdroj: Finanční správa

       Novelizace účetní vyhlášky

       24.1.2014

       Položka pozemek neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách Stavby, Pěstitelské celky trvalých porostů a Jiný dlouhodobý hmotný majetek. Bez ohledu na změny v soukromém právu se tedy účetně odpisují pouze stavby, i když jsou soukromoprávně součástí pozemku. Podle zákona o korporacích již nebude tvorba rezervního fondu povinná. Na to účetní vyhláška reaguje tak, že pojem Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku nahrazuje pojmem Fondy ze zisku. Oproti původním úvahám se právo stavby může vykázat jako samostatná položka dlouhodobého hmotného majetku vykazovaná v položce Stavby v případě, že není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby. Pokud má účetní jednotka záměr právo stavby realizovat, pak se stává součástí ocenění stavby, která je dlouhodobým hmotným majetkem vykazovaným v položce Stavby, nebo součástí ocenění stavby, která je vykazována v rámci položky Zásoby.

       Minimální mzda

       19.1.2014

       (§ 111 zákoníku práce a NV č. 567/2006 Sb.)

       Základní sazba minimální mzdy za měsíc 8 500 Kč
       Základní sazba minimální mzdy za hodinu 50,60 Kč

       (neplatí pro poživatele invalidních důchodů)

       Přepočet minimální mzdy za hodinu podle délky stanovené týdenní pracovní doby (§ 5 odst. 1 NV).

       40 hodin 50,60 Kč
       38,75 hodiny 52,20 Kč
       37,5 hodiny 54,00 Kč
       * Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. došlo s účinností od 1. 8. 2013 ke zvýšení měsíční i hodinové sazby minimální mzdy. Současně byly do právní úpravy vráceny speciální sazby při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (§ 4) ? týkají se výhradně poživatelů invalidních důchodů a zůstaly na úrovni sazeb platných ke dni 31. 7. 2013. S účinností k 1. 1. 2014 k dalším změnám nedošlo.

       Informace GFŘ k postupu daňových subjektů při podávání žádostí podle § 156 daňového řádu

       19.12.2013

       Rozhoduje-li správce daně o žádosti o posečkání, vychází z podkladů, které má již shromážděny v daňovém spise daňového subjektu, z tvrzení uvedených v žádosti a z dokladů, které ke své žádosti daňový subjekt připojil. Správce daně zjišťuje, zda existují a jsou prokázány důvody (zákonné podmínky), pro které může úhradu daně posečkat.

       Pokud daňový subjekt splní své břemeno tvrzení v tom smyslu, že žádost o posečkání obsahuje precizně popsanou skutkovou podstatu vymezenou v § 156 odst. 1 písm. a) až e) DŘ, avšak daňový subjekt své tvrzení uvedené v žádosti nedoloží, a ani správce daně nemá tvrzení daňového subjektu jakkoliv podepřeno obsahem daňového spisu, nese daňový subjekt riziko možného negativního rozhodnutí v dané věci. V případě podané žádosti jde ryze o dispozitivní úkon daňového subjektu, a proto daňový subjekt nemůže být nucen k prokázání tvrzených skutečností, a to i s ohledem na znění ust. § 92 odst. 3 DŘ (viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 703/06 ze dne 21. 4. 2009, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Aps 2/2009 ? 52 ze dne 3. 12. 2009).

       V rámci rozhodování o žádosti o posečkání přihlíží správce daně též k tomu, zda byly např. splněny podmínky předchozího rozhodnutí o posečkání, jaká je aktuální výše nedoplatků evidovaných na osobních daňových účtech daňového subjektu, jaká je platební morálka daňového subjektu a jeho spolupráce se správcem daně, zda délka požadovaného posečkání či výše splátek je přiměřená, jaká je ekonomická situace a majetkové poměry daňového subjektu, zda je posečkávaná daň zajištěna prostředky zajišťující její úhradu.

       V rozhodnutí, kterým bylo vyhověno žádosti o posečkání, se stanoví doba posečkání a může být vázáno i na další podmínky, a to např.:

       • na povinnost včasné a řádné úhrady všech následujících platebních povinností,
       • na možnost použití přeplatků na jiné dani k úhradě posečkané daně,
       • na rozvazovací podmínku, že po dobu posečkání nesmí být ohledně nemovitých věcí, zajišťujících posečkanou daňovou pohledávku (i případy, není-li zástavní dlužník totožný s daňovým dlužníkem), nařízeno dražební jednání (§ 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů?) nebo vyhlášeno konání veřejné dražby dle § 20 a § 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

       Rozhodnutí, upravující některou z podmínek původního rozhodnutí o posečkání, nemá účinky ve smyslu § 160 odst. 3 písm. c) DŘ. Žádost o jeho vydání musí být proto podána před splatností posečkané daně, která je stanovena původním rozhodnutím o posečkání.

       Zdroj: Finanční správa

       Hlavní novinky ve zdaňování zaměstnanců od roku 2014

       19.12.2013

       ?V roce 2014 zůstává i nadále v platnosti superhrubá mzda, 15% sazba daně z příjmů fyzických osob i 7% solidární zvýšení daně u vysokopříjmových zaměstnanců. Zaměstnavatelé by však měli pamatovat na to, že u zaměstnanců, kteří solidárnímu sedmiprocentnímu zvýšení daně podléhali v roce 2013 (byť i jen v jednom měsíci), nelze provést roční zúčtování. Tito zaměstnanci jsou povinni podat za rok 2013 daňové přiznáni

       Co se mění ve zdaňování zaměstnanců?
       Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (zákon č. 344/213 Sb.) přináší pro rok 2014 tyto změny ve zdaňování zaměstnanců:

       • Zvyšuje se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z pěti na 10 tis. Kč měsíčně, pouze u dohody o provedení práce.
       • Příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně (i sociálního a zdravotního pojištění).
       • Částka mzdy, ze které se již bude odvádět 7% solidární zvýšení daně, se mírně zvyšuje na 103 768 Kč v daném měsíci.


       Změny v sociálním a zdravotním pojištění
       Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění se v roce 2014 oproti letošku mírně zvyšuje a bude činit 1 245 216 Kč (v roce 2013 to bylo 1 242 432 Kč). Minimální měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském, a tím i na důchodovém pojištění se měnit nebude a bude nadále činit 2 500 Kč měsíčně.

       Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění se v roce 2014 nebude uplatňovat a toto omezení zůstane v platnosti i v roce 2015. Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, respektive minimální mzdy 8 500 Kč, bude i nadále 1 148 Kč.

       Zdroj: KPMG

       Nemocenské opět od 15. dne

       17.12.2013

       Po dobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy. U dočasné pracovní neschopnosti, o které rozhodne lékař do konce letošního roku, náleží nemocenské od 22. kalendářního dne od jejího vzniku. Dne 31. 12. 2013 končí tříleté přechodné období, kdy se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů.

       Nemocenské je dávkou nemocenského pojištění a náleží za kalendářní dny. Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí podle požadavku klienta buď složenkou na jeho adresu (služba je zpoplatněná) nebo bankovním převodem na účet.

       Lhůtu pro výplatu dávek nemocenského pojištění stanovuje zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.) do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal doklady příslušné OSSZ. Pokud se však provádí exekuční srážky z nemocenského, vyplácí se nemocenské vždy za celý kalendářní měsíc.

       S dotazy k nemocenskému a průběhu vyřizování konkrétního případu se lidé mohou obracet na příslušnou OSSZ nebo telefonicky na call centrum pro nemocenské pojištění na telefonním čísle +420 840 406 040. Zde jim také budou poskytnuty informace o tom, zda zpracování jejich případu nebrání např. došetřování rozhodných skutečností.

       Zdroj: ČSSZ

       Zdanění vysokých příjmů

       16.12.2013

       Autoří upozorňují, že se efektivní daňové sazby uvalené na poplatníky s vysokými příjmy v posledních letech opakovaně měnily z roku na rok v řádu desítek procentních bodů.

       Podle změn schválených pro léta 2015 a 2016 se zaměstnancům s příjmy nad 1,2 milionu Kč ročně (úhrn hrubých mezd) mají zvýšit daně až o statisíce korun. Živnostníkům se srovnatelnými příjmy se daně o obdobné částky sníží. V konečném výsledku mají být vysoké příjmy zdaněny efektivní mezní sazbou 38,6 %, zatímco příjmy srovnatelných živnostníků sazbou 19 %.

       Problematickou stránkou schválených změn je odvod z úhrnu mezd, který má nahradit dnešní pojistné placené zaměstnavatelem ze mzdy zaměstnance. Reálně se tím zruší stropy na sociální a zdravotní pojištění.

       Podle autorů IDEA je třeba dosáhnout v přístupu ke zdanění osob s vysokými příjmy dlohodobějšího konsensu. Stabilita a předvídatelnost daní jsou v řadě ohledů stejně důležité jako výše daňových sazeb. Za optimální považují mezní sazbu, která se pohybuje v rozmezí 32 až 38 %. Nástrojem vhodným pro optimalizaci však podle nich není progresivní sazba daně z příjmů, ale zachování nedávno zavedeného solidárního příplatku.

       Studie je dostupná na stránkách IDEA CERGE-EI.

       Zdroj: IDEA

       Zvýší se počet zaměstnanců, kteří jsou povinni podávat daňové přiznání

       10.12.2013

       U zaměstnanců, kteří v roce 2013 podléhali solidárnímu zvýšení daně, již nemůže jejich zaměstnavatel provést roční zúčtování za tento rok. Těmto zaměstnancům tak přibude nová daňová povinnost, a to podat daňové přiznání. Podat daňové přiznání je povinen zaměstnanec, který měl byť v jednom jediném měsíci hrubé příjmy vyšší než 103 536 korun. Do hrubých příjmů se zahrnuje mzda, odměny, náhrada za dovolenou, auto pro služební i soukromé účely apod. Fakticky ale bude platit solidární daň jen zaměstnanec s ročními hrubými příjmy nad 1 242 432 Kč, což je 48násobek průměrné mzdy pro účely sociálního zabezpečení. Pro podání daňového přiznání spojeného se solidární daní jsou navázány obecné lhůty pro podání daňového přiznání určené daňovým řádem.

       Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1.1.2014

       10.12.2013

       Součástí tohoto zákonného opatření je i nová úprava ust. § 56 a § 56a zákona o DPH, vztahující se k dodání vybraných nemovitých věcí a nájmu vybraných nemovitých věcí.

       Schválená úprava zde reaguje zejména na změny, které v oblasti nemovitostí přináší nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), podle kterého se stavba stává součástí pozemku, na němž stojí, a odpovídá rovněž koncepci směrnice upravující DPH (2006/112/ES), která stanoví stejný daňový režim (osvobození nebo zdanění) při ?dodání budovy nebo její části a pozemku k ní přiléhajícího?.

       S ohledem na nejistotu, kterou tato nová úprava dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí vyvolala, vydává GFŘ tuto Informaci s tím, že její obsah je zaměřen na vybrané oblasti a problémy, které jsou v současné době veřejností nejčastěji dotazovány. Informace takto bude sloužit i k ujednocení aplikační praxe předmětných ustanovení pro plátce i správce daně.

       Úplné znění Informace GFŘ naleznete zde >>>

       Zdroj: Finanční správa

       Veřejný rejstřík od 1.1.2014

       30.11.2013

       Ve Sbírce zákonů vyšel pod č. 304/2013 Sb. zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZoVR), který s účinností od 1.1.2014 zavede společnou úpravu pro rejstříky obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností s tím, že tam, kde je to třeba, stanoví odchylky pro různé formy právnických osob. Tento zákon sjednocuje doposud roztříštěnou právní úpravu a měl by přinést zrychlení zápisů do veřejných rejstříků a snížení administrativní zátěže.

       MPSV chce další valorizaci penzí od července

       28.11.2013

       Mimořádnou valorizaci navrhuje ministerstvo práce. Podle něj by si lidé, kteří šli do penze před rokem 2013, měli od druhého pololetí polepšit v průměru o 271 korun měsíčně. Ti, co začali pobírat důchod letos, by mohli mít od léta o 76 korun víc. Resort připravil i změnu způsobu valorizace. Návrh zákona dostane vláda. Aby začala norma platit, musel by ji schválit i Parlament a podepsat prezident. Průměrný starobní důchod v pololetí činil 10 948 korun a pobíralo ho 1,73 milionu lidí. Důchodci a důchodkyně budou od ledna dostávat v průměru o 45 korun víc než letos. Ministr práce v demisi František Koníček už dřív řekl, že je to nedostatečné. Takováto valorizace je podle něj nemravná, víc ale prý nynější zákon nedovoluje přidat. Letos od ledna si senioři a seniorky polepšili proti loňsku v průměru o 137 korun. Podle zákona se důchody zvyšují vždy od počátku roku. Do loňska starobní penze rostly v průměru nejméně o růst cen a aspoň o třetinu vzestupu reálných mezd. Nečasova vláda přidávání ve snaze udržet schodek rozpočtu zbrzdila. Od letoška do roku 2015 se důchody zvedají o třetinu růstu reálných mezd a procentní část penze o třetinu růstu cen. Mimořádná valorizace má podle ministerstva propad dorovnat. Důchody se skládají z pevné částky, která je pro všechny stejná. Nyní činí 2 330 korun. Procentní díl se stanovuje podle odpracovaných let a odvodů. Lidem, kteří dostali penzi do konce loňska, by se procentní část měla zvýšit o 3,1 %. Těm, kteří pobírají důchod od letoška, by se od července zvedla o 0,9 %. Ministerstvo práce navrhuje i změnu pravidel pro výpočet valorizace. Podle něj by se měla přidávaná částka stanovit ne podle růstu životních nákladů v zemi, ale podle toho, jak se výdaje zvedají domácnostem důchodců. Vypustit by se mělo prý i ustanovení o růstu reálné mzdy. To, že bude zvyšování penzí držet krok se zvyšováním příjmů ostatních v Česku, by měla podle autorů zaručit vláda. Ta by měla nově rozhodovat o přidávání. Mohla by tak seniorům přilepšit víc. Návrhu zákona by se vláda v demisi mohla věnovat ještě před Vánocemi. Ministerstvo navrhuje, aby poslanci normu projednali zrychleně, tedy aby o ní hned hlasovali. Kdyby ji schválil i Senát a podepsal prezident, měla by být účinná od března. Česká správa sociálního zabezpečení by se tak na valorizaci stihla připravit.

       Zdroj: ČTK

       Upozornění k tiskopisům 2013

       28.11.2013

       Uveřejněný tiskopis "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013" (označený MFin 5405 vzor č. 20) a pokyn k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013" (označený MFin 5405/1 vzor č. 21 včetně příloh) se použije pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013.

       Do tiskopisu jsou zapracovány jak změny vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění pro zdaňovací období 2013, tak rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události (č.j.: MF-65647/2013/3901).

       Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013

       Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013

       Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

       Příloha č. 2 - Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu a z ostatních příjmů

       Příloha č. 3 - Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí

       K příloze č. 3 - Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí

       Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

       Zdroj: Finanční správa

       Změny u daně z nemovitostí

       28.11.2013

       Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného pozemku, se nic nemění. Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha vynásobená stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední.

       Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání (případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna.

       U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní sazby daně jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby. Oproti současnému stavu, kdy podnikatel platí daň za každé další nadzemní podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak v řadě případů dojde fakticky ke snížení daně z těchto staveb.

       Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb. To reálně znamená snížení stávající výše daně z pozemků.

       Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny, kanalizační zařízení, stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou dopravu) budou nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební.

       Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy, inženýrské stavby a jednotky (jednotku tvoří byt/nebytový prostor, podíl na společných částech domu a podíl na pozemku).

       Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu), podílový fond, stavebník oprávněný z práva stavby a pachtýř (za obdobných podmínek jako nájemce).

       Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal dne 9. října 2013 zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření schválí, nová právní úprava bude účinná od 1.ledna 2014.

       Zdroj: Finanční správa

       Nebojte se měsíčního motivačního příspěvku studentovi

       28.11.2013

       Pro r. 2013 byl příspěvek ve výši 2.000.- / SŠ a ve výši 5.000.-/VŠ. V roce 2014 se tato částka zvyšuje na 5.000.- a 10.000.-/měsíc. Podmínkou je sepsání dohody o nástupu studenta do zaměstnání po ukončení studia. Pro zaměstnavatele je tento příspěvek daňově uznatelný. Příspěvek nepodléhá odvodu pojištění. Pokud student nemá nikde jiné příjmy a u firmy podepíše ?Prohlášení zaměstnance?, kterým uplatňuje slevu na dani u dané firmy, neodvádí z částky ani daň do výše příjmu 169.600.-/rok. Příspěvek je nutno vyplácet měsíčně a může být vyplácen i vlastnímu dítěti. Charakter školy by měl odpovídat budoucímu pracovnímu uplatnění, v případě zájmu FÚ je třeba motivační příspěvek obhájit. Pokud bude po nástupu pracovní poměr ukončen ? byť ve zkušební době, nemá tento stav daňové důsledky.

       Společenství vlastníků po NOZ

       26.11.2013

       Nejširší oblast ke společenství vlastníků jednotek se nachází v části bytové spoluvlastnictví od § 1175 do 1222, přesto se mohou týkat společenství vlastníků i jiné paragrafy, jako např. pro postavení a působnost statutárního orgánu se použijí obecná ustanovení nového občanského zákoníku o statutárním orgánu právnické osoby.

       Stávající společenství vlastníků jednotek mají povinnost upravit své vnitřní předpisy a zejména pak stanovy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem a zejména jeho kogentně určenými pravidly. K tomuto povinnému přizpůsobení stanov stávající SVJ musí přistoupit nejpozději do tří let od 1. 1. 2014 a nechat stanovy zapsat do příslušného rejstříku. Vzorové stanovy již nebudou pod zákonným právním předpisem vydávány.

       89/2012 Sb.: § 1175-1222

       Zdroj: Wolters Kluwer ČR

       MPSV informuje: Občanská sdružení se od ledna považují za spolky

       25.11.2013

       S účinností od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. ?Rádi bychom poskytovatele uklidnili. Sociální služby budou moci poskytovat i nadále,? říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

       MPSV k obavám poskytovatelů sděluje následující:

       • Stejně jako dosud, tak i nadále nebude zákon o sociálních službách vylučovat právnické osoby s jakoukoliv právní formou při registraci sociálních služeb.
       • Právní forma poskytovatele sociálních služeb také není a nadále nebude rozlišovacím kritériem při poskytování dotací.
       • Spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj účel skrze své zaměstnance, kteří nemusejí být členy spolku.
       Současná občanská sdružení mohou přistoupit ke své transformaci na obecně prospěšné společnosti v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb. O změně právní formy podle tohoto zákona lze rozhodnout pouze do konce letošního roku. ?V případě, že tak současná občanská sdružení neučiní, považují se od 1. ledna 2014 za spolek podle nového občanského zákoníku,? vysvětluje Koníček.

       Přechodná ustanovení určují občanským sdružením, resp. spolkům, lhůty, upravit jak svůj název, tak své stanovy, aby odpovídaly nové právní úpravě. K 1. lednu 2014 pozbývají závaznosti veškerá ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením nového občanského zákoníku.

       Od 1. ledna 2014 vzniká v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. spolkový rejstřík, který povede rejstříkový soud. Spolkům je stanovena v přechodných ustanoveních lhůta pro uvedení v soulad zapsaného stavu s požadavky tohoto zákona.

       ?Od ledna mají současná občanská sdružení rovněž možnost transformovat se na ústav či další právní formy podle nového občanského zákoníku,? dodává Koníček.

       Ve vztahu k možnosti poskytovat sociální služby i nadále platí úprava zákona o sociálních službách, podle které není právní forma poskytovatele rozlišujícím kritériem pro registraci ani pro poskytování dotací ze strany MPSV. Pro vymezení činností vykonávaných spolkem je rozhodující účel spolku definovaný ve stanovách. Spolek může vykonávat jako hlavní pouze ty činnosti, které slouží k uspokojování a ochraně zájmů, k jejichž naplňování byl spolek založen.

       Zdroj: MPSV

       Ručení za nespolehlivého plátce u záloh

       22.11.2013

       V rámci koordinačního výboru mezi zástupci finanční správy a Komory daňových poradců byla řešena otázka, zda se ručení vztahuje i na případ, kdy odběratel poskytne zálohu na zdanitelné plnění a následně zjistí, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění je jeho dodavatel zapsán do seznamu nespolehlivých plátců. GFŘ považuje uvedené obavy za nedůvodné.

       Příjemce platby (přijaté zálohy) má povinnost přiznat a zaplatit daň (§ 21 odst. 1 ZDPH) a vystaví daňový doklad k přijaté platbě. Pokud v tento okamžik plátce jako budoucí dodavatel nezaplatil daň, ale nebyl o něm zveřejněn údaj, že je nespolehlivým plátcem, mohl budoucí odběratel nárokovat odpočet ze zaplacené zálohy na základě daňového dokladu bez obavy z ručení. Při uskutečnění plnění se základ daně stanoví ve výši rozdílu mezi základem daně celkového plnění a základem daně ze záloh. Daň v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je proto jen daní z dosud nezdaněného rozdílu.

       Ručení nelze uplatňovat na plnění, která nastala dříve, než byl údaj o nespolehlivosti dodavatele odběrateli dostupný.

       Zdroj: Wolters Kluwer ČR

       Elektronická komunikace ČSSZ

       22.11.2013

       Česká správa sociálního zabezpečení informuje, že od 1. ledna 2014 bude v případě zaměstnavatelů možná výhradně elektronická komunikace. Povinnost takto komunikovat se správou sociálního zabezpečení bude povinná pro veškeré zaměstnavatele, tedy i např. OSVČ, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance, a týká se těch předepsaných dokumentů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. prosinci 2013. Bližší informace jsou uvedeny na webu České správy sociálního zabezpečení.

       Elektronické podání přiznání k DPH

       22.11.2013

       Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky.

       Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.

       Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH ? fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně.

       Start jednotných inkasních míst pro výběr odvodů a daní se nejspíš odloží

       21.11.2013

       Daně a odvody pojistného se měly od roku 2015 vybírat na jednom místě, což mělo celý proces zjednodušit. Zákon, který by jednotný výběr umožnil a zavedl takzvaná inkasní místa, však dosud nebyl přijat a kvůli nepřehledné politické situaci se zřejmě o rok odloží.

       Zákon, který měl technicky umožnit jednotný výběr, je sice připraven, ale není schválen. "Kvůli politické situaci je legislativní proces pozastavený. Jsem skeptický k datu 1. 1. 2015," říká ředitel daňové správy Jan Knížek. Nešlo by o vznik nového úřadu, daně a odvody by se nově vybíraly na finančních úřadech.

       Chybějící zákon upravuje technické věci, bez kterých jednotné inkasní místo, též známé pod zkratkou JIM, nemůže fungovat - jak se bude nakládat s jednotlivými druhy příjmů, jak se budou účtovat přeplatky, nedoplatky, jak se peníze budou rozesílat.

       Inkasní místa přinesou zrušení téměř tří tisíc pracovních míst Počáteční nákup informačních systémů, na kterých má sjednocený výběr daní běžet, má stát tři miliardy korun. Kromě úspory na mzdách systém přinese lepší výběr odvodů o 1,1 miliardy korun a o čtvrt miliardy více na vymožených pohledávkách. Snad by mělo nastartovat v roce 2016,2017.

       Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/dane-se-na-jednom-miste-zatim-odvadet-nebudou-f3v-/ekonomika.aspx?c=A131120_202415_ekonomika_zt

       Nová vyhláška o stanovení výše sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

       12.11.2013

       Kompletní znění vyhlášky je dostupné na stránkách MVČR >>.

       MF ČR vydalo upozornění k tiskopisům 2013

       12.11.2013

       Upozornění k tiskopisům 2013 a 2014

       Zdroj: Finanční správa, www.financnisprava.cz

       Prezident republiky podepsal zákonná opatření

       1.11.2013

       Jsou jimi:

       1. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

       Zvyšuje se vyměřovací základ pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u osoby, za kterou je plátcem pojistného na toto pojištění stát.

       2. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů,

       Jde o 41 novel zákonů zejména z oblasti daní a sociálního zabezpečení. Kromě toho obsahuje i novely zákonů v působnosti Ministerstva vnitra (např. zákon o pobytu cizinců) a dalších resortů (např. Ministerstva zemědělství). Cílem je především přizpůsobit zákony z uvedených oblastí novému občanskému zákoníku a zákonům, které jsou či byly přijímány k jeho provedení (např. zákonu o obchodních korporacích) a provést změny pojmosloví. Ne všechny novelizace lze však charakterizovat jako změny prováděné v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, protože jde v převažující míře o věcné či technické změny prováděné z jiných důvodů (např. realizace jednoho inkasního místa).

       3. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,

       Zákonné opatření má nahradit dosavadní zákon o dani dědické, darovací a převodu nemovitostí (zdanění darů a zdanění majetku nabytého v dědictví bude řešit jen zákon o daních z příjmů). Zákon zachovává dosavadní právní úpravu osoby poplatníka daně.

       4. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

       Zákonné opatření má za cíl zejména zachování současných limitů pro veřejné zakázky na stavební práce, které se bez přijetí zákonného opatření automaticky sníží z dosavadních 3 mil. Kč bez DPH na 1 mil. Kč bez DPH. Dále ruší institut osoby se zvláštní způsobilostí, protože v současné době reálně neexistuje žádná osoba, která by splňovala podmínky pro tuto osobu.

       Zdroj: Internetové stránky Pražského hradu

       Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň

       1.11.2013

       Generální finanční ředitelství sděluje k ručení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH1, tj. v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, následující informaci k vybraným oblastem platebních transakcí.

       Informace je formulována ve smyslu novelizace ust. § 109 zákona o DPH obsažené ve vládním návrhu (senátní tisk č. 184, Senátem ČR schválen dne 10. 10. 2013). V návaznosti na Informaci GFŘ čj. 41540/013/741 540/13/7001-21002-012287 ze dne 10. 9. 2013 postup podle následujícího textu uplatní správce daně od 1. 1. 2014.

       Informace ke specifickým oblastem platebních transakcí obsahuje:       Část A. Oblast faktoringových transakcí a nepřímé platby
       1. Oblast faktoringových transakcí, postupování pohledávek a jejich správa třetím subjektem
       2. Placení nepřímo ? notářská, advokátní úschova, vázaný účet

       Část B. Ostatní formy platebních transakcí
       3. Platby platební kartou
       4. Platby v exekučním, insolvenčním řízení
       5. Osoby povinné k dani podnikající na základě smlouvy o sdružení, skupinová registrace k DPH

       Úplné znění Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň naleznete zde>>>

       Senát poprvé schvaluje zákonná opatření.

       9.10.2013

       Senát poprvé ve své historii rozhoduje o zákonných opatřeních. Tuto pravomoc má kvůli tomu, že je rozpuštěná Sněmovna. Dnes schválili opatření týkající se daně z prodeje nemovitosti. Podle schváleného zákonného opatření by daň měl dál platit prodávající a ne kupující, jak se původně uvažovalo.

       Pokud Zeman podpisem zákonné opatření stvrdí, to nabude platnosti dnem vydání ve sbírce a začne se používat. Do jeho účinnosti může ještě zpětně zasáhnout Sněmovna v novém složení. Ta má povinnost na prvním jednání zákonná opatření projednat a zpětně potvrdit jejich účinnost. Pokud zákonné opatření neschválí, přestane v budoucnu platit.

       Zdroj: idnes

       Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu

       8.10.2013

       Z důvodu technické odstávky nebudou od soboty 12. 10. 2013 6:00 hodin do pondělí 14. 10. 2013 6:00 hodin dostupné některé aplikace Daňového portálu.

       Odstávka se týká aplikací:

       • Daňová informační schránka,
       • Vracení DPH v rámci EU a
       • Komunikační schránka pro banky.

       • V aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu a Registr plátců DPH (včetně služby vzdáleného volání) může docházet k občasným problémům s dostupností.

        Zdroj: Finanční správa

        Uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností

        8.10.2013

        Dotaz:

        Plátce daně z přidané hodnoty poskytuje pojišťovnám asistenční služby v oblasti pojištění cestovního ruchu, pojištění vozidel a pojištění domácností. Pojišťovna nejprve uzavře pojistnou smlouvu s klientem, na základě které má klient v případě pojistné události nárok na asistenci. Pojišťovna následně uzavře s tímto plátcem smlouvu na poskytování asistenčních služeb. Lze u těchto poskytovaných služeb uplatnit osvobození podle § 55 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákona o DPH?) či nikoliv?

        Poskytované asistenční služby je možno rozdělit do tří skupin:

        1. Asistenční služby, u nichž je odměna stanovena dle počtu pojistných událostí (?fee per file?).
        Nárok na odměnu za vykonání asistenčních služeb zde vzniká až po jejich poskytnutí.

        2. Asistenční služby, u nichž je odměna stanovena ve formě % z předepsaného pojistného nebo dle počtu klientů/věcí (?fee per client/car?).
        Plátce dopředu zavazuje poskytnout sjednané asistenční služby, pokud v budoucnu dojde k pojistné události, která je pojištěním kryta. Plátce tak nese riziko spojené s poskytnutím asistence, odměna se stanovuje jako % z předepsaného pojistného nebo podle počtu klientů/věcí. Takto stanovená úhrada je vždy poskytnuta dopředu a nijak nezávisí na počtu skutečně pak poskytnutých asistencí. Pojištěný kontaktuje asistenční společnost (odtahová služba, zdravotnické zařízení atd.), veškeré náklady nese plátce (asistenční společnost) na svůj vrub.

        3. Asistenční služby s částečným rizikem.
        Plátce se dopředu zaváže k poskytnutí asistenčních služeb, za což mu náleží odměna hrazená předem bez ohledu na to, jestli a v kolika případech k pojistné události dojde. Tato odměna se ale váže jen k nákladům vynakládaným plátcem na samotnou asistenci, resp. pouze k interním nákladům plátce.

        Odpověď:

        Pro posouzení aplikace DPH u asistenčních činností nutno vedle ustanovení § 55 zákona o DPH vycházet i z příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále jen ?SDEU?). Dle ustálené judikatury SDEU podstatou poskytování pojištění je, že pojistitel se na základě předchozí úhrady pojistného zavazuje zajistit pojištěnému v případě, že dojde k pokrytému riziku (nejistá budoucí událost), plnění dohodnuté při uzavření smlouvy. Toto plnění nemusí mít pouze peněžitou formu, ale může rovněž spočívat v poskytnutí služby nebo věcného plnění. Poskytovatelem pojištění, na které se vztahuje předmětné osvobození, tudíž nemusí být pouze pojišťovna, ale i jiná osoba povinná k dani poskytující plnění, které svou obsahovou náplní odpovídá vymezeným pojišťovacím činnostem.

        K jednotlivým v dotaze popsaným typům asistenčních služeb:

        Ad 1)
        V daném případě se bude jednat o zdanitelné plnění s povinností přiznat daň. Z popisu je patrné, že nejsou splněny podmínky, kterými SDEU charakterizoval osvobozené pojišťovací operace. Plátce nenese riziko spojené s poskytnutím plnění v okamžiku pojistné události. Nárok na odměnu vzniká vždy až v souvislosti s konkrétně již poskytnutou asistencí.

        Ad 2)
        Z popisu tohoto typu asistenčních služeb je dovoditelné, že jsou splněna judikaturou stanovená kriteria pro uplatnění osvobození u pojišťovacích operací, uplatní se osvob

        Nový občanský zákoník

        29.9.2013

        Nový občanský zákoník (NOZ), který byl dne 22.2.2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012 Sb. je základním předpisem tzv. rekodifikace soukromého práva. Spolu s novým občanským zákoníkem byl přijat také zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který upravuje právo obchodních společností a družstev, a dále zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb.

        Rekodifikace soukromého práva přináší zásadní změny týkající se běžné podnikatelské praxe s daňovými a účetními souvislostmi. Pro běžné podnikání bychom měli vědět např.:

        - co je to obchodní korporace,
        - že s.r.o. nebude muset povinně tvořit rezervní fond (akciová společnost až na výjimky také ne),
        - kdy se promlčí pohledávky z letošních smluv a kdy ze smluv uzavřených až po novém roce,
        - že bude možné dobu promlčení smluvně sjednat,
        - že závazkem bude dluh,
        - že pole se nebude pronajímat, ale propachtovávat,
        - že stavba (včetně zabudovaných strojů) se stane součástí pozemku,
        - že i členský podíl na bytovém družstvu bude věcí (movitou věcí nehmotnou),
        - že budou platit nová pravidla pro nabytí vlastnického práva,
        - že z občanského sdružení se stane úderem letošní půlnoci spolek,
        - že podnikatelé nebudou podnikat na základě smlouvy o sdružení, ale na základě smlouvy o společnosti a společný majetek budou spravovat v režimu společenství jmění,
        - jaká budou platit omezení pro dobu splatnosti faktur,
        - že budou platit nová pravidla společenství vlastníků jednotek.

        V návaznosti na přijaté základní normy rekodifikace soukromého práva je nutná rozsáhlá doprovodná novelizace stávajících předpisů a přijetí předpisů zcela nových:

        - nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a doprovodný zákon k tomuto zákonu byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 23.8.2013
        - dne 12.9.2013 Senát schválil další doprovodnou legislativu, kterou prezident podepsal dne 17.9.2013 - k těmto změnám více zde.

        NSS: Cizinci mohou jezdit na pracovní cesty bez dalšího povolení

        26.9.2013

        Z nového rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS), podle kterého si ministerstvo práce a sociálních věcí špatně vyložilo zákon o zaměstnanosti. Plné znění verdiktu zpřístupnil soud na svých webových stránkách.

        Soudci se konkrétně zabývali případem ukrajinského stavebního dělníka, který měl povolení k zaměstnání na území Prahy. Zaměstnavatel jej však v roce 2012 vyslal na pracovní cestu do Chomutova, kde se podílel na rekonstrukci vojenské ubytovny. V Chomutově také dělníka našli kontroloři z inspektorátu práce. Police pak zahájila správní řízení o vyhoštění, protože cizinec neměl samostatné povolení pro práci v Chomutově, ale jen starší souhlas se zaměstnáním v Praze. Následoval soudní spor, který se nyní znovu vrátí ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

        NSS dospěl k závěru, že zákon o zaměstnanosti počínaje rokem 2009 nijak nereguluje časově omezené pracovní cesty nebo jiné dočasné vyslání zaměstnance mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání. Není proto třeba žádat o nové povolení.

        "Exekutiva, zde ministerstvo práce a sociálních věcí, se v hrubém rozporu s principem dělby moci povýšila na úroveň zákonodárce," uvedl soudce NSS Zdeněk Kühn.

        Zdroj: ČTK

        Majetková přiznání už od dvou milionů, přitvrzuje ČSSD

        26.9.2013

        Praha - Lidé, kteří si v jednom roce pořídí movité věci za více než dva miliony korun, budou muset podat majetkové přiznání. Týká se to například automobilů, cenných papírů, podílů v obchodních společnostech, jachet či diamantů. U nemovitostí by hranice činila deset milionů korun. Pokud lidé nebudou schopni prokázat, že si na nemovitosti nebo jiné věci vydělali, nebo je získali za jiný legální příjem (například dědictví), museli by státu zaplatit stoprocentní daň. Konkrétně půjde o majetek, jemuž nebudou odpovídat zdaněné příjmy.

        Při představování aktuálního daňového programu ČSSD to řekl předseda této nejsilnější opoziční strany Bohuslav Sobotka. Podle něj by nová povinnost platila nejpozději od ledna 2015 a nezasahovala by do minulosti. Hlavním cílem majetkových přiznání je zamezit legalizaci výnosů z trestné činnosti.

        Povinnost by se týkala také držení hotovosti nad určitou výši. Finanční úřady by navíc podle plánů ČSSD mohly do pěti let od pořízení majetku nabyvatele vyzvat, aby vysvětlil, z jakých prostředků jej nabyl.

        Vláda schválila zákonné opatření ke změnám daní

        25.9.2013

        Praha 25. září (ČTK) - Vláda dnes schválila návrh zákonného opatření, které se týká úpravy daní v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Návrhy, které 12. září zamítl Senát, předložilo ministerstvo financí vládě v mírně upravené verzi. Na tiskové konferenci o tom informoval premiér Jiří Rusnok. Zákonné opatření projedná Senát a v případě schválení následně na první schůzi nově zvolená Poslanecká sněmovna.

        Ministerstvo vládě předložilo verzi, ve které upravilo jen kritizované daňové zvýhodnění investičních fondů a ruší osvobození dividend a podílů na zisku od daní z příjmů.

        U investičních fondů návrh zavádí nulovou sazbu daně z příjmů právnických osob pro investiční fondy, které splní vybraná kritéria). Následné zdanění podílů na zisku vyplácených těmito fondy by mělo být na úrovni 19 procent pro právnické osoby a 15 procent pro fyzické osoby. Původní návrh zdaňoval zisky fondů pěti procenty a vyplácené podíly byly osvobozeny od daně zcela.

        Návrh zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí pak měl obsahuje jednu změnu, a to že v případě koupě nebo směny nemovitosti si budou moci smluvní strany zvolit, kdo bude poplatníkem daně. Může jím být prodávající jako v dosavadním pojetí daně z převodu nemovitostí; v tom případě bude nabyvatel ručitelem. Druhou alternativou je, že poplatníkem daně bude nabyvatel.

        Schůze Senátu, na které budou tyto návrhy projednány, by se měla konat v první polovině října.

        Povinná elektronická komunikace pro OSVČ se o rok odloží

        16.9.2013

        Povinnost podávat tyto formuláře pouze elektronicky Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) o rok odloží. Výjimku dal podle zákona ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun po jednání s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem.

        Zaměstnavatelé, lékaři i OSVČ mají podle zákona č. 470/2011 Sb. povinnost podávat dokumenty ČSSZ pouze elektronicky od začátku letošního roku. Týká se to zákonem předepsaných tiskopisů, které tyto subjekty posílají ČSSZ. Detailní informace o e-Podání jsou dostupné na webu ČSSZ. Řada subjektů však nebyla od 1. ledna 2013 na e?Podání dokumentů připravená, proto ČSSZ podle zákona přijala roční výjimku, a tím umožnila klasické podávání vytištěných dokumentů i v letošním roce.

        Z vyhodnocení přechodného období, které provedla ČSSZ, vyplývá, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými subjekty, které mají povinnost posílat vybrané formuláře ČSSZ elektronicky, i mezi jednotlivými druhy podání. Například zaměstnavatelé letos elektronicky podali už cca 71 % evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a 54 % formulářů oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Naproti tomu tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění elektronicky posílá jen necelých 5 % zaměstnavatelů. Z ošetřujících lékařů a OSVČ využívá elektronickou komunikaci s ČSSZ pouze zanedbatelné množství subjektů, jde tak pouze o zlomky procent z celkového počtu podání.

        Zdroj: ČSSZ

        Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň-DPH

        11.9.2013

        Generální finanční ředitelství vydalo dne 29. 3. 2013 Informaci k ručení za nezaplacenou daň (DPH) v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele plnění zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

        Po vydání výše citované informace započal legislativní proces, který by měl vést ke změně tohoto ustanovení tak, že ručení by se podle uplatnilo až při platbě nad limit odvozený ze zákona¨upravujícího omezení plateb v hotovosti (tj. nad 15 tis.EUR nebo ekvivalent v Kč). Do konce období, na které se vztahuje výše citovaná informace, nebude s ohledem na aktuální stav legislativního procesu najisto postaveno, zda dojde ke změně zmíněného ustanovení, popřípadě v jakém znění a s jakou účinností.

        S ohledem na výše uvedené nebude správce daně vyzývat podle, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona do 31. prosince 2013.

        Informace GŘ pod č.j. 14 232/13/7001-21002-012287
        § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
        § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

        Kdo a kdy může čerpat ošetřovné?

        2.9.2013

        ČSSZ za 1. pololetí tohoto roku evidovala 216 836 případů ošetřovného a vyplatila 504 579 891 Kč.

        Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Poskytuje se zaměstnanci vždy, pokud jeho dítě mladší 10 let onemocní nebo se mu stane úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte náleží ošetřovné, pokud o potřebě jeho ošetřování rozhodne ošetřující lékař. Ošetřovné lze čerpat i v době, kdy zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

        Ošetřovné náleží maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle, svátky). Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat. Osamělý zaměstnanec (např. rozvedený, ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Dotazy k ošetřovnému zodpoví a s řešením konkrétní situace poradí call centrum nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040. Informativní výši ošetřovného spočítá kalkulačka MPSV.

        Zdroj: ČSSZ

        Technická odstávka aplikací Daňového portálu a stránek Finanční správy

        2.9.2013

        V sobotu 14.září 2013 od 6:00 do 23:00 hodin dostupné některé aplikace Daňového portálu

        Odstávka se týká aplikací: Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Registr plátců DPH (včetně služby vzdáleného volání) a Komunikační schránka pro banky. V aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu může docházet k občasným problémům s dostupností.
        V uvedeném čase nebudou dostupné rovněž Internetové stránky Finanční správy ČR a ePodpory se všemi jejich aplikacemi.

        Zdroj: Finanční správa

        Zeman podepsal konec sněmovny a vyhlásil volby

        28.8.2013

        Praha - Prezident Miloš Zeman podepsal rozpuštění Poslanecké sněmovny. Dolní komora Parlamentu tak končí ve složení, které měla po minulých volbách.

        Zároveň také vyhlásil předčasné volby a potvrdil termín, který již dříve avizoval. K volebním urnám tak Češi a Češky vyrazí 25. a 26. října.

        Obě prezidentova rozhodnutí byla kolem 11:00 oficiálně vyhlášena ve Sbírce zákonů.

        Zeman kromě rozpuštění sněmovny také vyhlásil předčasné volby. "Termín voleb do Poslanecké sněmovny stanovil na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013. Toto rozhodnutí spolupodepsal předseda vlády Jiří Rusnok," doplnila prezidentova mluvčí Hana Burianová.

        V pátek budou moci lidé hlasovat od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

        Prezident republiky podepsal zákony

        18.8.2013

        1. zákon ze dne 8. srpna 2013 o katastru nemovitostí (katastrální zákon), obsahující všechny změny vyplývající z nového občanského zákoníku a komplexně upravuje problematiku katastru nemovitostí.

        2. zákon ze dne 3. července 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí, který novelizuje šest zákonů, které je nutné uvést do souladu se zákonem o katastru nemovitostí.

        3. zákon ze dne 8. srpna 2013, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013.Novela zákona zvyšuje pojistnou kapacitu EGAP na 280 mld. Kč a výši dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů se zvyšuje o 500 mil. Kč.

        Zdroj: Internetové stránky Pražského hradu

        Doprovodné předpisy k novému občanskému zákoníku míří do Senátu

        17.8.2013

        Poslanci schválili důležité doprovodné předpisy k novému občanskému zákoníku. Ty by měly být účinné od 1. ledna 2014, nyní je posoudí Senát.

        Spolupráce firem PEKLO a Raiffeisen BANK

        11.8.2013

        Vznikla historicky první spolupráce mezi účetní firmou a bankou, která má pro klienty obou subjektů velký význam. Přináší usnadnění a časovou úsporu při vyřizování veškerých administrativních úkonů, které se týkají nejen účetních dokladů, ale také a to především získání finančních prostředků pro Vaše podnikání. Již bez složité žádosti o poskytnutí peněžních prostředků, banka Vám obratem sdělí maximální výši a podmínky půjčky.

        Raiffeisen BANK zřídí individuální bankovní účet přesně Vám na míru. Na jeho základě bude účetní a bankovní poradce schopen doporučit nejvýhodnější formu čerpání peněz nebo naopak nejlepší možnost zhodnocení finančních prostředků. Navíc možnost úročení prostředků na Vašem běžném účtu ve výši 1% p.a.

        Více informací k nově vzniklé spolupráci a poskytovaným výhodným produktům naleznete na: http://ucetnictvisrb.cz

        Zdroj: PEKLO, s. r. o. a Raiffeisen BANK

        Cestovné jsou příjmy, které jsou osvobozeny od exekuce z platu

        8.8.2013

        Tuto problematiku upravuje ustanovení § 277 občanského soudního řádu. Platí pravidlo, že srážky ze mzdy (platu) se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

        Do čisté mzdy se přitom započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

        Do čisté mzdy se pro účely srážek ze mzdy (platu) tedy nezapočítávají náhrady dle § 151 zákoníku práce, mezi které patří též cestovní náhrady.

        Zdroj: JUDr. Vlasta Víghová

        Malí distributoři PHM mají možnosti, jak zmírnit negativní důsledky zavedení kauce

        6.8.2013

        Úřadu nevadí kauce jako taková, protože chápe nutnost opatření proti daňovým únikům. Problematická je však skutečnost, že kauce není proporcionální vůči velikosti distributora. Jejím zavedením nastane situace, kdy pro velké distributory bude kauce ve stanovené výši zanedbatelná, zatímco pro malé distributory bude likvidační. Není současně jasné, zda za těchto podmínek bude kauce sloužit svému základnímu cíli, tedy eliminaci daňových úniků, jejichž velikost se rovněž může odvíjet od velikosti distributora.

        Řada drobných provozovatelů čerpacích stanic si totiž ve snaze ušetřit náklady založila vlastní distribuci a využívají jednu či dvě cisterny pouze pro své vlastní zásobování. Po zavedení kauce již nebude tento způsob distribuce rentabilní, malí provozovatelé budou muset využívat velké distribuční firmy a zvýšené náklady na distribuci se pak mohou promítnout do výsledné ceny benzínu pro spotřebitele.

        Malí distributoři však mají stále určité možnosti, jak se negativním důsledkům novely částečně vyhnout. Jednou z variant je uskutečnění fúze mezi několika menšími distributory a vytvoření většího podniku, který bude schopen kauci složit, aniž by mu to způsobilo provozní obtíže. Druhým způsobem je vytvoření nákupní aliance mezi několika distributory, kteří současně provozují čerpací stanice, avšak za podmínek, které nebudou v rozporu se soutěžními pravidly. ÚOHS je připraven poskytnout zástupcům distributorů konzultace o tom, jaký postup je z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže přípustný.

        Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

        MPSV se připravuje na zrušení sKaret

        6.8.2013

        Zrušení karty sociálních systémů, na které se MPSV připravuje, musí co nejméně dotknout klientů. Zda a kdy k němu dojde, záleží na parlamentu a prezidentovi říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

        sKarta, nebo-li karta sociálních systémů, se zavedla od roku 2012, jde o jeden ze způsobů výplaty dávek. Projekt sKarty v minulosti kritizoval mimo jiné Úřad pro ochranu osobních údajů, ombudsman či Národní rada osob se zdravotním postižením. Už několik měsíců se nové sKarty vydávají pouze na vyžádání klienta. Ke konci července ji mělo 277 222 lidí.

        Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

        Konopná vyhláška začne platit už v srpnu, povolení k dovozu stále chybí

        31.7.2013

        Léčba konopím začne v Česku už 1. Srpna 2013.. Ministerstvo zdravotnictví stihlo připravit prováděcí vyhlášku o něco dříve, místo v září začne platit už tento čtvrtek 1. srpna. Do konce prázdnin by tak mohli zájemci dostat licenci a pak mohou začít lékaři s předepisováním.

        Zdroj: idnes.cz

        Srážková daň 35% - pro koho?

        31.7.2013

        Jednou z novinek v zákonu o dani z příjmů, které jsou účinné od 1.1.2013, je zavedení srážkové daně ve výši 35%. Příslušné ustanovení nalezneme pod §36, odst. (1), písm. c) a tato sazba daně se vztahuje na standardní příjmy ze zdrojů na území ČR, které i doposud podléhaly srážkové dani (především dividendy, úroky, licenční poplatky) a jsou vypláceny specifické skupině poplatníků daňovým nerezidentům s výjimkou

        • rezidentů členských států EU a EHP;
        • rezidentů třetích států, se kterými má ČR uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění;
        • rezidentů třetích států, se kterými má ČR uzavřenou platnou a účinnou smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech;
        • rezidentů třetích států, které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro ČR platná a účinná.
        Tato úprava napomáhá řešit problematiku zdaňování příjmů plynoucích do některých tzv. daňových rájů." Je jasné, že tento záměr se zakonodárci nepodařil a naopak břemeno nové srážkové daně pravděpodobně dopadne úplně jinam. Celá řada jurisdikcí, které je možno považovat za daňové ráje, z okruhu postižených vypadne buď z titulu členství v EHP (Lichtenštejnsko), nebo je najdeme mezi smluvními jurisdikcemi se smlouvou o zamezení dvojímu zdanění (Barbados, Hongkong, Spojené arabské emiráty, Singapur). Aktuální seznam je k dispozici zde: Přehled smluv - o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

        Platební balíček - návrh revize směrnice o platebních službách a návrh nařízení o mezibankovních poplatcích

        31.7.2013

        Návrh nařízení o mezibankovních poplatcích zavádí maximální výši mezibankovních poplatků pro transakce pomocí spotřebitelských debetních a kreditních karet a zakazuje obchodníkům u těchto typů karet používat příplatky (tzv. surcharging - poplatky, které si někteří obchodníci účtují při platbách kartou). Stanovením stropů u spotřebitelských karet se náklady prodejců na platební transakce podstatně sníží a příplatky již nebudou odůvodněné. Stropy jsou stanoveny ve výši 0,2 % hodnoty transakce debetní kartou a 0,3 % pro transakce kreditní kartou. Pro vnitrostátní transakce je navrhováno přechodné období 2 roky, pro přeshraniční transakce 2 měsíce od účinnosti nařízení. V případě karet, na něž se stropy nevztahují ( American Express nebo Diners), mohou prodejci buď požadovat příplatky, nebo odmítnout karty přijímat. Tím lze náklady na tyto drahé karty přenést přímo na ty, kteří je používají, a neponesou je všichni spotřebitelé.

        Zvýšení ochrany spotřebitele před podvody či možným zneužitím platebního prostředku spočívá ve snížení maximální spoluúčasti klienta ze 150 na 50 eur v případě neautorizovaných transakcí. Tzv. služba iniciování platby je služba probíhající mezi prodejcem a bankou kupujícího, jež umožňuje provádění elektronických plateb bez použití platební karty. Na poskytovatele těchto služeb se již budou uplatňovat stejné standardy regulace a dohledu jako na všechny ostatní platební instituce. Zároveň budou muset všichni poskytovatelé platebních služeb zvýšit zabezpečení internetových transakcí pomocí sofistikovanějšího ověření totožnosti zákazníka.

        Podrobnější informace viz webové stránky Evropské komise.

        Zdroj: Ministerstvo financí ČR

        Minimální mzda je od srpna zvýšena na 8500,- Kč

        31.7.2013

        S účinností od 1. srpna 2013 je stanovena nová výše minimální mzdy, a to 50,60 Kč za hodinu nebo 8 500 Kč za měsíc.
        Jediná výjimka , kdy je možné uplatnit nižší výši minimální mzdy ve výši 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc je u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, ale za podmínky, že v důsledku invalidity má sníženou pracovní schopnost (viz §4 NV č. 210/2013 Sb.).

        Doporučujeme proto provést aktualizaci pracovních smluv, kterých se novelizace týká.

        Nezapomeňte také na skutečnost, že minimální mzda (od 1.8.2013 ve výši 8.500 Kč/měs, nebo 50,60 Kč/hod) se týká pouze zaměstnanců zařazených ve skupině 1, což zahrnuje například přesně zadané ruční manipulační práce se zbožím či výrobky do 15 kg, přípravné a pomocné práce bez vazeb na další procesy a činnosti firmy. Takový kopáč, přidavač nebo lešenář ve stavebnictví nebo prodej zboží bez inkasa v obchodě či pouhý výdej jídel v kantýně už musí být zařazen ve skupině 2 (kde je minimální mzda 9.400,- Kč/měs, 55,90 Kč/hod). Doprava, cestovní ruch či administrativa a některé další obory vůbec neznají pracovní činnosti zařazené ve skupině 1.

        Prezident republiky podepsal zákony

        19.7.2013

        1. zákon ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

        Zákon zásadním způsobem přepracovává podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích - nová úprava Registru vozidel, změny v postupu při schvalování typů silničních vozidel, zpřísnění na úseku stanic technické kontroly a kontroly emisí vozidel.

        2. zákon ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech;

        Cílem zákona je regulace kolektivního investování ve vztahu k úpravám zemí, jejichž přístup k regulaci kolektivního investování je možné považovat za standardní.

        3. zákon ze dne 3. července 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů;

        Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech, který nahrazuje dosavadní úpravu obsaženou v zákoně č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

        Zdroj: Internetové stránky Pražského hradu

        Pokuta uložená úřadem za přestupek nepřechází na dědice

        18.7.2013

        Veřejný ochránce práv tento právní názor formuloval v souvislosti s žádostí stěžovatelky o radu ve věci možného vymáhání pokuty za přestupek proti stavebnímu řádu, kterou stavební úřad uložil jejímu manželovi v roce 2003. Manžel zemřel v roce 2008, dědické řízení skončilo v roce 2012.
        Podle ochránce na stěžovatelku povinnost zaplatit pokutu za přestupek nepřešla a tento nedoplatek smrtí manžela zanikl. Se zjednodušením lze říci, že se ve správním trestání obecně uplatňují základní zásady trestání soudního. V trestněprávní doktríně přitom platí zásada, že výkon trestu zaniká v případě smrti odsouzeného, popř. jeho prohlášení za mrtvého. Trestní sankce (jako například peněžitý trest) tak nemůže přejít na jinou osobu, tj. na dědice. Jinými slovy, ani pokuta za přestupek proti stavebnímu řádu nemůže přejít na dědice.

        Poukázal přitom na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 167/2012 ze dne 13. prosince 2012 (dostupný na www.nssoud.cz).

        Zdroj: Internetové stránky Veřejného ochránce práv

        Minimální mzda se od srpna zvýší na 8500 korun

        17.7.2013

        Vláda včera schválila návrh na změnu nařízení vlády č. 567/2006 Sb., minimální mzda se od srpna zvýší z 8000,- Kč na 8500,- Kč. Zvýší se i základní minimální hodinová sazba z 48,10 Kč na 50,60 Kč. Zvýšení je kompromisem mezi návrhy zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Podle kvalifikovaného odhadu týká asi 100 ? 120 tisíc (cca tří procent) pracujících lidí.

        Vláda může podle zákoníku práce upravovat minimální mzdu svým nařízením. Přihlíží přitom k vývoji spotřebitelských cen a mezd. Aby nejnižší cena práce mohla plnit své základní funkce, je nutné zohlednit všechny další sociálně ekonomické souvislosti.

        Minimální mzda se neměnila od roku 2007. Více informací o minimální mzdě v ČR najdete na http://www.mpsv.cz/cs/870.

        Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

        Řidiči od července musí na zdravotní prohlídku až v 65 letech

        11.7.2013

        Od 1. července se u neprofesionálních řidičů posouvá věk pro první povinnou zdravotní prohlídku ze 60ti let na 65 let. Tato úprava vyplývá z novely č. 101/2013 Sb. Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, změnou v § 87 odst.3.
        Profesionální řidiči nadále podléhají povinnému posuzování zdravotní způsobilosti každé dva roky do dosažení věkové hranice 50 let a následně pak každý rok.

        Ústavní soud zrušil právní úpravu tzv. zdravotnických standardů a nadstandardů

        2.7.2013

        Ústavní soud dnes vyhlásil nález, kterým vyhověl návrhu skupiny poslanců a zrušil některá ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kterými bylo upraveno rozlišení zdravotní péče na základní a ekonomicky náročnější (tzv. zdravotnické standardy a nadstandardy), zvýšen poplatek za lůžkovou péči na 100 Kč za každý den hospitalizace a upravena pravomoc zdravotních pojišťoven ukládat a vybírat pokuty zdravotnickým zařízením. Zatímco právní úpravu standardů a nadstandardů zrušil okamžikem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, v případě úpravy poplatku a ukládání pokut odložil vykonatelnost nálezu do konce letošního roku. Současně Ústavní soud konstatoval, že dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů pozbývají platnosti ty části prováděcí vyhlášky č. 134/1998 Sb., které definují ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče (služby).

        Text nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 včetně odlišných stanovisek je k dispozici zde (381.5 kB, Adobe Acrobat dokument).

        Zdroj: Internetové stránky ÚOHS

        Docházkový systém pro ČSSZ byl vybrán chybně

        30.6.2013

        Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když rozdělil zakázku na pořízení docházkového systému do čtyř samostatných smluv a současně zadal veřejnou zakázku ?Docházkový systém pro regionální pracoviště? v jednacím řízení bez uveřejnění společnosti Cominfo, a.s.

        ČSSZ nejprve v letech 2006-2009 uzavřela celkem tři smlouvy na dodávky docházkového systému pro své ústředí (1 539 320 Kč bez DPH), regionální pracoviště ve Zlínském kraji (1 665 850 Kč bez DPH) a oblastní správy v Jablonci nad Nisou, České Lípě, Semilech, Ústí nad Labem a ústředí (595 951 Kč bez DPH). Následně vypsala zadávací řízení na dodávku systému pro dalších 19 pracovišť v objemu 4 300 000 Kč bez DPH.

        Úřad v prvostupňovém řízení dospěl k závěru, že se jednalo o jedinou zakázku o celkové hodnotě více než 8 100 000 Kč bez DPH. Zadavatel měl totiž již od roku 2006 jasný záměr vybudovat centrální docházkový systém pro všechna svá pracoviště a funkčně se tedy jednalo o jeden celek, který měl být zadán v odpovídajícím typu zadávacího řízení. Tuto povinnost nemůže zadavatel opomenout ani v případech, kdy má potíže s financováním investice a prostředky získává postupně.

        Co se týče zadání veřejné zakázky ?Docházkový systém pro regionální pracoviště? v jednacím řízení bez uveřejnění, pak zadavatel dle ÚOHS dostatečně neprokázal, že by existovaly důvody pro přidělení jednomu dodavateli, zvláště pokud se jedná o okolnosti, které si zadavatel sám přivodil svým předchozím nezákonným jednáním.

        Předseda ÚOHS zamítl rozklad zadavatele, který směřoval pouze proti výši uložené sankce, nikoliv proti meritu rozhodnutí.

        Zdroj: Internetové stránky ÚOHS

        MPSV předložilo vládě návrh na zvýšení minimální mzdy

        28.6.2013

        Podle kvalifikovaného odhadu se týká asi 100 až 120 tisíc (cca tří procent) pracujících lidí. Vláda může podle zákoníku práce upravovat minimální mzdu svým nařízením. Přihlíží přitom k vývoji spotřebitelských cen a mezd. Aby nejnižší cena práce mohla plnit své základní funkce, je nutné zohlednit všechny další sociálně ekonomické souvislosti. Řešení, které zpra? covalo MPSV, je kompromisem mezi návrhy zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Předloha, která má změnit dosud platné nařízení vlády, nepočítá se zvýšením minimální mzdy pro zaměstnance se zdra?votním postižením, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně.

        Doprovodný zákon k občanskému zákoníku

        21.6.2013

        Kromě doprovodného zákona ke kodexu poslala Sněmovna do závěrečného schvalování i další normy související s rekodifikací soukromého práva. Jde o novelu insolvenčního zákona, nový zákon o zvláštních řízeních soudních ao novelu občanského soudního řádu. Insolvenční novela zavede určování správců takzvaným kolečkem, ne podle úvahy soudce. Připustí také například společné oddlužení manželů a zmírní kritéria pro reorganizaci podniků. Občanský soudní řád rozdělí úpravu občanskoprávních soud? ních řízení do dvou samostatných zákonů. Občanský soudní řád bude napříště upravovat pouze tak? zvaná sporná řízení, tj. ta, která mají dvě strany: žalobce a žalovaného. Podle návrhu nového zákona o zvláštních řízeních soudních se pak bude postu? povat například v opatrovnických věcech, v řízení o pozůstalosti, ve věcech ochrany proti domácímu násilí či ve věcech péče soudu o nezletilé.

        Zdroj: Wolters Kluwer ČR

        Avízo - plánovaná nedostupnost všech aplikací MF a Finanční správy

        21.6.2013

        Ve dnech 4. července 2013 od 18:00 do 8. července 2013 06:00 bude z technických důvodů docházet k nepravidelným výpadkům spojení a nedostupnosti všech aplikací Ministerstva financí a Finanční správy dostupných ve veřejném internetu, všechny internetové stránky končící mfcr.cz.

        Plánovaná nedostupnost se týká i VŠECH APLIKACÍ DAŇOVÉHO PORTÁLU. Jedná se o aplikace: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Komunikační schránka pro banky a Registr plátců DPH včetně webové služby vzdáleného přístupu a Internetových stránek ePodpora.

        Zdroj: Ministerstvo financí ČR

        Prezident podepsal novelu insolvenčního zákona a obchodního zákoníku

        21.6.2013

        Podle novely insolvenčního zákona by měli uchazeči o práci insolvenčního správce skládat náročnější zkoušku než dosud a mít odbornou praxi. Ekonomicky významné dlužníky mají mít na starosti pouze správci, které prověří Národní bezpečnostní úřad. Návrh zákona má také zpřísnit dohled nad správci firem v insolvenci.
        Lidé, kteří se chtějí stát insolvenčními správci, mají podle novely mít nejméně tříletou praxi v souvisejících oblastech. Insolvenční správci budou mít nově povoleno pracovat jen pět let, pokud budou chtít povolení prodloužit, budou muset zaplatit správní poplatek.

        Novela obchodního zákoníku promítá novou evropskou směrnici - zakotvuje maximální dobu splatnosti závazků na 60 dní. Firmy si sice budou moci sjednat delší dobu splatnosti, ale jen tehdy, pokud to nebude vůči věřiteli "hrubě nespravedlivé". Stanoví také, že pokud je kupujícím veřejný zadavatel, bude možné obvyklou třicetidenní lhůtu překročit jen tehdy, pokud to vyžaduje povaha zakázky. I tehdy nesmí doba splatnosti překročit 60 dnů.

        Zdroj: ČTK

        S pitným režimem pomůže zaměstnavatel

        20.6.2013

        Podle zákona má zaměstnavatel povinnost poskytovat zaměstnancům bezplatně na pracovištích nápoje. A to nejen kvůli pitnému režimu, ale také kvůli bezpečnosti (pro případ, že by došlo ke zranění a zaměstnanec by potřeboval první pomoc - například při poleptání).

        Stačí normální pitná voda. Na pracovišti musí být k dispozici vždy, nezávisle na teplotě. Firmám ale nic nebrání, aby třeba v rámci benefitů zaměstnancům poskytovaly například ovocné nápoje nebo minerální vody.

        Speciální kategorií jsou ochranné nápoje. Jsou určeny například řidičům veřejné hromadné dopravy, zaměstnancům hutí apod.,(pracoviště, kde není technicky možné odstranit tepelnou zátěž).
        Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Poskytuje se v množství, které odpovídá nejméně 70 % tekutin ztracených z organismu za směnu potem a dýcháním.

        Seznam ochranných nápojů vypracovává zaměstnavatel po dohodě se závodním lékařem. Vychází přitom z vyhodnocení rizik, podmínek práce a znalosti zdravotního stavu konkrétních zaměstnanců.

        Kritéria pro poskytnutí a kategorie zaměstnanců stanovuje § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

        Zdroj: MPSV

        Firmy nemusí mít strach z penále na sociálním pojištění, pokud ho kvůli povodni zaplatily pozdě

        11.6.2013

        "Prominout penále bude možné, když bude zcela jasné, že se platba sociálního pojištění zpozdila kvůli povodni. Firmy a podnikatelé zasažení záplavami mohou k prokázání této skutečnosti využít stejné dokumenty a podklady, které mají například pro pojišťovny."

        Pro žádost o prominutí penále za pozdní platbu sociálního pojištění není stanoven speciální formulář. Je však třeba se písemně obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, uvést a průkazně doložit, proč se má penále prominout. Předchází se tak tomu, aby se vstřícný přístup státu nezneužíval. Na prominutí penále není právní nárok a na související řízení se nevztahuje správní řád.

        Kontakty na jednotlivé okresní správy sociálního zabezpečení jsou na webu ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/kontakty. Informace o tom, jak je to s platbou sociálního pojištění, pak najdete na http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/.

        Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

        Při povodních a záplavách je možné žádat o úlevu při plnění daňových povinností

        11.6.2013

        Při povodních a záplavách je možné žádat o úlevu při plnění daňových povinností. Je ale nutné informovat příslušné úřady.

        Stát vychází vstříc v důsledku povodní podnikatelům a nabízí možnost odložení nebo prodloužení lhůty například k podání daňového přiznání. Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní najdete zde.

        Finanční a jiné dary poskytované při povodních

        10.6.2013

        Pokud chce někdo lidem v postižených oblastech pomoci například finančně, může si o tyto poskytnuté dary snížit základ daně.

        Finanční a jiné dary poskytované při povodních jsou navíc u příjemce daru osvobozeny od daně darovací. Podle platného zákona se totiž jedná o bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek.

        Odstraňování následků povodní

        4.6.2013

        Odstraňování následků povodní na vlastním majetku znamená pro zaměstnance překážku v práci. Nastat mohou dvě situace:

        Zaměstnanec odstraňuje následky povodní a činí tak pouze ve svém zájmu - jde o důležitou osobní překážku v práci, kdy zaměstnavatel poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy. Zaměstnanec má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

        Zaměstnanec pomáhá někomu jinému (člověku či organizaci) a tato činnost zasahuje do pracovní doby. V takovém případě má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno na dobu nezbytně nutnou, ale bez náhrady mzdy nebo platu, nedohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec jinak nebo pokud to jinak nestanovuje vnitřní předpis.

        Pracovní volno
        Pokud člověk potřebuje v souvislosti s povodněmi pracovní volno, aby si mohl zařídit své důležité osobní, rodinné nebo majetkové záležitosti (např. jednání s pojišťovnou), může mu ho zaměstnavatel poskytnout bez náhrady mzdy nebo platu. Společně se mohou také dohodnout, že si zaměstnanec zmeškanou pracovní dobu napracuje.

        Přerušení práce ve firmě
        Pokud povodeň postihne zaměstnavatele a musí proto přerušit práci, je nezbytně nutné, aby se pokusil zaměstnance převést na práci jinou. Může tak učinit i bez jeho souhlasu, a to na dobu nezbytně nutnou. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnance převést na jinou práci, jedná se o překážku v práci a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

        Pokud firma sama není postižena povodněmi, ale nemůže přidělovat zaměstnancům práci kvůli pozastavení dodávky surovin, energie apod. a nemůže zaměstnance ani převést na jinou práci, pak se jedná o překážku z důvodu prostoje. V tom případě náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

        Dopravní komplikace
        Jestliže se člověk nemůže dostat do práce, protože došlo k přerušení dopravního provozu, poskytne mu zaměstnavatel volno bez náhrady mzdy.

        Dávky v hmotné nouzi pro postižené povodněmi
        V souvislosti s povodněmi mohou lidem pomoci dávky pomoci v hmotné nouzi, které vyplácí příslušné pracoviště Úřadu práce ČR. Žádá se o ně prostřednictvím formuláře, který má ÚP k dispozici. Lze si ho rovněž stáhnout z integrovaného portálu MPSV, konkrétně z adresy www.portal.mpsv.cz/forms - Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi ? Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.

        Zdroj: MPSV

        Ošetřovné pro rodiče dětí, které jsou kvůli povodni doma

        4.6.2013

        V případě uzavření školského nebo dětského zařízení získá rodič pro zaměstnavatele potvrzení k čerpání ošetřovného od pověřené osoby zařízení, které dítě navštěvuje.

        Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (vč. soboty a neděle), osamělí zaměstnanci mohou čerpat dávku až 16 kalendářních dnů. Ošetřovné náleží od prvního kalendářního dne, kdy vznikne potřeba ošetřování. Zároveň však platí, že zaměstnanci musí vzniknout nárok na výplatu ošetřovného alespoň za jeden den, kdy měl pracovat, jinak dávku přiznat nelze. Rodiče se mohou v průběhu ošetřování vystřídat, avšak pouze jednou.

        Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Ošetřovné vyplatí okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržely kompletní podklady ke zpracování výplaty. Formu výplaty - bankovní převod nebo poštovní poukázka - si volí příjemce. V případě výplaty poštovní poukázkou se dávka ošetřovného snižuje o náklady související s doručením složenky.

        Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova.

        Zdroj: ČSSZ

        Lidé chtějí podpořit rodiče v penzi, ale nemají na to

        31.5.2013

        Jen pětina seniorů nepotřebuje od své rodiny žádnou podporu, z toho jen 40 % má dostatečný příjem z důchodu. Nejčastěji by lidé svým rodičům mohli přispívat částkou mezi 1.000 až 3.000 Kč Více než pětina účastníků průzkumu připustila, že si nemohou dovolit své rodiče finančně podpořit vůbec, ačkoliv by chtěla.

        Zdroj: ČTK

        Finanční správa ČR zveřejní prvního nespolehlivého plátce v Registru plátců DPH 16. května 2013 (Tisková zpráva)

        15.5.2013

        Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. Správce daně dle ustanovení § 106a odst. 6 zákona o DPH zveřejňuje od 1. ledna 2013 na Daňovém portálu v aplikaci ?Registr plátců DPH? u každého plátce údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem.
        Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. Toto rozhodnutí může správce daně vydat až na základě okolností, které nastaly po účinnosti novely, tj. po 1. 1. 2013, proto bylo po účinnosti novely u všech registrovaných plátců jako vstupní platný údaj nastaveno, že nejsou nespolehliví.
        Údaje o nespolehlivém plátci zveřejňuje Finanční správa ČR v zásadě až v okamžiku pravomocného rozhodnutí finančního úřadu. K datu 16. května 2013 bude v Registru plátců DPH označen příznakem nespolehlivý první plátce DPH.
        Pro usnadnění orientace veřejnosti bude na Daňovém portálu 16. května 2013 umístěno avízo o zveřejnění první pozitivní informace o nespolehlivém plátci daně. Zjišťovat spolehlivost konkrétních plátců DPH je možné také formou webové služby. Informace o webové službě naleznete na stránkách epodpory daňového portálu.
        Více informací k institutu nespolehlivého plátce.

        V Praze dne 15. května 2013

        Ing. Petra Homolová
        tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

        Vláda omezila platby v hotovosti i u půjček či darů

        10.5.2013

        V současnosti jsou platby v hotovosti omezeny jen na úhradu závazků. Limit 350 000 korun na den jednomu příjemci, platný od května 2011, zákon ponechává. V Česku v této oblasti platí další opatření v rámci zákona proti praní špinavých peněz. Jde-li o podezřelý obchod, musí jej banky oznámit ministerstvu financí bez ohledu na výši částky. U ostatních obchodů provádějí banky takzvanou identifikaci klienta pro obchody přesahující 1 000 eur (zhruba 26 000 Kč) a takzvanou kontrolu klienta pro obchody přes 15 000 eur (387 000). Omezení plateb v hotovosti pouze na úhradu závazků vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z února 2011. Návrh novely zákona o platebním styku zároveň zavádí do českého právního řádu směrnice a nařízení EU, kterým se stanoví požadavky pro úhrady a inkasa v eurech. Podle návrhu tak bude dohlížet na plnění pravidel Česká národní banka. Ta bude moci požadovat informace a potřebná vysvětlení od toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje platební služby nebo neoprávněně vydává elektronické peníze.

        Zdroj: Wolters Kluwer ČR

        Prezident jmenoval ústavní soudce

        8.5.2013

        Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v pátek 3. května 2013 na Pražském hradě podle čl. 62 písm. e) Ústavy České republiky se souhlasem Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Miladu Tomkovou, prof. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D. a prof. JUDr. Jana Filipa, CSc., novými soudci Ústavního soudu. Zároveň jmenoval JUDr. Miladu Tomkovou místopředsedkyní Ústavního soudu.

        Zdroj: Internetové stránky Pražského hradu

        Porušení léčebného režimu

        8.5.2013

        Výsledkem kontrol v 1.čtvrtletí 2013 bylo odnětí nebo snížení nemocenského 537 osobám. Nejvíce postihů bylo v kraji Středočeském ? 85 a Moravskoslezském ? 68.

        Občané, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem. Ošetřující lékař povoluje vycházky nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Ve výjimečných případech a po předchozím písemném souhlasu OSSZ může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

        Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí okresní správa sociálního zabezpečení řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

        Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

        Jedno inkasní místo ? termín zavedení se mění jak aprílové počasí

        6.5.2013

        Ministr financí Miroslav Kalousek už dlouho slibuje, že budeme daně z příjmu odevzdávat i platit přes jedno inkasní místo. Kdy se dočkáme?Projekt Jedno inkasní místo, kde by lidé měli na jednom místě odevzdávat daňová přiznání, sociální a zdravotní pojištění, tak bude po všech průtazích a odkladech spuštěn ve dvou fázích. Od ledna 2014 budou moci poplatníci dobrovolně podávat sjednocené formuláře na jednom místě elektronicky. Sjednocené formuláře se budou týkat daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Od ledna 2015 budou lidé muset Jedno inkasní místo využívat povinně.

        Cílem by mělo být snížení administrativní zátěže

        Zdroj: Podnikatel.cz

        Senátoři podpořili možnost cestovat bez pasu i mimo EU

        3.5.2013

        Cestování bez pasu pouze s občanským průkazem by mohlo být v budoucnu možné i do zemí mimo Evropskou unii. Senát ve čtvrtek podpořil novelu zákona, která tuto novinku umožní, budou-li s ní dotčené země souhlasit. Normu dostane k podpisu prezident.

        Změnu zákona připravilo ministerstvo vnitra kvůli tomu, že některé balkánské státy umožnily po vstupu ČR do EU na základě svého rozhodnutí vstup českým občanům jen na občanský průkaz. Nejprve tak učinilo Chorvatsko, postupně se přidávaly další země.

        Návrh předpokládá, že s používáním občanského průkazu jako cestovního dokladu musí cílová země výslovně souhlasit.

        DPH z přijatých záloh odvádí všichni

        16.4.2013

        Od 1.1.2013 všichni OSVČ ? plátci ? vystavují daňové doklady a odvádějí DPH i z přijatých záloh. Do konce roku 2012 to museli dělat jen plátci, kteří vedli účetnictví.

        Tato povinnost se nás netýká, když poskytneme plnění, podléhající reverse-charge (např.poskytneme stavební práce v tuzemsku plátci, dodáváme zboží plátci do EU nebo při vývozu zboží mimo EU).

        Prodloužení podání přiznání OSVČ bez daňového poradce

        15.4.2013

        Pokud OSVČ žádal o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na kolek (nežádal o odklad pomocí daňového poradce), pak nesmí zapomenout také podat na pojišťovny do 30.4. oznámení o prodloužení lhůty podání DPFO. !POZOR! Musí si ohlídat, zda dostal od FÚ písemný souhlas. Pojišťovny ho budou pravděpodobně vyžadovat. Může se totiž klidně stát, že jim FÚ nic nezašle a tím pádem se automaticky dle DŘ počítá s tím, že se žádostí souhlasí. Kdyby tyto dva dokumenty klient na pojišťovny nedal, vypočítali by mu pokuty a úroky z prodlení, protože by jim neprokázal oprávněný důvod prodloužení lhůty.

        Prohlášeni Generálního finančního ředitelství

        15.4.2013

        Generální finanční ředitelství vydalo 29.3.2013 informaci, že nebude využívat ručitelství příjemce plnění v případě, že nezaplatíte úplatu za zdanitelné plnění na účet registrovaný u správce daně a to pokud tato povinnost ručení vznikne do 30.9. 2013.

        Jinými slovy to znamená, že se posouvá účinnost daného ustanovení. Protože i když by Vám vznikla povinnost ručení, správce nebude tento nedoplatek po příjemci vymáhat.

        Důvodem je dle interních informací zejména to, že správci daně nezvládli ověřit a zveřejnit všechny účty jak zákon předpokládá. Je tedy možné, že právě Váš účet nebude od 1.4. 2013 zveřejněn, přestože bylo oznámení zasláno, protože je zřejmé, že správci daně nestihli učinit veškerá opatření, aby byly účty zveřejněny.

        Pokud by na toto poukázali Vaši obchodní partneři, je nutné je odkázat na toto sdělení.

        Minimálně do 30.9. 2013 není nutné ověřovat zda je účet poskytovatele plnění registrován u správce daně, neboť ten nebude toto ručení po Vás vymáhat.

        Plný text informace najdete zde: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Informace_GFR_ruceni.pdf

        Český kalendář dostane dva nové významné dny

        3.4.2013

        Poslanci odmítli, aby státní svátek připadající na víkend vynahrazovalo volno v pracovní den. Pro návrh poslance ČSSD Ladislava Šincla hlasovaly jen dvě desítky poslanců. Český kalendář ale dostane dva nové významné dny. Uctí se jimi památka Palacha a Komenského.

        Zdroj: idnes.cz

        Zeman podepsal první dva zákony po nástupu do funkce hlavy státu

        19.3.2013

        Podle novely o daních z příjmů by církve měly platit daně při prvním prodeji nemovitostí i movitých věcí, které jim budou v rámci majetkového narovnání se státem vráceny Druhá norma zjednoduší označování a evidenci výbušnin. Nejvýznamnější změnou je odložení data zavedení povinností o jednoznačném označování výbušnin, a to z letošního 5. dubna o rok. Obchodníkům s výbušninami a firmám, které provádějí trhací práce, se pak o tři roky posune plnění povinnosti pro zavedení systému sledovatelnosti výbušnin.

        Zdroj: ČTK

        Schází se Sněmovna, jednat by měla o koncesích na alkohol

        19.3.2013

        Dnes by se poslanci měli kromě jiného zabývat zákony ve druhém čtení. Je mezi nimi například návrh, aby spory klientů s telekomunikačními operátory o placení za služby rozhodovaly soudy a nikoli Český telekomunikační úřad. Poslanci by dnes měli posuzovat i návrh, jenž má umožnit lepší mezinárodní spolupráci finančních úřadů a bojovat tak proti daňovým únikům.

        Zdroj: ČTK

        MPSV chce snížit nezaměstnanost, sedmibodový plán

        18.3.2013

        MPSV očekává, že díky novým opatřením a peněz od státu i z Evropské unie získají práci desítky tisíc lidí.

        1. Podpora mladých a absolventů - pro mladé lidi do 30 let. Zaměstnavatelé na přijatého nového zaměstnance z evidence úřadu práce získají maximálně jeden rok měsíční příspěvek až 24.000 Kč. A také jednorázově peníze na vybavení nového místa.

        2. Podpora zaměstnání matek a dlouhodobě nezaměstnaných - MPSV finančně podpoří firmy zaměstnávající na zkrácené pracovní úvazky matky s dětmi nebo lidi, kteří pečují o blízkou osobu, a také nezaměstnané, kteří jsou delší dobu bez práce.

        3. Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu! - Od 1. dubna 2013 ministerstvo výrazně zjednoduší podmínky pro firmy, které žádají o peníze z projektu určeného na zachování pracovních míst.

        4. Rekvalifikuj se. - Zaměstnanci Úřadu práce ČR budou více než dosud diskutovat se zaměstnavateli a řešit zaměření rekvalifikací podle jejich potřeb.

        5. Buď OSVČ - Úřad práce nabídne vzdělávací aktivity pro budoucí OSVČ a také finanční pomoc. Nezaměstnaní, kteří předloží smysluplný podnikatelský záměr, budou moci získat 40.000 až 80.000 Kč.

        6. Pomoz obci a neziskovým organizacím - Úřad práce ČR nabídne dotace na mzdy. Pokud zaměstnají občany z evidence uchazečů o zaměstnání na nových pracovních místech, budou moci získat až 15.000 Kč (mzda plus odvody) měsíčně na jednoho zaměstnance.

        7. Lepší rady a pomoc ? Už od ledna nabízí MPSV a úřady práce kvalitnější a rozsáhlejší poradenství nejen lidem, kteří hledají práci, ale také zaměstnavatelům, starostům a sociálním partnerům.

        Zdroj: MPSV

        Aby občan vůbec dosáhl na penzi, musí sociálce platit stále více let

        18.3.2013

        Podmínkou nároku na starobní důchod je kromě dosažení důchodového věku i získání potřebné doby pojištění.Na konci minulého roku ČSSZ oznámila, že kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013, musí mít 29 let důchodového pojištění. S postupujícím letopočtem se doba pojištění bude dále zvyšovat, a to až na 35 let pro lidi, kteří dosáhnou důchodového věku za pět let, tedy v roce 2018.

        Zdroj: ČSSZ

        Úprava společnosti s ručením omezeným v novém korporátním právu od roku 2014

        8.3.2013

        Nový zákon o obchodních korporacích preferuje samostatnou úpravu společnosti s ručením omezeným a snižuje počet odkazů na úpravu akciové společnosti podle současného obchodního zákoníku. Upouští se od některých zákazů (např.zákaz řetězení jednočlenných společností či omezení počtu společností s r.o., ve kterých může být fyzická osoba jediným společníkem).

        Orgány společnosti - Společnost s r.o. může nově (obecně jako jakákoliv právnická osoba) být členem statutárního orgánu jiné kapitálové společnosti - jednatelem společnosti s ručením omezeným může být jiná právnická osoba. Ve společnosti s více jednateli může společenská smlouva stanovit, že tvoří kolektivní orgán, tzv. sbor jednatelů.

        Základní kapitál - zásadní změnou je minimální výše vkladu (a tím i základního kapitálu), kterou nový zákon stanoví na pouhou jednu korunu. V případě nepeněžitého vkladu nebude nutné, aby znalce, který provede jeho ocenění, jmenoval soud.

        Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál - s poskytnutím dobrovolného příplatku mimo základní kapitál postačí nově pouze souhlas jednatele (bez notáře a Valné hromady).

        Obchodní podíl - budou připuštěny různé druhy obchodních podílů, přičemž vždy tentýž druh musí představovat stejná práva a povinnosti. Jeden společník bude oprávněn vlastnit více podílů včetně jejich různých druhů, včetně listinného cenného papíru, tzv. kmenového listu.

        Oproti současné úpravě obchodního zákoníku bude obchodní podíl převoditelný přímo ze zákona se souhlasem valné hromady, ovšem společenská smlouva může tento převod jak vyloučit, tak i podmínit anebo naopak umožnit i bez souhlasu valné hromady. Pro převod mezi společníky pak není žádný souhlas potřeba, ledaže by tak společenská smlouva výslovně určila. Odlišně je upraveno také nakládání s uvolněným podílem ve společnosti.

        Zdroj: KPMG Česká republika

        Stát chystá centrální evidenci tržeb

        8.3.2013

        Jednalo by se zejména o údaje o nákupu zboží a následných tržbách. Podle Ministerstva financí tak bude možné snáze dohledat původ zboží a získat na dálku část podkladů pro daňové kontroly. Opatření by mělo omezit daňové úniky. Zavedení takového úložiště je podle ministerstva lepší a levnější než registrační pokladny. Návrh Ministerstva financí by přinesl podnikatelům další zvýšení administrativní zátěže. Hospodářská komora požaduje, aby se opatření k omezení daňových úniků týkalo všech subjektů a nikoli jen vymezených oborů. Centrální úložiště by podle Ministerstva financí mělo fungovat podobně jako již zavedený Centrální systém účetních informací státu.

        Zdroj: Týden očima účetní č. 10/2013

        Prodloužení pracovní doby pracovišť finančních úřadů

        5.3.2013

        V souvislosti s blížícím se termínem pro podání daňových přiznání chce finanční správa zajistit plynulost při jejich podávání.

        • od 25.3.2013 do 2.4.2013 se prodlužuje pracovní doba od 8 do 18 hod.
        • navíc v sobotu 30.3. budou pracovat také, a to od 8 do 12 hod.


        Podrobnější informace o tomto rozšíření najdete na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_21003.html

        OSVČ termíny odevzdání Přehledu SP za rok 2012

        5.3.2013

        Základní termín je do 30ti dnů po odevzdání daňového přiznání.OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí podat Přehled nejpozději do 1. 8. 2013. Tuto skutečnost musí OSVČ oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) do 30. 4. 2013. Pro OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, je termín pro podání Přehledu nejpozději do 31. 7. 2013. Za nepodání Přehledu nebo jeho opožděné podání hrozí OSVČ sankce, OSSZ tak může přistoupit k uložení sankce bez předchozího upozornění na nepodání Přehledu.

        Od měsíce podání Přehledu za rok 2012 platí OSVČ zálohy v nové výši, minimálně 1 890 Kč, vykonává-li hlavní samostatnou činnost, je-li účastna důchodového spoření (II. pilíř), minimálně 1 696 Kč. OSVČ, která v roce 2012 vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, minimálně 756 Kč, je-li účastna důchodového spoření, minimálně 679 Kč, pokud její daňový základ byl v roce 2012 alespoň 60 329 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 5 028 Kč, za každý kalendářní měsíc, ve kterém tato OSVČ nevykonávala vedlejší činnost. Rozhodná částka (daňový základ) pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2013 činí 62 121 Kč.

        Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 a podrobný návod k jeho vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. Elektronický formulář pomůže i s výpočtem pojistného.

        Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

        Snížení pokuty za opožděné přiznání podle daňového řádu k 1.1.2013

        5.3.2013

        Pokuta za opožděné tvrzení daně se i nadále počítá

        • 0,05 % stanovené daně, resp. daňového odpočtu, za každý den prodlení
        • 0,01 % v případě ztráty za každý den prodlení.

        • Minimální výše již není stanovena (do 31. 12. 2012 činila 500 Kč). Pokud by pokuta vycházela menší než 200 Kč, vůbec se nepředepíše.

         Sankce 500 Kč zůstává pouze pro případ, že nepodáte daňové tvrzení ani v dodatečném čase (např. když nezareagujete ani na výzvu správce).

         Novelizace DŘ č.399/2012 Sb. předsunula účinnost některých změn DŘ obsažených v zákoně č. 458/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z 1. 1. 2015 na 1. 1. 2013 (např. upřesnění právní úpravy pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší v § 141 odst. 2 DŘ, nižší minimální výše sankce za opožděné tvrzení daně -§ 250 odst.3 DŘ, sankce 500,- Kč § 250 odst. 4 DŘ.)

         Bude minimální mzda konečně zvýšena?

         21.2.2013

         Odboráři v úterý předali Sněmovně návrh na zvýšení minimální mzdy.

         Zvýší se minimální mzda na 9.000 Kč?

         Odboráři se návrh pokouší prosadit prostřednictvím poslaneckého návrhu, protože vláda ignoruje rapidní růst životních nákladů zaměstnanců.
         "Návrh je velice jednoduchý, má dva parametry. Jsou jimi výchozí minimální mzda na úrovni 9.000 Kč a automat valorizace, který by vždycky měl být uplatněn v 50% výši inflace České republiky," Odboráři by chtěli prosadit, aby minimální mzda byla zvýšena k 1.1.2014.

         Poslanci, kteří návrh obdrželi, si ho budou nejprve studovat a konzultovat, předložen sněmovně by měl být snad za měsíc.
         Minimální mzda se v České republice nezměnila od ledna 2007, v prosinci 2011 vláda projednávala návrh na její zvýšení z 8.000 korun o 400 nebo 500 Kč. Kabinet tehdy návrh neschválil s poukazem na nejistý vývoj ekonomiky České republiky.

         Zdroj: ČTK

         Sleva na manželku/manžela 2012

         18.2.2013

         Podmínky slevy
         Poplatník má nárok na roční slevu ve výši 24.840 Kč
         na manželku/manžela žijící s ním ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč

         Co nepatří do příjmů? 1. zvýšení důchodu pro bezmocnost

         2. dávky státní sociální podpory

         • přídavek na dítě
         • sociální příplatek
         • příspěvek na bydlení
         • rodičovský příspěvek
         • dávky pěstounské péče
         • porodné
         • pohřebné

         3. dávky a služby sociální péče
         • dávky pomoci v hmotné nouzi
         • příspěvek na péči


         4. stipendium poskytované studujícím připravujícím se na budoucí povolání 5. státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem 6. státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření 7. příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP 8. výživné na děti stanovené či schválené soudem

         §§ 35ba/1/a a 38j,odst.3 a 38g zákona o daních z příjmů (ZDP) Není-li podmínka slevy splněna po celý rok, pak 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

         Sociální dávky se zdržely

         15.2.2013

         Česká spořitelna nedostala instrukce k převodu peněz z sKaret na soukromé účty příjemců dávek. Úřad práce tyto informace sice připravil, ale na cestě mezi Úřadem práce a Českou spořitelnou došlo k technickému problému. Současné zpoždění dávek nebude mít žádný vliv na čerpání dávek v příštím měsíci. Lidé budou dostávat dávky nadále na soukromé účty, které si zvolili. Pokud klient peníze aktuálně potřebuje, může si je okamžitě vybrat sKartou z některého z bankomatů České spořitelny, a to bez poplatku.

         Zdroj: Wolters Kluwer ČR

         Uchovávání daňových dokladů

         8.2.2013

         Novela zákona zahrnuje požadavky směrnice EU na vystavování a uchovávání daňových dokladů. Zákon o DPH požaduje, aby plátci DPH uchovávali daňové doklady po dobu 10 let, a to tak, aby byly po celou dobu čitelné, byla zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušenost jejich obsahu.

         Dle vyjádření Ing. Pitnera pokud plátce doplní na daňový doklad další, jiné údaje, než jsou povinné náležitosti daňového dokladu tak, že obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH tímto doplněním dalších údajů zůstane nezměněn, bude se takový doklad považovat za nezměněný. Takto mohou být doplněny zejména údaje o zpracování a účtování o dokladu. Konkrétní doporučení o způsobech archivace zejména v elektronické podobě, o zajištění neporušenosti a věrohodnosti dokladů by měla být obsahem připravovaného výkladu k novele zákona.

         Zdroj: Wolters Kluwer ČR, Týden očima účetní č. 6/2013

         Prezident podepsal zákon o platech

         11.1.2013

         Prezident republiky Václav Klaus podepsal v pátek dne 11. ledna 2013 zákon ze dne 28. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

         Zdroj: Internetové stránky Pražského hradu

         Novinky v cestovních náhradách v roce 2013

         10.1.2013

         Od 1.ledna 2013 vešlo v platnost několik nových vyhlášek a změn týkajících se cestovních náhrad. Novinky naleznete v sekci cestovní náhrady.

         Nový povinný registrační údaj

         6.1.2013

         Nový povinný registrační údaj - plátce musí správci daně oznámit čísla všech svých bankovních účtů, které používá pro svou ekonomickou činnost. Z nich pak jeden označí jako hlavní a ten správce daně zveřejňuje na internetu. Stávající plátci musí tyto své účty oznámit správci daně do 2 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 28.2.2013. Zveřejnění by měl správce daně zajistit do konce března 2013.

         Nezapomeňte také platit své daňové povinnosti na nová čísla správců daně platná od 1.1.2013.

         Nespolehlivý plátce

         6.1.2013

         Od 1.1.2013 se zavádí institut nespolehlivého plátce. Nespolehlivým plátcem se stane ten plátce, který porušuje závažným způsobem své povinnosti plátce DPH. Nejde tedy jen o placení daně, ale i podávání příslušných přiznání a hlášení. Takového plátce zveřejní správce daně na internetu jako nespolehlivého plátce. Zrušení tohoto statutu nespolehlivého plátce provede správce daně nejdříve po roce spolehlivého plnění všech povinností plátce.

         Správce daně v rámci zveřejňování údajů o plátcích DPH bude zveřejňovat jejich bankovní účty.

         Od 1.4.2013 při obchodováním s nespolehlivým plátcem budeme ručiteli za jeho DPH. Pokud budeme tomuto nespolehlivému plátci platit peníze na jiný účet, než na účet zveřejněný správcem daně, budeme za odvedení DPH z této platby ručit.

         Novinky 2013 pro OSVČ

         31.12.2012

         Od roku 2013 budou muset OSVČ volit mezi využitím tzv. výdajových paušálů, nebo uplatnění daňové slevy na dítě a na manžela či manželku. Kombinace obou instrumentů snižujících daňovou povinnost již nebude možná.

         Výše výdajových paušálů sice zůstane nedotčena, nicméně v případě sazeb 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) bude zaveden strop pro jejich využití. Limitem bude dosažení dvoumilionových příjmů, při překročení limitu poplatník bude muset prokazovat skutečně vynaložené výdaje.

         Zdroj: ČTK

         Minimální mzda a novinky 2013

         31.12.2012

         Byla přijata změna vládního nařízení upravující minimální mzdu. Tato novinka se týká především absolventů, tedy lidí bez praxe a osob se zdravotním handicapem. Dosavadní úprava totiž motivovala zaměstnavatele k zaměstnávání těchto osob, a to především proto, že mohli uplatňovat snížené sazby minimální mzdy.
         Od 1. ledna 2013 jsou tyto skupiny postaveny na úroveň ostatních zaměstnanců. Zrušením snížených sazeb ztrácí zaměstnavatel motivaci k přijímání osob bez praxe či se zdravotním handicapem. Nově musí i těmto osobám dát minimální mzdu v plné výši. Sazba minimální mzdy se od 1. ledna 2013 nemění, činí 8000 Kč měsíčně.

         Zdroj: ČTK

         Česko letos nesplnilo dva ze čtyř požadavků na přijetí eura

         30.12.2012

         ČR se zavázala vstupem do EU podnikat kroky k tomu, aby byla na přistoupení k eurozóně co nejdříve připravena. Stanovení termínu vstupu je však v kompetenci členského státu a závisí na míře jeho připravenosti.

         Kritérium cenové stability ČR letos neplnila. Neplní ani kritérium udržitelnosti veřejných financí ČR - deficit veřejných rozpočtů bude pro letošek kvůli zaúčtování církevních restitucí činit pět procent HDP (požadovaná jsou tři procenta HDP).

         Vyhodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu je možné teprve poté, co česká měna vstoupí do kurzového mechanizmu ERM-2 a bude stanovena centrální parita koruny k euru.

         V materiálu, který vláda schválila před Vánoci, rovněž MF a ČNB nedoporučují prozatím stanovovat cílové datum vstupu do eurozóny.

         Zdroj: ČTK

         Na Silvestra v Česku definitivně končí regulace nájemného

         30.12.2012

         31. prosincem 2012 končí regulace nájemného ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze. V mnoha dalších městech skončila regulace nájmů už dříve, posledním dnem roku 2010.

         Z ročenky Českého statistického úřadu vyplývá, že takzvané čisté nájemné bylo loni zhruba o 68 procent vyšší než v roce 2005. Tento ukazatel sice zahrnuje také tržní nájemné, růst však ovlivnilo hlavně uvolňování regulovaných činží.Například v Praze stouplo v posledních dvou letech regulované nájemné o 14 procent, v některých pražských lokalitách zdražilo o desítky korun.

         Pokud se po ukončení regulace pronajímatel s nájemníkem nedohodnou na výši nájemného, můžou se obrátit na soud se žádostí o určení nájemného v místě a čase obvyklého. Jednostranné zvýšení činží ze strany vlastníků není možné.

         Zdroj: ČTK

         Median: Fischer a Zeman mají stejnou šanci vyhrát 1. kolo boje o Hrad

         22.12.2012

         Šance bývalých premiérů Jana Fischera a Miloše Zemana na vítězství v prvním kole prezidentské volby se vyrovnaly. Podle agentury Median se na tom podepsala stále rostoucí podpora u Zemana a naopak klesající u Fischera. Z průzkumu, který agentura provedla v době od 17. listopadu do 16. prosince, plyne, že by Zemana volilo 26,5 procenta lidí a Fischera 26 procent.

         Prezident podepsal daňový balíček, vyšší DPH zdraží vše

         21.12.2012

         Prezident Václav Klaus podepsal daňový balíček, který od prvního ledna zdraží v Česku veškeré zboží a služby. Součástí změn je totiž zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent.
         Soubor šestnácti zákonů zavádí například také sedmiprocentní zdanění lidí s vyššími příjmy, omezuje výdajové paušály u živnostníků a ruší daňové slevy pro pracující důchodce.

         Úsporný balík však především zvedá na další tři roky sazby DPH na 15 a 21 procent. Poté by se měly sjednotit na 17,5 procenta.

         O podpisu informoval mluvčí Hradu Radim Ochvat.

         Změny v 2013 nejen u DPH

         20.12.2012

         V oblasti daní by měla příští rok nejen vzrůst daň z přidané hodnoty (DPH) o jeden procentní bod na 15 a 21 procent, ale zákony zavádějí také například institut takzvaného nespolehlivého plátce daně a ručení za nezaplacenou DPH. Živnostníky postihne omezení výdajových paušálů, lidem s vyššími příjmy se mají dodatečně zdanit příjmy nad 48násobkem průměrné mzdy a pracující důchodci by neměli mít nárok na daňovou slevu.

         Takzvaný daňový balíček i technická novela k DPH nyní čekají na podpis prezidenta, a není tak jisté kvůli zákonným lhůtám, zda změny budou platit hned od 1. ledna.

         Změny ve finanční správě od 1. 1. 2013 - čísla bankovních účtů

         17.12.2012

         1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahradí současný zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Nový zákon zásadně mění strukturu daňové správy. Od 1. ledna bude výběrem daní pověřeno 14 nových finančních úřadů se sídly v krajských městech a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze. Ze stávajících 199 finančních úřadů se stanou územní pracoviště.

         V souvislosti s výše uvedenými změnami se budou měnit také čísla bankovních účtů finančních úřadů, která je nutné znát pro bezproblémové placení daní. Nové bankovní účty budou u ČNB otevřeny od 1. ledna 2013 a teprve tehdy na ně bude možné zasílat platby.

         Číslo účtu pro platbu konkrétní daně se skládá ze tří částí:

         předčíslí-matriková část/kód banky
         druh daně-matriková část/ 0710

         Přehled všech nově přidělených matrikových částí najdete v tabulce.
         Název finančního úřadu od 1. 1. 2013Matriková část bankovního účtu
         Finanční úřad pro hlavní město Prahu77628031
         Finanční úřad pro Středočeský kraj77628111
         Finanční úřad pro Jihočeský kraj77627231
         Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
         Finanční úřad pro Karlovarský kraj77629341
         Finanční úřad pro Ústecký kraj77621411
         Finanční úřad pro Liberecký kraj77628461
         Finanční úřad pro Královehradecký kraj77626511
         Finanční úřad pro Pardubický kraj77622561
         Finanční úřad pro Kraj Vysočina67626681
         Finanční úřad pro Jihomoravský kraj77628621
         Finanční úřad pro Olomoucký kraj47623811
         Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj77621761
         Finanční úřad pro Zlínský kraj47620661
         Specializovaný finanční úřad77620021

         Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 2013

         6.12.2012

         Jaké budete příští rok platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

           2012 2013
         Minimální měs. záloha SP (hlavní čin.) 1836 Kč 1890 Kč
         Minimální měs. záloha SP (vedlejší čin.) 735 Kč 756 Kč
         Minimální měs.záloha nemocenské poj 115 Kč 115 Kč
         Minimální měs.záloha ZP 1697 Kč 1748 Kč

         Novela zákona o DPH od 1.1.2013

         05.12.2012

         Poslanecká sněmovna dne 4.12.2012 schválila pořad probíhající schůze s tím, že v úterý 18.12.2012 rozhodne o konečné podobě novely zákona o DPH od 1.1.2013. Pozměňovací návrhy Senátu (ponechat sazby 14% a 20%) pravděpodobně přijaty nebudou. Tzv. daňový protischodkový balíček obsahuje pro rok 2013 sazby DPH 15 a 21%.

         Zdroj: sněmovní tisk

         Elektronické faktury ušetří firmám peníze

         30.11.2012

         Nově bude muset mít platná elektronická faktura jen několik náležitostí. Musí mít věrohodný původ, musí být čitelná a musí mít neporušitelný obsah. Firma také bude muset zajistit tzv. auditní stopu, čili prokázat, že k plnění v uvedené výši skutečně došlo (smlouvy, objednávky či doklady o zaplacení ). Co všechno bude moci finanční úřad při kontrole požadovat, zatím není jasné,Generální finanční ředitelství k tomu vydá po schválení novely metodiku a postup. Odborníci však varují, neboť se zjednodušením pravidel pro elektronické faktury se zpřísní pravidla pro doklady v papírové podobě.

         Zdroj: Wolters Kluwer ČR, Týden očima účetní č. 47/2012

         Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

         21.11.2012

         Stávající soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem na konci roku zanikne. Jejich kompetence plně přeberou orgány Finanční správy.

         Celorepubliková působnost Specializovaného finančního úřadu se nemění. Kromě dosavadních pravomocí bude nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.

         Všechny finanční úřady budou od roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

         Více pravidelně aktualizovaných informací je dostupných na internetových stránkách české daňové správy - cds.mfcr.cz, pod záložkou ?Aktuální informace ke vzniku Finanční správy?.

         Zdroj: Česká daňová správa

         HK ČR usiluje o zavedení elektronické karty pracovníka

         20.11.2012

         "V případě zavedení takové elektronické karty by mohl být pracovník zkontrolován velmi jednoduchým způsobem. Navíc by tak odpadla nutnost dokladů v papírové podobě. To je to, co podnikatelům nyní chybí. My musíme znát, odkud člověk přichází, co dříve dělal a jakou má kvalifikaci. Právě to jsou fakta, která pomohou zaměstnavatelům, zaměstnancům a v neposlední řadě i MPSV, které do firem posílá jednu kontrolu za druhou," řekl Petr Kužel, prezident HK ČR na XII. Mezinárodní konferenci TZ Praha 2012, která se uskutečnila dne 19. listopadu 2012.

         Zdroj: Hospodářská komora ČR

         Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

         19.11.2012

         Česká daňová správa na svém webu uveřejnila informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí, který informuje o organizaci správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013.

         Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 fi nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze a to prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen ?ÚzP?), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného fi nančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k 1. 1. 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka.

         Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného algoritmu - viz leták:.

         Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

         Zdroj: Česká daňová správa

         Prohibice a daně

         18.10.2012

         Do 15. prosince lze požádat o prominutí

         Praha - Kompenzace pro podniky, kterým vznikne škoda kvůli částečné prohibici, dostává jasné obrysy. Ministerstvo financí rozhodlo, že provozovatelům barů a restaurací promine spotřební daň na lihoviny, které budou muset zlikvidovat pod dohledem celní správy. Opatření se týká destilátů vyrobených po 31. prosinci loňského roku, které nejsou opatřené novým kolkem nebo takzvaným rodokmenem
         Podle Generálního ředitelství cel se opatření týká především obchodníků, kteří budou muset zlikvidovat svůj legálně pořízený alkohol, protože včas neseženou potvrzení o jeho nezávadném původu. V takovém případě jim bude stát kompenzovat zaplacenou spotřební daň kreditem na budoucí daň z příjmu.

         Ručení za oprávněného příjemce

         12.10.2012

         Ručení oprávněného příjemce znamená, že příjemce, kterému vznikla v souvislosti s přijetím výrobků podléhajících spotřebním daním povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň, ručí správci daně za daň z přidané hodnoty, která nebyla osobou, která pořídila toto zboží z jiného členského státu zaplacena správci daně při dodání tohoto zboží třetí osobě. Ručení se na oprávněného příjemce nevztahuje, pokud si jakýmkoli způsobem zajistí, že bude daň osobou, která toto zboží pořídila z jiného členského státu nebo toto zboží dovezla, při jeho dodání třetí osobě správci daně zaplacena.
         Správce daně je oprávněn vyzvat oprávněného příjemce k prokázání, že tyto osoby přijaly veškerá opatření k tomu, aby se na ně ručení nevztahovalo.

         Zdroj: Wolters Kluwer ČR

         Téměř dvě třetiny firem trvale nezveřejňují své účetní závěrky

         11.10.2012

         Až 63 % firem a subjektů ve zkoumaných regionech nezveřejnilo od roku 2006 svou účetní závěrku. Zveřejnit ji, jim přitom nařizuje zákon o účetnictví (§20 a §21a). Obchodní zákoník vymezuje lhůtu pro zveřejnění účetní závěrky jako lhůtu ?bez zbytečného odkladu?.

         Firmám a subjektům, které ji do 30 dnů od schválení účetní uzávěrky nezveřejní, hrozí pokuta. Tuto sankci ukládá rejstříkový soud a to za nesplnění výzvy dodat účetní závěrku včas nebo i zpětně. Takto může být firma pokutována i opakovaně. Pokuta ve výši až 3 % z aktiv společnosti je další sankce, se kterou se ?provinilec? může potkat. Jiným ze zákonů, který postihuje nedodržení zákonných povinností je zákon o přestupcích. Zde se pokuty pohybují v řádech desetitisíců.

         Nejpozdější datum dodat účetní závěrku a tedy jí i oficiálně zveřejnit je konec bezprostředně následujícího účetního období.

         Zdroj: ACCA

         Sněmovna schválila elektronická přiznání k DPH

         5.10.2012

         Tento vládní návrh nemění sazby daně a poslanci ani nepodpořili žádnou z navržených změn sazeb, které do novely chtěla vložit opozice. Novelu bude nyní projednávat Senát.

         PRO BONO právník roku 2012 - nominovat je možné do 31.října

         4.10.2012

         Laická i odborná veřejnost může své nominace zasílat organizátorům soutěže až do 31.října 2011.1) K nominacím slouží internetový formulář dostupný na stránkách www.pravnikroku.cz/nominace.html.

         Ocenění PRO BONO je v prvé řadě poděkováním advokátům, kteří se zapojují do pomoci potřebným a do jiných obecně prospěšných aktivit. Doposud byla udělena 3 ocenění, získali je Mgr. Štěpán Holub z Prahy (2009), JUDr. Petra Marková z Plzně (2010) a Mgr. Robert Cholenský (2011).

         Ceny sv. Yva budou předány na slavnostním galavečeru se společenským programem dne 25. 1. 2013 v Praze.

         Prezident podepsal zákony

         1.10.2012

         1. Zákon ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony;

         Novela zákona přispívá k jednoduššímu procesu územního a stavebního řízení.

         2. zákon ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

         Smyslem předkládané novely je úprava podmínek pobytu dětí v zařízeních a současně umožnění širší nabídky služeb v preventivní i v náhradní výchovné péči.

         3. zákon ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

         Zákon zmírňuje dopady rozsáhlé reformy dávek poskytovaných zdravotně postiženým osobám.

         4. zákon ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

         Novela zákona zabraňuje podávání zjevně bezdůvodných návrhů na zahájení insolvenčního řízení.

         Zdroj: Internetové stránky Pražského hradu

         E-shopy čeká další zpřísnění

         30.9.2012

         Podstatné změny přináší unijní směrnice o právech spotřebitelů, kterou musí členské státy EU převést do národní legislativy do konce roku 2013. Novinky mají platit od poloviny června 2014.

         Rozšíří se seznam informací, které musí obchodník poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy, změny se dotknou i hrazení nákladů při případném vracení zboží. Nové směrnice znamenají také konec nesmyslně drahým zákaznickým linkám nebo již předvyplněným zaškrtávacím polím k odběru dalšího zboží.

         Nová pravidla ovlivní provoz všech e-shopů v Evropské unii, ty "sídlící" v Česku nevyjímaje. Směrnice má mimo jiné posílit důvěru spotřebitelů v přeshraniční nakupování v internetových obchodech.

         Zdroj: advokátní kancelář KŠB

         Poslanci přijali novelu exekučního řádu

         20.9.2012

         • bude možné slučovat exekuce vedené proti témuž dlužníkovi (je uskutečnitelné i v současné době, novela bude tuto věc stavět najisto), spojování řízení v rámci jednoho exekutorského úřadu bude prováděno automaticky
         • bude zaveden další institut ? předžalobní výzva (ještě před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení vyzvat dlužníka k včasnému uhrazení pohledávky)
         • stanovuje se limit nákladů na jednu cestu exekutora
         • bude možné dražit členská práva v bytových družstvech (v současné praxi jsou realizovány v hodnotách vypořádacího podílu dlužníka, tato hodnota zdaleka nedosahuje hodnoty realitním trhu)
         • další dvě možnosti, jak uspokojit věřitele jsou dražba pohledávek a obchodního podílu. Zvířata v lidské péči by v budoucnu dle společného návrhu Exekutorské komory a Ligy na ochranu zvířat neměla být exekučně postižitelná.
         Bude-li při soupisu movitých věcí někdo, kdo chce pořídit záznam, pak se záznam pořídit musí. Novela má vejít v účinnost od 1. 1. 2013. Zákon ještě musí podepsat prezident republiky.

         Zdroj: Internetové stránky Exekutorské komory

         Důchodová reforma má pomoci lidem i státu

         20.9.2012

         ČSOB a Česká spořitelna už mají na provozování těchto fondů licenci od České národní banky. Zároveň se už letos začíná měnit systém dobrovolného připojištění na penzi.

         Vznikne fondový systém spoření na důchod. Každý člověk do 35 let věku se bude moci rozhodnout (a do poloviny příštího roku i ti starší), že tři procentní body z 28 procent, které v současnosti platí na důchodové pojištění, si bude moci převést na soukromé důchodové spoření. K tomu si ale bude muset ještě přidat ze svého částku odpovídající dvěma procentům své hrubé mzdy. Tyto peníze budou použity pouze na jeho důchod a nezmizí ve státní pokladně jako v současném systému. Stávající průběžný důchodový systém funguje tak, že důchodová daň zvaná důchodové pojištění míří do státní pokladny.

         Zdroj: Hospodářské noviny

         Vybrané účetní jednotky, které budou předávat Pomocný analytický přehled v roce 2013

         19.9.2012

         V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3 000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2010 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato hranice zůstane pro rok 2013 zachována. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají nižší hranici pro předávání Pomocného analytického přehledu.

         Ostrý provoz sKaret odstartoval, do konce roku získá kartu 600 tisíc lidí

         14.9.2012

         Pilot ukázal, že drtivá většina příjemců dávek neměla s využitím karty jakýkoli problém. Klienti ? příjemci dávek mohou dávky z karty čerpat bezhotovostně, stačí, pokud při převzetí karty na Úřadu práce zadají číslo účtu, na které si přejí dávky posílat. Kartu mohou používat v bankomatu - k výběru, zjištění zůstatku či zadání jednorázového a trvalého příkazu a mohou kartou také platit u více než 55 000 obchodníků v rámci České republiky, případně i vybrat hotovost prostřednictvím služby cash-back. Tu poskytuje asi 5 000 obchodníků.

         Nejčastější dotazy kolem sKarty

         Získání citlivých údajů - Česká spořitelna pracuje pouze s údaji, které jsou nezbytné pro otevření technického účtu a vyrobení sKarty, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

         Poštovní poukázky - Do konce roku mají klienti stále možnost využívat existující způsob čerpání dávek přes poštovní poukázku. Od roku 2013 bude úřad práce v případě objektivních důvodů pomáhat klientům individuálně najít vyhovující způsob výplaty. Možnost čerpání dávky prostřednictvím poštovní poukázky tedy bude i po roce 2013 zachován.

         Projekt MPSV myslí na zdravotně postižené - Česká spořitelna zahájila spolupráci s několika organizacemi, např. Pražská organizace vozíčkářů mapuje podle platné metodiky přístupnosti poboček České spořitelny a dostupnost bankomatů.

         Poplatky - Česká spořitelna se zavázala tyto standardní služby poskytovat zdarma po dobu trvání smlouvy ? 12 let.

         V rámci standardních služeb získá držitel sKarty zdarma např. vydání sKarty jednou za 4 roky, otevření a vedení technického účtu, zaslání PIN a bezpečnostního hesla. Držitelé mají také zdarma jeden výběr z bankomatu ČS ke každé zaslané dávce nebo provedení bezhotovostního převodu. Bezplatné a neomezené je pak zjištění zůstatku v bankomatu České spořitelny či platby u obchodníků. Nově je také zdarma výběr hotovosti u obchodníka (cash back). Česká spořitelna se rozhodla vzít náklady na sebe a umožnit tak další bezplatný přístup k dávce.
         Zpoplatněny jsou některé doplňkové služby (např. každý další bezhotovostní převod či další výběry z bankomatu ČS nebo jiné banky, dotaz na zůstatek v bankomatu jiné banky).

         Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

         Prezident podepsal zákon o rozpočtovém určení daní

         7.9.2012

         Novela zákona posiluje příjmy menších sídel na úkor čtyř největších měst. Podle Sdružení místních samospráv, které menší obce zastupuje, přesun peněz směrem k menším obcím omezí prostor pro korupční jednání.

         Zdroj: Wolters Kluwer ČR

         Připravované legislativní změny v oblasti spotřebitelských úvěrů

         6.9.2012

         Novela posiluje tzv. princip odpovědného úvěrování. Po přijetí novely bude legální poskytnout úvěr spotřebiteli pouze tehdy, pokud bude po posouzení jeho úvěruschopnosti s odbornou péčí zřejmé, že bude schopen spotřebitelský úvěr splácet.
         Nově je zákaz požadavku takového zajištění úvěru, jež je ve zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky a zákaz použití směnky ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru.

         Reakcí na další druh poškozujících praktik je nové ustanovení, podle něhož nelze ke sjednání úvěru po telefonu použít linky zpoplatněné vysokými sazbami.

         Dodržování zmiňovaných novelizovaných pravidel mají zajistit poměrně vysoké sankce ? za porušení některých povinností může věřitele nebo zprostředkovatele postihnout pokuta až do výše dvaceti milionů korun.

         Zdroj: Martin Kofroň, Barbora Brezinová, KPMG Česká republika

         Nejvyšší soud je členem Evropského právního institutu

         27.8.2012

         Institut je nezávislou neziskovou organizací se sídlem ve Vídni sdružující právníky z praxe, akademiky a odborné instituce zabývající se vývojem unijního práva. Svoji činnost zahájil 1. června 2011, kdy se inaugurační konference v Paříži zúčastnila předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová. Institut představuje platformu pro výměnu názorů a zkušeností, provádění výzkumu v oblasti evropského práva, jeho studia a analýzy.
         Valné shromáždění Evropského právního institutu se za účasti Nejvyššího soudu uskuteční ve dnech 28. a 29. září 2012 v Bruselu.

         Zdroj: Internetové stránky Nejvyššího soudu

         Sluhové, komorné či osobní kuchaři se vracejí do českých domácností

         3.8.2012

         V Česku roste počet lidí, kteří nacházejí pracovní uplatnění jako sluhové, služky a komorné, osobní řidiči, zahradníci či kuchaři v soukromých rezidencích. Množí se také počet pomocnic v movitých domácnostech nebo služeb venčení psů.

         Tyto profese už mají dokonce svá kvalifikační čísla v číselníku povolání a na jejich proškolení pořádány kurzy.

         Sluhové, komorné, osobní řidiči i pomocnice v domácnosti mají statut osob samostatně výdělečně činných, nebo jsou přímo zaměstnanci rodin a jejich rodinných firem. Musejí mít čistý trestní rejstřík, prokázat určité odborné znalosti a pro hlídání a venčení psů i vztah ke zvířatům.

         Řada rekvalifikačních kurzů již v ČR nabízí získání odborného potvrzení, že jste proškolená pomocnice či pomocník v domácnosti. Ceny kurzů se pohybují v průměru od šesti do devíti tisíc korun. Adepti se v nich naučí nejen jak správně uklízet, ale také základy obsluhy u stolu při podávání jídel a další potřebné dovednosti.

         Zdroj: Právo

         Evropská komise zjišťuje názory veřejnosti na podnikání

         31.7.2012

         Malé a střední podniky jsou největším zdrojem nových pracovních míst, kterých ročně vytvoří přibližně 4,1 milionu. V Evropě je však velmi markantní problém určitého nezájmu o podnikání. Zatímco v EU má zájem podnikat 45 % osob, v USA je to 55 % a v Číně dokonce 71 %. Evropská komise proto hledá nápady, jak uvolnit podnikatelský potenciál, které překážky podnikání je nutné odstranit a jak pomoci podnikům překonat počáteční potíže podnikání.

         Otázky veřejných konzultací se zaměřují např. na oblast podpory podnikatelského ducha již ve školách či na využití podnikatelského potenciálu některých skupin obyvatel jako jsou ženy, imigranti, mladí, apod. Další důležitou oblastí mající vliv na rozvoj podnikání v EU jsou rámcové podmínky, mezi nimi i řešení situace podnikatelů, kteří při svém prvním pokusu o podnikání neuspěli. Samozřejmou je také palčivá otázka přístupu k financování.

         Výsledek konzultací poslouží k vypracování "Akčního plánu 2020 pro podnikání", který slíbila Evropská komise vydat na podzim roku 2012.

         Podrobné informace ke konzultacím a dotazník jsou k dispozici na stránkách http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation/index_en.htm. Vaše příspěvky budou zveřejněny na webové stránce http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm a zpracovány do souhrnné zprávy a vyjádření Evropské komise.

         Zdroj: Hospodářská komora České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

         Vláda schválila novelu obchodního zákoníku, která přispěje ke zlepšení platební morálky v obchodních transakcích

         28.7.2012

         Novela přísněji reguluje lhůty splatnosti, řeší problematiku opožděných plateb v obchodních transakcích, a to jak v obchodních vztazích mezi podnikateli, tak i ve vztahu státu k podnikatelským subjektům. Tato novela do českého právního řádu fakticky promítá evropskou směrnici.

         Dispozitivní lhůta splatnosti, tj. strany se od ní mohou smluvně odchýlit, je v obchodních vztazích 30 dní. Dále se stanovuje maximální 60 - ti denní lhůta, kterou lze přesáhnout pouze v případě, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Ve vztazích, kde jsou zboží nebo služby dodávány veřejnému zadavateli za úplatu, není možné překročit lhůtu splatnosti 60 dní. Zároveň se nově stanovuje maximální doba přejímky zboží či služeb, a to na 30 dní. Překročit tuto lhůtu bude možné jen ve výjimečných případech.

         Za účelem zvýšení ochrany malých a středních podniků novela současně zakotvuje prostředky obrany proti smluvním klauzulím, kvůli nimž v některých případech dochází ke zneužívání silnějšího postavení v podnikatelském vztahu.

         Účinnost nového občanského zákoníku byla posunuta až na 1. 1. 2014, proto bylo nutné implementovat směrnici i do stávající právní úpravy.

         Zdroj: Internetové stránky ministerstva spravedlnosti

         Jak je to s placením DPH, když si koupím auto v zahraničí?

         27.7.2012

         Jestliže si koupíte nové auto v jiné zemi EU, nebudete tam platit žádnou DPH. Zaplatíte místní DPH až v zemi, kam auto dovezete s tím, že ho tam zaregistrujete. Pokud je prodejcem soukromá osoba, může zažádat o vrácení DPH, kterou za auto zaplatila při první koupi. Tím se zajistí, že se za stejné vozidlo neplatí DPH dvakrát. Pokud kupujete ojeté vozidlo od profesionálního prodejce, zaplatíte za něj místní DPH v zemi, kde se prodejce nachází. Jestliže kupujete ojeté vozidlo od soukromé osoby, DPH platit nebudete.

         Zdroj: Evropská poradenská služba pro spotřebitele

         Za problémy s registrem vozidel mohou lidé požadovat přiměřené zadostiučinění

         23.7.2012

         Majitelé vozů, kteří byli vystaveni problémům s nedostatečným fungováním registru, mohou po ministerstvu žádat přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

         Zatímco u náhrady škody musí majitel vozu škodu přesně vyčíslit, doložit a prokázat, nemajetkovou újmou je myšlen zejména zásah do osobnostní integrity (způsobení potíží, stres, dlouhodobá nejistota apod.). Nemajetkovou újmu není třeba prokazovat, je naopak na orgánu státní správy, aby tvrzení o nemajetkové újmě vyvrátil.

         Registr vozidel je evidenční místo, které vede zejména údaje k novým vozidlům nebo vozidlům, u nichž dochází ke změně provozovatele či vlastníka nebo jiných údajů zapisovaných do registru. Registrace (zápis změny údaje) je správním řízením a rozhodnutí má být vydáno bezodkladně. Pouze pokud povaha věci neumožňuje bezodkladné rozhodnutí (např. se jedná o záležitost komplikovanou), má být rozhodnuto do 30 dnů. To však obvykle není případ evidence v registru vozidel.

         Jestliže žadatel o změnu údajů o vozidle předloží žádost se všemi náležitostmi a Centrální registr vozidel neprovede zápis bezodkladně, jedná se o nesprávný úřední postup. Z pohledu občana přitom není podstatné, co průtahy či nečinnost na straně úřadu způsobilo (technické problémy, nedostatek personálu apod.). To samé platí i v případě, kdy státní správa (v tomto případě Centrální registr vozidel) funguje způsobem, který neumožňuje ani standardní příjem žádostí. Odpovědnost za takový stav nese stát.

         Lidé, kteří se rozhodnou požádat Ministerstvo dopravy o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, mohou využít formulář žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách ochránce. Zde jsou rovněž k dispozici informace o tom, jak by mělo ministerstvo při vyřizování žádosti o odškodnění postupovat.

         Zdroj: Internetové stránky Veřejného ochránce práv

         Informace České daňové správy k základním registrům

         13.7.2012

         S ohledem na to, že do současné doby neexistoval způsob, jak data evidovaná v jednotlivých oddělených evidencích porovnávat a konsolidovat, bude nutné nejprve vyřešit nesrovnalosti s referenčními údaji základních registrů. V daňové správě se jedná o značný objem dat, protože je evidováno cca 10 mil. daňových subjektů, z toho je cca 5,5 mil. fyzických osob.

         Tato činnost si vyžádá určitý čas, následně bude daňový informační systém připraven k plné on-line komunikaci se základními registry. Informace o plné on-line komunikaci se základními registry bude zveřejněna na webových stránkách daňové správy.

         Zdroj: Česká daňová správa

         Prezident podepsal tři zákony včetně zákona o kontrole

         3.7.2012

         1. Zákon ze dne 14. června 2012 o kontrole (kontrolní řád); Upravuje postup správních orgánů v oblasti veřejné správy při kontrole činnosti kontrolovaných osob.

         2. zákon ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Novela upravuje podmínky a pravidla činnosti bank se sídlem ve třetích zemích na bankovním trhu České republiky.

         3. zákon ze dne 13. června 2012, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
         Upravuje podmínky vojenské letecké dopravy osob a přepravy materiálu související se zabezpečováním humanitární pomoci a při realizaci úkolů Ministerstva obrany v této oblasti.

         Zdroj: Internetové stránky Pražského hradu

         Kdy vzniká absolventům povinnost platit sociální pojištění?

         2.7.2012

         Doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se od 1. 1. 2010 nezapočítává do doby pojištění potřebné pro důchod a nehodnotí se již ani jako tzv. náhradní doba pojištění. Studentům ani absolventům povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení nevzniká. Účast na důchodovém pojištění si studenti, kteří dosáhli věku 18 let, mohou zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Nejnižší pojistné hrazené v roce 2012 činí 1 760 Kč měsíčně a je stanoveno jako 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2012, tj. z částky 6 285 Kč.

         Zdroj PSSZ

         Daňově uznatelný příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem i zaměstnanci, který pracuje na dohodu o provedení práce

         28.6.2012

         Zaměstnavatel může přispívat na penzijní připojištění zaměstnancům v pracovním poměru i na dohodu o provedení práce za stejných podmínek, neboť podle § 6 odst. 2 ZDP se za zaměstnance považují poplatníci s příjmy ze závislé činnosti, tedy i pracovníci s uzavřenou dohodou na provedení práce.

         Životní a penzijní připojištění zaměstnancům, rok 2012.

         27.6.2012

         Podnikatel chce v roce 2012 přispívat svým zaměstnancům na životní a penzijní připojištění. Bude tato složka platu osvobozena od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění?

         V § 6 odst. 9 písm. p) ZDP je uvedeno, že od daně z příjmů jsou, mimo jiné, osvobozeny platby zaměstnavatele v celkové výši 24 000 Kč ročně jako příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukazovaných na účet zaměstnance u penzijního fondu a pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance na soukromé životní pojištění, a to za podmínky, že byla sjednána výplata pojištění po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení 60 let.

         Ale pozor, případné nadlimitní příspěvky (tj. částky vyplacené nad 24 000 Kč) podléhají u zaměstnance zdanění a všem předepsaným platbám na veřejnoprávní pojištění, neboť se posuzují jako zdanitelný příjem zaměstnance ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

         Daňový nerezident, který pracuje v České republice v závislé činnosti si chce v roce 2012 uplatnit daňové zvýhodnění. Jak má postu

         26.6.2012

         Daňové zvýhodnění na vyživované dítě, ale i slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), či nezdanitelné části základu daně může daňový nerezident uplatnit pouze v rámci daňového přiznání, a to za podmínky, že z jeho celosvětových příjmů nejméně 90 % bude pocházet ze zdrojů na území České republiky, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené anebo příjmů zdaněných daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně.

         Zahraniční kapesné

         20.6.2012

         Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "P"), přinesla k 1. 1. 2012 několik změn v uplatnění cestovních náhrad a tyto změny vyvolaly výkladové problémy s určením maximální výše kapesného u zahraničních pracovních cest tak, aby byla splněna podmínka, že se jedná o nezdanitelný příjem zaměstnance. Tímto problémem se zabýval samostatný příspěvek Koordinačního výboru, který byl uzavřen na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.

         Novela živnostenského zákona od 30. 6. 2012

         19.6.2012

         Schválená novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů by měla snížit administrativní zátěž podnikatelů

         • Uvádět IČO při označování provozoven a jeho běžné používání již nebude povinné. Pro širokou veřejnost i orgány státní správy bude zajištěna identifikace v rámci informačních systémů veřejné správy (živnostenský rejstřík, ARES apod.).
         • Oznamování změn údajů podnikatele bude probíhat na jednom "centrálním registračním místě" (CRM). Podnikatel OSVČ nemusí navštěvovat různé orgány a instituce státní správy sídlící na různých adresách (PSSZ,FÚ, ÚP, ZP) jako dosud.
         • Povinnost podnikatele při každé změně adresy místa podnikání, je-li totožná s měnící se adresou bydliště oznamovat tuto změnu živnostenskému úřadu se odstraňuje. Zavádí se možnost podnikatele do budoucna oznámit živnostenskému úřadu svůj požadavek na změnu adresy místa podnikání při změně adresy bydliště.

         Téměř dvě třetiny firem trvale nezveřejňují své účetní závěrky

         19.6.2012

         Až 63 % firem a subjektů ve zkoumaných regionech nezveřejnilo od roku 2006 svou účetní závěrku. Zveřejnit ji, jim přitom nařizuje zákon o účetnictví (§20 a §21a). Obchodní zákoník vymezuje lhůtu pro zveřejnění účetní závěrky jako lhůtu "bez zbytečného odkladu".

         Firmám a subjektům, které ji do 30 dnů od schválení nezveřejní, hrozí pokuta. Tuto sankci ukládá rejstříkový soud a to za nesplnění výzvy dodat účetní závěrku včas nebo i zpětně. Takto může být firma pokutována i opakovaně. Pokuta ve výši až 3 % z aktiv společnosti je další sankce, se kterou se ?provinilec? může potkat. Jiným ze zákonů, který postihuje nedodržení zákonných povinností je zákon o přestupcích. Zde se pokuty pohybují v řádech desetitisíců.

         Nejpozdější datum dodat účetní závěrku a tedy jí i oficiálně zveřejnit je konec bezprostředně následujícího účetního období.

         Zdroj: ACCA

         Spořicí dluhopisy jsou letos naposledy bez daně

         17.6.2012

         Majitele, kteří až dosud koupili od státu státní spořicí dluhopisy, mají úrokový výnos po celou dobu držby dluhopisu ?čistý?( nečeká je 15procentní srážka daní z příjmů).

         Od ledna příštího roku však daňová úleva pro všechny nově vydané emise dluhopisů pro občany padne. Ministerstvem financí vyhlášené úrokové výnosy budou v hrubé výši, a tudíž investor bude muset počítat, že je dostane snížené o 15procentní srážkovou daň.

         Vyplývá to z novely zákona o daních z příjmů, která byla nedávno zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2012 Sb. v souvislosti s novelou zákona o investičních pobídkách.

         Zdroj: MF dnes, 17.6.2012

         Rozhodnutí ve věci ministr spravedlnosti proti vrchnímu státnímu zástupci Vlastimilu Rampulovi

         12. 6. 2012

         Nejvyšší správní soud, který posuzoval závěry správního orgánu a městského soudu o použití a výkladu pojmu ?porušení povinností vedoucího státního zástupce závažným způsobem? v kontextu zákona o státním zastupitelství, shledal na rozdíl od městského soudu, že se Vlastimil Rampula jako vedoucí státní zástupce takového porušení povinností dopustil. O závažné porušení povinností se může jednat, je-li porušování opakované, déletrvající či zvlášť intenzivní. V jeho případě se na jedné straně jednalo o nečinnost a pasivitu, na druhé straně o nepatřičnou aktivitu.

         Informace k rozhodnutí sp.zn. 1 As 51/2012 ze dne 12. června 2012.

         Zdroj: Internetové stránky Nejvyššího správního soudu

         Prezident podepsal zákon o poštovních službách

         12. 6. 2012

         Přijatá novela ruší monopol České pošty na dodávání některých zásilek a umožňuje vstup nových provozovatelů poštovních služeb na trh.

         Zdroj: Internetové stránky Pražského hradu

         Čerpání dovolené a svátek

         1.6.2012

         Zákoník práce v § 219, v odst.2) stanoví, že připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem (při rovnoměrně rozvržené pracovní době), nezapočítává se mu do dovolené.

         Pokud zaměstnavatel nařídí zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

         Odmítnutí vyhrazeného parkování bez alternativy je diskriminací

         24.5.2012

         Aby se osoby se zdravotním postižením mohly zapojit do běžného života v co nejširší míře, musí mít zejména možnost svobodně a bez obtíží se pohybovat. Tomuto účelu slouží i vyhrazená parkovací místa umožňující hendikepovaným parkovat co možná nejblíže úřadům, nákupních střediskům apod. Z téhož důvodu má osoba se zdravotním postižením možnost žádat o zřízení vyhrazeného parkovacího místa také v blízkosti bydliště. Zřízení vyhrazeného parkování povoluje silniční správní úřad, ovšem pouze za předpokladu, že s tím souhlasí vlastník komunikace - obce. Na ochránce se opakovaně obracejí stěžovatelé s námitkami, že obce, odmítají vyhrazená parkovací místa zřizovat, což vnímají jako diskriminaci. Ochránce proto na základě konkrétních případů formuloval principy, aby rozhodování obcí neporušovalo antidiskriminační zákon.

         Zdroj: Právo

         Zvířata by neměla podléhat exekuci

         22.5.2012

         Zvířata v lidské péči by v budoucnu neměla být exekučně postižitelná. ?Exekutorská komora a Liga na ochranu zvířat by toto ustanovení chtěly zakotvit do § 322 o věcech, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, resp. o věcech, jež jsou vyloučeny z exekuce. Úprava se týká tzv. domácích mazlíčků, nikoliv hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu,? říká prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Ing. Jiří Prošek.
         Ze současného pohledu zákona (Občanský zákoník) jsou dosud zvířata věcmi.
         Návrh bude předložen Ústavně-právnímu výboru Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 24. května v rámci projednávání novely občanského soudního řádu a exekučního řádu.

         Zdroj: Internetové stránky Exekutorské komory

         Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení odvodů a zdanění elektřiny z fotovoltaických (solárních) elektráren

         16. 5. 2012

         Jde o elektřinu vyrobenou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010, dále stanovila zdanění bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů a naopak zrušila osvobození od daně z příjmu v případě energetiky na bázi obnovitelných zdrojů. Dle navrhovatelů byla napadená úprava v rozporu se zaručeným právem vlastnit majetek dle čl. 11 Listiny, resp. právem na ochranu proti zásahu do pokojného užívání majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě (ve spojení s porušením principu legitimního očekávání), se svobodou podnikání dle čl. 26 Listiny a se základními náležitostmi demokratického právního státu, neboť napadená úprava měla působit se zpětnou účinností.

         Návrh byl projednán pod sp. zn. Pl. ÚS 17/11, soudcem zpravodajem byla Ivana Janů. Úplné znění nálezu je k dispozici zde [PDF, 512,24 kB].

         Zdroj: Internetové stránky Ústavního soudu

         Ústavní soud zamítl návrh na zrušení karenční doby

         10.5.2012

         Zamítl návrh skupiny poslanců, který navrhoval zrušení zákonů, podle kterých lidé v prvních třech dnech pracovní neschopnosti nedostávají žádnou náhradu platu.

         Podle názoru Ústavního soudu ústavní úprava tohoto základního sociálního práva totiž ponechává zákonodárci poměrně široké pole působnosti, pokud jde o nastavení jeho zákonných parametrů (ustanovení čl. 41 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).

         Plný text nálezu včetně odlišných stanovisek najdete zde [PDF, 384,94 kB].

         Zdroj:Internetové stránky Ústavního soudu

         Kalousek nepodpoří placení DPH jen ze zaplacených faktur

         6.5.2012

         Uvedl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce. ODS návrh schválila na své ideové konferenci minulý týden s tím, že jej prosadí v rámci protikrizových opatření do konce funkčního období současné vlády. "My jsme to podrobovali poměrně velmi přísné analýze a upřímně řečeno já bych s tím velmi rád souhlasil za jednoho jediného předpokladu, že budou úplně všichni poctiví a nikdo to nebude zneužívat," uvedl Kalousek. Podle něj ale je možnost zneužití tak veliká, že opatření nenavrhne a bude proti.

         Zdroj: ČTK

         Klaus jmenoval novým ministrem školství Petra Fialu

         2.5.2012

         Prezident Václav Klaus jmenoval ve středu novým ministrem školství profesora Petra Fialu. Ve funkci nahradil Josefa Dobeše, který koncem března rezignoval kvůli nesouhlasu se škrty v kapitole svého resortu. Fiala je od loňského září hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády Petra Nečase (ODS) a od listopadu stojí v čele vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V minulosti zastával post rektora brněnské Masarykovy univerzity.

         Zdroj: Novinky

         Evropský parlament schválil změny v podpoře nezaměstnanosti

         19.4.2012

         Podpora mobilním živnostníkům v Evropě

         Evropský parlament schválil nová pravidla pro živnostníky pracující za hranicemi. Pokud tak živnostník v zahraničí přispívá do systému dávek v nezaměstnanosti a pak se vrátí do vlasti, ve které žádný program dávek pro osoby samostatně výdělečně činné není, podporu v nezaměstnanosti by mu měla vyplácet země, kde naposledy pracoval. Nová pravidla se mají vztahovat na mobilní pracovníky v Evropské unii, kteří se do své domovské země vrací alespoň jednou za týden. Opatření podle navrhovatele pomůže zlepšit fungování jednotného trhu v EU.

         Zdroj: ČTK

         Senát zřejmě schválí novelu snižující administrativu podnikatelům

         18. 4. 2012

         Změny v novele mohou podle vlády ušetřit podnikatelům celkem čtvrt miliardy korun. Nebude již povinné označování provozoven podnikatelů identifikačním číslem provozovny a povinnost toto číslo dále běžně používat - prý to představuje pro podnikatele zátěž kolem 47 milionů korun.

         Méně práce při stěhování. Pokud mají místo podnikání na stejné adrese jako bydliště a hodlají to tak zachovat i po přestěhování, stačí jim tento fakt dopředu ohlásit živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad si adresu sám přepíše.

         Rozšíření služeb centrálních registračních míst. Novela podnikatelům umožní, aby mohli prostřednictvím centrálního registračního místa, neboli živnostenského úřadu, oznámit správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně i změnu údajů, kterou již neoznamují přímo živnostenskému úřadu.

         Zdroj: ČTK

         Nová Koncepce podpory malých a středních podnikatelů

         21.3.2012

         Stávající Operační program pro podnikání a inovace (OPPI) je platný pro období 2007 až 2013, proto Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje programovací období 2014 až 2020. V rámci toho je potřeba připravit novou Koncepci podpory malých a středních podnikatelů (Koncepce MSP 2014+), která bude zásadním strategickým dokumentem pro toto období. Z tohoto materiálu pak bude vycházet nový operační program na podporu podnikání, výzkumu, vývoje, inovací a znalostí.

         Cílem Koncepce MSP 2014+ je nastavení věcných priorit, do kterých budou směřovány finanční prostředky ze strukturálních fondů, popř. i státního rozpočtu. Vypracování Koncepce 2014+ je nezbytné také z hlediska prosazení "priority podnikání" v rámci priorit ČR pro nové programovací období a pro jejich obhájení před Evropskou komisí.

         Finální verze Koncepce MSP 2014+ bude schvalována Vládou ČR.

         Zdroj: Hospodářská komora České republiky

         Poradenství na rok zdarma!

         21.3.2012

         Pro nové zákazníky, kterým zpracováváme účetnictví nabízíme poradenství na rok zdarma!

         2012 Statutáři a nem. pojištění

         10.2.2012

         Rozšiřuje se okruh nemocensky pojištěných osob. Od roku 2012 odvedeno mimo zdravotní pojištění, také důchodové a nemocenské pojištění za tyto osoby:

         a) společníci a jednatelé společností s ručením omezeným, komanditsté komanditních společností a členové družstev, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost (družstvo) práci, za kterou jsou odměňováni alespoň 2500 Kč za měsíc (2000,- Kč bylo ve 2011). Částka 2500 korun měsíčně je hranice tzv. rozhodného příjmu.

         b) členové kolektivních orgánů právnických osob (např. členové představenstev a dozorčích rad akciových společností), likvidátoři a prokuristé v případě, že jejich příjem přesáhne 2500 Kč za měsíc a je předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů.

         Připomínáme, že odvodům pojištění podléhají i příjmy z Dohod o provedení práce, pokud překročí za měsíc 10 tis Kč.

         Tažení státu proti švarcsystému

         28.1.2012

         "Od 1. ledna 2012 se změnila v zákoně o zaměstnanosti jedna z definic nelegální práce - za nelegální práci se považuje výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Tzn., že pokud bude práce fyzické osoby vykazovat znaky závislé práce podle zákoníku práce, ale bude konána na základě živnostenského oprávnění nebo jakékoliv smlouvy podle občanského zákoníku, tzv."Švarcsystém", bude se jednat o nelegální práci,? (Petr Sulek, MFCR)

         Pokuta za prohřešky může být až do deseti miliónů korun. Počet kontrol letos podle Drábkova úřadu vzroste, do kontrol budou nasazeny plně vybavené mobilní kanceláře.

         Zdroj: Právo

         Aktuálně k dani z nemovitostí

         23.1.2012

         Aktuální informace, formuláře daňových přiznání, informaci ke zpevněným plochám, přehled koeficientů i úplné znění zákona o dani z nemovitostí naleznete na adrese http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_15051.html?year=0.

         Zdroj: Ministerstvo financí

         Změny v sociálním pojistném od 1.ledna 2012

         5.1.2012

         Zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2012

         2012 2011
         Splatnost záloh 1. - 8. násl. měsíce 1. - 8. násl. měsíce
         Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání daňového přiznání
         Maximální vyměřovací základ 1 809 864 Kč 1 781 280 Kč
         Maximální měsíční záloha 20 361 Kč 20 040 Kč
         Minimální měsíční vyměřovací základ 12 569 Kč 12 370 Kč
         Minimální měsíční záloha 1697 Kč 1670 Kč

         Sociální pojištění OSVČ pro rok 2012


         2012 2011
         Splatnost záloh 1. - 20. násl. měsíce 1. - 20. násl. měsíce
         Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání přehledu
         Maximální vyměřovací základ 1 206 576 Kč 1 781 280 Kč
         Minimální roční vyměřovací základ HČ 75 420 Kč 74 220 Kč
         Minimální roční vyměřovací základ VČ 30 168 Kč 29 688 Kč
         Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 6285 Kč 6185 Kč
         Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2514 Kč 2474 Kč
         Minimální záloha HČ 1836 Kč 1807 Kč
         Minimální záloha VČ 735 Kč 723 Kč
         Rozhodná částka pro VČ 60 329 Kč 59 374 Kč
         Minimální vyměřovací základ nemocenské 5000 Kč 4000 Kč
         Minimální záloha na nemocenské 115 Kč 92 Kč

         Zvýšení důchodů v roce 2012

         5.1.2012

         Zvýšení důchodů v roce 2012 (dle Vyhl.286/2011 Sb. s datem účinnosti 1.1.2012) Důchody přiznané před 1. lednem 2012 (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí) se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2011 tak, že

         a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 Kč měsíčně
         b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 % procentní výměry důchodu, náležející ke dni zvýšení.

         Praktický příklad: rok 2011 zvýšení 2012
         Pan Smola a jeho starobní penze 10.000 Kč 10.164 Kč
         Základní výměra důchodu činí 2.230 Kč 2.270 Kč
         a procentní část penze je 7.770 Kč 7.894 Kč


         Panu Smolovi se tedy zvýší starobní důchod o 164 Kč. Původně navrhované zvýšení 50 Kč k základní výměře a 2,5% k procentní části neprošlo.

         Servis pro řidiče

         3.1.2012

         Zdražování se netýká jen jízdného v hromadné dopravě. I řidiči osobních automobilů a nákladních vozů pocítí vyšší ceny. Připlatí si za dálniční známky i mýtné.

         Dálniční kupóny pro rok 2012
         Časová platnost Vymezení platnosti Kategorie vozidla Cena
         1 rok Platnost začíná 1. 12. 2011 a končí 31. 1. 2013. do 3,5 tuny včetně 1 500,- Kč
         1 měsíc Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne prvního bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu.* do 3,5 tuny včetně 440,- Kč
         10 dnů Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne. do 3,5 tuny včetně 310,- Kč


         Mýtné sazby pro autobusy v roce 2012 (Kč/km)
         Emisní třída Euro 0-II Euro III-IV Euro V+
         Dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy 1,38 1 0,8


         Mýtné sazby pro nákladní automobily v pátek od 15.00 do 21.00 pro rok 2012 (v Kč/km)
         Emisní třída Euro 0-II Euro III-IV Euro V+
         Počet náprav 2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+
         Dálnice a rychlostní komunikace 4,24 8,1 11,76 3,31 6,35 9,19 2,12 4,06 5,88
         Silnice I. třídy 2 3,92 5,6 1,56 3,06 4,38 1 1,96 2,8

         Změny ve zdravotním pojištění k 1. prosinci 2011

         18.12.2011

         Zákonem č. 298/2001 Sb. dochází s účinností od 1. prosince 2011 mimo jiné již nebude možné změnit zdravotní pojišťovnu k 1. dni kalendářního čtvrteční při současném splnění podmínky pojištění u předcházející zdravotní pojišťovny po dobu alespoň 12 měsíců.

         Nově stanoven jeden termín

         Zdravotní pojišťovnu lze změnit k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přijatá právní úprava tak stanovuje pouze jeden den, ke kterému je možné změnit zdravotní pojišťovnu. Občan musí přihlášku podat zvolené zdravotní pojišťovně nejméně s půlročním předstihem. . Přihlášku lze podat pouze jednu (jedné pojišťovně).

         Příklad: Narozené dítě je pojištěno u té zdravotní pojišťovny, u které je v den narození pojištěna jeho matka. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni uvedenému v předcházejícím odstavci.

         Nadále zůstávají výjimky

         Změnit zdravotní pojišťovnu k jinému datu může pojištěnec pouze v přesně vyjmenovaných případech kdy

         • zdravotní pojišťovna vstoupí do likvidace
         • je u ní zavedena nucená správa,
         • Ministerstvo zdravotnictví zjistí nerovnováhu v hospodaření ZP a vyhlásí ve sdělovacích prostředcích konkrétní den, jsou pojištěnci těchto pojišťoven oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu v kratší lhůtě.


         • Ke změně pak může dojít jen k 1. dni kalendářního měsíce.

          Příklad: Vstoupí-li například zdravotní pojišťovna do likvidace dne 14. října, mohou její pojištěnci změnit zdravotní pojišťovnu nejdříve k datu 1. listopadu.

          Prodloužení lhůt na deset let

          Dosud platilo, že právo zdravotních pojišťoven předepsat dlužné pojistné (i penále) se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Pokud byl učiněn úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.

          Změnou ustanovení § 16 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. a prodloužením této lhůty pro vyměření a následné vymáhání pohledávek na deset let dostávají zdravotní pojišťovny z časového hlediska mnohem větší prostor pro uplatňování svých zákonných nároků.

          Adekvátním způsobem se mění i podmínky pro vrácení přeplatku na pojistném nebo penále. Změnou v § 14 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. se nárok na vrácení přeplatku promlčuje za deset let od uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl.

          Ukládání pokut za porušení zákonných povinností

          Nabytím účinnosti změny zákona č. 592/1992 Sb. platí, že pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti (dosud ve lhůtě do jednoho roku), nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo. Pokutu lze uložit například za nepředložení dokladů ke kontrole nebo nepodání Přehledu zaměstnavatelem či osobu samostatně výdělečně činnou.

          Nové podmínky pro snížení zálohy OSVČ

          Snížení zálohy placené OSVČ tak již není omezeno na období nejdéle tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, ale bylo výrazně prodlouženo až do doby, kdy OSVČ podá, resp. měla podat zdravotní pojišťovně Přehled za předcházející kalendářní rok

          Zdravotní pojišťovna poměrně sníží na žádost osoby samostatně výdělečně činné výši zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který přip

          Souhrn změn od 2012: končí povodňová stokoruna, stoupne DPH i sleva na děti....

          16.12.2011

          Sleva na dani na poplatníka byla pro rok 2011 snížena přechodně na 23.640 Kč. Měsíčně byla nižší o 100 korun o tzv povodňovou daň. Pro rok 2012 činí tato sleva opět 24.840 Kč

          Rodiče si budou moci nově ročně odečíst za jednoho potomka 13.404 Kč (dosud 11.604 Kč).

          Kvůli růstu dolní sazby DPH z 10ti % na 14 % mohou příští rok zdražit některé potraviny, léky, MHD, teplo, ubytování, zdravotní a sociální péče či vstupné na kulturní akce. Od roku 2013 naopak už nebudou 20ti % ale pouze 17,5ti % sazbou zatíženy například ceny aut, oblečení či elektřiny.

          Mění se i některé technické záležitosti. Nárok na odpočet DPH bude možné prokázat i jiným způsobem než jen přesně stanoveným dokladem, například čestným prohlášením.

          Předmětem 15procentní daně z příjmů fyzických osob úrok ze stavebního spoření. Státní podpora za rok 2011 a dále bude deset procent z ročního vkladu, nejvýše však 2000 korun.

          Podle novely zákona o daních z nemovitostí od nového roku nebudou plošné stavby, například parkoviště, předmětem daně ze staveb, ale budou podléhat dani z pozemků. Daň bude podle druhu podnikání 1,- Kč nebo 5,- Kč, za metr2 zpevněné plochy pozemku (polovina dosavadní sazby daně ze staveb). Daň se nevztahuje na pozemky, které jsou jen terénně upravené například navrstvením materiálu nebo stavby snadno rozebíratelné, tedy pokryté dlažbou nebo panely.

          Od ledna bude vytvořen specializovaný finanční úřad s celostátní působností. Podřízen bude Finančnímu ředitelství pro Prahu a podléhat mu budou firmy s obratem nad dvě miliardy korun a také banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrová družstva, pojišťovny nebo zajišťovny. Přechod vybraných firem bude probíhat průběžně v první polovině roku 2012.

          Superhrubá mzda a 15procentní sazba daně z příjmu fyzických osob v příštím roce bude zachována. Daňová reforma MFCR v této oblasti byla odložena až na rok 2015.

          Nově budou podléhat nemocenskému, důchodovému pojištění i pojištění na nezaměstnanost společníci a jednatelé společností s ručením omezeným (dosud příjmy podléhaly jen důchodovému pojištění).

          Příjmy členů představenstev nebo dozorčích rad firem budou nově podléhat sociálnímu pojištění (dosud to bylo jen zdravotní pojištění).

          Zároveň odměny vyplácené kolektivním orgánům právnických osob, jako jsou členové představenstva nebo dozorčí rady, budou pro firmy nově daňovým nákladem.

          U dohod o provedení práce se zvyšuje dosavadní limit 150 hodin na 300 hodin ročně. Tyto dohody budou nově podléhat sociálnímu i zdravotnímu pojištění, pokud příjem přesáhne 10.000 Kč měsíčně.

          Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění se sníží na 1,206.576 korun, tedy na 48násobek průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění bude činit 1,809.864 Kč, tedy 72násobek průměrné mzdy. Budou dva různé stropy.

          Zdroj: ČTK

          Vydána náhrada pokynu D-300

          2.12.2011

          Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů................... z hlediska použití nahrazuje pokyn č. D-300 , pokyn č. D-324 a přejímá Sdělení č. 25 k pokynu č. D-300.

          Tento pokyn lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

          Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

          Přehled změn v rámci daňové reformy, kterou schválila sněmovna

          10.11.2011

          • zrušení konceptu superhrubé mzdy s daňovou sazbou ve výši 15 procent příjmu a zavedení 19procentní sazby daně z příjmu pro fyzické osoby, která bude vypočítávána z hrubé mzdy; u příjmů zahrnutých do samostatného základu daně sazba zůstane na 15 procentech
          • daň z příjmů právnických osob zůstává na 19 procentech
          • sjednocení sazeb odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění na 6,5 procenta u živnostníků i zaměstnanců, kterým se tak odvody na zdravotní pojištění zvýší o dvě procenta; živnostníkům se dvojnásobně zvýší vyměřovací základ na 100 procent daňového základu
          • odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění budou nahrazeny daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 procenta, což bude znamenat pro zaměstnavatele snížení o 1,5 procentního bodu v porovnání se současným stavem
          • snížení stropu pro sociální pojištění na čtyřnásobek průměrné mzdy, pro zdravotní pojištění má zůstat na šestinásobku
          • začlenění příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pod pojistné na sociální zabezpečení
          • zachování daňového osvobození hodnoty zaměstnaneckých stravenek
          • zavedení daňového zvýhodnění ve výši 3000 korun ročně pro zaměstnance formou zaměstnanecké slevy a zaměstnaneckého bonusu
          • u daňového osvobození příspěvku na rekreaci se limit 20.000 korun snižuje na polovinu
          • osvobozen od daně bude příjem z vedlejší činnosti, pokud nepřesáhne 30.000 korun ročně; nyní je limit 20.000 korun
          • předmětem daně nebudou příjmy z prodeje cenných papírů, pokud nepřesáhnou 100.000 korun ročně
          • snížení daňové podpory hypoték a úvěrů ze stavebního spoření tím, že od základu daně bude možné za zaplacené úroky odečíst nejvýše 80.000 korun místo dosavadních 300.0000 korun ročně
          • osvobozen od daně bude příjem z prodeje cenných papírů, pokud od jejich nákupu uplynuly více než tři roky; nyní tato lhůta činí šest měsíců
          • povinnost zaplatit daň z dividend nebudou mít investoři, kteří budou cenné papíry vlastnit déle než tři roky; nyní je tento takzvaný časový test stanoven na půl roku
          • předmětem daně z příjmů fyzických osob budou nově výměny pozemků při pozemkových úpravách
          • ruší se daňové osvobození příjmů České konsolidační agentury, zavádí se osvobození příjmu Vinařského fondu a příjmů z podpory tohoto fondu
          • zavedení jednotné sazby dědické daně ve výši 9,5 procenta při zvýšení limitu pro osvobození od daně z 20.000 na 50.000 korun pro ty, kdo od této daně nejsou osvobozeni
          • zavedení jednotné sazby darovací daně ve výši 19 procent při zvýšení limitu pro osvobození od daně z 20.000 na 50.000 korun pro ty, kdo od této daně nejsou osvobozeni
          • sazba daně z převodu nemovitostí zůstává na třech procentech

          Zdroj: ČTK

          Akciovka bez dozorčí rady

          10.11.2011

          Akciová společnost už nebude muset mít dozorčí radu. Zavádí se pružnější západní model, kdy akciovku řídí pouze správní rada. Ve sdružení podnikatelů bude platit, že váha hlasů bude při rozhodování odvislá od podílu na majetku.


          Pokuta za nedodržený slib

          Soud bude moci určit výši pokuty za nedodržení smlouvy. Například penále za pozdě dokončenou zakázku bude moci označit za nemravně vysoké a snížit jej.


          Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/

          Seminář k novele DPH 2012

          10.11.2011

          Přednáší renomovaná daňová poradkyně Olga Holubová

          Doba konání: 30.1.2012, 09-16 hodin
          Info a objednávky:Hana Turková
            tel.: 733 710 965
            e-mail: HankaT@klo.cz
            skype: hanka_turkova
          Podrobnosti o semináři...

          DPH u stavebních a montážních prací od roku 2012

          8.11.2011

          Sazba daně a přenesení daňové povinnosti.

          Sazba daně

          Návrh novely zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. ledna 2012 mění sníženou sazbu z 10 % na 14 %. Základní 20% sazba se prozatím nemění.

          Snížená sazba u bytové výstavby

          Ustanovení § 48 zákona o DPH (uplatnění snížené sazby DPH u stavebních prací na dokončených bytech, rodinných domech a bytových domech) bylo zavedeno od 1.1.2008 zákonem č. 261/2007 Sb. s tím, že § 48 pozbude platnosti k 1.1.2011. Další podmínkou pro nárok na uplatňování snížené sazby daně bylo splnění kriterií pro tzv. sociální bydlení.

          Pokračování......

          Reformy míří k prezidentovi.

          7.11.2011

          Zásadní reformní předlohy míří k podpisu prezidentovi Václavu Klausovi. Hlasování předcházela několikadenní obstrukční rozprava. Opoziční ČSSD zvažuje, že kvůli postupu koalice při procedurách podá ústavní stížnost.

          Poslanci během zhruba půlhodiny schválili například důchodovou reformu, zdravotnickou i sociální reformu. Rozhodli také o zvýšení dolní sazby daně z přidané hodnoty od příštího roku na 14 procent a o sjednocení obou sazeb na 17,5 procenta od roku 2013.

          Zdroj: ČTK

          Poslanci stvrdili zvýšení dolní sazby DPH na 14 procent

          7.11.2011

          Poslanci stvrdili zvýšení dolní sazby DPH na 14 procent.

          Novela rovněž sjednocuje od roku 2013 obě sazby DPH na 17,5 procenta, základní sazba DPH je nyní dvacetiprocentní.

          Podle ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) má zvýšení DPH pomoci k zajištění dlouhodobé finanční stability důchodového systému, zhruba 22 miliard korun, které má zvýšení daně vynést, půjde prý výlučně na krytí schodku na důchodovém účtu. Případné přebytky skončí na zvláštním účtu finančních aktiv.

          Návrh se předkládá k podpisu presidentovi.

          Zdroj: ČTK

          Daňová reforma se s výjimkou hazardu posune na rok 2014?

          4.11.2011

          "Spuštění jednotného inkasního místa bude možné až od prvního ledna 2014.... jsme přesvědčeni, že vhodnější bude - samozřejmě s výjimkou loterijní daně - spustit všechno naráz," řekl předseda vlády a ODS Nečas.

          Na základě projednávání nového občanského zákoníku jednoznačně ukazuje, že spuštění jednotného místa bude skutečně možné až od 1. ledna 2014. Vláda proto podle něho nyní odborně a legislativně posuzuje, zda neposune na rok 2014 i začátek důchodové reformy.

          Zavedením jednoho inkasního místa, které je základem návrhu vládní daňové reformy, se nyní zabývá sněmovna. Návrh je nyní před druhým čtením. Jako celek by daňovou reformu měli poslanci schvalovat již příští týden.

          Zdroj: ČTK

          ČSSD chce odložit reformu penzí na rok 2015, Kalousek to odmítá

          4.11.2011

          Odložení vzniku druhého pilíře by podle Sobotky pomohlo ke stabilizaci veřejných rozpočtů. Státní důchodový systém prý totiž připraví o cca 20 miliard korun ročně. Fondy v rámci druhého pilíře by podle něj navíc nebyly vystaveny současným turbulencím na finančních trzích.Podle Kalouska jsou reformy nezbytné a nelze je odkládat. Diskutuje se však o tom, zda by bylo výhodnější v souvislosti s daňovou reformou spustit důchodovou reformu počátkem roku 2013, nebo počátkem roku 2014.

          Penzijní reformu v současnosti již podruhé projednává Poslanecká sněmovna, vrátil ji tam Senát. Patří k balíčku reformních zákonů, jejichž schválení sociálnědemokratičtí poslanci blokují svými vystoupeními.

          Přehled hlavních změn, které přináší vládní důchodová reforma

          Zdroj: ČTK

          Dnem 1.11.2011 začíná platit novela obchodního zákoníku, mění dědění nájmu

          1.11.2011

          Nadále platí, že smrtí nájemníka přechází nájem na osoby, které zákon vyjmenovává. Novela ale určuje, že tento nájem může trvat nejvíce dva roky. Výjimkou jsou jen senioři starší 70 let a nezletilí.

          Novela zavádí i další změny. Nájemník bude mít například povinnost sdělit majiteli, kdo případně může zpřístupnit byt při dlouhodobé nepřítomnosti nájemce. Majitel bytu také může po nájemci nově požadovat například nejen hlášení o změně počtu osob v bytu, ale i jejich bližší identifikaci.

          Zdroj: ČTK

          Zápis do katastru bude stát 1000 Kč, dvakrát víc než dosud

          1.11.2011

          Podle senátora Jana Horníka katastrální úřady nebudou mít ze zvýšení poplatku ani korunu například na digitalizaci katastrálních map, neboť se suma stane příjmem státního rozpočtu.
          Podle ministerstva zemědělství se jinde v Evropě vybírají vyšší poplatky. Například v Německu stojí zapsání rodinného domku do katastru 400 eur, tedy téměř 10.000 korun, v Rakousku procento z ceny domku, na Slovensku se platí 66 eur, tedy asi 1600 korun.
          Na poplatcích katastrální úřady vyberou stovky milionů korun ročně. Například předloni to bylo 596 milionů korun, z toho 316 milionů korun bylo za vklady do katastru.
          Firmám novela přinese administrativní úlevy. Nebudou muset třeba přikládat výpisy z obchodního rejstříku, pokud bude možné si údaje ověřit po internetu. Návrhy na zahájení řízení o zápisu se budou podávat na stanoveném formuláři. Novela též eliminuje podávání šikanujících žalob, jejichž cílem je konkurentovi ztížit či znemožnit zřízení věcného práva k nemovitosti.
          Novela také umožní vymazat stará zástavní práva převzatá z pozemkové knihy vedené do roku 1964.

          Zdroj: ČTK

          Senátoři kývli na trestní odpovědnost právnických osob

          1.11.2011

          Parlament ve čtvrtek 27.10.2011 schválil návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Soudy by je od Nového roku mohly pokutovat, zabavit jim majetek, za vážná provinění by je dokonce mohly i zrušit. Norma ještě míří k podpisu prezidenta. Hospodářská komora a právníci varují před zneužíváním zákona, který by měl vstoupit v platnost rokem 2012.

          Konzultační služba NaTelefon

          1.8.2011

          V ČR byla spuštěna nová konzultační služba NaTelefon- telefonická služba zaměřená na co nejrychlejší a nejkvalitnější poskytování odborných rad formou přímé konzultace s profesionály v různých oborech.
          NaTelefon nabízí volajícím poradenství v oblastech informačních a komunikačních technologií, daňové a účetní problematiky a veterinární péče.
          V současné době nemá na telekomunikačním trhu v rámci České republiky a střední Evropy konkurenci.
          Na číslech
          900 34 34 01 - ICT
          900 34 34 02 - daně a účetnictví
          900 34 34 03 - veterinární péče
          Vám 7 dní v týdnu, 24 hodin denně pomáháme v nouzi.

          Souběh funkcí ve statutárním orgánu a zaměstnaneckém poměru

          3.3.2011

          Jak uvedl ministr Pospíšil, změna zákona překlene restriktivní výklady soudů, které znejistily dosavadní praxi firem tím, že souběhy znemožňovaly. V současné době tak souběh funkcí vystavuje manažery riziku neproplacení nemocenských, pracovních úrazů či ztráty let odpracovaných pro důchod. Podobná judikatura již v ČR existuje od roku 1993, ale NSS ji poprvé aplikoval i na nemocenské či důchodové pojištění.

          Novela ovšem nevyřeší problém směrem do minulosti, stát však nejspíše zvolí vstřícný přístup. Podle vyjádření České správy sociálního zabezpečení a Generálního finančního ředitelství nebudou tyto orgány zpětně zpochybňovat platnost pracovních smluv šéfů firem v souběhu.

          Změna zákona by měla proběhnout cestou doplnění malé novely obchodního zákoníku, kterou nyní projednává Legislativní rada vlády. Vlastní proces schvalování novely by mohl trvat i několik měsíců.

          Zdroj. ČTK

          Změny 2011 se týkají prakticky každého.

          7.1.2011

          Mzdy, nájmy a daně

          Ve většině nájemních bytů končí regulované nájemné s výjimkou největších měst a měst ve středních Čechách. Na nové výši platby se nájemník bude muset dohodnout s majitelem bytu. Případné spory budou řešit soudy.

          Každý člověk, který vydělává, bude muset platit v roce 2011 o 100 korun měsíčně vyšší daně, o tzv. "povodňovou daň".Státní zaměstnanci se budou muset vyrovnat i se snížením platů, cca o 10 procent.

          Menší porodné a rodičovská

          Porodné budou pobírat pouze páry s příjmy nižšími než 17 tisíc korun, a to pouze na první dítě. Čtyřletá rodičovská bude nejméně výhodná a rodiče budou mít méně času se rozhodnout pro výhodnější, tříletou variantu. Nově dostanou za čtyři roky o 45 600 Kč méně a o délce rodičovské se budou muset rozhodnout už do konce devátého měsíce věku dítěte. Čtyřletá rodičovská klesne na 216 600 Kč (matky bez nároku na mateřskou) a na 178 600 Kč (ostatní). Tříletá rodičovská se nemění, zůstává nejvýhodnější: celkem je to 235 600 korun.

          Nižší nemocenská

          Když byl člověk nemocný, dostával do třicátého dne pracovní neschopnosti 60 procent vyměřovacího základu, mezi 31. až 60. dnem to bylo 66 procent, a pokud byl nemocný déle, šlo o 72 procent. V roce 2011 to bude za celé období jen 60 procent - opatření, které začalo platit letos, se prodlužuje natrvalo.

          Po dobu následujících tří let mají zaměstnavatelé platit zaměstnancům nemocenskou místo dvou týdnů tři týdny. Teprve pak platí stát. První tři dny nemoci zůstávají bezplatné.

          Firmy budou znevýhodněny i jinak. Ty, které dnes zaměstnávají pracovníky se zdravotním postižením, přijdou o slevu na dani. Podniky s více než 25 zaměstnanci a většinou postižených dodnes mohly uplatňovat poloviční slevu na dani z příjmů.

          Méně peněz na péči

          Mění se příspěvek na péči. V prvním stupni závislosti na péči (lehce zdravotně postižení) se měsíční příspěvek od státu sníží z dnešních 2 000 korun měsíčně na 800 korun.

          Ztráta práce, menší pomoc

          Přijdete-li o práci a zaměstnavatel vám vyplatí odstupné, nebudete mít odpovídající počet měsíců nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ti, kdo podají výpověď sami, musí počítat s nižší podporou ve výši 45%. V prvních dvou měsících přijdou o pětinu peněz. Nezaměstnaní také od 1. ledna ztratí možnost přivýdělku.

          Daně pro zaměstnané důchodce

          Pracující důchodci, kteří si za rok k důchodu vydělají víc než 840 tisíc korun ročně (70 tisíc měsíčně), budou muset celý svůj důchod zdanit. Nebude pro ně tedy platit hranice, podle které se daní až důchod převyšující 24 tisíc korun.

          Změny ve stavebním spoření

          Státní příspěvek rodinám, které spoří na dům či byt, klesne na polovinu. Nyní se vyplácí 3 000 až 4 500 korun, nově půjde o 1 500 nebo 2 250 korun ročně. Navíc se zdaní úroky ze stavebního spoření - ty byly dosud osvobozené od daní.

          Novinky pro řidiče

          Ve voze musíte mít nově vybavenou lékárničku i reflexní vestu. Pro kamiokamiony se zvyšuje mýtné, na dálnicích o 25 procent.

          Komínová vyhláška

          Každý komín musí jednou za rok povinně zkontrolovat kominík. Týká se to jak rodinných domů, tak i chat a chalup.

          Výhodnější začátek podnikání

          Zlepšují se podmínky pro nezaměstnané, kteří zatouží po živnosti. Pokud se lidé evidovaní na úřadu práce rozhodnou podnikat, mohou počítat s příspěvkem od státu ve výši zhruba 6 000 korun měsíčně.

          Zdroj: MPSV

          Změny v sociálním a zdravotním pojištění od ledna 2011

          20.12.2010

          V sekci INFOSERVIS najdete chystané změny ve zdravotním a socíálním pojištění platných od ledna 2011

          Motivační příspěvek pro studenty - nový daňový náklad (výdaj) od 1.1.2011

          13.12.2010

          Motivační příspěvek pro studenty - nový daňový náklad (výdaj) od 1.1.2011

          Dle novely zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2011 je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, ale jen do výše 2 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 5 000 Kč měsíčně (§ 24 odst. 2 ZDP písmeno zu),).

          Částka poskytovaná nad stanovený limit není pro zaměstnavatele daňovým výdajem (jednalo by se o výdaj nad limity stanovené tímto zákonem § 25 odst.1 písm. j) ZDP).

          Motivačním příspěvkem se rozumí: stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.

          Pro studenta je motivační příspěvek zdanitelný příjem v souvislosti s budoucím výkonem závislé činnosti (příjem ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP).

          Úsporný balíček - všechny čtyři novely zákonů podepsány prezidentem

          30.11.2010

          Vláda se úspornými opatřeními snaží zajistit úspory ve státním rozpočtu, aby jeho schodek nepřesáhl 135 miliard korun. Ve sněmovně se je podařilo přijmout jen za použití stavu legislativní nouze, Senát je schválil 12. listopadu, účinnost 1.ledna 2011.

          První tři president Klaus podepsal v úterý 23.11.2010 (opatření v sociální oblasti, změny daně z příjmu a snížení příspěvku politickým stranám a hnutím).
          Součástí úsporného balíčku v sociální oblasti jsou:
          - změny v odměňování státních zaměstnanců
          - omezení vyplácení porodného
          - snižuje příspěvek na péči zdravotně postižených v prvním stupni
          - mění se vyplácení rodičovského příspěvku.
          - na vyplácení soc.příplatku budou mít nárok jen rodiny se zdravotně postiženým dítětem či rodičem.
          - nemocenská se bude nově vyplácet až od 22. dne nemoci (nyní od 15. dne nemoci) a upravuje se výše nemocenské.
          Daňové změny obsahují například:
          - konec daňového osvobození solárních zdrojů energie a prodloužení doby daň.odepisování sol. panelů na 20 let
          - zrušení daň.osvobození malých vodních elektráren do 1Megawatu a tepelných čerpadel.
          - zdanění platu a paušálních náhrad presidenta a zdanění renty a náhrad bývalým prezidentům
          - zdanění poslaneckých náhrad
          - zdanění výsluh a odbytného bývalým vojákům z povolání
          - důchodci, kteří si ročně přivydělají víc než 840.000 korun, budou zdaňovat důchod
          - zrušení daň.slevy pro firmy a podnikatele s více než polovinu zdravotně postižených zaměstnanců.
          - zavedení tzv.povodňové daně-snížení daňové slevy na poplatníka o 1200 korun ročně. Toto opatření ale bude platit jen příští rok.


          Čtvrtou - novelu zákona omezující státní podporu stavebního spoření president podepsal v 26.11.2010 Státní podpora připsaná v příštím roce za letošní rok se tak bude zdaňovat 50 procenty. V dalších letech příspěvek státu klesne z 15 na deset procent ročního vkladu střadatelů, nejvýše však 2 000 Kč ročně. Novela také zdaňuje výnosy ze stavebního spoření. Předpokládá se, že změny přinesou v důsledku snížení zdrojů pro úvěry u stavebních spořitelen.
          Schválená novela obsahuje celkem přes 130 různých změn.
          Zdroj: ČTK

          Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti k 1.1.2011

          8.11.2010

          Vláda ČR schválila dne 22. září 2010 usnesením č. 672 návrh novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.Cílem je snížení výdajů SR mj. změnou úpravy podmínek pro čerpání podpory v nezaměstnanosti a zavedením překlenovacího příspěvku podpořit zahájení podnikatelské činnosti. Návrh dosud není schválen zákonodárcem

          1. Vylučuje se možnost pobírání podpory v nezaměstnanosti v souběhu s výkonem tzv. nekolidujícího zaměstnání (tzn.měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy).

          2. Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného, které mu přísluší

          3. Uchazeči o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu (viz § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti) ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem se poskytne podpora v nezaměstnanosti v nižší procentní sazbě, tj. 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

          4. Výčet vážných důvodů pro účely zákona o zaměstnanosti se rozšiřuje o vážný důvod spočívající v okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce

          5. Na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti osobami, které jsou vedeny jako uchazeči o zaměstnání se zavádí překlenovací příspěvek na
          1. úhradu provozních nákladů ?
          a.nájemné nebyt.prostor a služby s ním spojené
          b.náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
          c.náklady na opravu a údržbu objektu, pokud je ve vlastnictví OSVČ a náklady souvisí s provozováním
          2. nejdéle na dobu 5 měsíců, nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3. předcházejícího kal.roku/měs.
          3. poskytnuto je jednorázově za celé dohodnuté období
          4. splatnost je do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody
          5. není-li OSVČ plátcem DPH, považuje se DPH za provozní náklad.

          6. Přechodná ustanovení stanoví, že řízení započatá před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadního znění zákona

          Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2009 bude prodloužena z 30.9.2010 do 31.3.2011

          8.11.2010

          Plátci daně registrovaní k DPH v tuzemsku, kteří do 30. září 2010 nepožádali o vrácení DPH zaplacené v cenách zboží a služeb v jiném členském státě v roce 2009, se nemusí obávat, že jejich nárok zanikl.

          V současné době probíhá na úrovni EU schvalovací proces návrhu směrnice, která prodlouží lhůtu pro předkládání žádostí o vrácení DPH z jiného členského státu za rok 2009. Lhůta stanovená původně do 30. září 2010 se po nabytí účinnosti nové směrnice prodlouží do 31. března 2011.

          Směrnice má vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, a to se zpětnou účinností od 1. října 2010.

          Ostatní pravidla nové procedury vracení DPH z JČS od 1. 1. 2010, která jsou stanovena v § 82 zákona o DPH, zůstávají beze změn.

          Ukončení platnosti bankovky v hodnotě 50 Kč

          8.11.2010

          Padesátikorunovou bankovkou nebude možné od 1. dubna 2011 platit za zboží a služby. O ukončení bankovky v nominální hodnotě 50 korun rozhodla bankovní rada České národní banky. V peněžním oběhu bankovku plně nahradí nyní používaná padesátikorunová mince

          Neplatné bankovky s portrétem Anežky České na lícní straně bude možné od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 vyměňovat v pobočkové síti komerčních bank a České národní banky. Od 1. dubna 2012 až do 31. března 2017 bude 50 Kč bankovky měnit pouze Česká národní banka, a to na všech svých sedmi pobočkách v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem.

          Česká národní banka nahrazuje padesátikorunové bankovky oběžnými mincemi postupně již od roku 2006. Jejich počet v oběhu klesl od konce roku 2005 ze 40 milionů kusů na 25 milionů ke konci roku 2009, zatímco počet padesátikorunových mincí v oběhu narostl za stejné období z 5 milionů kusů na více než devítinásobek (47 milionů kusů).

          Nový zákon o spotřebitelského úvěru

          28.10.2010

          Nový zákon č. 145/2010 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011) o spotřebitelském úvěru nabývá účinnosti 1. ledna 2011.

          Zákon o ochraně spotřebitele novelizován

          28.10.2010

          Zákon č. 155/2010 Sb. (účinnost od 1. srpna 2010 o ochraně spotřebitele. Mění se například definice spotřebitele, nově jasně vymezuje, kdy je podnikající fyzická osoba v postavení spotřebitele.

          Občanský zákoník novelizován

          28.10.2010

          Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl novelizován zákonem č. 155/2010 Sb (účinnost od 1. srpna 2010 ) . Mění se některá ustanovení o spotřebitelských smlouvách.

          Zákon o dani z nemovitostí novelizován

          28.10.2010

          Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, byl novelizován zákonem č. 199/2010 Sb. S účinností od 1. ledna 2011 se mění např. ustanovení o zdaňování spoluvlastníky.

          Obchodní zákoník novelizován

          28.10.2010

          Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl novelizován zákonem č. 152/2010 Sb. (účinnost od 1.7.2010) Změny ohledně ustanovení o nekalé soutěži, mj. nová výslovná ochrana před klamavými registracemi v katalozích (zejména tzv. katalogových firem, z jejichž nabídek prezentace často není zřejmé, že se jedná o prezentaci placenou), do jejíchž pravidel zavádí některé nové principy.

          Zákon o veřejných zakázkách novelizován

          17.9.2010

          Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byl novelizován zákonem č. 179/2010 Sb. S účinností od 15.9.2010 se změnil zákon v mnoha ustanoveních, včetně dosti podstatných změn. Rozhodně doporučujeme všem pozornosti, pokud se se o veřejné zakázky ucházejí, nebo je zadávají.

          Živnostenský zákon novelizován

          17.9.2010

          Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), byl novelizován zákony č. 145/2010 (účinnost od 1. ledna 2011) o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, 155/2010 (účinnost od 1. srpna 2010), kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a 160/2010 Sb. (účinnost od 7. června 2010), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách. Mnoho drobných změn zákona, např. výše sankcí.

          Otevření nové pobočky

          7.10.2009

          Založili jsme pro Vás novou kancelář. Pouhých 700 metrů od stanice metra Anděl Na Knížecí! U Nikolajky 23, 150 00, Praha 5

          Snížení úrokových sazeb

          11.5.2009

          S účinností od 11. 5. 2009 snížila ČNB úrokové sazby. Diskontní sazba je nyní 0.50 % a repo sazba činí 0.70 %. Diskontní sazba se uplatní při stanovení obvyklé výše úroků mezi spojenými osobami dle § 23/7 zákona o daních z příjmů. Od repo sazby se odvíjí výše úroků z prodlení podle zákona o správě daní a poplatků i podle občanského zákoníku.

          Změny v sociálním pojištění od ledna 2009

          18.11.2008

          Snížení nemocenského pojištění, nové formuláře, nové variabilní symboly, ... Podrobnější informace naleznete v Infoservisu, v sekci Sociální pojištění

          Snížení úrokových sazeb

          7.11.2008

          S účinností od 7. 11. 2008 snížila ČNB úrokové sazby. Diskontní sazba je nyní 1.75 % a repo sazba činí 2.45 %. Diskontní sazba se uplatní při stanovení obvyklé výše úroků mezi spojenými osobami dle ? 23/7 zákona o daních z příjmů. Od repo sazby se odvíjí výše úroků z prodlení podle zákona o správě daní a poplatků i podle občanského zákoníku.

          Novela zákona o silniční dani uveřejněna ve Sbírce zákonů 4.7.2008

          9.7.2008

          Sazba daně se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Snížení sazby daně lze uplatnit i u osobních automobilů. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s ná

          Ukončení osvobození od daně ze staveb u obytných domů vrácených v restituci

          7. 1. 2008

          Týká se obytných domů vrácených v restituci fyzickým osobám a u obytných domů ve vlastnictví fyzických osob, postavených do roku 1948, které mají více než polovinu nájemních bytů, nebo které byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem či osobami jemu blízkými., a také obytných domů bývalých lidových bytových družstev. Celé znění Informace naleznete v sekci Daně

          Závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty

          17. 1. 2008

          Součástí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, je také změna zákona o DPH. K tomuto datu byl do zákona vložen nový § 47a - Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně . Celé znění Sdělení naleznete v sekci Daně

          Poskytnutí slevy na dani podle § 35ba daňovým nerezidentům (Opatření Ministerstva financí)

          1. 1. 2008

          Celé znění Opatření naleznete v sekci Daně

          Definice finančních výdajů z úvěrů a půjček

          1. 1. 2008

          Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů byla provedena v rámci novely zákona o daních z příjmů, také změna ustanovení § 25 odst. 1 písm. w), podle kterého se omezuje uznatelnost úroků (resp. finančních nákladů) v základu daně z příjmů. Ministerstvo financí v zájmu jednotného postupu vydalo Sdělení, které naleznete v sekci Daně

          Odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

          10.10.2007

          Zákonem č.218/2007 § 99 se účinnost zákona 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců posouvá o dva roky, tj. do roku 2010 (původně účinnost od r. 2008). Nadále se bude tedy platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu pojišťovně Kooperativa.

          Změny od ledna 2008

          31.8.2007

          Chcete-li se o nich dozvědět více, navštivte novou sekci Infoservisu Peklowebu s názvem Reforma veřejných financí

          Novela zákona o DPH

          1.8.2007

          Od 1. 8. 2007 dochází k rozšíření přílohy č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Ve sbírce zákonů vyšla novela č. 172/2007 Sb., která mění zákon o DPH. Do přílohy č. 1 zákona o DPH vkládá novou položku 4401. Do snížené sazby je převedeno palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů. Novela je účinná od 1. 8. 2007.

          Zvýšení úrokových sazeb

          26.6.2007

          Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů zvýšit limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 3,0 % s účinností od 27.července 2007. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu zvýšit diskontní a lombardní sazbu na 2,0 %, respektive 4,0 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo šest členů bankovní rady, jeden čle

          Minimální mzda

          1.1.2007

          S platností od 1.1.2007 se minimální mzda zvýšila na 8000 Kč měsíčně při 40 h pracovním týdnu nebo na 48,10 Kč/hod. Zaměstavatelé musí odvést zdravotní pojištění nejméně z této částky. Osobám bez zdanitelných příjmů se záloha na zdravotní pojištění zvýšila na 1360 Kč.

          Stávající platnost právní úpravy nemocenského pojištění.

          2.1.2007

          Usnesením vlády č. 158 byla účinnost zákona 187/2006 o rok odložena. Platí stávající právní úprava nemocenského pojištění pro OSVČ i malé organizace.

          Zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2007

          2.1.2007

          Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění je rovna částce 1.360 Kč a je prvně splatná 8.2.2007.

          Registrační pokladny od 1.1.2008.

          13.9.2006

          Vláda rozhodla o odložení zavedení registračních pokladen o jeden rok na 1. ledna 2008. Podle platné legislativy by měly být registrační pokladny zavedeny od 1. ledna 2007.
          Očekává se, že předloha hladce projde i Poslaneckou sněmovnou.

          Sladkosti za 5%.

          15.7.2006

          Od 15.7.2006 se aplikuje snížená sazba daně z přidané hodnoty na všechny potraviny (s vyjímkou alkoholických nápojů).

          Zálohy na zdravotní pojištění.

          12.4.2006

          Od 1.4.2006 se vzhledem ke změně definice pojmů vychází z průměrné mzdy (dle nářízení vlády pro účely důchodového pojištění) ve výši 18.834 Kč. Tomu odpovídá minimální záloha ve výši 1272 Kč, která je splatná za duben do 8. května 2006.

          Maximální vyměřovací základ.

          11.4.2006

          Od 1.4.2006 nebyl maximální vyměřovní základ OSVČ pro účely zdravotního pojištění zrušen. Je tedy nadále 486000.

          Zákon o daních z přijmů od 1.1.2006

          1.1.2006

          Novela obsahuje mimo jiné tyto změny:

          1. Sazba daně FO:

          Z 15 na 12 % do 121.200 Kč ročně.

          20 na 19 % do 218.400 Kč za rok.

          3. zvýšení výdajových paušálů

          zemědělci na 80 %, řemeslníci na 60 %, 50 % a 40% u ostatních

          Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění

          1.1.2006

          Od 1.1.2006 Redukční hranice vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ se zvýší z částky 480 Kč na 510 Kč a z částky 690 Kč na 730 Kč. Denní vyměřovací základ tak může činit maximálně 642 Kč a bude tak o 36 korun vyšší než dosud.

          Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2006 - návrh.

          1.1.2006

          MPSV navrhuje, aby se měsíční minimální mzda zvýšila poprvé od 1. ledna 2006 o 6,6 %. Ze současných 7185 Kč 7660 Kč. Minimální hodinová mzda by měla vzrůst ze 42,50 Kč na 45,20 Kč.

          Zákon o daních z příjmů

          8.11.2005

          Novela obsahuje mimo jiné tyto změny:

          1. posun daňových pásem pro výpočet daně z příjmů FO:

          Ze současných 15 na 12 procent do 121.200 Kč ročně.

          20 na 19 procent a bude platit pro příjmy od 121.200 do 218.400 Kč za rok.

          2. náhrada nezdanitelných částí základu daně (na poplatníka, na vyživovanou manželku, na invaliditu, na studenta) slevou na dani,

          3. zvýšení některých výdajových paušálů

          Zemědělci budou moci dát do nákladů 80 procen

          Návrh vlády: Od 1. ledna 2006 by se mělo zvýšit životní minimum

          4.11.2005

          Pokud kabinet návrh schválí, vzrostou částky na výživu a ostatní základní osobní potřeby o 1,7 % a částky na domácnost přibližně o 4 %.

          Životní minimum samostatně žijícího dospělého se zvýší ze současných 4 300 na 4 420 Kč.

          Naposledy vláda zvýšila částky ŽM od 1. ledna 2005.

          Na výživu a ostatní základní osobní potřeby

          dítě do 6 let 1 720 1750

          od 6 do 10 let 1 920 1950

          od 10 do 15 let 2 270 2310

          od 15 do 26 let 2 490 25

          ČNB zvýšila úrokové sazby

          31.10.2005

          Česká národní banka s platností od 31. října 2005 zvýšila všechny klíčové úrokové sazby o 0,25 procentního bodu. Dvoutýdenní repo sazba činí 2,00 %, diskontní sazba 1,00 % a lombardní sazba 3,00 %.

          Víno do nákladů.

          1.10.2005

          Podle § 25 odst. 1 písm. t) je daňovým nákladem předmět označený obchodní firmou, pokud má hodnotu bez DPH do 500 Kč (jednotková cena) a není předmětem spotřební daně. Od 10. listopadu 2005 může být takovým předmětem i tiché víno, i když je předmětem spotřební daně. Splňuje-li i ostatní podmínky, jde o daňový náklad.
          Je-li poskytnut reklamní předmět splňující výše uvedené podmínky, nejde podle § 13 odst. 10 písm. c) zákona o DPH o zdanitelné plnění a není třeba odvést DPH na výstupu. V rámc

          Doplnění § 26 odst. 1 a § 72 odst. 1 Zákona o DPH

          1.10.2005

          Od 1.10.2005 osoby, které nevedou účetnictví, nemohou vystavit daňový doklad na zálohu. Pokud tak učiní, nemůže si odběratel odečíst DPH na vstupu.

          Pro rok 2005 jeden formulář DPFO.

          1.1.2005

          Změna formulářů k dani z příjmů FO. Nová příloha č. 5 ošetřila institut společného zdanění manželů. Vydán jednotný formulář pro všechny FO, to znamená, že již nebude zvláštní formulář typu A. Nový formulář (vzor č. 12) byl také upraven z důvodu zavedení daňového zvýhodnění na dítě.

          Sazba DPH u stavebních prací je 5%.

          1.4.2004

          Česká republika má vyjednanou výjimku s EU. DPH u stavebních prací určených k bydlení bude až do konce roku 2007 zařazeno ve snížené 5 % sazbě DPH.

          V rámci zasedání ministrů financí EU však probíhají jednání o možném prodloužení termínu této výjimky.

          Pronájem nebytových prostor

          31.10.2011

          Nabízíme pronájem nebytových prostor:

          • Dvě suterénní místnosti po 20 m2, cena 150 Kč za m2
          • Přístup k internetu
          • Akumulační elektrické vytápění na noční proud
          • pro obě místnosti společná toaleta
          • 700 metrů od zastávky metra Anděl Na Knížecí

          pronajem nebytovych prostor

          pronajem nebytovych prostor

          pronajem nebytovych prostor

          Mapa umístění


Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »